Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı - Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı - Tezsiz Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ülkemizde, 11.4.2007 tarih ve 5624 sayılı yeni “Kan ve Kan Ürünleri Kanunu”na dayanılarak hazırlanan 27074 sayılı “Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği” 4.12.2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece, hukuksal açıdan, Avrupa Birliği Direktifleri ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa Komisyonu önerilerine tam uyum sağlanırken, ülkemiz açısından ciddi bir sorun olan, güvenli ve yeterli kan ve kan bileşenlerinin temininde yaşanan yetersizliği gidermeye yönelik olarak, tüm ülke genelinde “Bölge Kan Bankacılığı” temelli yeni bir sisteme geçilmiştir. Bu sistemin başarıya ulaşmasında, kan bağışçısından güvenli kan ve kan ürünlerinin toplanması organizasyonu ile ilişkili ‘Kan Bağış Merkezleri’; kanın kalite güvencesiyle işlenme, depolanma ve dağıtımı ile ilgili ‘Bölge Kan Merkezleri’; kan ve kan ürünlerinin, transfüzyon öncesi uygunluk testlerini doğrulukla gerçekleştirme ve izlenebilirliğini sağlamakla yükümlü ‘Transfüzyon Merkezleri’nde, bu alanda bilgi, deneyim ve yeterlilik sahibi uzmanların yetiştirilmesine yüksek gereksinim vardır. Ülkemizde mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarında, Kan Bankacılığı ile ilgili bilgi ve donanım yok denecek kadar az sağlanmaktadır. Bu alanda yetişmiş hekim açığı, Sağlık Bakanlığımızın 1 ila 5 aylık süreleri kapsayan sertifikasyon programları ile yetiştirilen hekimler marifetiyle giderilmeye çalışılmaktadır. Ege Üniversitesi, 2003 yılından beri bu sertifikasyon programında Koordinatör Merkez olarak yer almaktadır. Söz konusu sertifikasyon programı, ülkemiz için önemli bir açığı kapamaya hizmet etmekle beraber, Kan Bankacılığı gibi özel bir laboratuvar alanında yetkinleşebilmek için yetersiz kalmaktadır. Ülkemizde, güvenli ve yeterli kanın sağlanması, işlenmesi, saklanma ve transportu gibi temel konularda standardizasyonun sağlanmasında, kan ve kan ürünlerinin transfüzyona hazırlanmasında, kapsamlı bir programla yetiştirilmiş hekimlere gereksinim bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans programına, Tıp Fakültesi mezunları kabul edilecektir. Adaylar ALES sınavından 55 YDS sınavından 50 puan almış olmalıdır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bu programa Tıp Fakültesi Mezunları kabul edilecektir. Başka bir uzmanlık alanında uzmanlık eğitimi almakta olanlar veya bu eğitimi tamamlamış olanlar da programa başvuruda bulunabilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Eğitim süresi dört yarıyıldır. 75 AKTS kredilik ders ve 15 AKTS karşılığı dönem projesinden başarlı olunması gerekir.
Program Profili
Kan Bankacılığı Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlayan hekimler, Kan Bankacılığı’nın teknik ve teknolojik uygulamalarında yetkin, kan ve bileşenlerinin etkin toplanma, işlenme, depolama, dağıtım konularında donanıma sahip, mikrobiyolojik serolojik ve moleküler yöntemler konularında yetkin, transfüzyon immünolojisi, serolojisi ve güvenliği alanında yeterli bilgi, beceri ve tutumlara sahip olarak ülkemizin bu çok önemli alandaki yetişmiş insan gücü gereksinimini karşılayacaklardır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölge Kan Merkezleri, Transfüzyon Merkezleri ve Kan Merkezleri Teknolojileri alanındaki Sağlık Endüstrisi
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bulunmamaktadır
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yüksek lisans programına kayıtlı bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için ders başarı notunun 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir
Mezuniyet Koşulları
Tezsiz Yüksek Lisans derecesi alabilmek için zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan en az 10 adet 30 yerel kredi 75 AKTS kredilik ders ve 15 AKTS karşılığı dönem projesinden başarılı olunması gereklidir. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları'nda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı ve AKTS/DS Koordinatörü Prof. Dr. Yeşim Aydınok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Anabilim Dalı Ege Üniversitesi Kan Merkezi yesim.aydinok@ege.edu.tr Tel: 0232 390 4950, 0232 390 1029
Bölüm Olanakları
Ege Üniversitesi Kan Merkezi’nde Kan Merkezi Müdürü ve İmmun Hematoloji Sorumlusu Prof.Dr. Yeşim Aydınok ve Mikrobiyoloji Sorumlusu Prof. Dr. Rüçhan Yazan Sertöz dışında 3 uzman hekim, 26 sağlık teknisyeni, 1 hemşire ve 11 yardımcı personel çalışmaktadır. Ege Bölgesin’deki 3 Bölge Kan Merkezi’nden biri olarak hizmet vermekte olan merkezimizde yılda ortalama 30,000 kan bağışı kabul edilmekte ve immunhematoloji laboratuvarında yıllık ortalama toplam 65000 ürün çıkışı yapılmaktadır. Kan Alma Birimi’nde ayrıca trombosit aferezi de yapılmaktadır. Ege Üniversitesi Kan Merkezi süreli bölge kan merkezi olarak hizmet vermektedir. Kan Alma ve Aferez Birimi, İmmunhematoloji Laboratuvarı, Komponent Birimi ve Seroloji Laboratuvarı birimlerinden oluşmaktadır. Bu birimlerde modern tıbbın gerektirdiği şekilde donör kabulü, ürün ayrırma, kanın mikrobiyolojik ve immunheamtoloji açısından güvenliğini sağlayabilmek adına tüm işlemlerin yapılmaına olanak sağlayan teknik donanım mevcuttur. Seçmeli ve zorunlu dersler gerektirdiğinde pratik dersler için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi HLA Doku Tipi Laboratuvarı, Çocuk İmmünoloji Laboratuvarı, Hücre Kültürü Laboratuvarı, Kök Hücre Laboratuvarı, Doku kriyoprezervasyon Laboratuvarı, Terapötik Aferez Birimi ve Hematoloji Laboratuvarı kullanılabilecektir.

Program Çıktıları
1Güvenli Kan Bağışçısı kazanım programlarının geliştirilmesi, kan bağışçısı kabul/red kriterleri konusunda yeterlilik kazanır.
2Kan ve bileşenlerinin yüksek etkinlikte toplanma, işlenme, depolama ve dağıtımı ile hemaferez teknolojileri, konularında yeterli donanıma sahip olur.
3Terapötik aferez prensipleri ve çeşitli hastalık durumlarında terapötik aferez işlemlerini planlama ve tıbbi gözlemi konularında deneyime sahip olur.
4Periferik kök hücre toplama, işleme, saklama süreçleri hakkında bilgi ve deneyime sahip olur.
5Transfüzyon Komite çalışmalarına ve Kalite Toplantılarına katılır, Kaliteyi İyileştirme projelerinde deneyim kazanır.
6Güvenli kan sağlamada, mikrobiyolojik serolojik ve moleküler tekniklerle, patojen inaktivasyon yöntemleri konularında yeterli donanıma sahip olur.
7Transfüzyon immunolojisi, serolojisi, moleküler biyolojisi konularında gerekli alt yapıya sahip olur.
8Transfüzyon Tıbbında, HLA moleküler/serolojik (DNA) tiplemesi ve akış sitometrisinin yeri ve kullanım alanları konularında bilgi ve deneyim kazandırma
9Bilgi teknolojisini kullanmak, bilgiyi yönetmek, kişisel devamlı eğitimini sürdürmek konularında yeterlilik kazanır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308065012014 Kan Bağışçısı Kazanım Programları ve Bağışçı Seçimi, Bağışçı Güvenliği, Flebotomi ve Prodüktiv Hemaferez Zorunlu 1 10 0 10
2 9308065032014 Kan Bankacığında Hasta Güvenliği ve Mikrobiyolojik Tarama Testleri Zorunlu 1 4 0 8
3 9308065022014 Kan Komponent Üretimi, Saklanması ve Nakli Zorunlu 1 2 0 8
4 930806SEÇ.TEZSİZYL1 SEÇMELİ DERSLER 1 Seçmeli - - - 4
Toplam 3 16 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308065062014 Hemovijilans, Kan Bankacılığında Kalite Güvencesi, Standartlar, İdari Mevzuat, Tutulması Gerekli Kayıtlar ve Denetim Zorunlu 1 4 0 6
2 9308065042014 Kan Grup Antijenleri, Kan Gruplarının Saptanması ve Transfüzyon Öncesi Uygunluk Testleri Zorunlu 1 6 0 10
3 9308065052014 Kanın Klinik Kullanımında Kan Bankasının Rolü, Transfüzyonun Riskleri ve Transfüzyon Yan Etkilerinde Kan Bankası Tutumu Zorunlu 1 6 0 10
4 930806SEÇ.TEZSİZYL2 SEÇMELİ DERSLER 2 Seçmeli - - - 4
Toplam 3 16 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBE.DP Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 15
2 930806SEÇ.TEZSİZYL3 SEÇMELİ DERSLER 3 Seçmeli - - - 15
Toplam 0 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308065102014 Doku ve Kök Hücre Bankacılığı Temel Özellikleri Seçmeli 1 2 0 10
2 9308065112014 Plazma Fraksinasyon Teknolojisi Seçmeli 1 0 0 4
3 9308065122014 Kan Güvenliğinde Patojen İnaktivasyonu Seçmeli 1 0 0 4
4 9308065132014 Temel Biyoistatistik Seçmeli 1 0 0 3
5 9308065142014 HLA ve Moleküler (DNA) Doku Tiplemesi Temel Özellikleri Seçmeli 1 2 0 10
6 9308065152014 Kan Bankacılığında Akış Sitometrisi Seçmeli 1 2 0 5
SEÇMELİ DERSLER 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308065102014 Doku ve Kök Hücre Bankacılığı Temel Özellikleri Seçmeli 1 2 0 10
2 9308065112014 Plazma Fraksinasyon Teknolojisi Seçmeli 1 0 0 4
3 9308065122014 Kan Güvenliğinde Patojen İnaktivasyonu Seçmeli 1 0 0 4
4 9308065132014 Temel Biyoistatistik Seçmeli 1 0 0 3
5 9308065142014 HLA ve Moleküler (DNA) Doku Tiplemesi Temel Özellikleri Seçmeli 1 2 0 10
6 9308065152014 Kan Bankacılığında Akış Sitometrisi Seçmeli 1 2 0 5
SEÇMELİ DERSLER 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308065102014 Doku ve Kök Hücre Bankacılığı Temel Özellikleri Seçmeli 1 2 0 10
2 9308065112014 Plazma Fraksinasyon Teknolojisi Seçmeli 1 0 0 4
3 9308065122014 Kan Güvenliğinde Patojen İnaktivasyonu Seçmeli 1 0 0 4
4 9308065132014 Temel Biyoistatistik Seçmeli 1 0 0 3
5 9308065142014 HLA ve Moleküler (DNA) Doku Tiplemesi Temel Özellikleri Seçmeli 1 2 0 10
6 9308065152014 Kan Bankacılığında Akış Sitometrisi Seçmeli 1 2 0 5
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr