Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Peyzaj Mimarlığı - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün temelini 1958 yılında kurulan “Bahçe Mimarisi Kürsüsü” oluşturmuştur. Ege Üniversitesi Senato’nun 28.12.1976 tarihli kararı ile bu kürsü, “Peyzaj Mimarlığı ve Süs Bitkileri Bölümü” adıyla akademik görevlerine devam etmeye başlamıştır. 1977–1978 öğretim yılında 15 öğrenci alarak lisans öğretimine başlayan bölüm, 18.02.1982 tarihinde “Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği”nin yürürlüğe girmesi ile “Peyzaj Mimarlığı Bölümü” adını almıştır. 1980-1981 Peyzaj Mimarisi ve Süs Bitkileri Bölümü’nün ilk mezunlarını vermiş, 1990 Bölüm mezunlarının “Peyzaj Mimarı” unvanı almaya hak kazanmıştır. Peyzaj mimarlığı; fiziksel çevrenin işlevselliğini ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, doğal ve kültürel peyzajları koruma ve yönetme ilkesinden hareket ederek, arazinin planlanması, tasarlanması, onarılması ve yönetimini içeren uygulamalı bir bilim dalı ve meslek disiplinidir. Bu çerçevede bölümün amacı, insana daha kalite ve yaşanabilir kırsal ve kentsel peyzajlar/mekânlar sunma yanında doğal kaynakların sürdürülebilir bir biçimde korunmasını ve planlanmasındır. Diğer bir değişle fiziksel çevreyi planlar ve tasarlarken insan refahıyla birlikte diğer canlı ve cansız unsurları da temel referanslar olarak dikkate alan bir yaklaşımla eğitim-öğretim, araştırma, uygulama v.b. çalışmalarını kurgulamaktadır. Kurulduğundan bu yana 1300’in üzerinde peyzaj mimarı mezun eden programımızda şu anda eğitim-öğretim gören 311 öğrenci bulunmaktadır. Peyzaj Mimarlığı ABD olarak Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde lisansüstü eğitim-öğretimi sürdürülmekte olup bugüne kadar toplam olarak 27 doktora çalışması, 125 yüksek lisans çalışması tamamlanmıştır. Bölümün faaliyetleri arasında; eğitim - öğretim, araştırma, yayın, bilimsel toplantı düzenleme, döner sermaye çalışmaları, teknik rapor hazırlama,danışmanlık ve bilirkişilik, radyo-televizyon programları, çeşitli toplantı ve konferanslara katılım, çeşitli kurumlara yönelik öğrenci projeleri sayılabilir.
Kazanılan Derece
Peyzaj Mimarliginda Doktora Derecesi
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Peyzaj Mimarlığı alanında; yüksek lisans düzeyinde elde ettiği bilgileri geliştirip derinleştirerek özgün araştırmalar biçimine dönüştürebilme becerisine sahip, uzmanlığıyla ilgili bilimsel bir araştırmayı bağımsız olarak kurgulayabilme ve sonuçlandırabilme kapasitesi olan, özgün ve karmaşık fikirleri analiz etmede uzmanlık gerektiren bilgi düzeyine sahip, peyzaj mimarlığı alanındaki bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilen, peyzaj mimarlığı alanına yenilik getiren özgün bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilen/derinleştirebilen ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilen, konusuyla ilgili bir bilimsel çalışmayı uluslararası dergilerde kabul görecek bir halde sunabilen, uzmanlık konusuyla ilgili yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, uzmanlığıyla ilgili bir konuda en az bir yabancı dil kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme yetkinliğine sahip olan uzmanlar yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üniversiteler (fakülteler, meslek yüksek okulları ve rektörlüklere bağlı çevre düzenleme birimleri), Belediyeler (park ve bahçeler müdürlükleri, imar ve planlama müdürlükleri, mezarlıklar müdürlükleri), Çeşitli Bakanlıklara Bağlı Kuruluşlar Karayolları, İller Bankası, DSİ, Çevre Genel Müdürlüğü, Milli Parklar, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarım İl Müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü, Turizm Planlaması Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu, Emlak Bankası, Toplu Konut Genel Müdürlüğü, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü vb...), Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir Planlama ve İnşaat Büroları ile Şirketleri, Belediye Hizmetleri Üstlenen Özel Şirketler, Yapısal ve Bitkisel Materyal Üretme ve Pazarlama Kuruluşları, Yapı Kooperatifleri ve Turizm - Rekreasyon Tesisleri
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Tanay BIRISCI Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 35100 Bornova/İZMİR. Telefon: +90.232.3112615 Faks: +90.232.3881864 E-Posta: peyzaj@mail.ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde eğitim-öğretim, araştırma, uygulama çalışmalarında yararlanılan fiziksel mekanlar şunlardır; 2 dershane, 2 çizim salonu, 1 bilgisayar odası, 1 kütüphane-toplantı salonu ve iç bahçe. Ayrıca araştırma ve eğitim çalışmalarında ise Autocad, ArcGIS gibi farklı bilgisayar programlarından da yararlanılmaktadır.

Program Çıktıları
1Peyzaj planlama, peyzaj tasarımı, peyzaj onarımı ve çevre-peyzaj yönetimi konularında özgün araştırmalar yapabilecek birikime sahip
2Yaban hayatının korunması, planlanması ve yönetimi konularında uzmanlık sahibi
3Ekolojik ağlar ve yeşil yolların planlanması ve uygulanması konularında uluslararası deneyimleri özümseyerek, ülkesel ve bölgesel bağlamda özgün çözümler üretebilen
4Havza planlaması ve sulak alan planlaması-yönetimi konularında üst düzeyde birikimi olan
5Peyzaj mimarlığı alanına yenilik getiren özgün bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilen/derinleştirebilen ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı uygulayabilen, konusuyla ilgili bir bilimsel çalışmayı uluslararası saygı dergilerde kabul görecek bir halde sunabilen
6Konusuyla ilgili bir bilimsel çalışmayı uluslararası dergilerde kabul görecek bir halde sunabilen
7Peyzaj Mimarlığı alanında yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş
8Peyzaj Mimarlığı konularına ilişkin disiplinlerarası çalışabilme becerisine sahip
9Çalışma alanıyla ilgili bir konuyu bağımsız olarak ele alabilme ve inisiyatif kullanabilen
10Uzmanlığıyla ilgili bir konuda en az bir yabancı dil kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme yetkinliğine sahip
11Yaptığı bütün çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uymayı ilke edinen

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102046012013 Çevresel Kaynak Planlaması Zorunlu 3 0 0 8
2 PYM-SG-DOK-G Peyzaj Mimarlığı Seçmeli Grubu Doktora Güz Seçmeli - - - 22
3 9102046312018 Peyzaj Mimarlığında Araştırma Teknikleri Zorunlu 2 0 0 6
Toplam 5 0 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PYM-SG-DOK-B Peyzaj Mimarlığı Seçmeli Grubu Doktora Bahar Seçmeli - - - 24
2 FENDRSEM1 Seminer I Zorunlu 1 0 0 6
Toplam 1 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 16
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
3 FENDRYET790 Yeterlilik Zorunlu 0 0 0 9
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM2 Seminer II Zorunlu 1 0 0 6
2 DRTEZ694 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 19
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr