Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tarih - Tarih - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
2014-2015 öğretim yılında açılmıştır.
Kazanılan Derece
Tarih alanında Bilim Doktoru.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Tarih Doktora Programının amacı; Tarih alanında bilimsel araştırma ve çalışma yöntemleri doğrultusunda, disiplinler arası özgün bir çalışma yapabilen çağdaş bilim insanı yetiştirmektir. Doktora programı dört yıllık bir eğitim sürecini kapsar. Öğrenci ilk yılda zorunlu ve seçmeli dersler alarak bilgiler edinir. Bunu izleyen yıllarda ise doktora tez çalışmasını tamamlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Doktora programlarımızdan mezun olan öğrenciler, üniversitelerde akademik hayata başlayabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yıllık iki dönem olarak verilen eğitim programımızda, her dönemde bir vize ve bir final sınavı yapılmakta, ödevler verilmekte ve başarı ölçme ve değerledirmeleri bu doğrultuda yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (AKTS koordinatörü: Doç. Dr. Cihan Özgün).
Bölüm Olanakları
Dersler hocaların odalarında yapılmaktadır. Tarih Bölümü arşivinde bulunan kaynaklardan da yararlanabilir.

Program Çıktıları
1Alanı ile ilgili spesifik bir konuda bilimsel normlara uygun detaylı araştırma yapabilme ve sunabilme.
2Alanı ile ilgili spesifik bir konuda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olabilme.
3Alanında bilimsel kriterlere uygun sözlü ve yazılı yayın yapabilme.
4Tarihe ilişkin verileri analiz edebilme.
5Alanındaki güncel gelişmeleri izlemenin gerekli olduğunun bilincine sahip olarak Türkçe ve yabancı dillerdeki kaynakları tarayabilme (kütüphane ve bilişim), kullanabilme ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanabilme
6Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TARİH-TARİH-YL-SDG1 TARİH 1 Seçmeli - - - 24
2 9201396012014 Tarihin Kaynakları III Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 3 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201335462017 Araştırma Teknikleri ve Etik (E) Zorunlu 3 0 0 3
2 DRSEM690 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
3 TARİH-TARİH-YL-SDG2 TARİH 2 Seçmeli - - - 12
4 9201396022014 Tarihin Kaynakları IV Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 6 0 0 27
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
2 SOSDRYET790 Yeterlilik Dersi Zorunlu 0 0 0 25
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SOSDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
TARİH 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201395432015 19. Yüzyıl Gündelik Hayatın Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
2 9201395452015 Roma Eyaletleri I Seçmeli 3 0 0 6
3 9201395472015 Roma Ordusu I Seçmeli 3 0 0 6
4 9201395492015 Latince Metin Okuma I Seçmeli 3 0 0 6
5 9201396032014 20. Yüzyılda Türkiye ve Büyük Güçler I Seçmeli 3 0 0 6
6 9201396052014 Altın Orda ve Türk Tatar Hanlıkları I Seçmeli 3 0 0 6
7 9201396072014 Cumhuriyet Dönemi Tarihçiliği Seçmeli 3 0 0 6
8 9201396092014 Eski Anadolu Dilleri-I Seçmeli 3 0 0 6
9 9201396112014 Eski Mısır Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
10 9201396132014 Eski Önasyada Bilim ve Teknoloji Seçmeli 3 0 0 6
11 9201396152014 Hitit Devrinde Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası Seçmeli 3 0 0 6
12 9201396172014 İmparatorluktan Cumhuriyete Siyasal Akımları-I Seçmeli 3 0 0 6
13 9201396192014 Osmanlı Arşiv Belgeleri Seçmeli 3 0 0 6
14 9201396212014 Osmanlı Rus İlişkileri Seçmeli 3 0 0 6
15 9201396232014 Osmanlı Tarihi-I Seçmeli 3 0 0 6
16 9201396252014 Türk Basın Tarihi-I Seçmeli 3 0 0 6
17 9201396272014 Türkiye'de Fikir Hareketleri Seçmeli 3 0 0 6
18 9201396292014 Türkiye'nin Demokrasi Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
19 9201396312014 XIX. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları-I Seçmeli 3 0 0 6
20 9201396332014 Yeniçağda Akdeniz Dünyası-I Seçmeli 3 0 0 6
TARİH 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201395422015 19. Yüzyıl Gündelik Hayatın Tarihi II Seçmeli 3 0 0 6
2 9201395442015 Roma Eyaletleri II Seçmeli 3 0 0 6
3 9201395462015 Roma Ordusu II Seçmeli 3 0 0 6
4 9201395482015 Latince Metin Okuma II Seçmeli 3 0 0 6
5 9201396042014 20. Yüzyılda Türkiye ve Büyük Güçler II Seçmeli 3 0 0 6
6 9201396062014 Altın Orda ve Türk Tatar Hanlıkları II Seçmeli 3 0 0 6
7 9201396082014 Cumhuriyet Devri İktisat Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
8 9201396102014 Epigrafi Seçmeli 3 0 0 6
9 9201396122014 Eski Anadolu Dilleri-II Seçmeli 3 0 0 6
10 9201396142014 Eski Önasya'da Askerlik Kurumu Seçmeli 3 0 0 6
11 9201396162014 Eski Önasya'da Ekonomik Faaliyetler Seçmeli 3 0 0 6
12 9201396182014 Eski Önasya'da Ticaret Seçmeli 3 0 0 6
13 9201396202014 İmparatorluktan Cumhuriyete Siyasal Akımları-II Seçmeli 3 0 0 6
14 9201396222014 Osmanlı Arşiv Belgeleri-II Seçmeli 3 0 0 6
15 9201396242014 Osmanlı Rus İlişkileri-II Seçmeli 3 0 0 6
16 9201396262014 Osmanlı Tarihi-II Seçmeli 3 0 0 6
17 9201396302014 Tarihin Kaynakları Olarak Yazıtlar, Sikkeler ve Arkeolojik Buluntular Seçmeli 3 0 0 6
18 9201396322014 Türk Basın Tarihi-II Seçmeli 3 0 0 6
19 9201396342014 Cumhuriyet Dönemi Basını Seçmeli 3 0 0 6
20 9201396362014 Türk Milli Mücadelesinin Meseleleri Seçmeli 3 0 0 6
21 9201396382014 XIX. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları-II Seçmeli 3 0 0 5
22 9201396402014 Yeniçağda Akdeniz Dünyası-II Seçmeli 3 0 0 5
23 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
24 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr