Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarım Ekonomisi - Tarım İşletmeciliği - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Ziraat Fakültesi öğrencilerine Genel Ekonomi, Zirai Ekonomi ve Zirai İşletmecilik derslerini vermek; tarım işletmeciliği alanında işletme plânlama analizleri ve veri toplamaya yönelik araştırmalar yapmak amacıyla Senatonun 20 Mayıs 1958 tarihli kararı ile kurulan “Ziraat Ekonomisi ve İşletme İlmi Kürsüsü” bugünkü Tarım Ekonomisi Bölümünün temelini oluşturmuştur. Bu kürsü, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra 04.03.1975 tarihli Senato kararı ile “Ziraat Ekonomisi ve İşletme İlmi Bölümü” olmuş, 30.03.1976 tarihli Senato kararı ile de “Ziraat Ekonomisi ve İşletmeciliği Bölümü” olarak adı değiştirilmiştir. 18.02.1982 tarihinde “Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği”nin yürürlüğe girmesi ile bugünkü adını alan Tarım Ekonomisi Bölümü; “Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı” ve “Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı” olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı, Tarımsal Pazarlama Bilim Dalı, Tarımsal Üretim Ekonomisi Bilim Dalı ve Tarımsal Kooperatifçilik Bilim Dalı olmak üzere üç alt bilim dalına; Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı ise Tarım Politikası Bilim Dalı ve Tarımsal Yayım Bilim Dalı olmak üzere iki alt bilim dalına ayrılmaktadır. Bölümde 13 Profesör, 7 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 9 Araştırma Görevlisi, 2 Uzman, 2 Sekreter ve 2 Hizmetli bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Tarım Ekonomisi alanında Bilim doktoru
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans derecesi ile Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren adaylar arasından, mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 60 puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 60 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurt dışından alınmış lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. Adayların YDS’den en az 55 puan veya ÜAK tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eş değer bir puan aldıklarını belgelemiş olmaları gerekir. Adayların değerlendirilmesinde üç üyeden oluşan aday değerlendirme jürisi adayları belirtilen tarih, saat ve yerde mülakata alır. Mülakata girmeyen veya mülakat puanı 100 tam puan üzerinden 60’ın altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve başarısız sayılırlar. Mülakat puanı 60’ın üzerinde olan adaylar için, ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 10’u ve mülakat puanının % 20’sinin toplamı yerleştirme puanını oluşturur. Yerleştirme puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar programa kesin kayıt hakkı kazanır. Sıralamada eşitlik olması halinde yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Adayın kayıt işlemi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Programa kabul ve kayıt koşulları EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'ne göre düzenlenmiş olup; konu hakkında daha detaylı bilgiye ilgili yönetmelikten ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Programda önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kurallar EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'ne göre düzenlenmiş olup; konu hakkında daha detaylı bilgiye ilgili yönetmelikten ulaşılabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Kapsam: Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 240 AKTS’dir. Dersler, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Bu derslerin en fazla üç adedi asgari ders yükünden sayılabilir. Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Süre: Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Doktora programının azami süresi 12 yarıyıldır. Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen geçerli mazeretler dışında, öğrencinin kayıtlandığı tarihten itibaren kayıt yaptırmadığı tüm yarıyıllar azami sürenin içindedir. Öğrenci; anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile doktora programını en az altı yarıyılda tamamlayabilir. Bu sürenin, en az üç yarıyılın tez hazırlama için kullanılmış olması gerekir. Öğrencinin doktora programı için gereken kredili dersleri tamamlama süresi en fazla dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, gerekli koşulları yerine getirmek şartıyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, sadece derslere ve sınavlara katılma ve tez hazırlama hakkı olan öğrencilerin diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder. Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını belirtilen sürelerde tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile, tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir. Danışman: Anabilim dalı kurulu, öğrencilerin kayıtlandığının enstitü müdürlüğünce bildirilmesini takiben 15 gün içerisinde öğrenci için öğretim üyeleri arasından bir danışman belirleyerek enstitü müdürlüğüne önerir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman atanır. Danışman; enstitü yönetim kurulu tarafından atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, danışmanı olduğu öğrenci için uzmanlık alan dersi adlı teorik bir ders açar. Öğrenci, bu dersi almakla yükümlüdür. Yeterlik sınavı: Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavı öğrencinin ders aşamasını tamamladığı tarihi izleyen ilk üç ay içinde yapılır. Doktora yeterlik sınav jürisi beş üyeden oluşur. Öğrencilerin en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeleri gerekir. Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin doktora yeterlik sınavında başarılı olabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 tam puan üzerinden en az 75 alması gerekir. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Yeterlik sınavında başarısız olan bir öğrenci, sonraki yarıyılda tekrar sınava girer. Doktora tezi: Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede öğrencinin danışmanının dışında anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan bir öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisi hazırlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrencinin tez önerisini savunma tarihinden en az 15 gün önce yazılı olarak tez izleme komitesi üyelerine dağıtması gerekir. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; a) Bilime yenilik getirmesi, b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi, c) Bilinen bir yöntemin yeni bir alana uygulanması niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Tez önerileri enstitü yönetim kurulunca onaylanır. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o tarihe kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez konusunu değiştirmek isteyen bir öğrenci, yeni tez önerisini ilk tez önerisinde olduğu gibi savunur. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Tez konusu değişikliği önerileri enstitü yönetim kurulunca onaylanır. Tez önerisi reddedilen bir öğrencinin anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile danışmanı değiştirilebilir ve yeni bir tez konusu verilir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturularak süreç yeniden başlatılabilir. Tez çalışmasını azami öğrenim süresinde tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye, anabilim dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir. Azami süresi içinde derslerini ve/veya tez çalışmasını tamamlayamayanlar, gerekli koşulları yerine getirmek şartıyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, sadece ders ve sınavlara katılma ve tez hazırlama hakkı olan öğrencinin diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder. Tezin sonuçlanması Öğrenci, tez çalışmasından elde ettiği sonuçları, enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü savunarak tez savunma sınavından başarılı olmak zorundadır. Tez izleme komitesinin önerisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının üst yazısıyla enstitü müdürlüğüne iletilen doktora tez savunma sınavı jürisi ve tez savunma sınav tarihi Enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanır. Tez savunma sınavı jürisi, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş asıl, iki yedek üyeden oluşur. Tez savunma sınavı, enstitü yönetim kurulu karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılır. Jüri üyeleri, söz konusu tezin ciltlenmemiş haline veya dijital ortamdaki kopyasına ilişkin olarak tez savunma sınavı tarihine kadar kişisel raporlarını hazırlayarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tezin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez savunma sınavının süresi en az 60, en fazla 120 dakikadır. Tez sunumu dinleyicilere açıktır. Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi reddedilen bir öğrenci sınavdan başarısız sayılır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen bir öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeyi yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tez savunma sınavında başarılı olamayarak tezi reddedilen veya düzeltme sonrası tez savunma sınavında tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Diploma: Tez savunma sınavında başarılı olan ve tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tüm belgelerini ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir. Program yeterlilik koşulları ve kuralları EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'ne göre düzenlenmiş olup; konu hakkında daha detaylı bilgiye ilgili yönetmelikten ulaşılabilir.
Program Profili
Programın hedefi, öğrencinin, tarımın ekonomik nitelikli sorunlarını algılayarak, bu sorunlar hakkında projeye dayalı çözümler üretebilme, mikro ve makro düzeyde veri toplama, elde ettiği verileri ileri düzey çağdaş teknikleri kullanarak analiz etme, yorumlama ve araştırma sonuçlarını uygulamaya aktarabilme becerilerini geliştirmelerini sağlamak; bilgi düzeylerini, alanları ile ilgili yeni fikirler ve yöntemler geliştirebilecek ve ilgili konularda danışmanlık yapabilecek seviyeye yükseltmektir. Program kapsamında öğrenciye kaynak kullanımı ile verimlilik ilişkisini çevre, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik hedefleriyle bütünleştirebilme; ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme ve karar alma gibi becerilerini geliştirme olanağı sağlanmaktadır. Bunların yanısıra, Bölüm lisansüstü eğitim programında yer alan etkinlikler, öğrencilerin, yönetim becerileri gelişmiş, alanında bağımsız çalışabilen, disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışmalarında görev alabilen, sorgulayıcı ve analitik düşünebilen, mesleki, etik değerler ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, dinamik, yeniliklere açık, fikirlerini sözlü ve yazılı ifade ederek etkin iletişim kurabilen bireyler haline gelmelerini teşvik etmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunları, Tarım Ekonomistlerinin çalışabileceği kamu ve özel sektör kuruluşlarının çoğunda, başta Ar-Ge birimleri olmak üzere üst düzeyde görev alabilmektedirler. Bunlar arasında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Merkezi, Çeşitli Kamu ve Özel Sektör Bankaları, Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri, Tarımsal Kooperatifler, Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları, Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Danışmanlık Firmaları, sayılabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl gerçekleştirileceği “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Sınavlar doğrudan değerlendirme yöntemi ile değerlendirilir. Bir ders için geçme notu, o dersin ara sınav ve/veya varsa diğer yarıyıl/yıl içi değerlendirme amaçlı etkinliklerden alınmış olan notların ağırlıklı ortalaması ile final veya bütünleme notu kullanılarak hesaplanır. Dersin öğretim elemanı sınav ve değerlendirme amaçlı etkinliklerin geçme notuna katkı yüzdesini kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurur. Yarıyıl içi sınav ve değerlendirme amaçlı etkinliklerin geçme notuna katkısı % 40, final veya bütünleme sınav notunun katkısı % 60’tır. Not ortalaması hesaplamasına katılan harf notlarının katsayı ve puanları 17 Şubat 2014 tarih ve 28916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ’nde (Madde 12) yeralmaktadır. Doktoraya kayıtlı bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için ders başarı notunun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin final sınavına girebilmesi için teorik ders saatlerinin en az % 70’ine, tamamen veya kısmen uygulamalı ders saatlerinin ise % 80’ine devam etmesi gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, derslerin açıldığı yarıyılda tekrar kayıt yaptırabileceği gibi, seçmeli dersler yerine danışmanının onayladığı başka lisansüstü derslere de kayıtlanabilir. Yüksek lisans mezunu olarak doktora programına kayıtlanan öğrenciler ders aşamasını en az iki, en fazla dört yarıyılda başarıyla tamamlamak zorundadır. Bu şartı yerine getirmeyen öğrenciler gerekli koşulları yerine getirmek kaydıyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, sadece derslere ve sınavlara katılma ve tez hazırlama hakkı olan öğrencilerin diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof.Dr. Murat Yercan AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Özlem Karahan Uysal ADRES: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 35100 Bornova / İzmir TEL : (232) 388 40 00 / 2911 –(232) 388 18 62 FAX : (232) 388 18 62 e-mail: ekonomi@mail.ege.edu.tr web: http://agr.ege.edu.tr/tarimekonomisi/
Bölüm Olanakları
Bölümün iki kata yayılmış bir yerleşim düzeni içerisinde; 1 lisans ve 1 lisansüstü dersliği, 2 toplantı, 1 seminer salonu, 1 bölüm kütüphanesi ve 1 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Alanında bağımsız çalışabilme, karar verebilme, fikirlerini sözlü ve yazılı ifade ederek etkin iletişim kurabilme becerisi.
2Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak, dinamik, yeniliklere açık, analitik düşünebilen, sosyal yönü kuvvetli kimliğe sahip olabilme.
3Kendi başına araştırma yapabilme, bağımsız proje yönetebilme becerisi.
4Bilimsel alanda kendi çalışma konularında sözlü ve yazılı olarak etkin olabilme becerisi.
5Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorunlara kalıcı çözümler bulabilme becerisi.
6Alanı ile ilgili yeni fikirler ve yöntemler geliştirebilme becerisine sahip olabilme.
7Alanı ile ilgili konularda danışmanlık yapabilme becerisi.
8Tarım bilimleri ile ekonomi biliminin temel prensiplerini birlikte kullanarak, tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme ve çözebilme becerisi.
9Tarımın ekonomik nitelikli sorunlarını algılayabilme, mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama, projeye dayalı çözümler üretebilme.
10Ekonomi uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri kullanabilme, yorumlayabilme ve sonuçlarını uygulamaya aktarabilme becerisi.
11Kaynak kullanımı ile verimlilik ilişkisini çevre, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik hedefleriyle bütünleştirebilme becerisi.
12Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme ve karar alma becerisi.
13Liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik gibi konularda yönetim becerilerine sahip olabilme.
14Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, çağın ve iş yaşamının koşullarına uygun alternatifler üretebilme.
15Mesleki, etik değerler ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olabilme.
16Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalara katılma ve ekip ruhu yaratma becerisi.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00000001234578910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102066112010 İşletmecilikte Doğrusal Programlama Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 8
2 TEK-SG-DOK-G Tarım Ekonomisi Seçmeli Grubu Doktora Güz Seçmeli - - - 22
3 9102066332018 Tarım Ekonomisinde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 6
Toplam 5 2 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102066022002 Makro Tarımsal Planlama Zorunlu 3 0 0 8
2 FENDRSEM1 Seminer I Zorunlu 1 0 0 6
3 TEK-SG-DOK-B Tarım Ekonomisi Seçmeli Grubu Doktora Bahar Seçmeli - - - 16
Toplam 4 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 16
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
3 FENDRYET790 Yeterlilik Zorunlu 0 0 0 9
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM2 Seminer II Zorunlu 1 0 0 6
2 DRTEZ694 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 19
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr