Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ebelik - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu 1998-1999 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır. Avrupa Birliği Ebelik Direktiflerinin (80/154/EEC-80/155/EEC) uygulandığı bölümde 2003 yılından itibaren Yüksek Lisans Programı yürütülmeye başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlara Ebelik Yüksek Lisans Diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Yüksek Lisans Programının amacı; ileri ebelik temel bilgi ve becerisine sahip, Bilim Uzmanı kimliğini taşıyabilecek ebeler yetiştirmektir. Ebelik Lisans ve Yüksek Lisans programlarında temel tıp bilimleri, ebelik ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler yanı sıra seçmeli dersler de bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ebeler kamu ve özel sektör yanı sıra üniversitelerde akademisyen olarak görev yaparlar. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar (Temel ve / veya Aile Sağlık Hizmetleri kapsamında yer alan sağlık ocağı ve toplum sağlık merkezleri; hastaneler); özel sağlık merkez, hastane ya da poliklinikleri; üniversite hastane ya da poliklinikleri; üniversitelere bağlı sağlık bilimleri fakülteleri ve sağlık yüksekokullarının ebelik bölümleri yer alır
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ege Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Ölçme Değerlendirme Kılavuzu dikkate alınarak ‘Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ebelik Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Nazan Tuna ORAN Adres: Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu E.Ü. Kampüsü - Bornova/İzmir Tel: (0232) 3882851 Fax: (0232) 3427975 E-posta:neriman.sogukpinar@ege.edu.tr Program Koordinatörü: Doç. Dr. Nazan Tuna ORAN Adres: Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu E.Ü. Kampüsü - Bornova/İzmir Tel: (0232) 3882851 Fax: (0232) 3427975 E-Posta: iasaglik@mail.ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölüm’de 3 Profesör, 4 Doçent, 2 Yardımcı doçent, ve 3’ü araştırma görevlisi doktor olmak üzere 14 Araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölüme ait 2 adet beceri laboratuar (1 Temel İlke ve Uygulamalar Beceri Laboratuarı ile Doğum Bilgisi ve Aile Planlaması Danışmanlığı Beceri Laboratuarı) mevcuttur. Uygulama alanı olarak; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim-Araştırma Hastaneleri, Devlet Hastaneleri ve Doğumevleri, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri ve Yerel yönetimlere ait Sağlık Kuruluşları kullanılmaktadır

Program Çıktıları
1Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme
2Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme
3Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme
4Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme
5Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme
6Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme
7Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme
8Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9306015042018 Doğumda İleri Uygulamalar Zorunlu 2 6 0 6
2 930601SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 20
3 9306015062018 Yeni Doğan Sağlığı ve Hastalıkları Zorunlu 2 6 0 6
Toplam 4 12 0 32
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9306015232018 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2
2 9306015022018 Ebelik ve Toplum Sağlığı Zorunlu 2 6 0 6
3 930601SEÇ.YL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 11
4 SBEYLSEM500 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
5 9306015052018 Üreme Sağlığı Zorunlu 2 6 0 6
Toplam 6 12 0 31
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9306015012019 Epidemiyoloji I Seçmeli 2 0 0 0
2 9306015032019 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-I Seçmeli 3 0 0 0
3 9306015072019 Sağlık Eğitimi ve Eğitim Becerileri Seçmeli 3 0 0 0
4 9306015082019 Sağlık ve Toplum Seçmeli 2 0 0 0
5 9306015092019 Ebelikte Kavramsal Öğeler Seçmeli 2 0 0 0
6 9306015102019 Ebelikte Biyoistatistik Seçmeli 3 0 0 0
7 9306015112019 Fiziksel ve Zihinsel Tamamlayıcı Uygulamalar Seçmeli 2 0 0 0
8 9306015122019 Bilim Felsefesi Seçmeli 3 0 0 0
9 9306015132019 Aile Planlaması ve RİA Uygulama Becerisi Seçmeli 2 6 0 0
10 9306015152019 Halk Eğitimi Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 0
11 9306015162019 Ruh Sağlığı ve Ebelik Seçmeli 2 0 0 0
12 9306015172019 Makale Okuma ve Yazma Seçmeli 2 0 0 0
13 9306015192019 Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Kontrolü ve Ebelik Hizmetleri Seçmeli 2 0 0 0
14 9306015212019 Sağlığın Korunması, Sürdürülmesi, Geliştirilme Seçmeli 2 0 0 0
15 9306015252019 Büyüme ve Gelişme Seçmeli 2 0 0 0
16 9306015262019 Riskli Gebeliklerde Fizyopatoloji Seçmeli 2 0 0 0
17 9306015292019 Etik ve Ebelik Seçmeli 2 0 0 0
18 9306015302019 Kanıta Dayalı Ebelik Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 0
19 9306015312019 Kültürler Arası Ebelik Seçmeli 2 0 0 0
20 9306015322019 Alternatif Doğum Yöntemleri ve Pozisyonları Seçmeli 2 0 0 0
21 9306015332019 Yönetim ve Liderlik Seçmeli 2 0 0 0
22 9306015342019 Bilim Etiği Seçmeli 2 0 0 0
23 9306015352019 Ebelik Tarihi Seçmeli 2 0 0 0
24 9306015362019 Jinekolojik Hastalıklar ve Ebelik Seçmeli 2 2 0 0
25 9306015372019 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seçmeli 2 0 0 0
26 9306015382019 Akademi ve Yaşam Seçmeli 2 0 0 0
27 9306015392019 Doğum Hizmetlerinde Hasta ve Çalışan Güvenliği Seçmeli 2 0 0 0
28 9306015402019 Ebelik Beceri Laboratuvarında Eğitim Seçmeli 2 4 0 0
29 9306015412019 Acil ve Afetlerde Üreme Sağlığı Seçmeli 2 0 0 0
30 9306015422019 Medya ve Çocuk Seçmeli 2 0 0 0
31 9306015432019 Riskli Gruplarda Üreme Sağlığı Seçmeli 2 0 0 0
32 9306015442019 Araştırma Planlama Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9306015012019 Epidemiyoloji I Seçmeli 2 0 0 0
2 9306015032019 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-I Seçmeli 3 0 0 0
3 9306015072019 Sağlık Eğitimi ve Eğitim Becerileri Seçmeli 3 0 0 0
4 9306015082019 Sağlık ve Toplum Seçmeli 2 0 0 0
5 9306015092019 Ebelikte Kavramsal Öğeler Seçmeli 2 0 0 0
6 9306015102019 Ebelikte Biyoistatistik Seçmeli 3 0 0 0
7 9306015112019 Fiziksel ve Zihinsel Tamamlayıcı Uygulamalar Seçmeli 2 0 0 0
8 9306015122019 Bilim Felsefesi Seçmeli 3 0 0 0
9 9306015132019 Aile Planlaması ve RİA Uygulama Becerisi Seçmeli 2 6 0 0
10 9306015152019 Halk Eğitimi Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 0
11 9306015162019 Ruh Sağlığı ve Ebelik Seçmeli 2 0 0 0
12 9306015172019 Makale Okuma ve Yazma Seçmeli 2 0 0 0
13 9306015192019 Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Kontrolü ve Ebelik Hizmetleri Seçmeli 2 0 0 0
14 9306015212019 Sağlığın Korunması, Sürdürülmesi, Geliştirilme Seçmeli 2 0 0 0
15 9306015252019 Büyüme ve Gelişme Seçmeli 2 0 0 0
16 9306015262019 Riskli Gebeliklerde Fizyopatoloji Seçmeli 2 0 0 0
17 9306015292019 Etik ve Ebelik Seçmeli 2 0 0 0
18 9306015302019 Kanıta Dayalı Ebelik Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 0
19 9306015312019 Kültürler Arası Ebelik Seçmeli 2 0 0 0
20 9306015322019 Alternatif Doğum Yöntemleri ve Pozisyonları Seçmeli 2 0 0 0
21 9306015332019 Yönetim ve Liderlik Seçmeli 2 0 0 0
22 9306015342019 Bilim Etiği Seçmeli 2 0 0 0
23 9306015352019 Ebelik Tarihi Seçmeli 2 0 0 0
24 9306015362019 Jinekolojik Hastalıklar ve Ebelik Seçmeli 2 2 0 0
25 9306015372019 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seçmeli 2 0 0 0
26 9306015382019 Akademi ve Yaşam Seçmeli 2 0 0 0
27 9306015392019 Doğum Hizmetlerinde Hasta ve Çalışan Güvenliği Seçmeli 2 0 0 0
28 9306015402019 Ebelik Beceri Laboratuvarında Eğitim Seçmeli 2 4 0 0
29 9306015412019 Acil ve Afetlerde Üreme Sağlığı Seçmeli 2 0 0 0
30 9306015422019 Medya ve Çocuk Seçmeli 2 0 0 0
31 9306015432019 Riskli Gruplarda Üreme Sağlığı Seçmeli 2 0 0 0
32 9306015442019 Araştırma Planlama Seçmeli 2 0 0 0
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr