Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarım Ekonomisi - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Tarım Ekonomisi Bölümü, Ziraat Fakültesinin bir bölümü olarak 1977 yılında kurulmuştur. Bölümde Tarım Politikası ve Yayım ile Tarım İşletmeciliği adı altında iki anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümde 11 Profesör, 4 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 9 Araştırma Görevlisi, 1 Uzman, 1 Ziraat Mühendisi, 2 Sekreter ve 2 hizmetli bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan adaylara Doktora diploması verilmektedir.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Tarım Ekonomisi Bölümü, çağın ve iş yaşamının koşullarına uygun tarım ekonomistleri yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Böylece, Tarım Ekonomisi Bölümü disiplinlerarası çalışmalara yatkın, sorgulayıcı düşünen, sorunlara yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilen, mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programda iki zorunlu ders ve öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanlara yönelik tercih edebilecekleri seçmeli dersler bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm mezunları pek çok kamu ve özel sektör kuruluşunda görev alabilmektedir. Bu kurumlara aşağıdaki örnekler verilebilir. * Tarım ve Köyişleri Bakanlığı * Çevre ve Orman Bakanlığı * Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı * Devlet Planlama Teşkilatı * Milli Prodüktivite Merkezi * İhracatı Geliştirme ve Etüt Merkezi * Hazine Müsteşarlığı * Dış Ticaret Müsteşarlığı * Çeşitli Kamu ve Özel Sektör Bankaları * Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri * Tarımsal Kooperatifler * Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları * Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Danışmanlık Firmaları
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınav değerlendirmeleri Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 13. Maddesinde yer alan şekilde uygulanır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için başarı notun en az 75 olması gerekir. Bir dersin başarı notu, öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanlar ortalamasının %40’nın; final sınav puanının %60’ına ilavesiyle elde edilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Canan Abay AKTS/DS Koordinatörü: Prof.Dr. M. Metin ARTUKOĞLU ADRES: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 35100 Bornova / İzmir TEL : (232) 388 40 00 / 2911 –(232) 388 18 62 FAX : (232) 388 18 62 e-mail: ekonomi@mail.ege.edu.tr web: http://agr.ege.edu.tr/tarimekonomisi/
Bölüm Olanakları
Bölümün iki kata yayılmış bir yerleşim düzeni içerisinde; 1 lisans ve 1 lisansüstü dersliği, 2 toplantı, 1 seminer salonu, 1 bölüm kütüphanesi ve 1 bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Tarım bilimleri ile ekonomi biliminin temel prensiplerini birlikte kullanarak, tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme ve çözebilme becerisi.
2Tarımın ekonomik nitelikli sorunlarını algılayabilme, mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama, projeye dayalı çözümler üretebilme.
3Ekonomi uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri kullanabilme, yorumlayabilme ve sonuçlarını uygulamaya aktarabilme becerisi.
4Kaynak kullanımı ile verimlilik ilişkisini çevre, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik hedefleriyle bütünleştirebilme becerisi.
5Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme ve karar alma becerisi.
6Liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik gibi konularda yönetim becerilerine sahip olabilme.
7Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, çağın ve iş yaşamının koşullarına uygun alternatifler üretebilme.
8Mesleki, etik değerler ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olabilme.
9Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalara katılma ve ekip ruhu yaratma becerisi.
10Alanında bağımsız çalışabilme, karar verebilme, fikirlerini sözlü ve yazılı ifade ederek etkin iletişim kurabilme becerisi.
11Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak, dinamik, yeniliklere açık, analitik düşünebilen, sosyal yönü kuvvetli kimliğe sahip olabilme.
12Kendi başına araştırma yapabilme, bağımsız proje yönetebilme becerisi.
13Bilimsel alanda kendi çalışma konularında sözlü ve yazılı olarak etkin olabilme becerisi.
14Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorunlara kalıcı çözümler bulabilme becerisi.
15Alanı ile ilgili yeni fikirler ve yöntemler geliştirebilme becerisine sahip olabilme.
16Alanı ile ilgili konularda danışmanlık yapabilme becerisi.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213141516
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEK-SG-DOK-G Tarım Ekonomisi Seçmeli Grubu Doktora Güz Seçmeli - - - 30
Toplam 0 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102066022002 Makro Tarımsal Planlama Zorunlu 3 0 0 8
2 TEK-SG-DOK-B Tarım Ekonomisi Seçmeli Grubu Doktora Bahar Seçmeli - - - 22
Toplam 3 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM1 Seminer I Zorunlu 1 0 0 6
2 DRTEZ694 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 19
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM2 Seminer II Zorunlu 1 0 0 6
2 DRTEZ694 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 19
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
Tarım Ekonomisi Seçmeli Grubu Doktora Güz
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102065472014 İstatistik Analizler Seçmeli 3 0 0 8
2 9102066051998 Fiyat Analizleri Seçmeli 3 0 0 8
3 9102066071999 Ekonomistler için Matematik Seçmeli 3 0 0 8
4 9102066091998 Çiftçilik Sistemleri Araştırması ve Yayım Seçmeli 2 0 0 7
5 9102066112010 İşletmecilikte Doğrusal Programlama Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
6 9102066132002 Tarımda Yöneylem Araştırması Seçmeli 3 0 0 8
7 9102066152002 Yayım,Kırsal Kalkınma,Tarım Politikası Araştırma ve Uygulamalarında Katılımcı Yaklaşımlar Seçmeli 2 0 0 7
8 9102066192008 Tarımsal İnovasyon Sistemleri Seçmeli 3 0 0 8
9 9102066212011 Kamu Taşınmazlarının Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
Tarım Ekonomisi Seçmeli Grubu Doktora Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102066041998 Tarımsal İşletmecilik, Pazarlama ve Kooperatifçilikte Yayım Seçmeli 3 0 0 8
2 9102066062002 Su Ekonomisi Seçmeli 2 0 0 8
3 9102066081998 Uluslararası Tarım Ürünleri Ticareti Seçmeli 3 0 0 8
4 9102066101999 Makro Ekonomik Analizler Seçmeli 3 0 0 8
5 9102066122010 İşletmecilikte İleri Planlama Teknikleri Seçmeli 3 0 0 8
6 9102066142002 Tarım Ekonomisi Araştırmalarında Çok Değişkenli Analiz Seçmeli 3 0 0 8
7 9102066162008 Panel Verilerin Ekonometrik Analizi Seçmeli 3 0 0 8
8 9102066182009 Tarımda Risk Yönetimi ve Sigorta Seçmeli 3 0 0 8
9 9102066202010 Kamulaştırma Teknikleri Seçmeli 3 0 0 8
10 9102066222011 Sosyal Ağ Analizi ve Sosyal Öğrenme Seçmeli 3 0 0 8
11 9102066242011 Gıda Sektöründe Arz Zinciri Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
12 9102066262012 Tarım Politikası Analizi Seçmeli 3 0 0 8
13 9102066282014 Tarımsal Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının Analizi Seçmeli 3 0 0 0
14 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
15 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr