Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Sinirbilim - Tezli yüksek lisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilim Anabilim Dalı
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından once ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’I ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora program derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Lisansı sağlık bilimleri dışından olan öğrenciler öncelikle bir yarım dönem bilimsel hazırlık derslerini alarak normal insan yapı ve işlevi hakkında genel bilgi sahibi olacaklardır. Programın birinci yılında sinir sisteminin yapı fonksiyonunu içeren zorunlu dersler yanı sıra öğrencilerin kendilerini geliştirmek istedikleri yönde seçmeli dersler alarak ders dönemini tamamlayacaklardır. Ikinci yıl tezlerini yaparken aynı zamanda ekip çalışması, araştırma yapabilme, bilimsel düşünme ve soru sorma gibi yetenekler kazandırılarak mezun edileceklerdir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar bu eğitimden sonra sinirbilim doktora programına katılabilecekleri gibi farklı bir doktora programına da geçiş yapabilirler. Üniversite yaşamından ayrılmak isteyenler ise ilaç şirketleri, ya da farklı şirketlerin araştırma geliştirme bölümlerinde lisans eğitimlerine uygun biçimde iş olanağına sahip olabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova,İzmir Telefon: 0232 342 17 45 dahili:2517 Faks: 0232 342 95 38 Eposta: sagbilens@mail.ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bu mutidisipliner bilim dalının öğrencileri, bilim dalının kuruluşuna katkıda bulunan tüm fakültelerin laboratuvar olanaklarından yaralanabilecektir. Sinirbilim Anabilim dalının kullanıma açılmış olana laboratuvarlar: Tıp Fakültesinden, Nöroloji, Beyin Cerrahisi, Farmakoloji, Tıbbi Biyoloji, Anatomi, Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Biyofizik, Biyokimya anabilim dalları, Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ecazcılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Biyoteknoloji ve Biyomühendislik anabilim dallarıdır. Hücre kültürü, davranış, elektrofizyolojik, biyokimyasal , histokimyasal, moleküler çalışmalar bu laboratuvarlarda yürütülmeke olan çalışmalara bazı örneklerdir.

Program Çıktıları
1Temel biyolojik kavramları yorumlayabilme
2Sinir sisteminin temel yapı ve işlevlerini moleküler, hücresel, sistemsel ve davranışsal düzeylerde tanımlayabilme
3Sinirbilimin insana ve insan sağlığına uygulanabilmesi ile ilgili temel kavramları tartışabilme
4Sinirbilim araştırmalarındaki güncel yaklaşım ve yöntemler hakkında genel bilgi sahibi olma ve bu yöntemlerden en az birini iyi derecede uygulayabilme
5Eleştirel makale okuyabilme ve tartışabilme
6Poster ve sözlü bildiri hazırlayabilme, sunma ve bir çalışmayı makaleye dönüştürme ile ilgili temel becerileri edinme
7Deney hayvanları kullanımı konusunda gerekli bilgi, donanım ve tutumları edinme
8Ekip çalışmasına uygun davranış ve tutumları edinme
9Çalışmalarını iyi uygulamalar ve etik çerçeve içinde yürütme farkındalığını edinme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930802SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 18
2 9308025032011 Sinir Sistemi Fizyolojisi-Temel Zorunlu 2 0 0 6
3 9308025012013 Temel Nöroanatomi Zorunlu 2 0 0 6
Toplam 4 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308025042011 Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik Zorunlu 3 0 0 6
2 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
3 9308025022011 Membranlardan Geçiş ve Sinyal İletimi Zorunlu 2 0 0 6
4 930802SEÇ.YL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 9
5 SBEYLSEM500 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 7 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308025052015 Moleküler Biyoloji- Temel Seçmeli 2 0 0 6
2 9308025072019 Laboratuvar Güvenliği Seçmeli 3 0 0 0
3 9308025082011 In Vivo Modeller: Davranış Seçmeli 2 0 0 6
4 9308025092011 Gen-Çevre Etkileşimi Seçmeli 3 0 0 6
5 9308025102011 Serbest Radikaller ve Antioksidan Sistemler Seçmeli 3 0 0 6
6 9308025112011 Biyokimyasal Teknikler Seçmeli 3 0 0 6
7 9308025122011 Biyomalzemeler: Hücre-Yüzey Etkileşimleri Seçmeli 3 0 0 6
8 9308025132011 Biyomedikal Sinirbilim Seçmeli 2 0 0 6
9 9308025142011 Temel Hücre Kültürü Teknikleri Seçmeli 3 0 0 6
10 9308025172013 Temel Anatomi Seçmeli 2 2 0 6
11 9308025182014 Sinirbilimde Moleküler Yöntemler Seçmeli 2 2 0 6
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308025052015 Moleküler Biyoloji- Temel Seçmeli 2 0 0 6
2 9308025072019 Laboratuvar Güvenliği Seçmeli 3 0 0 0
3 9308025082011 In Vivo Modeller: Davranış Seçmeli 2 0 0 6
4 9308025092011 Gen-Çevre Etkileşimi Seçmeli 3 0 0 6
5 9308025102011 Serbest Radikaller ve Antioksidan Sistemler Seçmeli 3 0 0 6
6 9308025112011 Biyokimyasal Teknikler Seçmeli 3 0 0 6
7 9308025122011 Biyomalzemeler: Hücre-Yüzey Etkileşimleri Seçmeli 3 0 0 6
8 9308025132011 Biyomedikal Sinirbilim Seçmeli 2 0 0 6
9 9308025142011 Temel Hücre Kültürü Teknikleri Seçmeli 3 0 0 6
10 9308025172013 Temel Anatomi Seçmeli 2 2 0 6
11 9308025182014 Sinirbilimde Moleküler Yöntemler Seçmeli 2 2 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr