Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Çevre Bilimleri - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
E.Ü. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ege Üniversitesi Senatosu’nun 23.01.1990 tarih, 1/7 sayılı kararı ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun 30.11.1989 tarihli onayı ile kurulmuştur. Merkezimiz Yönetmeliği, 20.12.1990 tarih ve 20731 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Çevre Merkezimiz, çevre sorunlarına yönelik uygulamalı çalışmalarını sürdürürken eğitim ve öğretimin de gerekliliği üzerinde durulmuş, böylece yapılan çalışmalarla, lisansüstü eğitim öğretim enstitülerinin teşkilat ve işleyiş yönetmeliğine uygun olarak, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Çevre Bilimleri Anabilim Dalı”nın açılmasına 25.02.1994 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu tarafından karar verilmiştir. Bu tarihten itibaren merkezimizde lisans üstü eğitim programına başlanılmıştır. Anabilim Dalına bağlı Doktora Programı ise 2017 yılında açılmıştır.
Kazanılan Derece
Doktora eğitim planında yer alan dersleri başarıyla tamamlayan ve çevre bilimi ile ilgili hazırladıkları tezlerini başarıyla savunan öğrenciler, “Çevre Bilimi” alanında doktora derecelerini alırlar.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Açılması önerilen Çevre Bilimleri Doktora Programına öğrenci kabulünde “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ile “Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği”nin aşağıdaki belirtilen ilgili maddeleri uygulanacaktır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Başvuru ve kabul MADDE 16 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların; a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. (2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır. (3) ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı senato tarafından belirlenir. Yükseköğretim kurumu yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir. (5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite senatoları tarafından karar verilir. Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Başvuru koşulları ve başvuruların değerlendirilmesi MADDE 6 (1) Adayın başvuru için belirlenen süre zarfında internet ortamından aday numarası alarak ve başvuru için gerekli evrakları sağlayarak Enstitü Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekir. Başvuru işlemlerini tamamlayan aday, kimlik belgesi ve Enstitü Müdürlüğünden alınan mülakata giriş belgesi ile birlikte belirtilen tarih, saat ve yerde mülakata girer ve yerleştirme puanı yönetmelikte belirtilen esaslara göre hesaplanır. (2) b) Doktora programlarına bir lisans ve/veya yüksek lisans diploması olanlar ile lisans veya yüksek lisans öğrenimini sürdüren ancak, o dönem sonunda mezun olabilecek adaylar başvurabilir. c) Mezuniyet öncesinde müracaat eden adayların genel başarı notu hesaplanırken en son tamamlanmış yarıyıldaki ağırlıklı not ortalaması (AGNO) esas alınır. (3) Lisansüstü programlara başvuruda bulunan lisans ve yüksek lisans programı mezunlarının öğrenim gördükleri kurumlardan aldıkları transkriptte 100’lük sistemde not ortalaması belirtilmemiş ise; a) Adayın mezuniyet dönemine ait olmak şartıyla ilgili kurum tarafından onaylı bir 100’lük sistem dönüşüm çizelgesi kabul edilir. b) Transkriptte farklı sistemlere göre verilmiş notların 100’lük sisteme göre tarif aralığı olması durumunda, aralığın alt sınırı başlangıç değeri kabul edilerek 100’lük sisteme dönüştürülür. c) Yukarıda belirtilen belgelerin bulunmaması halinde, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” çizelgesi kullanılır d) Lisansüstü programlara başvuruda bulunan lisans ve yüksek lisans programı mezunlarının 20’lik ve 5’lik sistemdeki mezuniyet notları için Ege Üniversitesi not dönüşüm tablosu kullanılır. (4) Öğretim dili tümüyle İngilizce olan bir lisans programından mezun olan TC ya da KKTC uyruklu adaylardan tamamen İngilizce öğrenim yapan yüksek lisans programlarına başvuruda İngilizce yeterlik belgesi istenmez. (5) Yabancı uyrukluların Enstitü Müdürlüğüne öğrenci olarak kabulünde istenecek olan “Türkçe Yeterlik Belgesi” nin en az “C” (Türkçesi Yeterli) düzeyinde olması gerekir. Bu belge süre ile sınırlı değildir. (8) Tamamen yabancı dille öğrenim yapan programlara başvuran yabancı uyruklu adayların; b) Doktora programları için; İngilizce yapılan YDS’den en az 70 puan veya ÜAK tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması gerekir. c) Anadili İngilizce olan ülkelerin vatandaşı olup aynı zamanda daha önceki mezuniyet derecesini öğretim dili İngilizce olan bir yükseköğretim kurumundan alan adaylardan İngilizce yeterlik belgesi istenmez. (9) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak kayıt yaptırmış öğrencilerin sonradan TC vatandaşlığına geçmesi ile kişisel bilgilerindeki değişiklik Enstitü Müdürlüğüne bildirilmesi halinde öğrenci kütükleri düzeltilerek yeni duruma göre diploma hazırlanır. Ancak öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri, yabancı uyruklu öğrenci statüsünde tabi olunan kurallara uygun olarak alınmaya devam eder. (10) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarından başvuru esnasında diğer koşulları sağladığı halde denklik belgesi olmayanların başvurusu kabul edilir. Ancak kayıt hakkı kazanan adaylar şartlı kaydedilir. Şartlı kaydedilen adayların yurt dışından aldıkları lisans ve/veya yüksek lisans diplomalarının YÖK tarafından onaylanması halinde kesin kayıtları yapılır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Doktora Programı, Çevre Bilimlerinin çok disiplinli yapısı nedeniyle; kimya, biyoloji, biyokimya, çevre mühendisliği, toprak bilimleri, su ürünleri mühendisliği, biyomühendislik, kimya mühendisliği, gibi fen bilimleri alanlarının yanı sıra; sosyoloji, iletişim, radyo-tv-sinema, hukuk, ekonomi gibi sosyal bilimlere ve halk sağlığı, genetik gibi sağlık bilimlerine de açık bir programdır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Özel Sektör ve Resmi Kuruluşlar
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Doktora dersleri için yapılan değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı”nda belirtilmiştir.
Mezuniyet Koşulları
Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Doktora programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Doktora programındaki bir öğrenci, mezun olabilmek için elde ettiği sonuçlarına dayalı olarak tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Mezuniyet için “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ile “Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uygulanacaktır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Nuri AZBAR Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi 35100 Bornova/İZMİR. Telefon: +90.232.3423432 / 3112560 Faks: +90.232.3885952 E-Posta: cevsoruyg@mail.ege.edu.tr / nuri.azbar@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Çevre Bilimleri Anabilim Dalımızda, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama çalışmalarında yararlanılmakta olan fiziksel olanaklarımız, 5 adet derslik, 1 bilgisayar laboratuarı, 1 kütüphane, 1 öğrenci odası olarak sıralanabilmektedir. Ayrıca, araştırma ve eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere, hava (dissolved oksijen metre, pH/ISE metre, conductivity TDS metre, SO2 analizörü, vb.), su (B.O.D. cihazı, B.O.D. inkübatörü, HPLC cihazı, vb.) ve gürültü (gürültü ölçüm cihazı) kirliliklerine ilişkin ölçüm ve analiz cihazları, bir hassas terazi, bir retort fırını, AO Plotter, A3 Scanner, A3 Printer ve el GPS’i bulunmaktadır. Çevre planlama çalışmalarında uydu görüntüsü yorumlama, coğrafi bilgi sistemi (GIS) ve bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımları olarak, ENVI, Image Analyst, GeoMedia Professional 3.0, Smartsketch, MGE (Modular GIS Environment) ve Arc View 8.0 ve MicroStation yazılımları kullanılmaktadır.

Program Çıktıları
1Çevre Bilimi temel ilkelerini uygulamaya aktarabilme
2Çevre dokusunu inceleyerek değerlendirebilme
3Çevre dostu mesleksel bakışı (duruşu) geliştirerek, uygulamaya indirgeyebilme
4Çevre koşullarında meydana gelen değişimlerin canlı ve cansız varlıklar üzerideki olası etkilerini irdeleyebilme
5Çevreyi oluşturan canlı ve cansız varlıkların, doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir ve dengeli birlikteliklerinin sağlanması yolunda uygun yöntem ve eylemleri belirleyebilme
6Plan kararları kapsamında, çevre dokusunun etkileşimi hakkında bilgiler üretebilme, bu çerçevede gelecek riskleri öngörebilme
7Kirlenme seviyelerini belirlemeye yönelik çağdaş teknik ve yöntemleri kullanabilme
8Tehlikeli kimyasal atıkların tanımlamalarını yapabilme ve çevreye zararsız bir halde değerlendirilebilmesi kapsamında çözüm önerileri üretebilme
9Merkezi ve yerel yönetimlerin ve diğer yetkililerin aldıkları plan kararlarının çevre ile uyumluluğunu sorgulayabilme
10Çevre kalitesi ve doğal kaynaklarla ilgili alınan kararları, ekonomik çerçevede analiz etmede kullanılan teori ve araçları uygulamaya indirgeyebilme
11Ekonomi ve ekolojinin dengede tutulması gerekliliği ve kaynakların ekonomik kullanımlarına yönelik bilinç oluşturabilme ve yayılmasını sağlayabilme
12Alan kullanım kararları ve çevre dokusu ilişkileri çerçevesinde etkileşimlerini ortaya koyarak doğru alan kullanımlarını üretebilmesinde yönlendirici olabilme
13Canlılar ve kirlenme ilişkileri çerçevesinde yaşamsal ilkeleri ortaya koyarak, ekosistemler ve biyoçeşitliliğin korunabilmesine öncülük edebilme
14Çevre sistemleri, iklim elemanları ve insan aktiviteleri arasındaki karşılıklı etkileşimleri değerlendirebilme
15Çevresel kaynakların kullanımı ile ortaya çıkan sera etkisi, küresel ısınma ve iklim değişiklikleri gibi güncel küresel sorunlarda, neden-sonuç ilişkilerini sorgulayabilme
16Atık yönetimi kapsamında elde edilen bilgileri uygulamaya dönüştürebilme
17Doğal ve kültürel radyoaktivite üzerinde durularak gerekli bilgilerin üretilmesi ve radyoaktivitenin zararlarından çevrenin korunması üzerinde uygulanabilirliğini sağlayabilme
18Temel bilgi ve ilkeler çerçevesinde radyolojik çevreye yönelik genel incelemelerde bulunabilme
19Termodinamik ve enerji ile dönüşüm ilkeleri doğrultusunda en uygun ve optimum yaşam koşullarının uygulanabilirliğini sağlayabilme
20Çevrede mevcut fiziksel ve kimyasal ajanların sağlık üzerindeki etkilerini, bu ajanlara has uygulamaları da hesaba katarak ve çevre sağlığı sorunlarındaki yaklaşım prensiplerini göz önünde tutarak, temel çevre sağlığı problemlerini analiz edebilme ve çözebilme, böylece insan habitatını daha yaşanabilir ve sürdürülebilir olmasını sağlayabilme,
21İnsan habitatının daha yaşanabilir olmasına çalışılırken, biyoçeşitlilik ve biyolojik zenginlikleri koruyarak, geleceğe taşınabilmesinde gerekli önlemleri uygulamaya koyabilme
22Dünya ekosistemlerini tanıyabilme ve ekosistemler ile alınan plan kararları arasındaki etkileşimleri kavrayabilme
23Bireysel ve toplumsal olarak çevre bilincinin oluşturulması hakkındaki bilgiler ile sosyal yapının ve bilincin geliştirilebilmesi yönünde uygulamaya geçebilme
24Çevre temel bilimleri, çevre yönetimi ve çevre teknolojileri konularında yürütülecek çalışmalarda, bilgisayar teknikleri gibi çağdaş ölçme, analiz, değerlendirme, uygulama araç ve tekniklerini kullanabilme
25Çevre sağlığının korunması yönünde, çevre bozunumuna ilişkin olarak ortaya çıkan hastalıkların ve yayılımının önlenebilmesi doğrultusunda adımlar atabilme
26Çevresel konuları, çevre hak ve hukuku ilke ve kuralları çerçevesinde değerlendirebilme
27Toplum-çevre ilişkilerini sosyoloji bilimi açısından algılayabilme ve çözüme götürebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000000000000000000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2017-ÇB-dr-sdg-1 2017-ÇB-dr-sdg-1 Seçmeli - - - 17
2 9105026212018 Çevre Bilimlerinde Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 0 6
3 9105026012017 Sürdürülebilirlik Bilinci Zorunlu 2 2 0 7
Toplam 4 2 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2017-ÇB-dr-sdg-2 2017-ÇB-dr-sdg-2 Seçmeli - - - 16
2 FENDRSEM1 Seminer I Zorunlu 1 0 0 6
3 9105026122019 Uygulamalı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 4 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 16
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
3 FENDRYET790 Yeterlilik Zorunlu 0 0 0 9
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
2 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
3 DRTEZ693 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 6 2 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM2 Seminer II Zorunlu 1 0 0 6
2 DRTEZ694 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 19
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
2017-ÇB-dr-sdg-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9105026032017 Sucul Ortamda Mikroplastikler Seçmeli 2 0 0 4
2 9105026052017 Sucul Çevrenin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
3 9105026072019 Energy, Environment and Sustainability Seçmeli 3 0 0 0
4 9105026092017 Sürdürülebilir Temiz Üretim Seçmeli 3 0 0 8
5 9105026112017 Sürdürülebilir Balıkçılık için Simülasyona Dayalı Modeller Seçmeli 3 0 0 8
6 9105026132017 Uygulamalı Yüksek Matematik Seçmeli 3 0 0 8
7 9105026152017 Su Kalitesi Yönetimi Seçmeli 2 0 0 8
8 9105026192017 Çevre Sağlığında Güncel Konular Seçmeli 2 0 0 3
9 9105026232017 Sucul Ortamlarda Organometalik Bileşikler Seçmeli 3 0 0 8
10 9105026252019 Ekolojik Niş Modellemesi Seçmeli 2 2 0 0
11 9105026272019 Mikoremediasyon Seçmeli 3 0 0 0
2017-ÇB-dr-sdg-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9105026062017 Katı Atıkların İdaresi Seçmeli 3 0 0 8
2 9105026082017 Endüstriyel Atık Su Arıtımı Temel Prensipleri Seçmeli 3 0 0 8
3 9105026102017 Halk Sağlığı Seçmeli 2 0 0 5
4 9105026142017 Doğal Kaynaklar Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 8
5 9105026162017 Deride Biyolojik Parçalanabilirlik ve Ekolojik Uyum Seçmeli 2 2 0 8
6 9105026182017 Deniz Kirliliğinin Belirlenmesinde Makrobentik Organizmaların Kullanılması Seçmeli 2 2 0 4
7 9105026202017 Çevre Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 3
8 9105026222017 Organik Kirleticilerin Kromatografik Analizi Seçmeli 3 0 0 5
9 9105026242017 Küresel İklim Değişimleri ve Denizel Süreçler Seçmeli 3 0 0 8
10 9105026262019 Çevresel ve Ekolojik Değerlendirilmelerde Güncel Konular Seçmeli 3 0 0 0
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr