Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tekstil Mühendisliği - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Doktora Programı öğrenimine E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsünün kurulduğu 1982 yılında başlamıştır. Halen Tekstil Mühendisliği Ana Bilim dalı olarak doktora öğrenimi “Tekstil Bilimleri” ve “Tekstil Teknolojisi” bilim dallarında sürdürülmektedir.
Kazanılan Derece
Tekstil Mühendisliği alanında Bilim Doktoru
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, YDS ya da YÖKDİL sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı: “Tekstil Bilimleri” ve “Tekstil Teknolojisi” olmak üzere iki bilim dalına sahiptir. Öğrencilerin Yüksek Lisans Programına kabulü yukarıda belirtilen bilim dallarına göre ayrı ayrı yapılmaktadır. Şu anda doktora programında öğrenim gören öğrenci sayısı…. dır. Güz yarıyılında biri zorunlu, 18’i seçmeli, Bahar yarıyılında ise biri zorunlu, 14’ü seçmeli olmak üzere toplam 34 ders ve ayrıca her iki yarıyılda da 3+0 kredilik “Uzmanlık Alan Ders”leri bulunmaktadır. Bu dersler kapsamında: Tekstilde kullanılan çeşitli Lifler, İplikçilik, Dokuma, Örme, Dokusuz Yüzeyler, Terbiye, Konfeksiyon gibi klasik Tekstil Mühendisliği konularının yanında; Teknik Tekstiller, Çok Fonksiyonlu, İnteraktif, Akıllı Tekstiller gibi ileri teknoloji ve bilgi yoğun dersler ve uygulamalar, yanında Geri Dönüşüm (Recyling), Tasarım, Dizayn ve Tekstil İşletmeciliği ve Organizasyonu, Kalite Kontrol gibi çok çeşitli konular ele alınmaktadır. Böylece doktora öğrencilerinin Tekstil Mühendisliği ile ilgili çeşitli konularda uzmanlaşmaları, ileri düzeyde bilgi sahibi olmaları, edindikleri bilgiler ve ileride kazanacakları deneyimler ile problem çözme yeteneğini kazanmaları hedeflenmektedir. Gerek zorunlu seminer dersi, gerekse alınan dersler kapsamında verilen ödevler ve bunların sınıflarda sunulması ve gerekse de tez savunmaları sırasındaki sunumlar ve bunlardan yararlanılarak yapılan yayınlar sayesinde öğrencilere çalışmalarını ve yenilikleri yazılı ve sözlü olarak sunma yeteneği kazandırılmaktadır. Öğrenciler yaptıkları çalışmalar ve programda yer alan sosyal içerikli dersler sayesinde çevre, sosyal sorumluluk ve etik gibi konularda farkında olmaları sağlanmaktadır. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı ile Avrupa’daki birçok üniversite arasında, LLP – Erasmus Programı kapsamında, Lisansüstü öğrenci değişimi uygulanmaktadır. Anabilim Dalının Avrupa’daki 15 Üniversite ile LLP – Erasmus Program anlaşması bulunmaktadır. Anabilim Dalımızdan her yıl kontenjan dahilinde birkaç lisansüstü öğrencisi 3 – 6’şar aylık süreler ile yurt dışındaki üniversitelere gönderilmektedir. Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalında öğrenim gören doktora öğrencileri, Bölümün sahip olduğu tam entegre Uygulama İşletmesindeki ve çok iyi bir şekilde donatılmış durumda bulunan Ar-Ge laboratuarlarından yararlanmaktadırlar. E.Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü AUTEX (Association of Universities for Textiles) üyesidir. Bu birlik sayesinde Avrupa ve A.B.D.’den üye 31 üniversitedeki Öğretim Üyeleri, araştırmacılar ve öğrenciler ile kontak kurulabilmektedir. Doktora öğrencileri doktora tez çalışmaları sırasında gerek Bölüm kütüphanesi ve gerekse merkezi kütüphanenin olanaklarını kullanarak kapsamlı literatür taraması yapma olanağına sahiptirler. Böylece uzmanlık alanları ile ilgili gelişme ve yenilikleri takip edebilmektedirler. Yapılan tez çalışmaları sırasında ve doktora tez çalışmaları tamamlandıktan sonra SCI kapsamındaki dergiler de yayınlar yapılmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
E.Ü. Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalından bugüne kadar verilen mezun sayısı ……’dır. Bölümümüz Türkiye’deki ilk kurulmuş ve en iyi alt yapıya sahip olması bakımından yurdumuzda daha sonra kurulmuş bulunan ve bugün sayıları 13’ü bulan Tekstil Mühendisliği Bölümlerinden birçok öğretim elemanına da Lisansüstü öğrenimi yaptırmıştır. Bölümden mezun olan Yüksek Lisans öğrencilerinin çoğunluğu Ege Üniversitesi ve Türkiye’deki birçok üniversitelerde akademik personel olarak görev yapmaktadır. Mezunların önemli bir bölümü ise yurt içi ve yurt dışındaki tekstil firmalarında, Ar-Ge merkezlerinde, Pazarlama – İhracat – İthalat firmalarında, TOBB, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve DPT gibi kamu kuruluşlarında görevlerini başarı ile sürdürmektedir. Doktora programına, diğer Üniversitelerin ihtiyaç duydukları doktoralı öğretim elemanlarını yetiştirmek amacıyla ÖYP ve 35. Madde kapsamında öğrenci alınmakta ve yetiştirilmektedir. Örneğin; bu zamana kadar Uludağ, Pamukkale, Uşak, Süleyman Demirel ve Erciyes Üniversitelerine doktoralı öğretim elemanı yetiştirilmiştir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin bir yüksek lisans dersinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için, o ders için ön görülen devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması gerekmektedir. Yüksek lisans dersinin başarı notu ara sınav notunun %60’ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en 70 olması gerekmektedir. Lisansüstü derslerinin sınav notları 100 tam not üzerinden belirlenir. Ancak istendiği taktirde bir öğrencinin öğrenim durum belgesinin harfli not sistemine veya tam puan 4 esasına göre de eşdeğerliliği verilebilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Program Başkanı : Prof. Dr. E.Perrin AKÇAKOCA KUMBASAR AKTS Koordinatörü : Prof. Dr. Arzu MARMARALI
Bölüm Olanakları
Bölümde, 4500 m2 kapalı alan içinde, endüstriyel ölçülerde üretim yapabilen pek çok sayıda ve çeşitte tekstil makinesine sahip Uygula İşletmesi, pamuk ipliği, yün ipliği, dokuma hazırlık ve dokuma, örme, dokusuz yüzeyler, tekstil terbiyesi ve konfeksiyon olmak üzere yedi ayrı birimden oluşmaktadır. Bu birimlerde yer alan üretim araçları, öğrencilerin stajlarında, derslerinin uygulamalarında ve araştırma – geliştirme çalışmalarında kullanılmaktadır. Tekstil makinesi üreticileri ve sanayicilerimizin desteği ile makine parkı sürekli olarak yenilenmekte ve öğrencilerin piyasada kullanılan en ileri teknolojiye sahip makineleri görerek, bilerek ve en önemlisi kullanarak mezun olması mümkün olmaktadır. Fiziksel Tekstil Muayeneleri Laboratuarlarında, öğrencilerin liften, kumaş ve giysiye kadar her türlü tekstil materyalinin fiziksel özelliklerini ölçebileceği test cihazları bulunmaktadır. Fiziksel Tekstil Muayeneleri derslerinin uygulamalarının da yapıldığı laboratuarlar, bilimsel araştırmalar, öğrenci tezleri ve sanayiye yönelik analizler için kullanılmaktadır. Kimyasal Tekstil Muayeneleri laboratuarlarında, öğrencilerin liften kumaş ve giysiye kadar her türlü tekstil materyalinin kimyasal özelliklerini ölçebileceği test cihazları ve deney düzenekleri bulunmaktadır. Dört bölümden oluşan bu laboratuarlarda, ders uygulamalarının yanında öğrenci tezleri, bilimsel araştırmalar ve analizler için de kullanılmaktadır. Tekstil Uygulama İşletmesi içerisinde 4 adet terbiye laboratuarı bulunmaktadır. Bu laboratuarlarda, çeşitli terbiye derslerinin uygulamaları yanında, bilimsel araştırmalar ve analizler için gerekli her türlü deney ve ölçümü yapmaya uygun donanım bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Tekstil Mühendisliği ve/veya ilgili disiplinlerdeki ortak bir araştırma sürecini kurgulama, tasarlama, uygulama ve uyarlamada liderlik özelliği ve karar verebilme yeteneği
2Gerek Tekstil Mühendisliği gerekse de disiplinler arası çalışmaların SCI kapsamındaki dergilerde yayınlayabilme ve uluslar arası sempozyumlarda sunabilme yeteneği
3Uzmanlık alanı ile ilgili bilgilerini akademik ve/veya endüstriyel anlamda paylaşabilme ve gelişmeye katkıda bulunabilme yeteneği
4Uzmanlık alanı ile ilgili yenilikleri ve gelişmeleri izleme gereksinimi ile kendini sürekli yenileme konusunda farkındalık
5Tekstil Mühendisliği konusunda yenilik niteliğinde bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme veya mevcut bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme becerisi
6Özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme yeterliliği

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103076892018 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 0 6
2 TMÜ-SG-DOK-G Tekstil Müh. Seçmeli Grubu DOK Güz Seçmeli - - - 22
Toplam 2 0 0 28
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM1 Seminer I Zorunlu 1 0 0 6
2 9103076162004 Tekstil Fiziği Zorunlu 3 0 0 8
3 TMÜ-SG-DOK-B Tekstil Müh. Seçmeli Grubu DOK Bahar Seçmeli - - - 14
Toplam 4 0 0 28
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 16
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
3 FENDRYET790 Yeterlilik Zorunlu 0 0 0 9
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM2 Seminer II Zorunlu 1 0 0 6
2 DRTEZ694 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 19
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
Tekstil Müh. Seçmeli Grubu DOK Güz
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103076191998 Non-Woven Tekstiller ve Recycling Seçmeli 3 0 0 8
2 9103076252018 İşletmelerde Yönetim Stratejileri Seçmeli 3 0 0 8
3 9103076352005 Tekstil Malzemelerinin Mekaniği Seçmeli 3 0 0 7
4 9103076372005 Tıp,Taşıma ve İnşaat Alanlarında Kullanılan Tekstiller Seçmeli 3 0 0 8
5 9103076452010 Fonksiyonel Giysilerde Ürün Geliştirme Seçmeli 3 0 0 8
6 9103076492015 Organik Tekstil Seçmeli 2 2 0 0
7 9103076512019 Hazır Giyim Ürünlerinin Performans Değerlendirmesi Seçmeli 3 0 0 0
8 9103076532017 Konfeksiyonda Kalite Kontrol Teknikleri Seçmeli 3 0 0 0
9 9103076552018 Tekstil ve Konfeksiyon İşletmelerinde Stratejik Karar Verme Teknikleri Seçmeli 2 1 0 8
10 9103076572018 İplik Geometrisi Seçmeli 3 0 0 8
11 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Tekstil Müh. Seçmeli Grubu DOK Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103076022018 Mühendislik Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 8
2 9103076141998 İşletme Politikaları Seçmeli 3 0 0 8
3 9103076182000 Dokusuz Teknik Tekstiller Seçmeli 3 0 0 8
4 9103076282005 Teknik Tekstil Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
5 9103076422010 Tekstil ve Konfeksiyonda Yalın Üretim Seçmeli 2 0 0 8
6 9103076482010 Tekstil Fabrikalarında Su Kullanımı ve Analizi Seçmeli 3 1 0 8
7 9103076522017 Hazır Giyim Sektöründe Ürün Maliyetlendirme Seçmeli 3 0 0 0
8 9103076542018 Tekstil Esaslı Hafif Yapı Malzemeleri Seçmeli 3 0 0 7
9 9103076842014 Ekserji Analizi ve Tekstil Mühendisliği Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 0
10 9103076862017 Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve Tekstil Endüstrisinde Uygulanması Seçmeli 3 0 0 0
11 9103076882016 Özel Amaçlı Giysilerin Üretim Teknikleri Seçmeli 3 0 0 0
12 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr