Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi programı 1994 yılında eğitim-öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi alanında bilim uzmanlığı diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi yüksek lisans programının amacı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi okullarının çeşitli kademesinde görev yapacak beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin hem konu alan bilgisi hem de öğretmenlik alan bilgisi yönünden kendilerini bilimsel anlamda geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Ayrıca, beden eğitimi ve spor kültürünü her alanda geliştirebilmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yüksek lisans mezunları üniversitelerde akademik kariyerlerine devam etmekte ya da milli eğitimi kurumlarında uzman öğretmen olarak görev almaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Teorik ve projeye yönelik değerlenirme yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç Dr. Olcay KİREMİTCİ Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (olcay.kiremitci@ege.edu.tr)
Bölüm Olanakları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim dalında iki doçent ve üç yardımcı doçent bulunmaktadır. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve üniversitenin sağladığı tüm olanaklar öğrencilerin hizmetine sunulmaktadır.

Program Çıktıları
1Etkili iletişim becerilerine sahip olabilme
2Beden eğitimi ve spor alanında okul içi ve okul dışı organizasyonlar gerçekleştirebilme ve bunları yönetebilme
3Çocuk ve genç bireylerin gelişim alanlarına özgü özelliklerini kavrayabilme ve sürece uygun beden eğitimi ve spor öğretimine yönelik planlama yapabilme
4Beden eğitimi ve spor alanında yetenek seçimi ilkelerini kavrayabilme ve sportif yönlendirme yapabilme
5Beden eğitimi ve spor öğretimi alanındaki kavramları doğru kullanabilme
6Beden eğitimi ve sporun tarihsel, felsefi ve bilimsel temellerini anlayabilme
7Beden eğitimi ve spor pedagojisi alanında temel alan bilgisine sahip olabilme
8Beden eğitimi ve spor öğretimi programlarını öğrenme ve öğretme kuram ve yaklaşımlarına dayalı olarak açıklayabilme
9Beden eğitimi ve spor öğretmenliği alanında mevcut problemleri tanımlayabilme ve bu problemlere çözüm önerileri geliştirebilme
10Beden eğitimi ve spor öğretimi alanında ölçme ve değerlendirme yöntemlerini ve özelliklerini açıklayabilme
11Beden eğitimi ve spor öğretimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri ve etik unsurları kavrayabilme ve kullanılacak istatistiksel yöntemleri açıklayabilme
12Beden eğitimi ve spor öğretimi alanında yürütülen yurt içi ve yurt dışı bilimsel çalışmaları takip edebilme
13Beden eğitimi ve spor öğretimi alanında bilimsel araştırmalar/yayınlar yapabilme
14Yaşam boyu spor ve alana özgü öğrenme davranışı ve felsefesini kavrayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111111111111
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9305045222016 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde İlke ve Yöntemler Zorunlu 3 0 0 6
2 9305045102016 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 6
3 930504SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 18
Toplam 6 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9305045202016 Devinişsel Davranış ve Motor Öğrenme Zorunlu 3 0 0 6
2 9305045182016 Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 6
3 930504SEÇ.YL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 12
4 SBEYLSEM500 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 6 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9305045012016 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Program Geliştirme Seçmeli 3 0 0 6
2 9305045052016 Öğrenme ve Öğretmede Kuramsal Yaklaşım Seçmeli 3 0 0 6
3 9305045112016 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Materyal ve Teknoloji Kullanımı Seçmeli 3 0 0 6
4 9305045142016 Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik Seçmeli 3 0 0 6
5 9305045152016 Eğitim Yönetimi ve Kalite Seçmeli 3 0 0 6
6 9305045192016 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Serbest Zaman Tasarımı Seçmeli 3 0 0 6
7 9305045212016 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Etkili İletişim Teknikleri Seçmeli 3 0 0 6
8 9305045232016 Beden Eğitimi ve Spor Organizasyonlarında Yönetim Seçmeli 3 0 0 6
9 9305045242016 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Disiplinlerarası Beceri Transferi Seçmeli 3 0 0 6
10 9305045252016 Beden Eğitimi Spor Öğretiminde Ölçme ve Performans Değerlendirme Seçmeli 3 0 0 6
11 9305045262016 Beden Eğitimi ve Sporda Hareket Eğitimi Seçmeli 3 0 0 6
12 9305045272016 Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Seçmeli 3 0 0 6
13 9305045282016 Beden Eğitimi ve Sporda Yetenek Seçimi Seçmeli 3 0 0 6
14 9305045292016 Beden Eğitimi ve Sporun Pedagojik Temelleri Seçmeli 3 0 0 6
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9305045012016 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Program Geliştirme Seçmeli 3 0 0 6
2 9305045052016 Öğrenme ve Öğretmede Kuramsal Yaklaşım Seçmeli 3 0 0 6
3 9305045112016 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Materyal ve Teknoloji Kullanımı Seçmeli 3 0 0 6
4 9305045142016 Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik Seçmeli 3 0 0 6
5 9305045152016 Eğitim Yönetimi ve Kalite Seçmeli 3 0 0 6
6 9305045192016 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Serbest Zaman Tasarımı Seçmeli 3 0 0 6
7 9305045212016 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Etkili İletişim Teknikleri Seçmeli 3 0 0 6
8 9305045232016 Beden Eğitimi ve Spor Organizasyonlarında Yönetim Seçmeli 3 0 0 6
9 9305045242016 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Disiplinlerarası Beceri Transferi Seçmeli 3 0 0 6
10 9305045252016 Beden Eğitimi Spor Öğretiminde Ölçme ve Performans Değerlendirme Seçmeli 3 0 0 6
11 9305045262016 Beden Eğitimi ve Sporda Hareket Eğitimi Seçmeli 3 0 0 6
12 9305045272016 Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Seçmeli 3 0 0 6
13 9305045282016 Beden Eğitimi ve Sporda Yetenek Seçimi Seçmeli 3 0 0 6
14 9305045292016 Beden Eğitimi ve Sporun Pedagojik Temelleri Seçmeli 3 0 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr