Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Reklamcılık - Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık Anabilim Dalı kapsamında eğitim veren Reklamcılık Doktora Programı 2007 yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Program ile reklamcılık alanına ilişkin bilimsel çalışmalar üretebilecek, bilimsel olayları yorumlayarak yeni bilgilere ulaşabilecek ve kuramsal birikime katkıda bulunabilecek akademisyen ve iletişimcilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Reklamcılık Doktora Programı, lisans mezunu olup doktora programını kazanan öğrenciler için iki yıl, yüksek lisans mezunu olup doktora programını kazanan öğrenciler için ise bir yıl süren ders aşamasının ardından öğrencinin alanla ilgili hazırladığı tezinin jüri tarafından onaylanması ile tamamlanmaktadır. Program kapsamında; öğrencinin reklamcılık alanına ilişkin bilimsel araştırma ve çalışmaları yürütebilecek, akademik kaynakları sentezleyerek uluslararası standartlarda bilimsel bilgi üretebilecek nitelikleri kazanması sağlanmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “Reklamcılık Doktora” diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Reklamcılık doktora programı; - İletişim ve özellikle reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve öğretime ilişkin faaliyetler yürüten, - Ulusal ve uluslararası düzeyde benzeri kişi ve kurumlarla koordinasyon içinde olan, - Uluslararası standartlara uygun bilimsel bilgi üretip bağımsız araştırma yapan, - Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapan, - Yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanmış - Disiplinlerarası bir anlayış temelinde reklamcılık alanındaki kuramsal birikime katkıda bulunan akademisyen ve iletişim uzmanları yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Reklamcılık bölümü doktora programını tamamlayan öğrenciler, eğitimini aldıkları alanlarda akademik pozisyonda ya da reklam sektöründe sahip oldukları kuramsal bilgileri hayata geçirmeleri mümkün olan kurum ve kuruluşlarda görev alabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı Prof.Dr. Müge ELDEN Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü Kampüs Bornova/İzmir Tel: +90 232 311 1634 Faks: +90 232 311 8826 AKTS/DS Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Sinem YEYGEL ÇAKIR Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü Kampüs Bornova/İzmir Tel: +90 232 311 2223 Faks: +90 232 311 8826
Bölüm Olanakları
Bölüm / Fakülte / Program Olanakları Reklamcılık Bölümü kapsamında 1 profesör, 2 doçent, 2 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan öğretim elemanları bulunmaktadır. Bölümde çalışmak üzere 1 adet araştırma görevlisi, 2547 sayılı kanunun 13-b maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

Program Çıktıları
11. Bilimsel bir araştırmayı nitel araştırma yöntemlerine uygun biçimde tasarlama, yürütme, sonuçlandırıp raporlaştırabilme
22. Bilimsel araştırma geleneği içinde nitel araştırmanın yeri ve önemini kavrayabilme
33. Kavramlar arası ilişki kurabilme, sentezleyebilme ve yazıya dökebilme becerisi,
44. Akademik bilgi kaynaklarına ulaşabilme ve kullanabilme,
55. İletişim, kitle iletişimi, pazarlama ve reklam bilgilerini reklamcılık problemlerini çözmede kullanabilme yeteneğinin geliştirilmesi,
66. Reklam kampanyaları ile ilgili stratejik planlama, tanımlama, modelle ve çözme becerisi,
77. Yaratıcı düşünce yöntem ve tekniklerini uygulayabilme,
88. Görsel iletişim alanındaki çağdaş teknikleri ve yazılımları kullanabilme,
99. Veri derleme, uygulama, çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi,
1010. Temel davranış bilimlerini alanına uygulayabilme ve problem çözebilme yeteneği,
1111. Reklam sektöründe yönetsel becerileri edinebilme ve kullanabilme,
1212. İletişim ve reklam alanına yönelik yasal düzenlemeleri yorumlayabilme,
1313. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme,
1414. İletişim ve reklamcılık alanındaki ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları, konuları takip edebilme,
1515. İletişim alanındaki kuramsal yaklaşımları kavrayabilme ve yorumlayabilme becerisi
1616. Bilgi iletişim teknolojilerini reklam ve pazarlama kapsamında stratejik anlamda değerlendirebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111111
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9202035492013 İletişim Etiği Zorunlu 2 0 0 5
2 9203028152013 Nicel Araştırma Zorunlu 2 0 0 5
3 REKLAMCILIKLSDG1 REKLAMCILIK LİSANS DERECELİ DOKTORA SDG 1 Seçmeli - - - 15
4 9203028092013 Temel Reklamcılık Zorunlu 2 0 0 5
Toplam 8 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203025502013 Nitel Araştırma Zorunlu 2 0 0 5
2 9203028022013 Reklam Stratejileri Zorunlu 2 0 0 5
3 REKLAMCILIKLSDG2 REKLAMCILIK LİSANS DERECELİ DOKTORA SDG 2 Seçmeli - - - 15
4 9203026082007 Stratejik Medya Planlama Zorunlu 2 0 0 5
Toplam 8 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203026092013 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 0 0 5
2 9203026052013 İkna Edici İletişim Kuramları Zorunlu 2 0 0 5
3 REKLAM-DOK-SDG1 REKLAMCILIK Seçmeli - - - 15
4 9203026032013 Yaratıclık Zorunlu 2 0 0 5
Toplam 6 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203026062013 Görsel Kültür Zorunlu 2 0 0 5
2 9203028062007 Marka Stratejileri Zorunlu 2 0 0 2
3 9203026012007 Reklam Araştırmaları Zorunlu 2 0 0 2
4 REKLAM-DOK-SDG2 REKLAMCILIK Seçmeli - - - 15
5 DRSEM690 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 6 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
2 SOSDRYET790 Yeterlilik Dersi Zorunlu 0 0 0 25
Toplam 0 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SOSDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
9. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
10. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
REKLAMCILIK LİSANS DERECELİ DOKTORA SDG 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9202035452013 Doğrudan Tepki Reklamcılığı Seçmeli 2 0 0 5
2 9202035472013 Yaratıcı Yazarlık Seçmeli 2 0 0 5
3 92030105382013 Kültürlerarası Reklam Seçmeli 2 0 0 5
4 9203025212009 Postmodern Pazarlama Seçmeli 2 0 0 5
5 9203025272010 Toplumsal Yapı ve Davranış Analizleri Seçmeli 2 0 0 5
6 9203025282010 Siyasal İletişim ve Reklamcılık Seçmeli 2 0 0 5
7 9203028112013 Entegre İletişim Yönetimi Seçmeli 0 0 0 5
8 9203028132015 Popüler Kültür Seçmeli 2 0 0 5
REKLAMCILIK LİSANS DERECELİ DOKTORA SDG 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9202035542013 Yaratıcı Stratejiler Seçmeli 2 0 0 5
2 9202035562013 Görsel İletişim Seçmeli 2 0 0 5
3 9202035582013 Sanat, Politika ve Güldürü Seçmeli 2 0 0 5
4 9203025162002 Reklam Analizleri Seçmeli 2 0 0 5
5 9203025322014 Tasarım ve Yeni Medya Seçmeli 2 0 0 5
6 9203025522013 Dijital İletişim Seçmeli 2 0 0 5
7 9203026072014 Marka Yönetimi ve Reklam Seçmeli 2 0 0 5
8 9203026072017 Modern Kültür ve Yaşam Tarzı Seçmeli 2 0 0 5
REKLAMCILIK
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203026072013 Tüketici Davranışları ve Reklam Seçmeli 2 0 0 5
2 9203026172007 Reklam ve Kültür Seçmeli 2 0 0 5
3 9203026192007 Sosyal Sorumluluk Kampanyaları Seçmeli 2 0 0 5
4 9203026232010 Kurumsal Pazarlama ve İletişim Yönetimi Seçmeli 2 0 0 5
5 9203026252013 Pazarlama İletişiminde Yeni Eğilimler Seçmeli 2 0 0 5
6 9203026272013 Çağdaş Tasarım Felsefesi Seçmeli 2 0 0 5
7 9203026292013 Tüketim Sosyolojisi Seçmeli 2 0 0 5
REKLAMCILIK
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203026042014 Kültürel Temsiller ve İdeoloji Seçmeli 2 0 0 5
2 9203026062007 Reklam Teorileri Seçmeli 2 0 0 5
3 9203026082013 Reklamda Örnek Uygulamalar Seçmeli 2 0 0 5
4 9203026102017 Kültürel Çalışmalar ve Medya Seçmeli 2 0 0 5
5 9203026122013 Tasarım Kültürü ve Yönetimi Seçmeli 2 0 0 5
6 9203026142013 Tüketim Psikolojisi Seçmeli 2 0 0 5
7 9203026162013 Reklamın Küresel ve Yerel Tarihi Seçmeli 2 0 0 5
8 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
9 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr