Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Makina Mühendisliği - Makina Mühendisliği - Yüksek Lisans Dereceli DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Her yıl 70 yeni öğrencinin kabul edildiği Makina Mühendisliği Bölümü; Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin dokuz bölümünden birisidir. Çağdaş bir Makina Mühendisliği öğretiminin verildiği bölümde, öğretim süresi İngilizce hazırlık dönemi hariç olmak üzere dört yıldır. Yeterli İngilizce düzeyine sahip olan öğrenciler doğrudan Bölümdeki öğretimlerinin birinci yılına başlayabilirler. Bölümdeki derslerin % 30'u için öğretim dili İngilizcedir. Geri kalan dersler ise Türkçe olarak verilmektedir. 2008 yılı itibariyle Bölüm'de toplam 400 öğrenci bulunmakta, 6 profesör, 3 doçent, 9 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 11 araştırma görevlisi aracılığıyla öğretim sürdürülmektedir. Makina Mühendisliği Bölümü Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 1994 yılında kurulmuştur. Bölüme ilk olarak 1994 yılında 32 öğrenci alınmıştır. İlk lisans mezunlarını 1998 yılında veren Bölüm, 1996 yılından beri yüksek lisans ve 2003 yılından beri de doktora öğrenimi yapmaktadır.
Kazanılan Derece
Öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makina Mühendisliği alanında doktora (doktor makina mühendisi, Dr. Müh.) derecesini alırlar.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Anablim Dalında; Enerji, Konstrüksiyon-İmalat, Makina Teorisi ve Dinamiği, Mekanik ve Termodinamik olmak üzere beş bilim dalı vardır. Öğretim programı, çağdaş makina mühendisliğinin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Birinci yıl seçmeli dersleri, mekanik , malzeme bilimi, imal usulleri, enerji, termodinamik ve elektroniğin ileri konularını içerir. Bu dersler sayesinde öğrencilere makina mühendisliğine ilişkin olarak geniş bir ders açılımı sunulmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Çeşitli Üniversitelerde Öğretim Elemanı olarak çalışabilirler. Ayrıca devlet kuruluşları ve özel sektörde görev alabilirler
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı, ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm derslerde ya öğrencilerin seçilmiş problemleri çözdüğü yazılı, açık veya kapalı kitap sınavlar yapılmakta veya belirli sayıda ödev ve projeler hazırlanmaktadır. Ara sınavların yapılması dersin öğretim üyesine bağlıdır. Ara sınavların tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde Anabilim Dalı tarafından ilan edilir. Ara sınava ilaveten (yıl içi ödev veya proje sözkonusu değilse) her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavlarının tarihi ve yeri yine Anabilim Dalı tarafından ilan edilir. Yarıyıl içi notu (ham not) ara sınavın % 40 ı, final sınavının % 60 ı alınarak bulunur. Ara sınav veya final sınavı gerektirmeyen sınavlar öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bu durumda başarı notu yarıyıl içinde yapılan ödev, rapor, proje ve sunum vs dikkate alınarak belirlenir. Öğrenciler, final ve ortalama notlarının 70 ve üzerinde olması halinde o dersten başarılı sayılır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR Tel :+90 232 311 18 93 E-mail : aydogan.ozdamar@ege.edu.tr ECTS Koordinatorü Yrd. Doç.Dr. Utku ŞENTÜRK Tel :+90 232 311 51 28 E-mail : utku.senturk@ege.edu.tr Adres: Ege Universitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, Izmir - TR Tel : +90 232 388 85 62 Fax : +90 232 388 85 62
Bölüm Olanakları
1994-1995 öğretim yılında kurulan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, kuruluş yıllarını E.Ü. Güneş Enerjisi Enstitüsü binalarında geçirmiştir. 1999-2000 öğretim yılından itibaren de Bornova Kampüsü’nde, ek derslikler binalarında faaliyetini sürdürmüştür. 2006-2007 öğrenim yılından itibaren de bölüme ait inşaatı tamamlanmış 4000 m2 kapalı alana sahip, yeni binada faaliyetini sürdürmektekdir. Üniversite-sanayi-meslek kuruluşları üçgeninde gerçekleştirilen ilişkilerle öğrencilerimizin yetişmeleri, staj ve uygulama konularında bilgi ve görgülerinin artırılması, araştırma ve bilgi alanlarının yönlendirilmesi gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda öğretim planlarında günceli yakalamak, yeni bilgi ve teknolojileri izlemek, öğretmek ilkesiyle düzenlemeler ve güncellemeler sürekli olarak gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar ve alt yapı oluşturma çalışmaları da sürdürülmektedir. Aşağıdaki bölümlerde Laboratuvarlarımız hakkında bilgiler verilmiştir. Mekanik Laboratuvarı: Bölümümüz mekanik laboratuvarında; 100 kN kapasitesindeki mekanik (çekme-basma) test cihazı (Shimadzu) ile 26 mm'ye kadar dairesel, 20 mm'ye kadar dikdörtgen kesitli numunelerin testleri yapılmaktadır. Tamamen bilgisayar destekli kontrol edilen cihaz, malzeme üzerindeki en küçük deformasyonu gösterebilecek kameralı ölçüm sistemine sahiptir. Cihaz yardımıyla, çekme ve kopma dayanımları, eğilme dayanımları, bası dayanımları, video ekstensometre yardımıyla elastik ve plastik bölgedeki birim uzamaları, elastisite modülü, akma dayanımı gibi malzeme özellikleri tespit edilebilmektedir. Yine straingauge kullanarak 10 kanallı portatif veri toplayıcı (data logger) yardımıyla malzemenin poisson oranı tespit edilebilmekte ve malzemenin belirli yük altındaki birim uzaması ölçülmektedir. Laboratuvarımızdaki mikro sertlik cihazı ile malzemelerin sertliği, malzeme üzerine 10 - 2000 g arasında yük uygulanarak tespit edilebilmektedir. Laboratuvarımızda numune hazırlamakta kullanılan kesme ve parlatma cihazları mevcuttur. Ayrıca, çatlak tayini ve kalınlık ölçüm cihazı yardımıyla 5 mm- 20 m arasındaki malzeme içindeki boşlukların belirlenmesi veya ulaşılması güç noktalardaki kalınlıkların ölçülmesi, ultrasonik yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Mekanik laboratuvarımızda bu malzeme özelliklerinin tespitinde kullanılan cihazlar yanında, son yıllarda kullanım alanları genişleyen kompozit malzeme (cam, karbon, kevlar takviyeli malzemeler) üretim yöntemlerinde kullanılan cihazlar da mevcuttur. Bunlardan ilki 400 °C sıcaklık, 10 bar basınç, -1 bar’ a kadar vakum yapabilme özelliğine sahip otoklav (Autoclave) cihazıdır. Cihaz; PLC kontrollü ve su soğutmalı olup, sıcaklık, basıç, vakum ve soğuma kontrolü isteğe bağlı olarak yapılmaktadır. Diğer bir üretim yönteminde kullanılan cihaz ise 350 °C sıcaklık ve 60 ton kapasiteli ısıtmalı prestir. Makina Teorisi ve Dinamiği Laboratuvarı: Bölümümüzün Makina Teorisi ve Dinamiği Laboratuvarında, Norsonic gürültü ölçüm cihazıyla geceleri ve gündüzleri gürültü seviyesi ölçümü ve gürültü frekans analizi yapılmaktadır. Aynı zamanda tek ve üç eksenli ivme ölçerler vasıtasıyla her türlü cihazın titreşim analizi yerinde yapılabilmektedir. Laboratuvarımızda bulunan dijital fototakometre, devir sayısı ölçümü yapmaktadır. Konstrüksiyon ve İmalat Laboratuvarı: Bölümümüz Konstrüksiyon Laboratuvarında; mikroskop sayesinde hazırlanan numunelerin 1000 kat büyütmeye kadar mikroskopik ve makroskopik testleri yapılmaktadır. 300 °C ve 1200 °C ye çıkabilen, programlanabilir ısıl işlem fırınlarımız Laboratuvarımızda bulunmaktadır. Termodinamik ve Enerji Laboratuvarı: Termodinamik ve Enerji Laboratuvarı çok geniş bir ölçüm cihaz çeşitliliğine sahiptir. Bölümümüzde mevcut cihazların kullanımı ile, sıcaklık, nem, hız, debi ve basınç ölçümü gerektiren her türlü termodinamik analizler yapılabilmektedir. Ayrıca Bölümümüz enerji laboratuvarında pompa karakteristik ve su darbe deneyleri yapılabilmektedir. Isıtma, soğutma, HVAC sistemleriyle ilgili ölçümler, performans değerlendirmeleri ve analizleri gerçekleştirilebilmektedir. Mekanik Laboratuvarımız gerek malzeme özelliklerinin tespiti gerekse kompozit malzeme üretim yöntemleriyle, Makina Teorisi ve Dinamiği Laboratuvarımız gürültü ölçümü ve titreşim ölçümüyle, Termodinamik ve Enerji Laboratuvarımız geniş cihaz alt yapısıyla her türlü enerji analizleri ve ısı tekniği ölçümleriyle Bölgedeki sanayicimizle işbirliği yapmaktadır ve sanayimizin hizmetindedir. Her türlü işbirliğine açıktır. Adres: Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova/İZMİR Tel: 0-232-3888562 Belgeç: 0-232-3888562 ■

Program Çıktıları
1Uzmanlık alanındaki konularda yenilik getirecek özgün tanımlara ve sonuçlara ulaşabilmek
2Uzmalık alanındaki yeni bilgi ve kavramların eleştirel bakışla değerlendirmesini yaparak kullanabilme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak uzmanlık alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
3Uzmanlık alanında yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirme veya var olanları yeni bir alana uygulayabilme, uzmanlık alanı ve bağlantılı disiplinlerarası sorunların çözümünde stratejik süreçleri de dikkate alarak liderlik üstlenebilme
4Uzmanlık alanındaki araştırma yöntemleri üst düzeyde kullanabilme
5Uzmanlık alanında en az bir makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlama
6Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme
7Hem ana dilde hem bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel olarak ileri düzeyde iletişim kurabilmek
8Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek alanı ile ilgili faaliyetleri denetleyebilme, bu değerleri öğretebilme ve kalite geliştirme odaklı olma
9Mühendislik alanındaki sanayi uygulamaları için gereki olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi
10Makina mühendisliliği ile ilgili bazı paket programlarını kullanma becerisi
11Mühendislik pratiğini görme, tanıma, öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsayan genişlikte eğitim

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103066692018 Araştırma Tekniği ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 0 6
2 MAK.MÜH.DR.SDG1 MAKİNA MÜH.DOKTORA SDG1 Seçmeli - - - 30
Toplam 2 0 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103066282015 İleri Uygulamalı Matematik Zorunlu 3 0 0 6
2 MAK.MÜH.DR.SDG2 MAKİNA MÜH.DOKTORA SDG2 Seçmeli - - - 18
3 FENDRSEM1 Seminer I Zorunlu 1 0 0 6
Toplam 4 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 16
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
3 FENDRYET790 Yeterlilik Zorunlu 0 0 0 9
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
2 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
3 DRTEZ693 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 6 2 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM2 Seminer II Zorunlu 1 0 0 6
2 DRTEZ694 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 19
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
MAKİNA MÜH.DOKTORA SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103066032003 Isı Transferinde Sayısal Çözümler I Seçmeli 3 0 0 8
2 9103066152015 Isıl Enerji Depolama Kuramı ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
3 9103066172004 İleri Yüzey İşlem Teknikleri Seçmeli 3 0 0 8
4 9103066212015 Yakıt Pili Sistemleri Seçmeli 3 0 0 8
5 9103066232015 Ağsız Yöntemler Seçmeli 3 0 0 8
6 9103066312015 Metal Matris Kompozitler Seçmeli 3 0 0 8
7 9103066332007 Elastik Plakların Titreşimi Seçmeli 3 0 0 8
8 9103066352015 Anisotropik Elastisite Seçmeli 3 0 0 8
9 9103066392015 Sayısal Metodlarla Isı İletimi Seçmeli 3 0 0 8
10 9103066452015 Sayısal Isı Işınımı Seçmeli 3 0 0 8
11 9103066472015 Isıl Sistemlerin Eksergoekonomik Analizleri Seçmeli 3 0 0 8
12 9103066752017 Fotonik Mühendisliği Seçmeli 3 0 0 8
MAKİNA MÜH.DOKTORA SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103066022003 Isı Transferinde Sayısal Çözümler II Seçmeli 3 0 0 8
2 9103066142003 Sonlu Elemanlar Yönteminin Lineer Olmayan Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
3 9103066162003 Plastisite Teorisi Seçmeli 3 0 0 8
4 9103066182003 Kırılma Mekaniği Seçmeli 3 0 0 8
5 9103066262004 Triboloji Seçmeli 3 0 0 8
6 9103066322006 Sayısal Metodlarla İleri Mühendislik Termodinamiği Seçmeli 3 0 0 8
7 9103066362015 Akışkan Makinaları Seçmeli 3 0 0 8
8 9103066502006 Uygulamalı Momentum-Isı ve Kütle Transferi Seçmeli 3 0 0 8
9 9103066522007 Elastik Stabilite Teorisi II Seçmeli 3 0 0 8
10 9103066562007 Tabakalı Kabuklar ve Plakların Titreşimi Seçmeli 3 0 0 8
11 9103066582009 Sayısal Metodlarla Isı Taşınımı Seçmeli 3 0 0 8
12 9103066602011 Kompozit Malzemeler ve Üretimi Seçmeli 3 0 0 8
13 9103066662015 Gözenekli Ortamlarda Akışkanlar Dinamiği Seçmeli 3 0 0 8
14 9103066682015 Polimerik Kompozitlerde Ara Yüzey Mekaniği Seçmeli 2 2 0 8
15 9103066702018 Medikal Uygulamalarda Mühendislik Bilimleri Seçmeli 3 0 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr