Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tarih - Ortaçağ Tarihi - Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
1976–1977 öğretim yılında Sosyal Bilimler Fakültesi adıyla öğretime başlayan fakültenin ilk bölümlerinden birisi Tarih-Coğrafya –Arkeoloji Bölümüdür. Tarih Bölümü bu yapılanmada bir disiplin olarak yer almış, 1976 yılında lisans, 1977 yılında ise lisan üstü seviyesinde öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Doktora.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yüksek Lisans ve Doktora programlarımızdan mezun olan öğrenciler çeşitli üniversitelerde akademik hayata başlayabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yıllık iki sömerstır olarak verilen eğitim programımızda, her sömestırda bir vize ve bir final sınavı yapılmakta, öğrencilere çeşitli ödevler verilmekte ve başarı ölçme ve değerledirmeleri bu doğrultuda yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Bornova / İzmir (Program koordinatörü: Doç. Dr. Hasan MERT)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgilere sahip olabilme.
2Disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilme.
3Tarih ve modern Türk tarihinin problemlerini anlamaya yönelik tezler geliştirebilme.
4Türk tarihinin söz konusu evresinde ve çeşitli toplumlarla ilişkilerinde belirleyici olan siyasi, idarî ve sosyal hadiseleri analiz edebilme.
5Arapça, Farsça, Yunanca ve Latince yazılmış olan döneme ait metinleri okuyup, analiz edip ve akademik çalışmalarında kullanabilme.
6Öğrenilen bilgileri araştırmalarda kullanabilme/uygulayabilme.
7Analiz yapabililme.
8Sentez yapabilme.
9Disiplin içi takım çalışması yapabilme ve konuları müzakere edebilme.
10Eleştirilerini yapıcı bir şekilde sunabilme ve inisiyatif kullanabilme.
11Yaşam boyu öğrenme davranışı edinme.
12Tarihi konuları araştırabilme ve problem çözebilme.
13Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201338012004 Ortaçağ Arap Kaynakları I Zorunlu 3 0 0 8
2 T-OÇT-SDG1 ORTAÇAĞ TARİHİ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 15
3 9201338132005 Türk-İslam Medeniyeti Tarihi I Zorunlu 3 0 0 7
Toplam 6 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201338022004 Ortaçağ Arap Kaynakları II Zorunlu 3 0 0 8
2 ORTAÇAĞ-LSDG-2 ORTAÇAĞ LİSANSDERECELİ DOKTORA SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 15
3 9201338142005 Türk-İslam Medeniyeti Tarihi II Zorunlu 3 0 0 7
Toplam 6 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201336031982 Memlük-İlhanlı Münasebetleri Zorunlu 3 0 0 7
2 9201336011982 Ortaçağ Arap Tarihçilerine Göre İslam Kültür ve Medeniyeti I. Zorunlu 3 0 0 8
3 TAR-ORTA-DR-SDG1 ORTAÇAĞ TARİHİ Seçmeli - - - 15
Toplam 6 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201336021982 Memlük-Timurlu Münasebetleri Zorunlu 3 0 0 7
2 9201336001982 Ortaçağ Arap Tarihçilerine Göre İslam Kültür Medeniyeti II. Zorunlu 3 0 0 8
3 TAR-ORTA-DR-SDG2 ORTAÇAĞ TARİHİ Seçmeli - - - 15
Toplam 6 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
ORTAÇAĞ TARİHİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201335272005 Ortaçağ Türk Tarihinin Latin Kaynakları Seçmeli 3 0 0 5
2 9201335432012 Ortaçağ Tarih Araştırmalarında Usul ve Uslup Seçmeli 3 0 0 5
3 9201335452012 Ortaçağ Türk Devletlerinde Din-Devlet İlişkisi I Seçmeli 3 0 0 5
4 9201338072004 Ortaçağ Tarihinin Farsça Kaynakları I Seçmeli 3 0 0 5
5 9201338122004 Farsça Tarih Metinleri Seçmeli 3 0 0 5
6 9201338192007 Ortaçağ Türk Tarihi'nin Bizans Kaynakları Seçmeli 3 0 0 5
7 9201338212009 Yunanca Dilbilgisi Seçmeli 3 0 0 5
ORTAÇAĞ LİSANSDERECELİ DOKTORA SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201335382007 Selçuklu-Bizans İlişkileri Seçmeli 3 0 0 5
2 9201335422012 Ortaçağ Türk Devletlerinde Din-Devlet İlişkisi II Seçmeli 3 0 0 5
3 9201335442012 Karşılaştırmalı Ortaçağ Tarih Yazımı Seçmeli 3 0 0 5
4 9201338082004 Ortaçağ Tarihinin Farsça Kaynakları II Seçmeli 3 0 0 5
5 9201338122014 Farsça Tarih Metinleri II Seçmeli 0 0 0 5
6 9201338182007 Selçuklularda İdari ve Sosyal Kurumlar Seçmeli 3 0 0 5
7 9201338222009 Yunanca Dilbilgisi II Seçmeli 3 0 0 5
ORTAÇAĞ TARİHİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201336071982 Ortaçağ Türk Tarihinin Meseleleri I. Seçmeli 3 0 0 5
2 9201336132004 Ortaçağ Yakındoğu Türk Tarihi Seçmeli 3 0 0 5
3 9201336172007 Türk-Ermeni İlişkileri I Seçmeli 3 0 0 5
4 9201336192007 Haçlı Seferleri Tarihi Seçmeli 3 0 0 5
5 9201336212012 Timurlularda Kültür ve Medeniyet I Seçmeli 3 0 0 5
ORTAÇAĞ TARİHİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201336041982 Osmanlı Öncesi Anadoluda İlim ve Fikir Hayatı Seçmeli 3 0 0 5
2 9201336061982 Ortaçağ Türk Tarihinin Meseleleri II. Seçmeli 3 0 0 5
3 9201336122004 Memlüklerde Devlet Teşkilatı Seçmeli 3 0 0 5
4 9201336182007 Türk-Ermeni İlişkileri II Seçmeli 3 0 0 5
5 9201336202012 Timurlularda Kültür ve Medeniyet II Seçmeli 3 0 0 5
6 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
7 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr