Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyomedikal Teknolojiler - İleri Biyomedikal Teknolojileri Ortak Dok. Prog.(Yük.Lis.Dereceli)(DEÜ ile)Program Tanımları
Kuruluş
E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Teknolojiler Anabilim dalı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Teknolojiler Anabilim dalı ile birlikte 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Ortak Doktora Programı açılmıştır.
Kazanılan Derece
Biyomedikal Teknolojiler alanında doktora derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önerilen ‘İleri Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Ortak Doktora Programı’na; fen, mühendislik, tıp, eczacılık, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri ile benzeri kapsamdaki en az dört yıllık diğer programlardan mezun öğrenciler başvurabilir. Programın dili %30 İngilizce olduğu için adayların ÜDS, KPDS veya eşdeğer dil sınavlarından en az 60 puan almış olmaları gerekir. Başvuru ile ilgili diğer hususlarda Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelikleri’nde belirtilen koşullar geçerlidir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İleri Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Ortak Doktora Programını tamamlamak için en az 7 kredisi İngilizce olmak üzere toplam en az 7 ders, 21 kredi (60 AKTS) almak zorunludur. Anabilim Dalı Ders Programı’nda belirtilen zorunlu dersler ortak olup seçmeli dersler öğrencinin danışmanının önerisiyle ilgili yüksek lisans ve doktora dersleri arasından seçilecektir. Gerekli görüldüğü durumlarda öğrencinin akademik geçmişine göre ABD Başkanlığı tarafından (her dönem en fazla bir ders olmak üzere) ek ders alması talep edilebilir. Ayrıca öğrencilerin mezuniyet için ortak mecburi dersleri ve seminer derslerini başarı ile bitirmesi ve İngilizce veya Türkçe olarak hazırlayabileceği tezine 3. yarıyıl başında kayıt olması ve tez çalışmalarını tamamladığında jüri önünde başarıyla sunması gereklidir. Programın dili %70 Türkçe, %30 İngilizcedir.
Program Profili
Biyomedikal teknolojiler alanındaki ulusal ve uluslararası mevcut gelişmelere katkıda bulunmak, bu alanda yeniliklere öncülük etmek, sanayi ile işbirliği halinde uygulamaya yönelik bilimsel nitelikli çalışmaları yönlendirmek ve gerçekleştirmektir. Bu hedefler doğrultusunda Misyonumuz: 1- Biyomedikal alanda ileri düzeyde araştırmalar, yeni teknolojiler, malzemeler, üretim yöntemleri ve özgün tasarımlar geliştirilmesine etik kurallar çerçevesinde katkıda bulunmak, 2- Sağlık sektöründe farklı amaçlar için kullanılan biyokimyasal maddelerin (biyoaktif maddeler, aşılar, büyüme faktörleri, hormonlar, proteinler, oligopeptitler, oligonükleotitler, vb.) biyoteknoloji teknikleri kullanılarak sentezi/üretimi ve medikal cihazlarla bir araya getirilerek daha verimli ve hedeflenerek kullanılmasını sağlamak, 3- Üniversitemizin fen, sağlık ve mühendislik alanlarında biyomedikal teknolojiler ile ilgili çalışmalar yapan öğretim üyelerini ortak bir programda bir araya getirerek mevcut bilgi birikiminden öğrencilerin yararlanmalarını sağlamak, 4- Yapılacak disiplinler arası tez ve projeleri ortak bir bakışla planlamaya yönelik oluşturulacak bilimsel işbirlikleri ile farklı birimlerdeki laboratuvar olanaklarının da ortaklaşa ve daha verimli kullanımı sağlamak, 5- Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirerek ulusal ve uluslararası biyomedikal pazarın ve sektörün taleplerine cevap verebilecek bilimsel araştırmalar yapılmasını teşvik etmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Biyomedikal Teknolojiler Anabilim dalı ortak doktora programını tamamlayan öğrencilerimiz yurtiçi ve yurtdışı akademik kariyer olanakları bulunmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için yapılan değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda belirtilmiştir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Doç. Dr. Özlem YEŞİL ÇELİKTAŞ E.Ü. Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, 35100, Bornova, İzmir Tel: 0232 3884955, 0232 388 4000-2582 Faks: 0232 3884955 AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Aylin ŞENDEMİR ÜRKMEZ E.Ü. Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, 35100, Bornova, İzmir Tel: 0232 3884955, 0232 388 4000-2582 Faks: 0232 3884955
Bölüm Olanakları
İleri Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Doktora Programı kapsamında; E. Ü. Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü, Makina Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Deri Mühendisliği Bölümü, Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Nükleer Bilimler Enstitüsü’nün yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi’nin olanaklarından da faydalanılmaktadır.

Program Çıktıları
1Biyomedikal teknolojiler alanında sanayii odaklı tasarım hizmetini, teoriden uygulamaya kadar, nitelikli bir şekilde verebilmek.
2Biyomedikal teknolojiler alanında karşılaşılan problemleri çözmek için deney tasarlama, elde edilen sonuçları değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahip olmak.
3Disiplinlerarası iletişim kurabilme, çok disiplinli ekiplerde çalışabilme.
4Yaratıcı bir bakış açısına sahip olmak ve bunu yeni ürünler araştırma ve geliştirmesinde uygulamak.
5Sağlık, sosyal ve çevresel konularda bilinçli olmak ve mühendislik çözümlerinde etik bir yaklaşım benimsemek.
6İnsan odaklı bir tasarım için gereken standartları, normları ve yönetmelikleri bilmek ve uygulayabilmek.
7Değişen dünyada ortaya çıkan gelişmeleri takip edebilmek için hayat boyu öğrenme yeteneğine sahip olmak ve elde ettiği yeni fikir ve yöntemleri biyomedikal teknolojilerin sanayii uygulamalarının gelişiminde kullanmak.
8Meslektaşları ile yazılı ve sözlü iletişim kurmak ve İngilizce yabancı dil bilgisini etkili kullanarak biyomedikal teknolojileri alanındaki yeni gelişmeleri takip edebilmek.
9Biyomedikal teknolojiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanmak.
10Biyomedikal teknolojiler alanında belli bir konuda derinliğine araştırmalar yapabilecek yetileri kazanmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BMT616 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik Zorunlu 2 0 0 6
2 BMT601 Biyomedikal Teknolojiler ve Sanayi İlişkisi Zorunlu 2 0 0 5
3 BMT605 Biyomedikal Teknolojilerde Özel Konular Zorunlu 0 0 0 3
4 BMT603 Introduction to Biomedical Technologies Zorunlu 3 0 0 6
5 İBMT-SG-DR-G İleri Biyomedikal Teknolojiler SG DR GÜZ Seçmeli - - - 16
Toplam 7 0 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BMT605 Biyomedikal Teknolojilerde Özel Konular Zorunlu 0 0 0 3
2 İBMT-SG-DR-B İleri Biyomedikal Teknolojiler SG DR BAHAR Seçmeli - - - 13
3 BMT602 Sanayi Rotasyonu Zorunlu 0 0 0 4
4 FENDRSEM1 Seminer I Zorunlu 1 0 0 6
Toplam 1 0 0 26
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 16
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
3 FENDRYET790 Yeterlilik Zorunlu 0 0 0 9
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
2 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
3 DRTEZ693 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 6 2 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM2 Seminer II Zorunlu 1 0 0 6
2 DRTEZ694 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 19
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
İleri Biyomedikal Teknolojiler SG DR GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BIP6007 Systems Theory of the Brain I Seçmeli 2 2 0 6
2 BMT5001 Bioelectromagnetism Seçmeli 2 2 0 8
3 BMT5003 Biomedical Image Processing Seçmeli 3 0 0 8
4 BMT5005 Biomedical Sensors Seçmeli 3 0 0 8
5 BMT5007 Wavalet in Biomedical Signal Processing Seçmeli 3 0 0 8
6 BMT5015 Biomedical Electronics Seçmeli 3 0 0 8
7 BMT5017 Biomedical Optics Seçmeli 3 0 0 7
8 BMT5019 Medical Devices Seçmeli 3 0 0 7
9 BMT5037 Bioheat Transfer Seçmeli 3 0 0 8
10 BMT613 Biyomedikal Laboratuvarve Proses Güvenliği Seçmeli 2 0 0 4
11 CSE5001 Human-Computer Interaction Seçmeli 3 0 0 7
12 EEE5095 Physiology for Engineers Seçmeli 3 0 0 8
13 MAT5001 Applied Mathematics Seçmeli 3 0 0 7
14 MAT5002 Numerical and Approximate Methods Seçmeli 3 0 0 7
15 MAT5041 Mathematical Methods Seçmeli 3 0 0 7
16 NNE5005 Nanobiyosensörler Seçmeli 3 0 0 8
17 STA5069 Bio-Statistics Seçmeli 3 0 0 7
İleri Biyomedikal Teknolojiler SG DR BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BİP6018 Neurobiology and Cognition Seçmeli 1 2 0 4
2 BMT50202019 Bioethics Seçmeli 2 0 0 0
3 BMT5022 Biomaterials: Cell-Surface Interactions Seçmeli 3 0 0 7
4 BMT5024 Pathophysiology Seçmeli 3 0 0 7
5 BMT5028 Biometric Systems Seçmeli 3 0 0 7
6 BMT5030 Cardiovascular Engineering Seçmeli 3 0 0 7
7 BMT5034 Analysis Methods I Seçmeli 3 0 0 7
8 BMT5036 Signals and Systems for Biomedical Technologies Seçmeli 3 0 0 7
9 BMT604 Sentetik Biyoloji Seçmeli 2 0 0 5
10 BMT606 in vivo/in vitro/in silico testler Seçmeli 3 0 0 7
11 BMT6082019 Process Management in Biomedical Industry Seçmeli 3 0 0 0
12 BMT612 Protein Biochemistry and Technology Seçmeli 3 0 0 8
13 BYT5018 Bionanotechnology Seçmeli 3 0 0 8
14 CSE5066 Multimedia Information Retrieval Seçmeli 3 0 0 8
15 CSE5072 Data Mining and Knowledge Discovery Seçmeli 3 0 0 8
16 EEE5030 Neural Networks for Signal Processing Seçmeli 3 0 0 8
17 EEE5076 Biomedical Signal Processing Seçmeli 3 0 0 8
18 EEE5088 Biomedical Instrumentation Seçmeli 3 0 0 8
19 EEE5106 Magnetic Resonance Imaging Seçmeli 3 0 0 8
20 KIM5044 Biyoinformatik Seçmeli 3 0 0 7
21 MME5052 Polymeric Biomaterials Seçmeli 3 0 0 7
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr