Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Madde Bağımlılığı - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi' Sağlık Bilimleri Enstitüsü' nün Madde Bağımlılığı Yüksek Lisans Programı önerisi 29/07/2010 tarrihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 08/10/2009 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurulu kararı dikkate alınarak kabul edilmiştir.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan, YDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere tekrar kayıt yaptırabilir. Danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersleri de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Program süresi 2 yıldır. I. yıl 2 dönemden oluşmaktadır. Bu 2 dönemde öğrenciler teorik, pratik derslerin yanısıra seminer dersleri alacaktır. Öğrencilerin bağımlılık alanında tez çalışması yapabilecek bilgi düzeyine ulaşabilmesi amacıyla programın birinci yılı belirlenecek dersler, bağımlılıkla ilgili geçerli bilgilerin yanısıra geniş bir bakış açısı kazanmalarını da sağlayacaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programdan bugüne dek mezun olan öğrencilerimizin hemen hepsinin bağımlılıkla ilişkili alanlarda (Denetimli Serbestlik Büroları vb.) istihdam edildiği görülmektedir. Ayrıca akademik kariyer amacıyla bir üst eğitime devam eden mezunlarımız da bulunmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her dersten bir vize ve dönem sonunda bir final sınavı yapılacaktır. Vize sınavının %40'ı final sınavının %60'ı öğrencinin ders başarısı notunu oluşturacaktır. Geçme notu 100 üzerinden yetmiş puandır. Öğrenciler ders aşaması tamamladıktan sonra tez aşamasına gelecektir. Öğrencinin tezden geçebilmesi için jürinin adayı başarılı olarak kabul etmesi gerekir. Öğrenci, bu aşamaları başarı ile geçmesi ardından programı başarılı olarak tamamlamış olacaktır.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, EÜ Kampüsü Bornova İzmir Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji, İlaç Geliştirme Enstitüsü (BATI), EÜ Tıp Fakültesi Kampüsü, Bornova İzmir tel: 0232 390 1616 web: www.bati.ege.edu.tr mail: bati@mail.ege.edu.tr Doç. Dr. Görkem YARARBAŞ
Bölüm Olanakları
Derslik bulunmaktadır. Derslikte sunum materyelleri, bilgiasayar, projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Poliklinik ve laboratuvar imkanları vardır.

Program Çıktıları
1Madde kullanım bozuklukları konusunu kavrayabilme
2Madde kullanım bozuklukları dışında diğer psikiyatrik semptomları tanımlama becerisini kazanma
3Madde kullanım bozuklukları ile diğer psikiyatrik durumların ayrıcı tanısı yapabilme
4Madde kullanım bozukluklarıın tanılandırma sürecinde klinik ve toksikolojik analizlerin eş zamanlı olarak kullanabilme becerisi kazanabilme
5Bağımlılığın yasal süreci hakkında bilgilenme
6Bağımlılık etiği kavramını gündelik hayata uyarlayabilme becerisi kazanabilme
7Bağımlı olguları ilk değerlendirme yeterlilği kazanma
8Motivasyonel görüşme yapabilme becerisi kazanma
9Diğer bağımlılıklar konusunda bilgilenme
10Sağlık bilimlerinde araştırma yöntemleri konusunda beceri kazanma
11Bağımlılığın biyolojik temelleri konusunda bilgi sahibi olma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111111111
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9307015212018 Türkçe Bağımlılıklar Zorunlu 4 0 0 10
2 930701SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 22
Toplam 4 0 0 32
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9307015102017 Türkçe Bağımlılık Nörofizyolojisi Zorunlu 2 0 0 4
2 BAT102 Türkçe Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
3 930701SEÇ.YL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 17
4 SBEYLSEM500 Türkçe Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 4 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9307015022017 Türkçe Bağımlılık Hukuku ve Etik Seçmeli 2 0 0 4
2 9307015052010 Türkçe Psikopatoloji Seçmeli 2 2 0 8
3 9307015072010 Türkçe Sağlık Bilimlerinde Araştırma Seçmeli 2 0 0 6
4 9307015082010 Stresle Başa Çıkmada Psikofizyolojik Yöntemeler Seçmeli 2 0 0 4
5 9307015092010 İnsan ve Yaşam Seçmeli 2 0 0 4
6 9307015112010 Bağımlılıkta Tedavi Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 8
7 9307015122010 Türkçe Diğer Bağımlılıklar Seçmeli 2 0 0 4
8 9307015132010 Türkçe İstatistiksel Analiz Teknikleri Seçmeli 2 0 0 4
9 9307015142010 İngilizce Motivasyonel Görüşmeler Seçmeli 2 2 0 8
10 9307015152016 Türkçe Bağımlılıkta Kısa Müdaheleler Seçmeli 3 0 0 5
11 9307015162016 Türkçe Bağımlılık Sosyolojisi Seçmeli 2 0 0 4
12 9307015172017 Türkçe Bağımlılık Araştırmalarında Veri Yönetimi ve Temel İstatistiksel Analizler Seçmeli 2 2 0 4
13 9307015182017 Bağımlılıkta Bilişsel Davranışçı Terapiler : Uygulama Seçmeli 1 2 0 3
14 9307015192017 İngilizce Mental Semiyoloji Seçmeli 2 0 0 8
15 9307015222018 Bağımlılıkta Psikoterapi Yaklaşımları Seçmeli 3 0 0 5
16 9307015232019 Türkçe Toplum Ruh Sağlığı Seçmeli 2 0 0 0
17 9307015242019 Bağımlılıkta Bilişsel Terapi Uygulamaları I Seçmeli 0 4 0 0
18 9307025162015 Türkçe Bağımlılıkta Bilişsel Davranışçı Terapiler Seçmeli 2 0 0 4
19 9358025012018 Türkçe Madde Kullanım Bozuklukları Seçmeli 4 0 0 8
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9307015022017 Türkçe Bağımlılık Hukuku ve Etik Seçmeli 2 0 0 4
2 9307015052010 Psikopatoloji Seçmeli 2 2 0 8
3 9307015072010 Türkçe Sağlık Bilimlerinde Araştırma Seçmeli 2 0 0 6
4 9307015082010 Stresle Başa Çıkmada Psikofizyolojik Yöntemeler Seçmeli 2 0 0 4
5 9307015092010 İnsan ve Yaşam Seçmeli 2 0 0 4
6 9307015112010 Bağımlılıkta Tedavi Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 8
7 9307015122010 Türkçe Diğer Bağımlılıklar Seçmeli 2 0 0 4
8 9307015132010 Türkçe İstatistiksel Analiz Teknikleri Seçmeli 2 0 0 4
9 9307015142010 Türkçe Motivasyonel Görüşmeler Seçmeli 2 2 0 8
10 9307015152016 Türkçe Bağımlılıkta Kısa Müdaheleler Seçmeli 3 0 0 5
11 9307015162016 Türkçe Bağımlılık Sosyolojisi Seçmeli 2 0 0 4
12 9307015172017 Türkçe Bağımlılık Araştırmalarında Veri Yönetimi ve Temel İstatistiksel Analizler Seçmeli 2 2 0 4
13 9307015182017 Bağımlılıkta Bilişsel Davranışçı Terapiler : Uygulama Seçmeli 1 2 0 3
14 9307015192017 Türkçe Mental Semiyoloji Seçmeli 2 0 0 8
15 9307015222018 Bağımlılıkta Psikoterapi Yaklaşımları Seçmeli 3 0 0 5
16 9307015232019 Türkçe Toplum Ruh Sağlığı Seçmeli 2 0 0 0
17 9307015242019 Bağımlılıkta Bilişsel Terapi Uygulamaları I Seçmeli 0 4 0 0
18 9307025162015 Türkçe Bağımlılıkta Bilişsel Davranışçı Terapiler Seçmeli 2 0 0 4
19 9358025012018 Türkçe Madde Kullanım Bozuklukları Seçmeli 4 0 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr