Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyomühendislik - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
2004-2005 eğitim-öğretim yılında Doktora Programı açılmıştır.
Kazanılan Derece
Eğitim planında yer alan doktora derslerini başarıyla tamamlayan ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi başarıyla savunan öğrencilere Biyomühendislik alanında doktora diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Biyomühendislik lisanüstü programının amacı, Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilen, bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilen ya da bilimsel bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilen, özgün bir konuyu araştırabilen, kavrayabilen, tasarlayabilen, ve uygulayabilen mühendisler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Biyomühendislik Bölümü yüksek lisans programlarını tamamlayan öğrencilerimiz yurtiçi ve yurtdışı akademik kariyer olanaklarının yanısıra çeşitli özel sektör ve devlet kurumlarında iş olanağı bulabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için yapılan değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda belirtilmiştir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN E.Ü. Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, 35100, Bornova, İzmir Tel: 0232 3884955, 0232 388 4000-2582 Faks: 0232 3884955 AKTS/DS Koordinatörü. Prof.Dr. Aynur GÜREL E.Ü. Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, 35100, Bornova, İzmir Tel: 0232 3884955, 0232 388 4000-2582 Faks: 0232 3884955
Bölüm Olanakları
Biyomühendislik Bölümü’nde 31 akademik personel (11 profesör, 2 doçent, 4 yardımcı doçent, 8 doktora sonrası araştırmacı, 1 öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi, 1 biyolog-doktor ve 1 sekreter) bulunmaktadır. Biyomühendislik Bölümü, aşağıdaki alanları kapsamaktadır: • Biyoproses Mühendisliği: Biyoproses Tasarımı, Biyokataliz, Biyoseparasyon. • Genetik Mühendisliği: Hücre ve Doku Kültürü Mühendisliği • Biyomedikal Mühendislik: Biyomedikal Tanı, Biyomedikal Terapi, Biyomekanik, Biyomateryaller • Moleküler Mühendislik: Protein Mühendisliği, Aktif Madde Tasarımı. • Biyoteknoloji: Endüstriyel Biyoteknoloji, Bitki ve Hayvan Biyoteknolojisi, Çevre Biyoteknolojisi Laboratuvarlar: • Bilgisayar Laboratuarı • Bitki Hücre ve Doku Kültürü Laboratuarı • Biyoenerji Laboratuarı • Biyoproses Laboratuarı • Doğal Ürün Araştırma Laboratuarı • Endüstriyel Mikrobiyoloji Laboratuarı • Hayvan Hücre ve Doku Mühendisliği Laboratuarı • Kanser Moleküler Biyolojisi Laboratuarı • Mikroalgal Teknoloji Laboratuarı • Moleküler Genetik ve Gen Mühendisliği • Plazma Tabanlı Teknoloji Laboratuarı • Süper Kritik Akışkan Teknolojileri • Mikroalgal Genetik Laboratuarı

Program Çıktıları
1Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanlarında, lisans yeterliliklerine dayalı olarak bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
2Biyomühendislik alanındaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisini daha üst düzeyde geliştirebilme.
3İleri mühendislik uygulamaları için güncel teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme.
4Biyomühendislik alanında uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
5Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanındaki bir soruna yönelik deney kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve sentez becerisine sahip olabilme.
6Biyomühendislik alanındaki bilimsel çalışma sonuçlarını Ulusal ve Evrensel gelişmelere aktarabilme ve öncülük edebilme.
7Ulusal gereksinimlere öncelik verebilme ve bu konulardaki gelişmeleri yakından izleyebilme.
8Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanında bilimsel yenilik meydana getirebilme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi uygulayarak yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyabilme.
9Günümüz toplumumuzun farklı boyut ve sektörlerdeki sorunlarına çevre bilinci ile sürdürülebilir süreçler kapsamında özgün çözümler sunabilme.
10Yaratıcı ve eleştirel düşünme, inisiyatif kullanabilme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak araştırıcı, üretici ve girişimci kapasiteye sahip olabilme.
11Çağdaş, yenilikçi, katılımcı olabilme, kendini iyi ifade edebilme ve kalite ve kalite yönetimi konularında bilinç sahibi olabilme.
12Disipliniçi ve disiplinlerarası iletişim kurabilme, çok disiplinli ekiplerle çalışabilme, özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesinde liderlik yapabilme.
13Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BYM-SG-DOK-G Biyomühendislik Seçmeli Grubu DOK Güz Seçmeli - - - 20
2 9103106012014 Biyomühendislik Uygulamaları I Zorunlu 4 0 0 10
3 9103106392018 Biyomühendislikte Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 0 6
Toplam 6 0 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BYM-SG-DOK-B Biyomühendislik Seçmeli Grubu DOK Bahar Seçmeli - - - 14
2 9103106022014 Biyomühendislik Uygulamaları II Zorunlu 4 0 0 10
3 FENDRSEM1 Seminer I Zorunlu 1 0 0 6
Toplam 5 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 16
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
3 FENDRYET790 Yeterlilik Zorunlu 0 0 0 9
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
2 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
3 DRTEZ693 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 6 2 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM2 Seminer II Zorunlu 1 0 0 6
2 DRTEZ694 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 19
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
Biyomühendislik Seçmeli Grubu DOK Güz
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103106032014 Endüstriyel Mikroorganizmalar ve Ürünleri Seçmeli 3 0 0 9
2 9103106052014 İleri Arıtma Teknikleri Seçmeli 2 0 0 8
3 9103106072014 Geniş Çaplı Mikroalg Üretim Sistemleri Seçmeli 2 0 0 8
4 9103106152014 Biyolojik Yollarla Enerji Üretimi Seçmeli 4 0 0 10
5 9103106212014 Bitkilerde Hücre Kültürü Teknikleri Seçmeli 2 0 0 8
6 9103106232014 Bitkilerde Klonal Çoğaltım Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 8
7 9103106252005 Sanayide Biyomühendislik Seçmeli 3 0 0 9
8 9103106272014 Biyogüvenlik Seçmeli 2 0 0 8
9 9103106292014 Genetik Seçmeli 2 0 0 8
10 9103106312014 Gen Terapisi Seçmeli 2 0 0 8
11 9103106372014 Kanser Moleküler Biyolojisi Seçmeli 2 0 0 8
Biyomühendislik Seçmeli Grubu DOK Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103106042014 Transgenik Bitkiler Seçmeli 2 0 0 8
2 9103106082014 Bitkilerde Simbiyotik İlişkiler Seçmeli 2 0 0 8
3 9103106102011 Genetik Mühendisliği ve Mikrobiyal Mühendislik Seçmeli 3 0 0 9
4 9103106142014 Sitotoksisite ve Biyouyumluluk Testleri Seçmeli 2 2 0 10
5 9103106162014 Mikroalglerden Elde Edilen Kimyasallar Seçmeli 2 2 0 10
6 9103106242014 Biyolojik Sistemlerin Kinetiği ve Matematiksel Analizleri Seçmeli 2 2 0 10
7 9103106302011 Metabolizma Mühendisliği Seçmeli 3 0 0 9
8 9103106322014 Enerji Bitkileri Seçmeli 2 0 0 8
9 9103106362014 Çevre Biyoteknolojisi ve Mühendislik Uygulamaları Seçmeli 4 0 0 10
10 9103106382014 İmmünoterapötiklerin Geliştirilmesi ve Üretimi Seçmeli 3 0 0 9
11 9103106402014 Hayvan Hücre Biyoteknolojisi ve Biyofarmasötik Üretimi Seçmeli 2 0 0 9
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr