Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya Mühendisliği - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nün lisansüstü programları 1968 yılında başlatılmış ve Fakülte içinde yapılandırımıştır. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün 1982 yılında kurulmasıyla lisansüstü programlar Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde oluşturulmuştur.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans derecesi ile doktora programındaki eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar "kimya mühendisliği alanında bilim doktorası derecesi" alırlar.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Kimya Mühendisliği lisans programından mezun olup Yüksek Lisans derecesine sahip olan, yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler doktora programına kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 60 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 60 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Merkezi Yabancı Dil Sınavı, YDS'den en az 70 puan veya Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) tarafından geçerli sayılan TOEFL, IELTS gibi bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almış olan adaylar, aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %20’si, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’u ve mülakat notunun %20'sinin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 ( 100 üzerinden en az 75) Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Doktora dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun 4.00 üzerinden en az 2.50 (100 üzerinden en az 75) olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Kimya Mühendisliği alanında yer alan Temel İşlemler ve Termodinamik, Proses ve Reaktör Tasarımı, Kimyasal Teknolojiler anabilim dallarına bağlı olarak Doktora Programı bu dallardan herbirinde yürütülmektedir. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde açıklandığı gibi programda zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır. Doktora programında "Aktarım Olayları- İleri Konular" dersi zorunlu ders olarak yer almaktadır ve programa kabul edilen bütün öğrenciler bu dersi almaktadır. Seçmeli dersler için kimya mühendisliğinin geniş yelpazesi içinde yeralan polimer, çevre, reaksiyon mühendisliği ve kataliz, yüzey olayları, ayırma işlemleri gibi konuların oluşturduğu bir havuzdan seçenekler sunulur. Öğrencinin gerçekleştireceği tez çalışması gözönünde bulundurularak Danışmanının önerisi ile öğrenci seçmeli derslerini alır. Tez çalışmaları endüstride karşılaşılan bir probleme dayalı olarak çözüm önerisi getirme amacıyla kurgulanabileceği gibi, teknolojik gelişmeler , eğilimler ve yenilikçi yaklaşımlara bağlı olarak ta belirlenebilir. Tez çalışmaları deneysel ve bilgisayar destekli çalışmalar şeklinde olabilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Doktora derecesi alan mezunlar kamu ve özel sektörde istihdam imkanı bulabilmektedir. Yükseköğretim kurumlarının kimya mühendisliği bölümlerinde veya biyomühendislik, çevre mühendisliği, malzeme mühendisliği gibi bölümlerinde akademik personel olarak çalışabileceği gibi kamu kuruluşlarının AR-GE merkezlerinde görev albilirler. Doktora derecesi alan mezunlar Kimya Sanayinin araştırma-geliştirme, üretim, kalite güvence, pazarlama, ithalat ve ihracat alanlarında mühendis olarak ve yönetici kademesinde görev yapabilmektedir. Mezunlar ; Petrokimya,Tıbbi ve Tarımsal İlaç, Boya ve Mürekkep, Deterjan ve Sabun, Kozmetik ,Deri ve Tekstil, Akaryakıt ve Madeni Yağlar, Gıda ve Kimyasal Madde Ü retimi ve benzeri iş alanlarında Araştırma Geliştirme (Ar-Ge),Üretim, Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve Satış Pazarlama alanlarında "doktora derecesine sahip kimya mühendisi" gibi görevleri yerine getirmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu (ham not) ara sınavın % 40’ı, final sınavının % 60’ı alınarak bulunur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun 4.00 üzerinden en az 2.50 ( 100 üzerinden en az 75) olması gerekir. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl gerçekleştirileceği “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerife Şeref HELVACI Tel : 0-232-388 76 00 Faks : 0-232-388 77 76 E-mail : serife.helvaci@ege.edu.tr ; infochemeng@mail.ege.edu.tr AKTS /DE Koordinatörü Prof. Dr. Süheyda ATALAY Tel : 0-232 -388 00 16 E-mail : suheyda.atalay@ege.edu.tr Adres: Ege Universitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova- Izmir
Bölüm Olanakları
Son yıllarda önemli katılımlarla öğretim üyesi zenginleşen bölümde halen 15 Profesör, 2 Doçent, 8 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 6’sı doktoralı olmak üzere 17 Araştırma Görevlisi, 2 Uzman, 8 Teknik Personel görev yapmaktadır. Kimya ve Enstrümental Analiz laboratuvarlarının yanısıra Kimya Mühendisliği uygulamalarını tanıtan küçük ölçekte deney sistemlerinin yer aldığı Kimya Mühendisliği Laboratuvarları ve pilot tesisi bulunmaktadır. Bölümde eğitim amaçlı bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bölümde gerçekleştirilen araştırma faaliyetleri; ayırma işlemleri, atık giderilmesi, biyosufaktantlar, heterojen kataliz, üretim teknolojileri, polimerler, kozmetik, süreç dinamiği ve benzetim gibi konularda büyük bir çeşitlilik gösterir. Kimya Mühendisliği Bölümü, ilk olarak 2003-2004 Akademik Yılında Pilot Proje kapsamında Erasmus programına katılmıştır. Türkiye’nin ilk Erasmus öğrencileri Kimya Mühendisliği Bölümünden Portekiz, Porto Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümüne gönderilmiştir. Geçen zaman zarfında bölüm ikili anlaşmalarının sayısını arttırmıştır ve her yıl en az 20 lisans ve 5 lisans üstü öğrencisini bu program kapsamında yurtdışına göndermektedir.

Program Çıktıları
1Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde kullanarak Kimya Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme.
2Alanındaki son gelişmeleri izleyerek ulaşılan bilgilerle özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılama, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma: bu süreci yönetebilme becerisi.
3Bilime ve teknolojiye yenilik getiren, bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayarak kapsamlı bir çalışma yapma becerisi.
4Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme becerisi.
5Alanındaki bilgileri izleyerek, çalışmalarının süreç ve sonuçlarını uzmanlık alanında çalışanlarla ulusal ve uluslararası ortamlarda daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme becerisi.
6Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunabilme.
7Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme, bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarma becerisi.
8Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında liderlik yapma, inisiyatif kullanma ve sorumluluk alma yetkinliğini geliştirme becerisi.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 KMÜ-SG-DOK-G Kimya Müh. Seçmeli Grubu DOK Güz Seçmeli - - - 24
2 9103056172018 Research and Publication Ethics with Scientific Research Methods Zorunlu 3 0 0 6
3 9103056152011 Transport Phenomena- Advanced Topics Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 6 0 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 KMÜ-SDG-DOK-B Kimya Müh. Seçmeli Ders Grubu DOK Bahar Seçmeli - - - 24
2 FENDRSEM1 Seminer I Zorunlu 1 0 0 6
Toplam 4 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 16
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
3 FENDRYET790 Yeterlilik Zorunlu 0 0 0 9
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
2 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
3 DRTEZ693 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 6 2 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM2 Seminer II Zorunlu 1 0 0 6
2 DRTEZ694 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 19
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr