Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Güneş Enerjisi - Enerji Teknolojisi - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü 1978 yılından bu yana yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş, biyokütle, rüzgâr, jeotermal gibi enerji kaynakları ile ilgili uygulamaya yönelik lisansüstü öğrenim veren ve araştırma çalışmalarında bulunan bir araştırma enstitüsüdür.
Kazanılan Derece
Mezun öğrencilerimize ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip Doktora derecesi diploması verilmektedir.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Bu programda doktora eğitimi verilmekte olup mezuniyet sonrası istenirse akademisyenlik mesleğine devam edilebilir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yenilenebilir enerji teknolojileri sektöründe doktoralı uzman çalışan. Üniversite ve araştırma enstitülerinde araştırmacı ve akademik personel. Kamu ya da özel sektör kuruluşlarında yenilenebilir enerji teknolojileri alanında doktoralı uzman ve danışman.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dönem içinde derslerde bir Ara Sınav bir de Yarıyıl Sonu Sınavı olmak üzere toplam iki sınav uygulanır. Derslerin sınavları 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Ara Sınav'ın %40'ı ve Yarıyıl Sonu Sınavı'nın %60'ı ortalamayı belirler. Dersten başarılı sayılmak için ortalamanın en az 75 olması gerekir. Ayrıca bazı derslerde araştırma ve uygulama projeleri ile de ölçme ve değerlendirme yapılabilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
ENSTİTÜ Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü. 35100, Bornova, İzmir Tel: +90.232.311-1234 Faks: +90.232.388-6027 E-posta: gunesens@mail.ege.edu.tr ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Prof. Dr. Günnur KOÇAR Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü. 35100, Bornova, İzmir Tel: +90.232.311-1234 Faks: +90.232.388-6027 E-posta: gunnur.kocar@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Yenilenebilir enerji teknolojilerinin her alanında araştırma laboratuvarları ile deneysel çalışma ve uygulama geliştirme altyapısına sahiptir. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar ve araştırma merkezleri ile işbirliğinde projeler yürütülmektedir.

Program Çıktıları
1Enerji ve enerji teknolojileri alanına giren en az bir konuda uzman olmak şartıyla yenilenebilir enerjiler ve teknolojileri alanlarında genel ve temel bilgilere sahip olabilme
2Yenilenebilir enerji teknolojileri ile ilgili literatürü takip edebilme ve elde ettiği bilgiyi sözlü ya da yazılı olarak aktarabilme
3Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasında, ulusal ve uluslararası enerji sorununa sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerjiler açısından bakabilme ve çözüm üretebilme
4Bireysel çalışma, bağımsız davranma ve inisiyatif kullanmanın yanı sıra disiplin içi ve disiplinler arası koordinasyona katılarak takım çalışması yapabilme, fikirlerini sözlü ve yazılı olarak, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
5Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ederek, bu konularda teknoloji geliştirebilme ve bilgi üretebilme, bu bilgileri ulusal ve uluslar arası platformlarda sunabilme
6Mesleki sorumluluklarını özümseyerek kararlarında tarafsız ve etik davranma bilincine sahip olabilme
7Yenilenebilir enerji uygulamalarında ulusal ve uluslararası standartları takip ederek kalite, enerji ve çevre konularında bilinç sahibi olabilme
8Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanarak yenilenebilir enerji teknolojilerinde karşılaşılan problemleri tanımlamada, modellemede ve çözümlemede yaratıcılık becerisi ve yeteneği kazanabilme
9Verileri çözümleme, deney tasarlama, planlama yapma ve elde edilen sonuçları yorumlama becerisi kazanabilme
10Yenilenebilir enerji teknolojileri uygulamalarında karşılaşılan problemlerin çözümünde çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0000000134
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9105036792018 Bilimsel Araştırma Yaklaşımı ve Etik Zorunlu 3 0 0 6
2 GÜN-SG-DOK-G Güneş Enerjisi Seçmeli Grubu DOK Güz Seçmeli - - - 22
3 9105036692014 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Zorunlu 2 2 0 8
Toplam 5 2 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GÜN-SG-DOK-B Güneş Enerjisi Seçmeli Grubu DOK Bahar Seçmeli - - - 16
2 FENDRSEM1 Seminer I Zorunlu 1 0 0 6
3 9105036692014 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Zorunlu 2 2 0 8
Toplam 3 2 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 16
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
3 FENDRYET790 Yeterlilik Zorunlu 0 0 0 9
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM2 Seminer II Zorunlu 1 0 0 6
2 DRTEZ694 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 19
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
Güneş Enerjisi Seçmeli Grubu DOK Güz
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9105036032008 Uygulamalı Termodinamik Seçmeli 3 0 0 8
2 9105036092008 Elektrokimyasal Enerji Depolayıcıları Seçmeli 3 0 0 7
3 9105036192008 Güneş Enerjisiyle Aktif Isıtma Sistemleri Seçmeli 3 0 0 8
4 9105036232008 Yapılarda Enerji Verimliliği Seçmeli 3 0 0 7
5 9105036372008 Binalarda Enerji Korunumu Seçmeli 3 0 0 7
6 9105036392008 Isıl Enerji Depolamanın Temelleri Seçmeli 3 0 0 7
7 9105036512008 Biyogaz Üretim Teknolojileri I Seçmeli 3 0 0 8
8 9105036532008 Rüzgar Enerjisi Çevrim Sistemleri I Seçmeli 3 0 0 7
9 9105036552009 Majör Isıl ve Kimyasal Proseslerin Ekserji Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
10 9105036632010 Yeni Nesil Fotovoltaik Teknolojiler Seçmeli 3 0 0 8
Güneş Enerjisi Seçmeli Grubu DOK Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9105036102009 Organik Yarıiletken Temelli Fotovoltaik Sistemler Seçmeli 3 0 0 8
2 9105036182008 Isı Pompaları ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
3 9105036222008 Jeotermal Enerji Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
4 9105036262008 Isıl Sistemlerin Tasarımı Seçmeli 3 0 0 8
5 9105036282008 Biyoenerji Üretimi ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
6 9105036402008 Enerji-Çevre İlişkisi, Enerji Verimliliği ve Planlaması Seçmeli 3 0 0 8
7 9105036442008 Biyoyakıtlar Seçmeli 3 0 0 8
8 9105036482008 Enerji Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 8
9 9105036502012 Günışığı Aydınlatma Sistemleri Seçmeli 3 0 0 8
10 9105036602008 Biyogaz Üretim Teknolojileri II Seçmeli 3 0 0 8
11 9105036622008 Rüzgar Enerjisi Çevrim Sistemleri II Seçmeli 3 0 0 8
12 9105036702010 Toprakaltı Isı Değiştirgeçleri ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
13 9105036722010 Yenilik İktisadı Seçmeli 3 0 0 8
14 9105036762013 Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
15 9105036802016 Güneş Mimarisi Seçmeli 3 0 0 8
16 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
17 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr