Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelikte Öğretim - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Hemşirelikte Öğretim anabilim dalı yükseklisans programı 1992 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS diploması verilir.
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. YDS’den en az 50 puan veya ÜAK tarafından geçerli sayılan TOEFL, IELTS gibi bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almış olan adaylar ile tümüyle Almanca, Fransızca veya İngilizce eğitim veren bir yükseköğretim kurumunda/biriminde öğrenim gördüğünü belgeleyen adaylar Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil sınavından muaf sayılırlar. Yabancı dil yeterlik belgesine sahip olmayan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu adaylar Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavına girerler. Bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 alması gerekir. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Bilimsel gelişmelere dayalı olarak toplumun sağlık gereksinimlerine yanıt vermek için eğitim ve hemşirelik bilimindeki bilgi kaynaklarını kullanarak, sağlıklı ya da hasta bireylerin gereksinimleri doğrultusunda sağlığı geliştirme ve hastalıklardan korunmaya yönelik sağlık eğitim programlarını planlama, yürütme ve değerlendirmede gerekli olan bilgi, beceri ve tutuma sahip olmak
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Hemşirelikte Öğretim alanında uzmanlaşmış hemşireler Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve özel hastanelerde eğitim hemşiresi, klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak çalışırlar. Üniversitelerin Hemşirelik Yüksekokullarında, Sağlık Bilimleri Fakültelerinde Hemşirelikte Öğretim anabilim dalında Sağlık Yüksekokullarında hemşirelik ve sağlık memurluğu bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. Fatma ORGUN Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelikte Öğretim Anabilimdalı Bornova-İzmir Tel: 0232 3115519 Fax: 0232 3886374 e-mail: fatma.orgun@ege.edu.tr fatmaorgun@gmail.com
Bölüm Olanakları
Yüksek lisans programına kayıtlanan öğrenciler anabilim dalında açıkta bulunan araştırma görevlisi kadrolarına yerleştirilir. Anabilim dalı tarafından yürütülen araştırmalara, projelere katılırlar. İlgi alanları doğrultusunda kongre ve toplantılarda yer alırlar.

Program Çıktıları
1Hemşirelik lisans yeterliklerine dayalı olarak, hemşirelikte öğretim alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
2Hemşirelikte öğretim alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme
3Hemşirelikte öğretim alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri davranışa dönüştürebilme
4Hemşirelikte öğretim alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme
5Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
6Hemşirelikte öğretim alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme
7Hemşirelikte öğretim alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
8Hemşirelikte öğretim alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme
9Hemşirelikte öğretim alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
10Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
11En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2)
12Hemşirelikte öğretim alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
13Hemşirelikte öğretim alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
14Hemşirelikte öğretim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri paylaşabilme
15Hemşirelikte öğretim alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304085012010 Türkçe Hemşirelikte Öğrenme ve Öğretme Süreçleri I Zorunlu 3 0 0 5
2 9304085082016 Türkçe Sağlık Bilimlerinde Araştırma Zorunlu 2 0 0 4
3 930408SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 12
Toplam 5 0 0 21
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304085102010 Türkçe Hemşirelikte Öğrenme ve Öğretme Süreçleri II Zorunlu 3 0 0 5
2 930408SEÇ.YL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 19
3 SBEYLSEM500 Türkçe Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 3 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304085032010 Türkçe Hemşirelikte İletişim ve Etkileşim Süreçleri I Seçmeli 3 0 0 6
2 9304085042010 Türkçe Program Gelistirme Seçmeli 3 0 0 6
3 9304085052016 Türkçe Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 2 0 6
4 9304085062010 Türkçe Risk Gruplarına Yönelik Sağlık Eğitimi Seçmeli 1 0 0 2
5 9304085072010 Türkçe Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik I Seçmeli 3 0 0 6
6 9304085112014 Türkçe Hemşirelikte Öğrenme ve Öğretme Süreçleri Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 9
7 9304085122010 Türkçe Hemşirelikte İletişim ve Etkileşim Süreçleri II Seçmeli 3 0 0 6
8 9304085132010 Türkçe Eğitimde Ölçme Teknikleri Seçmeli 3 0 0 6
9 9304085142013 Türkçe Hasta Eğitimi Seçmeli 1 0 0 2
10 9304085152013 Türkçe Hizmet İçi Eğitim Seçmeli 1 0 0 2
11 9304085182017 Türkçe Hemşirelikte Öğrenme ve Öğretme Süreçleri Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 9
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304085032010 Türkçe Hemşirelikte İletişim ve Etkileşim Süreçleri I Seçmeli 3 0 0 6
2 9304085042010 Türkçe Program Gelistirme Seçmeli 3 0 0 6
3 9304085052016 Türkçe Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 2 0 6
4 9304085062010 Türkçe Risk Gruplarına Yönelik Sağlık Eğitimi Seçmeli 1 0 0 2
5 9304085072010 Türkçe Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik I Seçmeli 3 0 0 6
6 9304085112014 Türkçe Hemşirelikte Öğrenme ve Öğretme Süreçleri Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 9
7 9304085122010 Türkçe Hemşirelikte İletişim ve Etkileşim Süreçleri II Seçmeli 3 0 0 6
8 9304085132010 Türkçe Eğitimde Ölçme Teknikleri Seçmeli 3 0 0 6
9 9304085142013 Türkçe Hasta Eğitimi Seçmeli 1 0 0 2
10 9304085152013 Türkçe Hizmet İçi Eğitim Seçmeli 1 0 0 2
11 9304085182017 Türkçe Hemşirelikte Öğrenme ve Öğretme Süreçleri Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 9
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr