Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Matematik - Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
2Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
3Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
4Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
5Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
6Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
7Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
8Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
9Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
10Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
11Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
12Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
13Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
14Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
15Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MAT-SG-DOK-G Matematik Seçmeli Grubu DOK Güz Seçmeli - - - 30
Toplam 0 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MAT-SG-DOK-B Matematik Seçmeli Grubu DOK Bahar Seçmeli - - - 22
2 9101076022013 Matematikte Seçme Konular II Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 3 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM1 Seminer I Zorunlu 1 0 0 6
2 DRTEZ694 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 19
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM2 Seminer II Zorunlu 1 0 0 6
2 DRTEZ694 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 19
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
Matematik Seçmeli Grubu DOK Güz
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9101076031998 Gruplar Teorisi Seçmeli 3 0 0 8
2 9101076051998 Halkalar Teorisi I Seçmeli 3 0 0 8
3 9101076092012 Toplanabilme Teorisinde Seçme Konular I Seçmeli 3 0 0 7
4 9101076092015 Toplanabilme Teorisinde Seçme Konular I Seçmeli 3 0 0 0
5 9101076112001 Matematiksel Modellemede Graf Teori Teknikleri Seçmeli 3 0 0 8
6 9101076132015 İleri Analizde Tamlamalar Seçmeli 3 0 0 8
7 9101076151998 Fuzzy Topolojisi I Seçmeli 3 0 0 8
8 9101076172013 Modeller Teorisi I Seçmeli 3 0 0 8
9 9101076192012 Özdeşlikli Halkalar Seçmeli 3 0 0 8
10 9101076231998 Non-Lineer Diferansiyel Denklemler Seçmeli 3 0 0 7
11 9101076271998 Kısmi Türevli Denklemlerin Nümerik Çözümleri ve Sınır Değer Problemler Seçmeli 3 0 0 8
12 9101076291998 Adi Diferensiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri Seçmeli 3 0 0 8
13 9101076312005 Zaman Skalasında Analiz Seçmeli 3 0 0 8
14 9101076332005 Yönlü Graflar Seçmeli 3 0 0 7
15 9101076332014 Yönlü Graflar Seçmeli 3 0 0 0
16 9101076392005 Çok Boyutlu Modal Lojikler I Seçmeli 3 0 0 8
17 9101076412009 Computational Geometri I Seçmeli 3 0 0 8
18 9101076452012 Algoritmaların Matematiksel Analizi ve Tasarımı Seçmeli 3 0 0 8
19 9101076472002 Homotopi Teorisi I Seçmeli 3 0 0 8
20 9101076552007 Yakın Halkalar Seçmeli 3 0 0 7
21 9101076592008 Cebirsel Topolojide Seçme Konular Seçmeli 3 0 0 7
22 9101076592015 Cebirsel Topolojide Seçme Konular Seçmeli 3 0 0 0
23 9101076612008 Zaman Skalasında Dinamik Sistemler Seçmeli 3 0 0 8
24 9101076632009 Diferensiyel Topoloji I Seçmeli 3 0 0 8
25 9101076652009 Optimizasyon Problemlerinin Çözümünde Yapay Zeka Teknikleri I Seçmeli 3 0 0 8
26 9101076672010 Kesirli Türev Hesabı-I Seçmeli 3 0 0 8
27 9101076692013 Doğru Kongrüansları I Seçmeli 3 0 0 8
28 9101076712010 Kriptografide Sayı-Kuramsal Algoritmalar Seçmeli 3 0 0 8
29 9101076732011 Dijital Topoloji I Seçmeli 3 0 0 8
30 9101076752011 Dizi Uzayları ve Toplanabilme I Seçmeli 3 0 0 7
31 9101076772011 Zaman Skalasında Seçme Konular I Seçmeli 3 0 0 7
32 9101076792013 Bilgisayar Destekli Tasarımda Eğri ve Yüzeyler I Seçmeli 3 0 0 8
33 9101076812013 İleri Topoloji I Seçmeli 3 0 0 8
34 9101076832014 Bilgisayar Bilimlerinde Graflar Seçmeli 3 0 0 0
35 9101076852014 Bilgisayar Bilimlerinde Graf Teori Uygulamaları I Seçmeli 3 0 0 0
36 9101076872017 Manifoldlar Arasındaki Dönüşümler I Seçmeli 3 0 0 0
37 9101076912017 Manifoldlar Üzerindeki Geometrik Yapılar Seçmeli 3 0 0 0
38 9101076932017 Dejenere Diferansiyel Geometri Seçmeli 3 0 0 0
39 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
40 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Matematik Seçmeli Grubu DOK Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9101076041998 Halkalar Teorisi II Seçmeli 3 0 0 8
2 9101076062012 Kısmi Diferansiyel Denklemler İçin Asimtotik Yöntemler Seçmeli 3 0 0 8
3 9101076082011 Değişmeli Olmayan Halkalar II Seçmeli 3 0 0 8
4 9101076102011 Dijital Topoloji II Seçmeli 3 0 0 8
5 9101076122011 Dizi Uzayları ve Toplanabilme II Seçmeli 3 0 0 8
6 9101076142011 Zaman Skalasında Seçme Konular II Seçmeli 3 0 0 8
7 9101076162012 Toplanabilme Teorisinde Seçme Konular II Seçmeli 3 0 0 8
8 9101076182001 Hilbert Uzayları ve Operatörler Teorisi Seçmeli 3 0 0 8
9 9101076221998 Fuzzy Topolojisi II Seçmeli 3 0 0 8
10 9101076241998 Topolojik Süreklilikler Seçmeli 3 0 0 8
11 9101076261998 Modeller Teorisi II Seçmeli 3 0 0 8
12 9101076322013 Nümerik Fonksiyonel Analiz Seçmeli 3 0 0 8
13 9101076342001 Perturbasyon Teknikleri Seçmeli 3 0 0 8
14 9101076362002 Serbest ve Hareketli Sınır Problemleri Seçmeli 3 0 0 8
15 9101076382005 Bilgisayar Bilimlerinde Graflar Seçmeli 3 0 0 8
16 9101076402005 Çok Boyutlu Modal Lojikler II Seçmeli 3 0 0 8
17 9101076422009 Computational Geometri II Seçmeli 3 0 0 8
18 9101076482012 Algoritmaların Analizinin Matematiksel Temelleri Seçmeli 3 0 0 8
19 9101076482014 Algoritmaların Matematiksel Analizi ve Tasarımı II Seçmeli 3 0 0 0
20 9101076522002 Sayılabilir Graflar Seçmeli 3 0 0 8
21 9101076582014 Bilgisayar Bilimlerinde Graf Teori Uygulamaları II Seçmeli 3 0 0 0
22 9101076602009 Sonsuzluk Aritmetiği ve Bilgisayarı Seçmeli 3 0 0 0
23 9101076622009 Diferensiyel Topoloji II Seçmeli 3 0 0 8
24 9101076642000 Homotopi Teorisi II Seçmeli 3 0 0 8
25 9101076662014 Graflarda Koşullu Birleştirilmişlik Seçmeli 3 0 0 0
26 9101076682009 Optimizasyon Problemlerinin Çözümünde Yapay Zeka Teknikleri-II Seçmeli 3 0 0 0
27 9101076702006 Yapay Sinir Ağlarının Matematiksel Temelleri Seçmeli 3 0 0 0
28 9101076722006 Ters Problemlerin Matematiksel Teorisi ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 0
29 9101076742006 İntegral Denklemler Teorisi ve Nümerik Çözümleri Seçmeli 3 0 0 0
30 9101076762007 Türevli Halkalar Seçmeli 3 0 0 8
31 9101076782007 Cebir II Seçmeli 3 0 0 8
32 9101076822012 Doğru Kongrüansları II Seçmeli 3 0 0 8
33 9101076842013 Bilgisayar Destekli Tasarımda Eğri ve Yüzeyler II Seçmeli 3 0 0 8
34 9101076862013 İleri Topoloji II Seçmeli 3 0 0 0
35 9101076882014 Uygulamalı Matematikte Seçme Konular II Seçmeli 3 0 0 0
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr