Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesinde Sağlık Bilimlerine dayalı Yüksek Lisans öğretimini, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkındaki 41 Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ana bilim dalında yüksek lisans programını tamamlama süresi altı yarıyıldır. 2015 yılı itibariyle Anabilim Dalında 1 tam zamanlı profesör, 3 doçent, 4 yardımcı doçent ve 7 araştırma görevlisi ile eğitim ve öğretim yürütülmektedir.
Kazanılan Derece
Eğitim planında yer alan bütün dersleri ve uygulamaları tamamlayan ve araştırmaya dayalı yüksek lisans tezi hazırlayan öğrenciler "Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hemşire" ünvanı ile Yüksek lisans derecesini alırlar.
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS/YDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programının amacı; öğrencide Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemleri ile çözümleyebilme becerisi geliştirmektir. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programı 4 yarıyıllık bir eğitim sürecinden oluşur. Birinci ve ikinci yarıyılda öğrenci teorik dersler alır. Öğrenci üçüncü ve dördüncü yarıyılda tez çalışmasını tamamlar. Gerek duyulduğunda öğrencinin öğrenim süresi iki yarıyıl uzatılabilir. Aile Planlaması Danışmanlığı, Doğum Bilgisi ve Hemşirelik Yaklaşımı, Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Seminer zorunlu derslerdir. Her dönem 30 AKTS olacak şekilde toplamda 120 AKTS nin tamamlanması gerekmketedir. Öğrenci kendini geliştirmek amacıyla aşağıdaki seçmeli dersleri alabilir. İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri(YÜT) Hemşireliği, Üreme Sağlığı ve Hemşirelik Yaklaşımı, Ürojinekoloji Hemşireliği ,Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ,Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması, Doğum Bilgisi ve Hemşirelik Yaklaşımı Uygulaması, Aile Planlaması Danışmanlığı Uygulaması, Genetik Danışmanlık , Sağlık Tanılaması, Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I dersini alabilirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisansını tamamlayan mezunlar hastanelerde "uzman hemşire" ,"klinik sorumlusu", "eğitim hemşiresi" veya "yönetici hemşire"olarak, ayrıca Hemşirelik Yüksekokullarında "Araştırma Görevlisi" veya "Öğretim Görevlisi " , Sağlık Meslek Liselerinde "meslek dersleri öğretmeni"olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenci aldığı derslerden ikişer ara sınav, bir final ve gerekirse bir bütünleme sınavına girer. Başarı notu 70'tir. Öğrenci, "Seminer" dersinde bir seminer hazırlayarak sunar. Öğrenci tezini jüri üyeleri önünde savunur.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Ümran Sevil Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 35100 Bornova İZMİR mail:umransevil@gmail.com telefon: 0-232-3115544
Bölüm Olanakları
Bölümün bir bilgisayar laboratuarı, bir beceri laboratuarı, kütüphanesi, Üniversitemizin 1800 yataklı eğitim hastanesi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Hemşirelik lisans yeterliliklerine dayalı olarak, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme
2Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme
3Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
4Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme
5Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
6Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme
7Uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
8Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme
9Güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
10Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
11Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
12Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
13Özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304045192007 Lisan Kodları Aile Planlaması Danışmanlığı Zorunlu 4 0 0 7
2 930404SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 23
Toplam 4 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304045062000 Türkçe Doğum Bilgisi ve Hemşirelik Yaklaşımı I Zorunlu 3 0 0 8
2 9304045152016 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Zorunlu 3 0 0 6
3 930404SEÇ.YL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 10
4 SBEYLSEM500 Türkçe Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 6 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304045012016 Türkçe Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I Seçmeli 3 0 0 7
2 9304045032005 Türkçe Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması Seçmeli 0 6 0 8
3 9304045042013 Türkçe Üreme Sağlığı ve Hemşirelik Yaklaşımı Seçmeli 2 0 0 8
4 9304045052015 Ürojinekoloji Hemşireliği Seçmeli 3 4 0 4
5 9304045082005 Türkçe Doğum Bilgisi ve Hemşirelik Yaklaşımı Uygulaması Seçmeli 0 6 0 8
6 9304045092005 Türkçe Sağlık Tanılaması Seçmeli 2 0 0 8
7 9304045172004 Türkçe Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik I Seçmeli 3 0 0 8
8 9304045182007 Türkçe Aile Planlaması Danışmanlığı Uygulaması Seçmeli 0 8 0 8
9 9304045202011 Türkçe Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 8
10 9304045212012 Türkçe İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) Hemşireliği Seçmeli 4 0 0 4
11 9304045232014 Genetik Danışmanlık Seçmeli 3 0 0 6
12 AMÜ2014 Nitel Araştırma Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
13 DEÜ2014 Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri Seçmeli 3 2 0 0
14 FÜ2014 Sağlık Bilimlerinde Temel İstatistik Analizler Seçmeli 0 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304045012016 Türkçe Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I Seçmeli 3 0 0 7
2 9304045032005 Türkçe Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması Seçmeli 0 6 0 8
3 9304045042013 Türkçe Üreme Sağlığı ve Hemşirelik Yaklaşımı Seçmeli 2 0 0 8
4 9304045052015 Lisan Kodları Ürojinekoloji Hemşireliği Seçmeli 3 4 0 4
5 9304045082005 Türkçe Doğum Bilgisi ve Hemşirelik Yaklaşımı Uygulaması Seçmeli 0 6 0 8
6 9304045092005 Türkçe Sağlık Tanılaması Seçmeli 2 0 0 8
7 9304045172004 Türkçe Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik I Seçmeli 3 0 0 8
8 9304045182007 Türkçe Aile Planlaması Danışmanlığı Uygulaması Seçmeli 0 8 0 8
9 9304045202011 Türkçe Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 8
10 9304045212012 Türkçe İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) Hemşireliği Seçmeli 4 0 0 4
11 9304045232014 Genetik Danışmanlık Seçmeli 3 0 0 6
12 AMÜ2014 Nitel Araştırma Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
13 DEÜ2014 Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri Seçmeli 3 2 0 0
14 FÜ2014 Sağlık Bilimlerinde Temel İstatistik Analizler Seçmeli 0 0 0 0
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr