Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 1956 yılında kurulan Toprak ve Bitki Besleme Kürsülerinin birleştirilmesiyle 1972 yılında Bölüm Öğretimine başlamıştır. Toprak ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı altında toplam 9 Bilim Dalı bulunmaktadır. Bu Bilim Dalları sırasıyla; * Toprak Fiziği * Toprak Kimyası * Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası * Toprak Mineralojisi * Toprak Verimliliği * Bitki Besleme * Toprak Genetiği ve Sınıflandırma * Toprak ve Su Korunumu * Toprak Etüd ve Haritalama. Bölüm aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet göstermektedir. * Toprak ve Bitki Besleme Bilim Dallarını içerecek biçimde kurulan bölümde lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim verilmektedir. * Ülke topraklarının ve bitkisel üretimin var olan sorunlarına yönelik projeler üretilerek çözümleri üzerinde çalışılmaktadır. Farklı bilim dallarında yetişmiş uzman elemanlar, ulusal ve uluslararası destekli bir çok projeyi başarıyla yürütmektedir. Bölüm, gelişmiş laboratuarları, deneme tarla ve seraları ile bu araştırmaları yürütecek imkanlara sahiptir. * Çalışmalardan elde edilen sonuçlar yayın faaliyetlerinin yanı sıra belirli dönemlerde düzenlenen kongre, sempozyum, çalıştay, seminer ve çiftçi toplantısı gibi etkinlikler ile de ilgili alanda çalışan bilim adamları, kamu veya özel kuruluşlar ve çiftçilere aktarılmaktadır. * Bölüm laboratuarları resmi ve özel kuruluşlarla çiftçilere açık olup, toprak, bitki, su ve gübre analizlerine dayalı toprak verimliliği ve gübreleme önerileri ile danışmanlık hizmetleri yanında, toprak etüt haritalama ve uzaktan algılama ile ilgili hizmetler de verilmektedir.
Kazanılan Derece
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında Bilim Doktoru
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü toprakların sürdürülebilirliği üzerine çalışmaktadır. Bu anlamda tarım topraklarının uygun kullanımı, doğru gübreleme ve iyi tarım uygulamalarında doğru gübrelemenin vurgulandığı lisan ve lisansüstü düzeyde derslerde, toplantılarda ve araştırmalarda yapılmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı mezunları, Doktoralı Ziraat Yüksek Mühendisi olarak kamu ve özel sektörde görev yapabilmektedir. Gerekli sınavları verdikleri takdirde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, DSİ, Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinde, Belediyeler ile Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi değişik kurumlarda doktoralı yüksek mühendis olarak çalışabilecekleri gibi, özel sektörde gübre, ilaç, tohum, organik tarım, toprak-su-gübre laboratuvarlarında ve sertifikasyon gibi konularda çalışabilme imkanına sahiptirler. Ayrıca zirai danışmanlık yapabilme ve gıda kontrolü (fırın-pastane vb. denetleme) olarak çalışma haklarına sahip olabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Dilek ANAÇ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 35100 Bornova/İZMİR. Telefon: +90.232.3112682 Faks: +90.232.3889203 E-Posta: toprak@mail.ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölüm, toplam 13 adet laboratuar ile araştırma ve eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. LABORATUARLAR; # Toprak Fiziği Laboratuarı, # Toprak Kimyası Laboratuarı, # Toprak Etüt ve Haritalama Laboratuarı, # Toprak Genetiği Laboratuarı, # Toprak-Su Korunumu ve Erozyon Kontrol Laboratuarı # Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuarı # Toprak Mikrobiyolojisi Laboratuarı # Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Laboratuarı # Analitik Kimya ve Radyoizotop Laboratuarı # Rutin Analiz Laboratuarı # Öğrenci Uygulama Laboratuarı (2 adet) # Bitki Fizyolojisi Laboratuarı. DENEME TARLASI ve SERALAR Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü; toplam 545 m2 olan iki adet sera, içinde 200 ağaçlık mandarin bahçesi ve 700 ağaçlık zeytinlik bulunan 60 dekarlık deneme tarlası ile araştırma ve eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. DİĞER OLANAKLAR Toprak Bölümü; 2 adet lisans, 1 adet lisans üstü dersliği, 1 adet öğrenci uygulama laboratuarının yanı sıra öğrencilerin faydalanmasına açık kütüphane ve bilgisayar odası ile eğitim faaliyetlerini desteklenmektedir.

Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6Yüksek Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme
7Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme
8Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli güncelleştirebilme
9Bilimsel araştırma sürecinde uygun yöntem ve analizleri belirleyebilme, sonuçlarını değerlendirebilme
10Toprak kullanımı ve bitki gelişimi ile ilgili sorunlara çözüm üretebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102126012013 Bitki Besleme ve Toprak Verimliliğinde Son Gelişmeler II Zorunlu 3 0 0 8
2 TPR-SG-DOK-G Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Seçmeli Grubu Doktora Güz Seçmeli - - - 22
Toplam 3 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TPR-SG-DOK-B Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Seçmeli Grubu Doktora Bahar Seçmeli - - - 22
2 9102126022013 Toprak Biliminde Son Gelişmeler II Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 3 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM1 Seminer I Zorunlu 1 0 0 6
2 DRTEZ694 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 19
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM2 Seminer II Zorunlu 1 0 0 6
Toplam 1 0 0 6
 
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Seçmeli Grubu Doktora Güz
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102126051998 Toprağın Mikrobiyolojik Analiz Tekniği Seçmeli 2 2 0 0
2 9102126071998 Toprak Kolloidlerinin Fiziko-Kimyası Seçmeli 3 0 0 0
3 9102126131998 Toprak Mikromorfolojisi Seçmeli 2 2 0 0
4 9102126151998 Stress Koşullarında Kültür Bitkilerinin Beslenme Fizyolojisi Seçmeli 2 0 0 0
5 9102126171998 Toprak Stabilizerleri ile Toprak Islahı Seçmeli 3 1 0 0
6 9102126211998 Yapay ve Doğal Katkı Maddelerinin Toprak Islahında Kullanılması Seçmeli 3 0 0 0
7 9102126232010 Tarımda Nükleer Tekniklerin Uygulanması ve Radyofizyoloji Seçmeli 2 2 0 0
8 9102126252012 Organik Atıklar ve Bitkisel Üretimde kullanımı Seçmeli 3 0 0 0
9 9102126272012 Toprak Verimliliğinde Araştırma Deneme Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 0
10 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Seçmeli Grubu Doktora Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102126022013 Toprak Biliminde Son Gelişmeler II Seçmeli 3 0 0 0
2 9102126061998 Kültür Bitkilerinin Biyokimyası ve Metabolizması II Seçmeli 2 0 0 0
3 9102126081998 Bitkilerde Enzim Biyokimyası Seçmeli 2 1 0 0
4 9102126101998 Toprağın Mineralojik Analiz Tekniği Seçmeli 1 2 0 0
5 9102126121998 Toprak Taksonomisi Seçmeli 2 2 0 0
6 9102126181998 Toprakların Kullanımı ile İlgili Sorunlar Seçmeli 3 0 0 0
7 9102126221998 Bitki ve Rizosfer İlişkileri Seçmeli 2 0 0 0
8 9102126242008 Toprak Haritalama Sistemleri Seçmeli 2 2 0 0
9 9102126262010 Toprak ve Bitkide Ağır Metaller Seçmeli 2 2 0 0
10 9102126282012 Yapraktan Besleme ve Stimulantlar Seçmeli 2 0 0 0
11 9102126302012 Toprak Enzimleri Seçmeli 2 2 0 0
12 9102126322014 Gübre Öneri Sistemleri Seçmeli 2 0 0 0
13 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr