Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Temel Onkoloji - Kanser Biyolojisi ve İmmunolojisi - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü bünyesinde Temel Onkoloji Anabilim dalı ve buna bağlı lisans üstü programlar 2013 tarihinde kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 70 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.
Program Profili
Lisans eğitimlerini (Biyoloji, Biyokimya, Biyomühendislik, Tıbbi Biyoloji, Fen, Sağlık Bilimleri, ve Eczacılık Fakültelerinin ilgili bölümleri) tamamlamış adaylar Anabilim Dalımız tarafından açılan Kanser Biyolojisi ve İmmunolojisi Yüksek Lisans Programına başvurabileceklerdir. Kanser araştırmalarında temel konuları ele alan ve onkolojik araştırmalarda onkologlarla birlikte onkoloji alnında çalışabilecek araştırmacıların yetişmesi amacıyla yüksek lisans dersler belirlenmiştir
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar bu eğitimden sonra KBİ doktora programına katılabilecekleri gibi farklı bir doktora programına da geçiş yapabilirler. Biyomedikal firmalar ya da hücresel tedavi yapabilecek kuruluşlar ve bunların araştırma geliştirme bölümlerinde lisans eğitimlerine uygun biçimde iş olanağına sahip olabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakatta başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ölçme değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı. Doç. Dr. Ayşe Caner, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı.
Bölüm Olanakları
Bu mutidisipliner bilim dalının öğrencileri, bilim dalının kuruluşuna katkıda bulunan tüm fakültelerin laboratuvar olanaklarından yaralanabilecektir: EÜTF Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı, Biyomühendislik Bölümü Laboratuvarı, Tıbbi Genetik AD Laboratuvarı, EÜTF Histoloji ve Embriyoloji AD Laboratuarı, . Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı (AREL) Eczacılık Fakültesi Farmasötik Bilimler Laboratuvarı (FABAL)

Program Çıktıları
1Tümöre karşı immün yanıtların özelliklerini ve tümör tedavisinde kullanılan güncel immün yaklaşımları bilme
2Farklı yaklaşımlarla açıklanan karsinogenez mekanizmalarını iyi özümseyerek sentez yapabilme
3Hücre kültürü, moleküler yöntemler ve/veya hayvan deneyleri yapabiliyor olma
4Klinik onkolojide sık rastlanan kanser türlerini tanıma
5Toplantılar sırasında tartışılan yöntemlere eleştirel bakış açısı getirebilme, alanındaki güncel literatüre hakim olma ve orijinal soru sorabilme
6Alanıyla ilgili etik kavramları hassasiyetle uygulayarak ekip arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurma
7Tez çalışması sırasında ortaya çıkan sorunları bağımsız olarak çözebilme
8Bilimsel bir proje hazırlayabilme ve değerlendirebilme
9Bilimsel rapor, poster, sunum ve makale yazabiliyor olma
10Tez projesi önerisi hazırlama, deneyleri kendi başına veya gerektiğinde ekibin bir parçası olarak gerçekleştirebilme, yöneltilen eleştirileri bilimsel olarak yanıtlama becerisini kazanma
11Laboratuarda bulunan cihazların kullanılması ve bakımıyla ilgili eğitim alma ve yeni cihazların kurulmasıyla ilgili becerilerini geliştirme
12Kendi alanına yönelik laboratuar güvenlik ve akreditasyon kurallarından haberdar olma, İlgili sertifikaların alınması koşulunu yerine getirmiş olma, ortaya çıkan sorunlarda bilgi ve becerilerini kullanabilme
13Her dönem bir makale ve bir seminer sunumu hazırlayıp sunma
14Problem çözebilme yeteneğini geliştirme
15Kanserin temel oluşum mekanizmalarını biyolojik, immünolojik, biyokimyasal etiyolojik ve sitolojik olarak multidisipliner bir yaklaşımla kavrama
16Kanser biyolojisinin normal hücre biyolojisinden farkını, doğal ve edinsel immünitenin fonksiyonlarını temel olarak bilme
17Temel immunolojik kavramları bilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111111111111111
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308055012013 Türkçe Hücre Biyolojisi Zorunlu 2 2 0 6
2 9308055032018 Türkçe Klinik Onkolojiye Giriş I Zorunlu 3 0 0 9
3 930805SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 18
4 9308055052018 Türkçe Temel İmmunoloji Zorunlu 2 0 0 6
Toplam 7 2 0 39
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Türkçe Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 9308055042013 İngilizce Kanser Biyolojisi ve Patogenezi Zorunlu 2 2 0 8
3 9308055062018 Lisan Kodları Kanser İmmunolojisi Zorunlu 2 0 0 6
4 9308055022018 Türkçe Klinik Onkolojiye Giriş II Zorunlu 3 0 0 6
5 930805SEÇ.YL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 9
6 SBEYLSEM500 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 9 2 0 38
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308055072013 Moleküler Biyolojisi Seçmeli 3 2 0 10
2 9308055082013 Kanser Biyoistatistiği Seçmeli 2 0 0 4
3 9308055092013 Türkçe Kanser Genetiğinde Temel İlkeler Seçmeli 1 0 0 2
4 9308055102018 Karsinogenezde Sinyal İletim Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 9
5 9308055112013 Kanser Biyokimyası Seçmeli 2 0 0 4
6 9308055122013 Türkçe Kök Hücre Kaynakları Seçmeli 1 0 0 2
7 9308055132013 Hücre Hattı Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
8 9308055152018 Radyobiyoloji Seçmeli 2 0 0 6
9 9308055162013 Onkolojide Genetik Yöntemler Seçmeli 1 2 0 6
10 9308055172013 Viral Karsinogenez Seçmeli 1 0 0 2
11 9308055182018 Kanser Kök Hücresi Seçmeli 2 2 0 8
12 9308055192013 İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ve Validasyon Master Planı (VMP) Seçmeli 1 0 0 2
13 9308055202013 Onkolojide Biyoinformatik Yöntemler Seçmeli 1 2 0 6
14 9308055212018 Onkolojide Nanotıp Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308055072013 Moleküler Biyolojisi Seçmeli 3 2 0 10
2 9308055082013 Kanser Biyoistatistiği Seçmeli 2 0 0 4
3 9308055092013 Kanser Genetiğinde Temel İlkeler Seçmeli 1 0 0 2
4 9308055102018 Karsinogenezde Sinyal İletim Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 9
5 9308055112013 Kanser Biyokimyası Seçmeli 2 0 0 4
6 9308055122013 Türkçe Kök Hücre Kaynakları Seçmeli 1 0 0 2
7 9308055132013 Hücre Hattı Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
8 9308055152018 Radyobiyoloji Seçmeli 2 0 0 6
9 9308055162013 Onkolojide Genetik Yöntemler Seçmeli 1 2 0 6
10 9308055172013 Viral Karsinogenez Seçmeli 1 0 0 2
11 9308055182018 Kanser Kök Hücresi Seçmeli 2 2 0 8
12 9308055192013 İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ve Validasyon Master Planı (VMP) Seçmeli 1 0 0 2
13 9308055202013 Onkolojide Biyoinformatik Yöntemler Seçmeli 1 2 0 6
14 9308055212018 Onkolojide Nanotıp Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr