Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Kulak Burun Boğaz - Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları - Tezli yüksek lisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ses, konuşma , işitme ve denge bozuklukları konusunda uluslar arası bilimsel deneyimi ve bilgi birikimi olan öğretim üyelerini ve modern en üst düzey laboratuar olanaklarını içeren anabilim dalımız bünyesinde 2010-2011 öğretim yılında odyoloji ve konuşma bozuklukları yüksek lisans programı açılması planlanmıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek lisans
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Hastaneler, Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri, Devlet Kuruluşları, Özel Klinikler, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde İşitme ve denge problemlerinin tespiti ve değerlendirilmesi, rehabilitasyonunda, gürültülü ortamlarda oluşabilecek işitme kayıplarının önlenmesinde, İşitme Cihazı Uygulaması, Rehabilitasyonu, Koklear implant aday değerlendirme, rehabilitasyon, programlama ve takibi , Dil ve konuşma bozukluklarını tarama ve değerlendirme gibi konularda istihdam edilebilirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Hastaneler, Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri, Devlet Kuruluşları, Özel Klinikler, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde İşitme ve denge problemlerinin tespiti ve değerlendirilmesi, rehabilitasyonunda, gürültülü ortamlarda oluşabilecek işitme kayıplarının önlenmesinde, İşitme Cihazı Uygulaması, Rehabilitasyonu, Koklear implant aday değerlendirme, rehabilitasyon, programlama ve takibi , Dil ve konuşma bozukluklarını tarama ve değerlendirme gibi konularda istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
% 40 ara sınav, %60 yıl sonu sınavında başarılı olmak
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı 0232 390 26 00
Bölüm Olanakları
Foniatri laboratuarı, işitme ve denge bozuklukları laboratuarı, işitme cihazı ve koklear implant araştırma ve uygulama laboratuarı, 4 adet odyometri laboratuarı ve işitme engelliller eğitim biriminden oluşmaktadır.

Program Çıktıları


Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301205202016 Odyolojide Bilimsel Araştırma ve Proje Zorunlu 2 0 0 3
2 930120SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 13
3 9301205032010 Temel Odyolojik Ölçüm Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 7
4 9301205012010 Temel Otorinolaringoloji Zorunlu 4 0 0 7
Toplam 8 2 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301205022010 İleri Odyolojik Ölçüm Yöntemleri Zorunlu 2 4 0 10
2 930120SEÇ.YL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 14
3 SBEYLSEM500 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 2 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301205042014 Pediatrik Odyoloji ve İşitsel Rehabilitasyon Seçmeli 2 2 0 7
2 9301205052015 Vestibuler Sistem Bozuklukları Seçmeli 2 2 0 7
3 9301205062010 Rehabilitif Odyoloji Seçmeli 2 4 0 10
4 9301205082010 Ses ve Konuşma Bozuklukları Seçmeli 2 2 0 7
5 9301205092010 Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik Seçmeli 1 2 0 5
6 9301205102010 Sinyal İşleme Seçmeli 2 0 0 3
7 9301205112010 Bilim Tarihi ve Felsefesi Seçmeli 2 0 0 4
8 9301205122010 Bilimsel Araştırma Yöntem Bilimi Seçmeli 2 0 0 4
9 9301205132010 KBB Anatomi ve Fizyolojisi Seçmeli 4 0 0 7
10 9301205142010 Biyoinformatik Seçmeli 2 0 0 4
11 9301205152010 İşitme Fiziği Seçmeli 2 0 0 3
12 9301205162010 Odyolojide Konsültasyon-liyezon Seçmeli 2 1 0 5
13 9301205172010 Moleküler Biyolojiye Giriş Seçmeli 1 0 0 2
14 9301205182010 İşitme Cihazları Seçmeli 2 2 0 7
15 9301205192010 İşitme Kayıplarının Ruhsal Yönü Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301205042014 Pediatrik Odyoloji ve İşitsel Rehabilitasyon Seçmeli 2 2 0 7
2 9301205052015 Vestibuler Sistem Bozuklukları Seçmeli 2 2 0 7
3 9301205062010 Rehabilitif Odyoloji Seçmeli 2 4 0 10
4 9301205082010 Ses ve Konuşma Bozuklukları Seçmeli 2 2 0 7
5 9301205092010 Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik Seçmeli 1 2 0 5
6 9301205102010 Sinyal İşleme Seçmeli 2 0 0 3
7 9301205112010 Bilim Tarihi ve Felsefesi Seçmeli 2 0 0 4
8 9301205122010 Bilimsel Araştırma Yöntem Bilimi Seçmeli 2 0 0 4
9 9301205132010 KBB Anatomi ve Fizyolojisi Seçmeli 4 0 0 7
10 9301205142010 Biyoinformatik Seçmeli 2 0 0 4
11 9301205152010 İşitme Fiziği Seçmeli 2 0 0 3
12 9301205162010 Odyolojide Konsültasyon-liyezon Seçmeli 2 1 0 5
13 9301205172010 Moleküler Biyolojiye Giriş Seçmeli 1 0 0 2
14 9301205182010 İşitme Cihazları Seçmeli 2 2 0 7
15 9301205192010 İşitme Kayıplarının Ruhsal Yönü Seçmeli 2 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr