Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Su Ürünleri Temel Bilimler - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Su Ürünleri Temel Bilimler alanında Doktora eğitimi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü kuruluş tarihi olan 1961 yılı ile başlamış Hidrobiyoloji ve Biyolojik Oşinografi Bilim Dallarında eğitim verilmiştir. 1982 yılında yeni YÖK yasasının kabul edilmesi ile Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalında Doktora eğitimi Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Doktora derecesi
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı doktora programı, sucul ortamda yaşayan bitkisel ve hayvansal canlıları, bulundukları ekosistem içerisinde inceleyen, korunma yöntemlerini araştıran bir temel alandır. Bu temel alanda yaşam bilimlerinin çeşitli dalları kullanılarak bitkisel ve hayvansal canlılar ile onların yaşadıkları ortamlarda araştırmalar yapılmakta, sorunlara çözüm üretilme yöntemleri ile ilgili programlar yürütülmektedir. Bu kapsamda, Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Su Ürünleri Temel Bilimler alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme ve uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme becerisi kazandırılmaktadır. Bu temel alanda denizel ve içsu ekosistemleri, çevre, biyoçeşitlilik, sürdürülebilir kaynak yönetimi ve teknoloji kullanımı konuları ele alınmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri ve Belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmenin yanı sıra su ürünleri üretim ve işleme tesislerinde görev alabilmekte ayrıca akademik kariyer yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme Şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Bilal ÖZTÜRK, E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, 35100, Bornova, İzmir. Tel: 0 232 311 3097 AKTS/DS Koordinatörü: Doç Dr. Şule GÜRKAN, E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bölümü, 35100, Bornova, İzmir. Tel: 0 232 311 38 18.
Bölüm Olanakları
Fakültenin Urla'da, Bornova'da ve Kuş Cennetine yakın olan 18,000 dekarlık alana sahip olan Dalyan'da olmak üzere toplam 3 adet ana binası mevcuttur. Urla'da Fakültenin araştırma gemisi bulunmaktadır. 110 tonluk EGESÜF araştırma gemisi trolle ve uzatma ağlarıyla balıkçılık gibi çeşitli araştırmalar için kullanılır. Balıkçılık araştırma gemisi olarak dizayn edilmiş olan EGESÜF, 27 metre uzunluğunda 6.5 metre genişliğindedir ve 463 HP'lık motorla çalışır. Fakültenin ayrıca 6.5 metre uzunluğunda iki küçük teknesi ve iki Zodiac botu vardır. Her bir bölümde, ihtiyaçlara uygun olarak düzenlenmiş pek çok laboratuar ve akademik personelin ve öğrencilerin hizmetinde olan bir kütüphane vardır. Öğretim üyeleri ve öğrenciler Ege Üniversitesi Bilgisayar Merkezi ve Bilgisayar Laboratuarlarını veri analizleri için kullanırlar. Deniz - İçsu Bilimleri ve Teknolojisi bölümü, Su Ürünleri Fakültesinin üç bölümünden biridir. Bölümde 18 tam zamanlı profesör, 17 doçent ve 2 yardımcı doçent olmak üzere toplam 37 bilimsel kadro tarafından eğitim verilmektedir.

Program Çıktıları
1Su Ürünleri Temel Bilimler alanında, yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, güncel ve ileri düzeydeki bilgileri kullanarak araştırabilme, geliştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2Deniz ve içsular biyolojisi ile balıkçılık biyolojisi ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olabilme; yeni ve farklı düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
3Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme
4Alanına yenilik getiren, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
5Disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
6Alanı ile ilgili en az bir bilimsel çalışmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme
7Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9104026452018 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 0 6
2 STB-SG-DOK-G Su Ürünleri Temel Bil. Seçmeli Grubu DOK Güz Seçmeli - - - 22
3 9104026392017 Sucul Ekosistemlerde Araştırmaların Planlanması ve Yürütülmesi Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 5 0 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM1 Seminer I Zorunlu 1 0 0 6
2 STB-SG-DOK-B Su Ürünleri Temel Bil. Seçmeli Grubu DOK Bahar Seçmeli - - - 24
Toplam 1 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 16
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
3 FENDRYET790 Yeterlilik Zorunlu 0 0 0 9
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM2 Seminer II Zorunlu 1 0 0 6
2 DRTEZ694 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 19
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
Su Ürünleri Temel Bil. Seçmeli Grubu DOK Güz
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9104026012013 Besin Zincirinde Enerji Akışı Seçmeli 2 2 0 8
2 9104026031998 Derin Deniz Balıklarının Yapısal Özellikleri Seçmeli 2 2 0 7
3 9104026072002 İçsularda Balık Populasyonu Analizleri Seçmeli 2 2 0 8
4 9104026091998 Kemikli Balık Ekomorfolojisi Seçmeli 2 0 0 7
5 9104026112005 Akdeniz Bentozu Seçmeli 2 2 0 7
6 9104026132005 Türkiye Karsinoloji Faunası Seçmeli 2 0 0 7
7 9104026172007 Akdeniz Scaphopodları Seçmeli 2 2 0 8
8 9104026192007 Lessepsian Balıklar Seçmeli 2 2 0 8
9 9104026232014 Akuakültürün Çevresel Etkilerini Giderme Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 8
10 9104026372010 Cryptik Deniz Balıkların Çeşitliliği ve Yapısal Özellikleri Seçmeli 2 2 0 8
11 9104026412016 Evrimsel Süreçte Balıkların gelişimi Seçmeli 2 2 0 7
12 9104026432017 Çevre Yönetim Sistemleri Seçmeli 2 0 0 7
13 9104026472018 Davranışsal Ekotoksitoloji Seçmeli 2 0 0 7
14 9104026492018 Biyolojik Parametre Olarak Fitoplankton ve Fitobentozun Kullanımı Seçmeli 2 2 0 8
Su Ürünleri Temel Bil. Seçmeli Grubu DOK Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9104026041998 Kıyı Bölgesi Ekolojisi Seçmeli 2 2 0 8
2 9104026061998 İçsuları Kerevitlendirme Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 8
3 9104026082014 Sucul Ortamda Organik Madde Seçmeli 2 0 0 8
4 9104026121998 Su Kirliliğinin Genotoksik Etkileri Seçmeli 2 2 0 8
5 9104026141998 Tatlısu Kopepodlarının Biyolojisi Seçmeli 2 2 0 8
6 9104026161998 Su Ürünlerinde Pestisid ve Hidrokarbon Kirliliği Seçmeli 2 2 0 8
7 9104026181998 Kirlilik Göstergesi Türler ve Sucul Ortamda Kullanılmaları Seçmeli 2 2 0 8
8 9104026201998 Deniz Balıklarının Üreme Biyolojisi Seçmeli 2 2 0 8
9 9104026221998 Ötrofikasyon-Hiperötrofikasyon Seçmeli 2 2 0 8
10 9104026242014 İçsulardaki Egzotik Balık Türleri ve Ekosisteme Etkileri Seçmeli 2 2 0 7
11 9104026262003 Akdeniz'in Bivalvia Faunası Seçmeli 2 2 0 8
12 9104026302005 Akuatik Ortamda Ağır Metal Kirliliği Seçmeli 2 0 0 8
13 9104026322005 Deniz Annelitleri Seçmeli 2 2 0 8
14 9104026342005 Planktonik Rotiferlerin Biyolojisi ve Taksonomisi Seçmeli 2 2 0 8
15 9104026362007 Tehlikeli ve Zehirli Deniz Hayvanları Seçmeli 2 2 0 8
16 9104026382010 Deniz Balıklarında Biyoçeşitlilik ve Koruması Seçmeli 2 2 0 8
17 9104026402012 Biyoremediasyon Seçmeli 2 0 0 8
18 9104026442014 Deniziğnesi Türlerinde Cin Sel Rol Dönüşümü Ve Seksüel Seleksiyon Özellikleri Seçmeli 2 0 0 7
19 9104026462016 Türkiye ve Dünya Balıkçılığında Scombridler Seçmeli 2 2 0 7
20 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
21 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr