Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Deri Mühendisliği - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Deri Mühendisliği Bölümünün temeli 1981 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan Deri ve Lif Teknolojisi Anabilimdalı’na dayanmaktadır ve bu anabilimdalında 1982/1983 eğitim ve öğretim yılından itibaren Deri Mühendisliği alanında Lisans ve Lisansüstü eğitime başlanmıştır. 1999 yılında “Deri Mühendisliği Bölümü” adı ile Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne bağlanmıştır. Bu alanda lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ve yayın yapan Türkiye’nin ilk ve tek akademik kurumudur.
Kazanılan Derece
Deri Mühendisliği alanında Bilim Doktoru
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora programı deri mühendisliğinin farklı ve multidisipliner çalışma alanlarına yoğunlaşarak araştırma-geliştirme alanında etkin, profesyonel çözüme yönelen, global gelişmeler doğrultusunda uluslararası bakış açılarına sahip olan deri mühendislerinin yetişmesini amaçlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Deri Mühendisliği ana bilimdalından doktora derecesini alan mezunlar farklı özel sektör ve kamu kurum kuruluşlarında iş bulma imkanına sahiptirler. Birçok kamu kurum ve kuruluşunda ve enstitülerde, araştırma-geliştirme birimlerinde akademik personel ve mühendis olarak görev yapabilirler. Doktora dereceli deri mühendisleri deri sanayi için kilit rol oynamaktadırlar. Çevre, biyoteknoloji ve kimya mühendisliği gibi alanlarda multidisipliner çalışmalar yapmış olan doktoralı deri mühendisleri bu alanlarda deri sanayine yönelik çalışan özel şirketlerde de istihdam edilebilirler. Deri mühendisleri kalite ve proses kontrolunde, üretim, ürün araştırma ve geliştirme bölümlerinde teknik eleman ve yönetici olarak görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır. Yine de kısaca belirtecek olursak; bir doktora dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40 ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60 ı toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 75 olması gerekir. Yine de doktora derslerinin sınavları 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Öğrencinin yazıldığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az %80 oranında devam etmesi gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, o derslerin açıldığı yarıyılda veya yaz döneminde tekrar kayıtlanabileceği gibi seçmeli dersler yerine danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ancak, yüksek lisans mezunu olan bir doktora öğrencisinin kayıtlı bulunduğu programın gerektirdiği en az 21 kredilik dersin sınavlarını dördüncü yarıyılın sonuna kadar başarmış olması gerekir. Aksi halde öğrencinin ilgili öğretim programından kaydı silinir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı, Prof.Dr. Behzat Oral BİTLİSLİ, AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Selime Menteş ÇOLAK Adres: Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü, 35100 Bornova/İzmir, Türkiye Tel: 0232 311 26 44 Fax: 0232 342 53 76 e-mail: selime.mentes.colak@ege.edu.tr; derimuh.sekreterlik@gmail.com
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde fiziksel test, kimyasal analiz, öğrenci uygulama, ayakkabı ve konfeksiyon, mikrobiyoloji, enstrümantal analiz, biyoteknoloji ve bilgisayar laboratuvarı olmak üzere toplam 8 adet laboratuvar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlar lisans ve lisansüstü öğrenci uygulamaları ve eğitimi yanında sanayi problemlerine çözüm geliştirmeye yönelik hizmet için kullanılabilmektedir. Bu laboratuvarlarda ham deri, yarı mamul ve mamul deriler ile deri yardımcı kimyasallarına ait test ve analizler yapılmaktadır. Bunların yanı sıra endüstriyel ölçekte deneme araştırma, uygulama ve üretim yapan 1240 m2 lik kapalı alana sahip araştırma ve uygulama işletmemizde temel makine parkuru da bulunmaktadır. Deri Mühendisliği Bölümünde akademik personel olarak 2015 yılı itibarı ile 5 profesör, 8 doçent, 1 yardımcı doçent, 5 araştırma görevlisi ve 3 uzman görev yapmaktadır.

Program Çıktıları
1Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme
2Deri Mühendisliği alanında güncel ve ileri düzey bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde sorgulamak, geliştirmek ve özgün sonuçları değerlendirebilmek
3Deri Mühendisliği alanında yenilik getiren bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi disiplinlerarası uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek
4Deri Mühendisliği alanında özgün bir çalışmayı ulusal ve/veya ulusararası hakemli bir dergide yayınlayarak bilime katkıda bulunmak.
5Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçler kullanarak Deri Mühendisliği alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek.
6Özgün ve disiplinlerarası sorunlarda yönetsel beceriler gösterebilme (liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik vb).
7Özgün görüşlerini ulusal ve/veya uluslararası uzman bir topluluk içinde savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek.
8Deri Mühendisliği alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyerek bilgi toplumu olma sürecine hizmet etmek.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
01234567
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103086242018 Bilimsel Araştırma ve Etik Zorunlu 2 0 0 6
2 DMÜ-SG-DOK-G Deri Müh. Seçmeli Grubu DOK GÜZ Seçmeli - - - 22
3 9103086012000 Kollogenin Kimyasal Modifikasyonu I Zorunlu 2 2 0 8
Toplam 4 2 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DMÜ-SG-DOK-B Deri Müh. Seçmeli Grubu DOK Bahar Seçmeli - - - 24
2 FENDRSEM1 Seminer I Zorunlu 1 0 0 6
Toplam 1 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 16
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
3 FENDRYET790 Yeterlilik Zorunlu 0 0 0 9
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM2 Seminer II Zorunlu 1 0 0 6
2 DRTEZ694 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 19
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
Deri Müh. Seçmeli Grubu DOK GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103086032011 Yapay Deriler ve Üretim Teknikleri I Seçmeli 3 0 0 7
2 9103086052000 Keratinin Kimyasal Reaktivitesi ve Modifikasyonu Seçmeli 2 2 0 8
3 9103086072000 Finisaj Maddeleri ve Aplikasyon Teknikleri I Seçmeli 3 0 0 7
4 9103086092000 Ekoderiler Seçmeli 3 0 0 8
5 9103086112000 Deri Sanayinde Su ve Atık Su Analizleri Seçmeli 2 2 0 7
6 9103086132008 Deri Mamullerin Giyim Fizyolojisi ve Hijyeni Seçmeli 2 2 0 8
7 9103086152008 Deri Finisajında Film Oluşumu ve Teknikleri Seçmeli 2 2 0 7
8 9103086172012 Ayakkabı Sanayi Atıklarının Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi Seçmeli 3 0 0 8
9 9103086212016 Deri Sanayi Atıksularının Arıtımında Biyoproses Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 7
10 9103086232016 Deri Mühendisliğinde Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Seçmeli 2 2 0 8
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Deri Müh. Seçmeli Grubu DOK Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103086022013 Kollogenin Kimyasal Modifikasyonu II Seçmeli 2 2 0 8
2 9103086042000 Yapay Deriler ve Üretim Teknikleri II Seçmeli 2 2 0 8
3 9103086062000 Finisaj Maddeleri ve Aplikasyon Teknikleri II Seçmeli 2 2 0 8
4 9103086082000 Atıksu Arıtımında İleri Teknikler Seçmeli 2 0 0 8
5 9103086102000 Deri Üretiminde Enerji Seçmeli 3 0 0 8
6 9103086122000 Çevresel Etki Değerlendirme Seçmeli 2 2 0 8
7 9103086142008 İleri Teknoloji Ürünü Deriler Seçmeli 2 2 0 8
8 9103086162008 Su ve Solvent Bazlı Finisaj Sistemleri Seçmeli 2 2 0 8
9 9103086182012 Ayakkabı Kusurları ve Müşteri Şikayetleri Seçmeli 3 0 0 8
10 9103086202012 Deride Plazma Teknolojisi Seçmeli 2 0 0 8
11 9103086222016 Deri Mühendisliğinde Görsel Programlama Seçmeli 2 2 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr