Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Su Ürünleri Yetiştiricilik - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora



Program Tanımları
Kuruluş
1982 yılında kurulan "Su Ürünleri Yüksek Okulu" Fen Bilimleri Enstitüsünde ilk lisansüstü eğitimine 1988-1989 eğitim döneminde "Su Ürünleri Anabilim Dalı" altında başlamıştır. 1992 yılında "Su Ürünleri Fakültesi" adı altında yeniden yapılanmaya gidilerek 3 bölüme ayrılan Fakültede "Su Ürünleri Yetiştiricilik Bölümü" Fen Bilimleri Enstitüsünde "Su Ürünleri Yetiştiricilik Anabilim Dalı" olarak eğitimine devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Doktora derecesi
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Su Ürünleri Yetiştiricilik alanı Doktora programı Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanında hizmet verebilecek bilgi ve beceri ve tutumlarla donatılmış, güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, alanında yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme, etik değerleri özümseme, dünya gerçeklerinin farkında olan hayat boyu öğrenmenin önemini kavramayı ve becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Deniz ve içsularda plankton, su bitkileri, omurgalı ve omurgasız su canlılarının üretimi, hastalıkları ve tedavi yöntemlerini, alanlarına yenilik getiren, üretim teknolojilerinin özelliklerini kavrayabilme, özgün düşünce, yöntem ve tasarım ile geliştirebilme, araştırabilme ve uygulayabilme yeterliliğini kazandıracak programdır. Program araştırma yapmayı, yorumlamayı ve gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilmeyi ve sonuç ve fikirlerini bilimsel platformlarda sözlü/yazılı olarak yayınlayabilme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri ve Belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmenin yanı sıra su ürünleri üretim ve işleme tesislerinde görev alabilmekte ayrıca akademik kariyer yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme Şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Semra CİRİK, E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliğ Bölümü, 35100, Bornova, İzmir. Tel: 0 232 311 13 03. AKTS/DS Koordinatörü: Prof. Dr. Aynur LÖK, E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, 35100, Bornova, İzmir. Tel: 0 232 311 3096.
Bölüm Olanakları
Fakültenin Urla'da, Bornova'da ve Kuş Cennetine yakın olan 18,000 dekarlık alana sahip olan Dalyan'da olmak üzere toplam 3 adet ana binası mevcuttur. Urla'da Fakültenin araştırma gemisi bulunmaktadır. 110 tonluk EGESÜF araştırma gemisi trolle ve uzatma ağlarıyla balıkçılık gibi çeşitli araştırmalar için kullanılır. Balıkçılık araştırma gemisi olarak dizayn edilmiş olan EGESÜF, 27 metre uzunluğunda 6.5 metre genişliğindedir ve 463 HP'lık motorla çalışır. Fakültenin ayrıca 6.5 metre uzunluğunda iki küçük teknesi ve iki Zodiac botu vardır. Her bir bölümde, ihtiyaçlara uygun olarak düzenlenmiş pek çok laboratuar ve akademik personelin ve öğrencilerin hizmetinde olan bir kütüphane vardır. Öğretim üyeleri ve öğrenciler Ege Üniversitesi Bilgisayar Merkezi ve Bilgisayar Laboratuarlarını veri analizleri için kullanırlar. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, Su Ürünleri Fakültesinin üç bölümünden biridir. Bölümde 10 tam zamanlı profesör, 8 doçent ve 5 yardımcı doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 14 Araştırma Görevlisi, 3 Uzman, 1 Teknisyen olmak üzere toplam 42 bilimsel kadro tarafından eğitim verilmektedir.

Program Çıktıları
1Su Ürünleri Yetiştiriciliği alanında, yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, güncel ve ileri düzeydeki bilgileri kullanarak araştırabilme, geliştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2Deniz ve içsular canlıları yetiştiriciliği ile balık hastalıkları ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olabilme; yeni ve farklı düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
3Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme
4Alanına yenilik getiren, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
5Disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
6Alanı ile ilgili en az bir bilimsel çalışmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme
7Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9104036432018 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği II Zorunlu 2 2 0 6
2 SUY-SG-DOK-G Su Ürünleri Yetiştiricilik Seçmeli Grubu DOK Güz Seçmeli - - - 22
3 9104036011999 Yetiştiricilikte Bilgisayar Uygulamaları I Zorunlu 2 2 0 8
Toplam 4 4 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM1 Seminer I Zorunlu 1 0 0 6
2 9104036022001 Su Ürünleri İşletmelerinde Üretim Modellemesi Zorunlu 2 2 0 8
3 SUY-SG-DOK-B Su Ürünleri Yetiştiricilik Seçmeli Grubu DOK Bahar Seçmeli - - - 16
Toplam 3 2 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 16
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
3 FENDRYET790 Yeterlilik Zorunlu 0 0 0 9
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM2 Seminer II Zorunlu 1 0 0 6
2 DRTEZ694 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 19
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
Su Ürünleri Yetiştiricilik Seçmeli Grubu DOK Güz
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9104035812019 Larval Organogenesis Seçmeli 2 2 0 0
2 9104035822019 Su Ürünlerinde Ürün Tanıtım, Satış Stratejileri ve Markalaşma Seçmeli 2 2 0 0
3 9104036031998 Deniz Akvaryumları Seçmeli 2 2 0 8
4 9104036051998 Akuatik Bitkiler ve Yetiştirme Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 7
5 9104036071998 Balıklarda Sindirim Metabolizması Seçmeli 2 2 0 8
6 9104036091998 Balıklarda Bakteriyel Hastalıklar ve Laboratuvar Teşhis Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 7
7 9104036111998 Uygulamalı İleri Balık Fizyolojisi I Seçmeli 2 2 0 7
8 9104036132005 Kıyı Ötesi Ağ Kafes Teknolojisi Seçmeli 2 2 0 7
9 9104036192005 Yetiştiricilikte Autocad Kullanımı Seçmeli 2 2 0 8
10 9104036212001 Uluslararası Su Ürünleri Ticareti ve Pazarlama Sistemleri Seçmeli 2 2 0 8
11 9104036252002 Balık Besleme Araştırmalarında Kullanılan Yöntemler Seçmeli 2 2 0 7
12 9104036272011 Eklembacaklı Larvalarının Sindirim Fizyolojisi Seçmeli 2 2 0 7
13 9104036292008 Mantar Balık Hastalıkları ve Teşhis Metotları Seçmeli 2 2 0 7
14 9104036332011 Kafadan Bacaklıların Paralarval Üretim Teknolojileri Seçmeli 2 2 0 8
15 9104036372015 Mikroalglerin Biyokimyasal Özellikleri Seçmeli 2 2 0 4
16 9104036392015 Su Ürünleri Islah Çalışmalarında Moleküler Uygulamalar Seçmeli 2 2 0 4
17 9104036412015 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İstatistik I Seçmeli 2 2 0 5
18 9104036432017 Sucul Omurgasız Türlerinin Entegre Kültürü Seçmeli 2 2 0 8
19 9104036452018 Akuatik Canlılarda Oksidatif Stres, Serbest Radikaller ve Antioksidan Mekanizmalar Seçmeli 2 2 0 8
Su Ürünleri Yetiştiricilik Seçmeli Grubu DOK Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9104036042018 Yetiştiricilikte İleri Islah Teknikleri Seçmeli 2 0 0 8
2 9104036101998 Gelişen Yem Teknikleri Seçmeli 2 0 0 8
3 9104036121998 İntensif Alg Üretimi Seçmeli 2 2 0 8
4 9104036141998 Su Ürünleri İşletmeleri Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 2 2 0 8
5 9104036181999 Yetiştiricilikte Bilgisayar Uygulamaları II Seçmeli 2 2 0 8
6 9104036222000 Mikroalgal Biyoteknoloji Seçmeli 2 2 0 8
7 9104036262001 Su Ürünleri Sanayi Ekonomisi ve İşletmeciliği Seçmeli 2 2 0 8
8 9104036282002 Yem Fabrikaları Yönetimi Seçmeli 2 2 0 8
9 9104036302011 Karides Yetiştiriciliğinde Maturasyon Teknikleri Seçmeli 2 2 0 8
10 9104036322008 Paraziter Balık Hastalıkları Teşhis Metotları Seçmeli 2 2 0 8
11 9104036362008 Mikropartikül Yem Yapım Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 8
12 9104036382011 Kültürü Yapılan Deniz Balıklarında Endokrin Sistemler Seçmeli 2 2 0 8
13 9104036422015 Makroalg ve Doku Kültürü Seçmeli 2 2 0 4
14 9104036442017 Çift Kabuklu Fizyolojisi ve Endokrinolojisi Seçmeli 2 2 0 8
15 9104036462015 Kafadanbacaklı Davranışları Seçmeli 2 2 0 4
16 9104036482015 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İstatistik II Seçmeli 2 2 0 5
17 9104036502015 Su Ürünleri Firmalarında Ar-Ge Departmanı Yapılandırması Seçmeli 2 2 0 4
18 9104036522019 Çift Kabuklu Yetiştiriciliğinde Tesis ve Projelendirme Seçmeli 2 2 0 0
19 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
20 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr