Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelik Esasları - İkinci öğretim tezsiz yüksek lisansProgram Tanımları
Kuruluş
Hemşirelik esasları anabilim dalında tezsiz yüksek lisans programı 2007-2008 öğretim yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek lisans
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Hemşirelik esasları yüksek lisans programının amacı; öğrencide Hemşirelik Esasları alanındaki edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemleri ile çözümleyebilme becerisi geliştirmektir. Hemşirelik Esasları yüksek lisans programı 3 yarıyıllık bir eğitim sürecinden oluşur. Üç yarıyıl boyunca öğrenci teorik dersler alır. Öğrenci ikinci ve üçüncü yarıyılda öğretim üyesi ile birlikte bir araştırma yürütür. "Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar I " "Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar II" zorunlu derslerdir. Öğrenci 3. yarıyıl sonuna kadar en az 21 kredilik ders almak zorundadır. Öğrenci kendini geliştirmek amacıyla aşağıdaki seçmeli dersleri alabilir. Temel İlke ve Uygulamalar Uygulaması I Temel İlke ve Uygulamalar Uygulaması II Sağlık Bilimlerinde İletişim Hemşirelikte Ergonomi Sağlık Tanılaması Sağlık Bilimlerinde Araştırma Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Hemşirelik Esasları yüksek lisansını tamamlayan mezunlar hastanelerde "hemşire" ,"klinik sorumlusu", "eğitim hemşiresi" veya "yönetici hemşire"olarak, ayrıca Hemşirelik Yüksekokullarında "Araştırma Görevlisi" veya "Öğretim Görevlisi " , Sağlık Meslek Liselerinde "meslek dersleri öğretmeni"olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenci aldığı derslerden ikişer ara sınav, bir final ve gerekirse bir bütünleme sınavına girer. Başarı notu 65'tir. Öğrenci, "Seminer" dersinde bir seminer hazırlayarak sunar.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Leyla KHORSHID Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 35100 Bornova İZMİR mail: leyla.khorshid@ege.edu.tr leyla.khorshid@yahoo.com telefon: 0-232-3881103/168 Faks: 0-232-3886374
Bölüm Olanakları
Bölümün bir bilgisayar laboratuvarı, bir beceri laboratuvarı, kütuphanesi, Üniversitemizin 1800 yataklı eğitim hastanesi bulunmaktadır. Anabilim dalımızda 2 profesör, 3 yardımcı doçent olmak üzere 5 öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Program Çıktıları
1Birey, aile ve toplumun sağlık tanılamasını yaparak hemşirelik süreci doğrultusunda bakım verebilme
2Temel hemşirelik becerilerini profesyonel ilkeler doğrultusunda uygulayabilme
3Temel hemşirelik becerileri konusunda öğretim yapabilme
4Öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304155212013 Hemşirelik Süreci Zorunlu 4 2 0 12
2 9304155012008 Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar I Zorunlu 2 0 0 6
3 9304155072016 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Zorunlu 2 0 0 8
4 930415SEÇ.İÖTZSZ.YL1 Seçmeli Ders Grubu 1 Seçmeli - - - 4
Toplam 8 2 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBE.DPR Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 10
2 9304155022008 Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar II Zorunlu 2 0 0 6
3 930415SEÇ.İÖTZSZ.YL2 Seçmeli Ders Grubu 2 Seçmeli - - - 24
Toplam 2 0 0 40
 
Seçmeli Ders Grubu 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304155032008 Hemşirelik Kavramları I Seçmeli 2 0 0 6
2 9304155042008 Hemşirelik Kavramları II Seçmeli 2 0 0 6
3 9304155052008 Hemşirelikte İletişim Seçmeli 2 0 0 6
4 9304155062008 Evde Hasta Bakım İlkeleri Seçmeli 2 0 0 6
5 9304155082008 Hemşirelikte Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 0 6
6 9304155092008 Hemşirelikte Deontoloji Seçmeli 2 0 0 6
7 9304155102008 Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik I Seçmeli 2 0 0 8
8 9304155132008 Hemşirelikte Kalite Seçmeli 2 0 0 6
9 9304155152008 Hemşirelikte Klinik Öğretim Seçmeli 2 0 0 6
10 9304155172008 Hemşirelik Tanıları Seçmeli 2 0 0 6
11 9304155192008 Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar Uygulaması Seçmeli 0 4 0 12
12 9304155222013 Hemşirelikte Ergonomi Seçmeli 4 2 0 6
13 9304155232013 Hemşirelikte Konfor Seçmeli 2 0 0 6
Seçmeli Ders Grubu 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304155032008 Hemşirelik Kavramları I Seçmeli 2 0 0 6
2 9304155042008 Hemşirelik Kavramları II Seçmeli 2 0 0 6
3 9304155052008 Hemşirelikte İletişim Seçmeli 2 0 0 6
4 9304155062008 Evde Hasta Bakım İlkeleri Seçmeli 2 0 0 6
5 9304155082008 Hemşirelikte Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 0 6
6 9304155092008 Hemşirelikte Deontoloji Seçmeli 2 0 0 6
7 9304155102008 Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik I Seçmeli 2 0 0 8
8 9304155132008 Hemşirelikte Kalite Seçmeli 2 0 0 6
9 9304155152008 Hemşirelikte Klinik Öğretim Seçmeli 2 0 0 6
10 9304155172008 Hemşirelik Tanıları Seçmeli 2 0 0 6
11 9304155192008 Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar Uygulaması Seçmeli 0 4 0 12
12 9304155222013 Hemşirelikte Ergonomi Seçmeli 4 2 0 6
13 9304155232013 Hemşirelikte Konfor Seçmeli 2 0 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr