Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyoteknoloji - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çok Disiplinli Ana Bilim Dalı (A.B.D) altında eğitim veren Biyoteknoloji A.B.D. 19.08.1991 yılında kurulmuştur. İlk yüksek lisans öğrencisini 1992-1993 eğitim-öğretim yılında alan bölüm, ilk doktora öğrencisini ise 1995-19996 eğitim-öğretim yılında kabul etmiştir. İlk yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin mezuniyetleri, sırası ile 1993-1994 ve 1999-2000 eğitim-öğretim yılları arasında gerçekleşmiştir.
Kazanılan Derece
Doktora eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan ve biyoteknoloji ile ilgili hazırladıkları tezlerini başarıyla savunan öğrenciler, “Biyoteknoloji” alanında doktora derecelerini alırlar.
Doktora
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Biyoteknoloji programı, çok disiplinli bir programdır. Program; ziraat, çevre, sağlık, enerji, mühendislik, biyoloji, mikrobiyoloji ve biyokimya alanlarını içermektedir. Programın amacı, farklı endüstriyel uygulamalar için gerekli olan bilimsel ve teknolojik alt yapının oluşturulmasıdır. Program seçmeli ve zorunlu dersleri içermektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programı tamamlayan kişiler, geniş bir endüstriyel yelpazede ve kamu kuruluşlarında görev alabilmekte, ayrıca akademik kariyer yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Doktora dersleri için yapılan değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı”nda belirtilmiştir.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı Prof. Dr. Rengin ELTEM, E.Ü.Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü, 35100, Bornova, İzmir Tel: 0232 388 49 55, 0232 388 4000-2582, Faks: 0232 388 49 55; AKTS/DS Koordinatörü Prof.Dr. Aynur GÜREL, E.Ü. Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, 35100, Bornova, İzmir Tel: 0232 388 49 55, 0232 388 4000-2582 Faks: 0232 388 49 55
Bölüm Olanakları
Mühendislik, Ziraat, Eczacılık, Tıp ve Fen fakültelerinde görevli öğretim üyeleri ilgili alanlarda danışmanlıklar yaparak programa destek vermektedirler.

Program Çıktıları
1Alanı ile ilgili gerek laboratuarda gerekse saha çalışmalarında yeterli tecrübe ve disiplin kazanabilme
2Biyoteknolojik teknikleri eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme
3Disiplinlerarası iletişim kurabilme ve sorunların çözümlenmesinde mesleki becerilerini kullanabilme
4Biyoteknoloji anında bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışma yapabilme
5Biyoteknoloji alanında bilimsel literatüre katkı sağlamak amacıyla ulusal ya da uluslar arası bir makale hazırlayabilme
6Biyoteknolojinin belli bir alanında uzmanlaşabilecek ölçüde bilgi birikimine sahip olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000123
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9105016212018 Türkçe Biyoteknolojide Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 0 6
2 BYT-2014-DSG-1 BYT-2014-DSG-1 Seçmeli - - - 30
Toplam 2 0 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9105016042014 Türkçe Biyoteknolojik Üretim Zorunlu 3 0 0 10
2 BYT-2014-DSG-2 BYT-2014-DSG-2 Seçmeli - - - 14
3 FENDRSEM1 İngilizce Seminer I Zorunlu 1 0 0 6
Toplam 4 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 16
2 DRUAD691 İngilizce Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
3 FENDRYET790 Türkçe Yeterlilik Zorunlu 0 0 0 9
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
2 EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
3 DRTEZ693 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 DRUAD691 İngilizce Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 6 2 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM2 İngilizce Seminer II Zorunlu 1 0 0 6
2 DRTEZ694 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 19
3 DRUAD691 İngilizce Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 İngilizce Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 İngilizce Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 İngilizce Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 İngilizce Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 İngilizce Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 İngilizce Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
BYT-2014-DSG-1
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9105016012014 İngilizce Biyoteknolojik Prosesler Seçmeli 3 0 0 9
2 9105016032014 Türkçe Biyokimya Seçmeli 3 0 0 9
3 9105016052014 Türkçe Hücre Biyolojisi Seçmeli 3 0 0 9
4 9105016112014 Türkçe Moleküler Biyoteknoloji Seçmeli 3 0 0 9
5 9105016132014 Türkçe Gıda Sanayiinde Biyokontrol (Biyopreservation) Seçmeli 3 0 0 9
6 9105016152014 Türkçe PCR Sonrası DNA Sekans Yönteminin Tanıda Kullanımı Seçmeli 2 2 0 9
7 9105016172014 İngilizce Biyoteknolojik Birim İşlemler Seçmeli 3 0 0 9
8 9105016232016 Türkçe Hücre Kültüründe Hastalık Modelleri Seçmeli 3 0 0 9
9 9105016252018 Türkçe Biyoteknolojide Kırmızıaltı ve Raman Spektroskopi Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
10 9105016272018 Türkçe Biyoteknolojide Moleküler Modelleme Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 8
11 9105016292018 Türkçe Biyoteknolojide Metallobiyomoleküller Seçmeli 2 0 0 8
BYT-2014-DSG-2
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9105016022014 Türkçe Biyokataliz ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 9
2 9105016082003 Türkçe Metabolizma Seçmeli 3 0 0 8
3 9105016102014 Türkçe Çevre Biyoteknolojisi Seçmeli 3 0 0 9
4 9105016122003 Türkçe Mikrobiyal Metabolizma Seçmeli 2 0 0 8
5 9105016142009 Türkçe Moleküler Biyoteknoloji Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
6 9105016162014 Türkçe Hedef Tedavisi ve Güncel Farmakogenomik Seçmeli 3 0 0 9
7 9105016182014 Türkçe Nanobiyoteknoloji Seçmeli 3 0 0 9
8 9105016202014 Türkçe İn Vitro Hücre Kültürü Modelleri Seçmeli 2 2 0 10
9 9105016222017 Türkçe Terapötik Proteinler Seçmeli 3 0 0 9
10 9105016262018 Türkçe Biyoteknolojide Koordinasyon ve Organometalik Bileşikler Seçmeli 2 0 0 8
11 9105016282018 İngilizce Membran Biyoreaktör Teknolojisi Seçmeli 2 0 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr