Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Bağımlılık Toksikolojisi - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün Bağımlılık Toksikolojisi Yüksek Lisans programı önerisi 30/11/2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında incelenmiş ve 08/10/2009 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurulu kararı dikkate alınarak kabul edilmiştir.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan, YDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora program derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Program süresi 2 yıldır. 1 yıl 2 dönemden oluşmaktadır. Bu 2 yılda öğrenciler teorik, pratik derslerin yanısıra seminer dersleri alacaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar, Adalet bakanlığı Adli tıp Kurumu Laboratuvarlarında, Sağlık Bakanlığı, AMATEM Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Farmakoloji, Toksikoloji ile ilgili Laboratuvarları, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile ilgili laboratuvarlarda çalışabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, EÜ Kampüsü Bornova İzmir Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü(BATI), EÜ Tıp Fakültesi Kampüsü, Bornova İzmir tel: 0232 390 16 16 Web: www.bati.ege.edu.tr, Prof. Dr. Serap A. AKGÜR
Bölüm Olanakları
Derslik bulunmaktadır. Derslikte sunum materyelleri, bilgisayar, projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Poliklinik ve laboratuvar imkanları vardır.
Bölüm Olanakları
Derslik bulunmaktadır. Derslikte sunum materyelleri, bilgisayar, projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Poliklinik ve laboratuvar imkanları vardır.

Program Çıktıları
1Madde bağımlısı olan bir kişiye uygulanacak analitik yaklaşımlar konusunda beceri kazanabilme.
2Bağımlılara uygulanacak işlemlerde ve ilgili yasal sorumluluklar konusunda bilgili olabilme.
3Bağımlılara uygulanacak işlemlerde uygulanması gerekli olan etik donanıma sahip olabilme.
4Bağımlıların medeni hakları, ceza sorumlulukları ve adli sorunu olan bağımlılara yaklaşım konusunda bilgi sahibi olabilme.
5lgili kişiden alınacak uygun örneğin seçimi, örneğin alınması-saklanması ve uygun analizin doğru olarak yapabilme yetisine sahip olma.
6Bağımlılarla ilgili toksikoljik araştırmalar tasarlayıp, yapabilecek düzeyde donanımlı olabilme.
7Bağımlılık toksikolojsi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite çerçevesinde değerlendirebilme.
8Bağımlılık toksikolojsi alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
9Bağımlılık toksikolojsi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9307025212018 Türkçe Bağımlılıklar Zorunlu 3 0 0 10
2 930702SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 18
3 9307025032011 Türkçe Toksikolojinin Temel Kavram ve Prensipleri Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 5 0 0 32
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Türkçe Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 9307025022013 İngilizce Madde Kullanımında Toksikolojik Değerlendirme Zorunlu 2 2 0 10
3 930702SEÇ.YL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 11
4 SBEYLSEM500 Türkçe Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 4 2 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9101065092014 İngilizce Separation Techniques Seçmeli 3 0 2 8
2 9101065492001 İngilizce Chemometrics Seçmeli 2 0 2 8
3 9101065501998 İngilizce Heterocyclic Compounds Seçmeli 3 0 0 8
4 9307025012018 Türkçe Madde Kullanım Bozuklukları Seçmeli 3 0 0 8
5 9307025042014 Türkçe Madde Bağımlılığında Enstrümental Analiz Seçmeli 3 2 0 10
6 9307025062011 Türkçe Temel Analitik Kimya Seçmeli 2 0 0 6
7 9307025072011 Türkçe Organik Kimya Seçmeli 2 0 0 4
8 9307025082011 Kötüye Kullanılan Maddelerin Toksikokinetiği Seçmeli 2 0 0 4
9 9307025092011 Türkçe Genel Farmakoloji Seçmeli 2 0 0 10
10 9307025102012 Türkçe Bağımlılık Nörofizyolojisi Seçmeli 2 0 0 4
11 9307025112011 Türkçe Bağımlılık Hukuku ve Etik Seçmeli 2 0 0 4
12 9307025132011 Türkçe Toksikolojik Analiz Yöntemleri 1 Seçmeli 2 0 0 4
13 9307025142011 Türkçe Analiz Yöntemlerinin Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Seçmeli 2 2 0 8
14 9307025152014 Türkçe Toksikolojik Analiz Platformları Seçmeli 3 0 0 8
15 9307025172019 Psikofarmakoloji Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9101065092014 İngilizce Separation Techniques Seçmeli 3 0 2 8
2 9101065492001 İngilizce Chemometrics Seçmeli 2 0 2 8
3 9101065501998 İngilizce Heterocyclic Compounds Seçmeli 3 0 0 8
4 9307025012018 Türkçe Madde Kullanım Bozuklukları Seçmeli 3 0 0 8
5 9307025042014 Türkçe Madde Bağımlılığında Enstrümental Analiz Seçmeli 3 2 0 10
6 9307025062011 Türkçe Temel Analitik Kimya Seçmeli 2 0 0 6
7 9307025072011 Türkçe Organik Kimya Seçmeli 2 0 0 4
8 9307025082011 Kötüye Kullanılan Maddelerin Toksikokinetiği Seçmeli 2 0 0 4
9 9307025092011 Türkçe Genel Farmakoloji Seçmeli 2 0 0 10
10 9307025102012 Türkçe Bağımlılık Nörofizyolojisi Seçmeli 2 0 0 4
11 9307025112011 Türkçe Bağımlılık Hukuku ve Etik Seçmeli 2 0 0 4
12 9307025132011 Türkçe Toksikolojik Analiz Yöntemleri 1 Seçmeli 2 0 0 4
13 9307025142011 Türkçe Analiz Yöntemlerinin Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Seçmeli 2 2 0 8
14 9307025152014 Türkçe Toksikolojik Analiz Platformları Seçmeli 3 0 0 8
15 9307025172019 Psikofarmakoloji Seçmeli 3 0 0 0
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr