Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Kök Hücre - Tezli Yükseklisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü bünyesinde Kök Hücre Anabilim dalı ve buna bağlı lisans üstü programlar 5. 5.2011 tarihinde kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Lisans eğitimlerini [Biyoloji, Biyokimya, Biyomühendislik, Sağlık Bilimleri (Eczacılık, Veterinerlik, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu) ile Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümleri] tamamlamış adayların başvurdukları programda : kök hücrelerin iyileştirme potansiyellerinin uygulamada kullanılabilir hale getirilmesi, yeni kök hücre tedavilerinin geliştirilmesi, ortaya çıkan etik ve hukuksal durumların anlaşılması, uygulamada yeni stratejilerin belirlenmesi amacıyla dersler belirlenmiştir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar bu eğitimden sonra kök hücre doktora programına katılabilecekleri gibi farklı bir doktora programına da geçiş yapabilirler. Biyomedikal firmalar ya da hücresel tedavi yapabilecek kuruluşlar ve bunların araştırma geliştirme bölümlerinde lisans eğitimlerine uygun biçimde iş olanağına sahip olabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ölçme değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Gülperi ÖKTEM, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre Anabilim Dalı
Bölüm Olanakları
Bu mutidisipliner bilim dalının öğrencileri, bilim dalının kuruluşuna katkıda bulunan tüm fakültelerin laboratuvar olanaklarından yaralanabilecektir. Sinirbilim Anabilim dalının kullanıma açılmış olana laboratuvarlar: Ege Üniversitesi Pediatrik Hematoloji Kök Hücre Nakil Ünitesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Terapötik Aferez Merkezi , Nevvar – Salih İşgören İç Hastalıkları Kliniği (Kök Hücre İşleme ve Saklama Bölümleri, Bilgi İşlem, Hasta Kabul ve Muayene Odası), Doku Tipi laboratuarı, Analitik Kimya Abd., Fizyoloji Anabilim Dalı, Nükleer Bilimler Enstitüsü , Mühendislik Fak., Biyomühendislik Böl, E.Ü. Mühendislik Fak., Biyomühendislik Böl., Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği laboratuarı, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, Histoloji ve Embriyoloji AD , FABAL (Eczacılık Fakültesi Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuvarı)

Program Çıktıları
1Temel biyolojik kavramları yorumlayabilme
2Hücre ve kök hücrenin temel yapısal ve işlevsel özelliklerini kavrayabilme
3Kök hücrelerin iyileştirme potansiyellerini kavrayabilme
4Eleştirel makale okuyabilme ve tartışabilme
5Poster ve sözlü bildiri hazırlayabilme, sunma ve bir çalışmayı makaleye dönüştürme ile ilgili temel becerileri edinme
6Araştırma ve tedavilerinden ortaya çıkan etik ve hukuksal durumları kavrayabilme
7Temel moleküler biyolojik yöntemleri uygulayabilme
8Multidisipliner ekip çalışmasına uygun davranış ve tutumları edinme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9300015012015 Türkçe İleri Hücre Biyolojisi Zorunlu 2 0 0 2
2 9300015022015 Türkçe Kök Hücre Biyolojisi Zorunlu 2 0 0 2
3 9300016232015 Türkçe Kök Hücre Literatürü ve Araştırma Planlama I Zorunlu 2 0 0 4
4 9300015252015 Türkçe Kök Hücrelerde Sinyal İletimi Zorunlu 2 0 0 2
5 930001SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 20
Toplam 8 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Türkçe Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 9300015042015 Hücre Kültürü Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2
3 9300016242015 Türkçe Kök Hücre Literatürü ve Araştırma Planlama II Zorunlu 2 0 0 4
4 9300015222015 Kök Hücre Tipleri : Embriyonik ve Erişkin Kök Hücre Zorunlu 2 0 0 3
5 9300015262015 Kök Hücre Tipleri:Mezenşimal Kök Hücre ve İPS Hücreleri Zorunlu 2 0 0 3
6 930001SEÇ.YL3 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 9
7 SBEYLSEM500 Türkçe Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 10 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9300015032015 Türkçe Moleküler Biyolojiye Giriş Seçmeli 2 0 0 6
2 9300015052015 Bilim Felsefesi Seçmeli 2 0 0 6
3 9300015072011 Türkçe Embriyonik Kök Hücre Seçmeli 2 2 0 8
4 9300015082011 Türkçe Erişkin Kök Hücresi Seçmeli 2 2 0 8
5 9300015092011 Türkçe Kanser Kök Hücre Moleküler Tanısı ve İzolasyonu Seçmeli 1 0 0 6
6 9300015102011 Türkçe Hücrede Sinyal İletimi Seçmeli 2 0 0 6
7 9300015112011 Türkçe Membran Biyolojisi Seçmeli 2 0 0 6
8 9300015122011 Türkçe Kök Hücre Görüntüleme Teknikleri Seçmeli 2 2 0 8
9 9300015132011 Türkçe Kök Hücre İmmünolojisi Seçmeli 2 0 0 6
10 9300015142011 Türkçe Bitki Kök Hücresi Seçmeli 2 2 0 8
11 9300015152011 Türkçe Kök Hücre Metabolizması Seçmeli 2 0 0 6
12 9300015162011 Türkçe Kök Hücre Çalışmalarında İstatistiksel Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 8
13 9300015172011 Hücrenin Evrimi Seçmeli 2 0 0 6
14 9300015182011 Bilimsel Rapor ve Proje Hazırlama Seçmeli 2 4 0 12
15 9300015192011 Lisan Kodları Hayvan Modelleri Seçmeli 1 2 0 6
16 9300015212012 Türkçe Sinyal İletim Reseptör Proteinlerinin Klinik Önemi ve Hedef Tedavisi Seçmeli 3 0 0 6
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9300015032015 Türkçe Moleküler Biyolojiye Giriş Seçmeli 2 0 0 8
2 9300015052015 Bilim Felsefesi Seçmeli 2 0 0 6
3 9300015072011 Türkçe Embriyonik Kök Hücre Seçmeli 2 2 0 8
4 9300015082011 Türkçe Erişkin Kök Hücresi Seçmeli 2 2 0 8
5 9300015092011 Türkçe Kanser Kök Hücre Moleküler Tanısı ve İzolasyonu Seçmeli 1 0 0 6
6 9300015102011 Türkçe Hücrede Sinyal İletimi Seçmeli 2 0 0 6
7 9300015112011 Türkçe Membran Biyolojisi Seçmeli 2 0 0 6
8 9300015122011 Türkçe Kök Hücre Görüntüleme Teknikleri Seçmeli 2 2 0 8
9 9300015132011 Türkçe Kök Hücre İmmünolojisi Seçmeli 2 0 0 6
10 9300015142011 Türkçe Bitki Kök Hücresi Seçmeli 2 2 0 8
11 9300015152011 Türkçe Kök Hücre Metabolizması Seçmeli 2 0 0 6
12 9300015162011 Türkçe Kök Hücre Çalışmalarında İstatistiksel Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 8
13 9300015172011 Hücrenin Evrimi Seçmeli 2 0 0 6
14 9300015182011 Türkçe Bilimsel Rapor ve Proje Hazırlama Seçmeli 2 4 0 12
15 9300015192011 Lisan Kodları Hayvan Modelleri Seçmeli 1 2 0 6
16 9300015212012 Türkçe Sinyal İletim Reseptör Proteinlerinin Klinik Önemi ve Hedef Tedavisi Seçmeli 3 0 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr