Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Su Ürünleri Avlama-İşleme Teknolojisi - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi alanında doktora eğitimi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1992 yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Doktora derslerini ve Avlama İşleme Teknolojisi ile ilgili hazırladıkları tezlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler doktora derecelerini alırlar.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi alanı Doktora programı, Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Avlama ve İşleme Teknolojisi alanlarına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme yeterliliğini kazandıracak programdır. Araştırma yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasının yanı sıra, elde edilen verilerin yorumlanması ve bilimsel yayın haline dönüştürülmesi konularında beceri edindirmeyi hedeflemektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri ve Belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmenin yanı sıra su ürünleri üretim ve işleme tesislerinde görev alabilmekte ayrıca akademik kariyer yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme Şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Altan LÖK, E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 35100, Bornova, İzmir. Tel: 0 232 311 12 99. AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. M. Tolga DİNÇER, E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 35100, Bornova, İzmir. Tel: 0 232 311 52 29.
Bölüm Olanakları
Fakültenin Urla'da, Bornova'da ve Kuş Cennetine yakın olan 18.000 dekarlık alana sahip olan Dalyan da olmak üzere toplam üç ana binası mevcuttur. Urla'da Fakültenin büyük bir araştırma gemisi bulunmaktadır. Bu 110 tonluk EGESÜF araştırma gemisi, trolle ve uzatma ağlarıyla balıkçılık gibi çeşitli araştırmalar için kullanılır. EGESÜF, balıkçılık araştırma gemisi olarak dizayn edilmiş 27 metre uzunluğunda 6,5 metre genişliğindedir ve 463 HP'lık motorla çalışır. Fakültenin ayrıca 6,5 metre uzunluğunda küçük bir teknesi ve iki Zodiac botu vardır. Urla kampüsünde, ihtiyaçlara uygun olarak düzenlenmiş pek çok laboratuar ve akademik personelin ve öğrencilerin hizmetinde olan bir kütüphane vardır. Öğretim üyeleri ve öğrenciler Ege Üniversitesi Bilgisayar Merkezi ve Bilgisayar Laboratuarlarını veri analizleri için kullanırlar. Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, Su Ürünleri Fakültesinin üç bölümünden biridir.

Program Çıktıları
1Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi alanında, doktora düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, güncel ve ileri düzeydeki bilgileri kullanarak araştırabilme, geliştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2Deniz ve içsular avlama teknolojisi ve balık işleme teknolojisi ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olabilme; yeni ve farklı düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
3Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme
4Alanına yenilik getiren, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
5Disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
6Alanı ile ilgili en az bir bilimsel çalışmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme
7Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SAİ-SG-DOK-G Su Ürünleri Avl.İşl. Seçmeli Grubu DOK Güz Seçmeli - - - 30
Toplam 0 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9104016022013 Balıkçılık Tekniği II Zorunlu 3 0 0 8
2 SAİ-SG-DOK-B Su Ürünleri Avl.İşl. Seçmeli Grubu DOK Bahar Seçmeli - - - 22
Toplam 3 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
Su Ürünleri Avl.İşl. Seçmeli Grubu DOK Güz
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9104016051998 Balıkçılıkta Kullanılan Akustik Balık Bulucu Cihazlar ve Işık Sistemleri Seçmeli 2 2 0 8
2 9104016092001 Gırgır Balıkçılığı Teknolojisi Seçmeli 2 2 0 8
3 9104016112001 Pasif Av Araçlarında Seçiciliği Ölçme Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 7
4 9104016132001 Balıkçılıkta Bilimsel Yayın Hazırlama Tekniği Seçmeli 2 0 0 7
5 9104016152002 Türe Özel Su Ürünleri Avlama Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 7
6 9104016192002 Mollusca ve Crustacea Türleri İşleme Teknolojisi Seçmeli 2 2 0 8
7 9104016232004 Balıkçılık Ekolojisi Seçmeli 2 1 0 8
8 9104016252004 Trol Seçiciliği Seçmeli 2 2 0 7
9 9104016272005 Balıkçılık Av Araçlarının Sualtında Gözlenmesi Seçmeli 2 2 0 7
10 9104016312006 Su Ürünlerinde Ağır Metal Kontaminasyonu Seçmeli 2 2 0 8
11 9104016332007 Su Ürünlerinde Hijyen ve Sanitasyon Seçmeli 2 2 0 8
12 9104016352008 Mekanik Prensiplerine Göre Av Araçlarının Tasarımı Seçmeli 2 2 0 7
13 9104016392011 Balıkçılık Kaynakları ve İzlenmesi Seçmeli 2 2 0 8
14 9104016412012 Su Ürünlerinde Peptidler Seçmeli 2 2 0 8
15 9104016432012 Su Ürünlerinde Duyusal Değerlendirme Seçmeli 2 2 0 7
16 9104016452012 Ekosistem Yaklaşımlı Balıkçılık Seçmeli 2 2 0 4
Su Ürünleri Avl.İşl. Seçmeli Grubu DOK Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9104016061998 Balık Populasyonları Üzerine Balıkçılığın Etkisi Seçmeli 2 2 0 8
2 9104016102002 Demarsal Balık Stoklarının Tespiti Seçmeli 2 2 0 8
3 9104016122001 Balık Avcılığında Tuzaklar Seçmeli 2 2 0 8
4 9104016142001 Sürütme Ağları Balıkçılığı Seçmeli 2 2 0 8
5 9104016182001 Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Mühendislik ve Fizibilite Çalışmaları Seçmeli 2 2 0 8
6 9104016202009 Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikası Seçmeli 2 2 0 8
7 9104016262008 Yapay Resif Tasarımında Dalga ve Akıntı Etkilerinin Belirlenmesi Seçmeli 2 2 0 8
8 9104016302006 Su Ürünlerinde Dioksin Kontaminasyonu Seçmeli 2 2 0 8
9 9104016322007 Su Ürünleri Zehirlenmeleri ve Enfeksiyonları Seçmeli 2 2 0 8
10 9104016342007 Balıkçılık Araştırmalarında Kullanılan Matematiksel Metodlar ve Biyoistatistik Seçmeli 2 2 0 8
11 9104016362007 Trol Kapı Tasarımı ve Etkinliği Seçmeli 2 2 0 8
12 9104016382008 Habitat Bağımlı Türlere Özgü Yapay Resif Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
13 9104016402008 Kabuklu Avcılığı Seçmeli 2 2 0 8
14 9104016422008 Balıkçılıkta Deniz Koruma Alanları Seçmeli 2 0 0 8
15 9104016442009 Balıkçılık Takımlarının Model Ölçeğinde Hazırlanması Seçmeli 2 2 0 8
16 9104016482011 Avlanabilir Stoklarda Denge Seçmeli 2 2 0 8
17 9104016502011 Anadolu Balıkçılık Kültürü Seçmeli 2 1 0 8
18 9104016522012 EPA ve DHA Omega-3 Yağ Asitleri ve Sağlık Seçmeli 2 2 0 8
19 9104016542012 Su Ürünleri Tüketimi Ve İnsan Sağlığına Etkileri Seçmeli 2 2 0 10
20 9104016582012 Balık Çiftlikleri ve Balıkçılık Arasındaki Etkileşimler Seçmeli 2 0 0 10
21 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
22 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr