Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Gazetecilik - Genel Gazetecilik - Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Bu programın amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, doktora (Ph.D. Doctor of Philosophy) derecesi kazanırlar.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Bu programda, Dil ve İletişim, Araştırma ve Haber Gazeteciliği, Toplumsal Yapı ve Davranış Analizleri, Toplumsal Teori ve Siyasal Sosyoloji, İnsan Hakları Teorileri, Toplumsal Hareketler ve Medya, Medyanın Ekonomi ve Politiği, Kitle İletişim Sistemleri, AB ve Türkiye İlişkilerinde Sosyal Politikalar gibi dersler verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Doktora programını bitiren öğrenciler, üniversitelerde görev alarak akademik kariyerlerine devam edebilmektedirler. Ayrıca basın sektöründe ya da özel ve kamu sektör kuruluşlarında görev alarak, akademik kariyer yapmış elemanlar olarak üst düzey görevler üstlenebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Gülgün Tosun Erdoğan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Kampüs Bornova/İzmir Tel: +90 232 311 1853 Faks: +90 232 311 8826 e- posta: nasir.niray@ege.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü: Doç.Dr. Ferlal ÖRS Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Kampüs Bornova/İzmir Tel: +90 232 311 1853 Faks: +90 232 311 8826 e-posta: ferlal.ors@ege.edu.tr. AKTS/DS Bölüm Yardımcı Koordinatörü: Ar.Gör.Dr. Gökçen BAŞARAN Tel:+90 232 388 40 00/1559 e-posta: gokcenbasaran@yahoo.com; AKTS/DS Bölüm Yardımcı Koordinatörü: Ar.Gör.Dr. Hanifi KURT Tel:+90 232 388 40 00/2223 e-posta: hkurt@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Gazetecilik Bölümünde 3 profesör, 1 doçent, 10 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 6 araştırma görevlisi, 1 uzman ve diğer üniversitelerden 35. madde ile görevlendirilmiş 1 araştırma görevlisi, ÖYP kapsamında 5 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölüm kapsamında Genel Gazetecilik, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği, Basın-Yayın Tekniği, Bilgisayar Teknolojisi ve İletişim(Bilişim) Anabilim Dallarında eğitim vermektedir. Ege Ajans Uygulama Merkezi ve aylık olarak yayınlanan Kalem Gazetesi, gazetecilik bölümü öğrencilerinin kuramsal olarak öğrendikleri bilgileri, pratikte uygulamalarına olanak tanımaktadır. Bölüm kapsamında çeşitli alanlarda faaliyet gösteren topluluklar bulunmaktadır. Bu topluluklar, düzenledikleri etkinliklerle öğrencilerin kariyer yaşamlarına çok yönlü hazırlanmalarına katkıda bulunmaktadır. Hakemli statüdeki "Düşünceler" dergisi, lisansüstü öğrencilerin gerçekleştirdiği bilimsel araştırmaların ve makalelerin yayımlanmasına olanak sağlamaktadır.

Program Çıktıları
1
2Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olabilme
3Disiplin İçi ve Disiplinlerarası Temel Kuramsal Bilgilere Sahip Olabilme
4Basın İşletmelerinin Yapısı, Özellikleri ve Fonksiyonlarını Kavrayabilme
5Ulusal ve Uluslararası Güncel Gelişmeleri Takip Edebilme,
6Bilişim Teknolojilerini Basın Sektöründe Kullanabilme
7Veri Derleme, Uygulama, Çözümleme ve Sonuçları Yorumlama Becerisi
8Kavramlararası İlişki Kurabilme, Sentezleyebilme ve Yazıya Dökebilme Becerisi
9Akademik Bilgi Kaynaklarına Ulaşabilme ve Kullanabilme
10Bilimsel Bir Araştırmayı Nitel/Nicel Araştırma Yöntemlerine Uygun Biçimde Tasarlama, Yürütme, Sonuçlandırıp Raporlaştırabilme
11Bilimsel Paradigmalardaki Değişim İle Araştırma Geleneğindeki Dönüşümü Yorumlayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GAZ-LDOK-SDG1 GAZETECİLİK LİSANSTAN DOKTORA Seçmeli - - - 21
Toplam 0 0 0 21
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GAZ-LDOK-SDG2 GAZETECİLİK LİSANSTAN DOKTORA SDG2 Seçmeli - - - 14
2 9203015842017 İletişim Araştırmaları ve Etiği (E) Zorunlu 3 0 0 9
Toplam 3 0 0 23
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GAZ-DOK-SDG1 GENEL GAZETECİLİK Seçmeli - - - 21
Toplam 0 0 0 21
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203016422019 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 0 8
2 GAZ-DOK-SDG2 GENEL GAZETECİLİK Seçmeli - - - 14
3 9203016522017 Siyasal İletişim Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 6 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 5
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 5
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
10. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
Toplam 0 0 0 25
 
GAZETECİLİK LİSANSTAN DOKTORA
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203016072017 Haber Analizinde Yöntem ve Uygulamalar Seçmeli 3 0 0 7
2 9203016112017 Medyanın Yapısı ve Sorunları Seçmeli 3 0 0 7
3 9203016132017 Zaman Sosyolojisi ve Medya Seçmeli 3 0 0 7
4 9203016152017 Veri Güdümlü Gazetecilik Seçmeli 3 0 0 7
GAZETECİLİK LİSANSTAN DOKTORA SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203015762013 İletişim ve Etik Seçmeli 3 0 0 7
2 9203015842012 Basın İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 0 7
3 9203015862012 Kimlik, Temsil ve Medya Seçmeli 3 0 0 7
4 9203015902012 SPSS Uygulamalı Araştırma Teknikleri Seçmeli 3 0 0 7
5 9203015982013 Medya Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 7
6 9203016002017 Sosyal Medya Analizi Seçmeli 3 0 0 7
7 9203016022017 Dijital İletişim Seçmeli 3 0 0 7
8 9203018022015 Medyatik Sistem Seçmeli 3 0 0 7
9 9203018082004 Basın Ürünlerinin Pazarlanması Seçmeli 3 0 0 7
10 9203018282005 Yerel Basın. Seçmeli 3 0 0 6
11 9203018322009 Gündelik Hayat ve Medyada Temsili Seçmeli 3 0 0 7
12 9203018342009 Dergi Tasarımı Yönetimi Seçmeli 3 0 0 7
13 9203018362018 Neoliberalizm ve İletişim Politikaları Seçmeli 0 0 0 7
GENEL GAZETECİLİK
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203016032019 Yeni Medya Teorileri Seçmeli 3 0 0 7
2 9203016052015 Dil ve İletişim Seçmeli 3 0 0 7
3 9203016232018 Dijital Gözetim Seçmeli 3 0 0 7
4 9203016352017 Kültürel Çalışmalar ve Medya Seçmeli 3 0 0 7
5 9203016372017 Sosyal Medya Araştırmaları Seçmeli 3 0 0 7
GENEL GAZETECİLİK
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203016442017 Sosyal Temsiller Seçmeli 3 0 0 8
2 9203016462017 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
3 9203016482017 Sosyal Bilimlerde Postmodernizm Tartışmaları Seçmeli 3 0 0 8
4 9203016502017 Tüketim Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 8
5 9203016542017 Görsel Kültür Seçmeli 3 0 0 8
6 9203016562017 Avrupa Birliği ve Medya Politikaları Seçmeli 3 0 0 8
7 9203016582017 Basın Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
8 9203016602017 Algı Yönetimi ve Manipülasyon Seçmeli 3 0 0 8
9 9203016622017 İletişim Araştırmalarında Yöntem Seçmeli 3 0 0 8
10 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
11 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr