Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Radyo Televizyon ve Sinema - Lisans Dereceli DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı kapsamında eğitim veren Radyo Televizyon ve Sinema Doktora Programı 1990 yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Program ile radyo, televizyon ve sinema alanında kavram ve kuramlara hakim, akademik literatürü değerlendirerek bilimsel çalışmalarda bulunabilen iletişimcilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “Radyo Televizyon ve Sinema” alanında doktora PhD (Doctor of Philosophy) diploması verilir.
Doktora
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, YDS sınavından en az 60 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 24 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Radyo Televizyon ve Sinema doktora programı; akademik literatüre ve Radyo Televizyon ve Sinema alanıyla ilgili kavram ve kuramlara hakim, iletişim ile ilgili alanlara ve özellikle Radyo Televizyon ve Sinema alanına dair konulara ışık tutabilecek bilimsel çalışmalar üretebilen, bilimsel araştırmalar tasarlayıp bunları yorumlayabilen ve aynı zamanda etik değerler ile hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş iletişimciler yetiştirmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Doktora programını bitiren öğrenciler, üniversitelerde görev alarak akademik kariyerlerine devam edebilmektedirler. Ayrıca özel ve kamu sektör kuruluşlarında görev alarak, akademik kariyer yapmış elemanlar olarak üst düzey görevler üstlenebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Bornova Kampüsü 35100, Bornova-İZMİR 0.232. 311 3989
Bölüm Olanakları
RTS Bölümü’nde 8 tam zamanlı profesör, 4 doçent, 9 yardımcı doçent, 17 asistan ve 1 uzman bulunmaktadır. Bölüm bünyesinde 1 dijital kurgu ünitesi, 1 fotoğraf laboratuarı ve çekim stüdyosu bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Radyo-televizyon işletmeciliği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.
2Radyo televizyon ve sinema sektörünün alanlarında çalışabilecek genel kültür birikimi oluşturmak.
3Sinema ve televizyon alanında yapım yönetim ile ilgili kalifiye eleman yetiştirmek.
4Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazandırmak.
5Sinema, televizyon ve radyo alanında kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazandırmak.
6Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırmak.
7Ulusal ve uluslararası düzeyde çağımızın sorunlarını takip ederek yorumlama becerisi kazandırmak.
8Sanat akımları ve tarihi ile ilgili bilgi birikimi sağlamak.
9Sanat ve estetik konusunda birikim yaratmak.
10Kazandığı bilimsel formasyonla radyo, televizyon ve sinema alanında karşılaştığı sorunları bilimsel bir yaklaşım içinde çözebilme becerisi sağlamak.
11Basın ahlakına saygılı ve sosyal sorumluluk bilinci taşıyan bireyler yetiştirmek.
12Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde film yapma, program hazırlama konusunda beceri kazandırmak.
13Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilme becerisi kazandırmak.
14İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazandırmak.
15Duygu ve düşüncelerini, yazılı, sözlü ve görsel metin oluşturarak ifade etme becerisi kazandırmak.
16Düşüncelerini, Türkçe’nin kurallarına uygun, yazılı, sözlü olarak açık ve öz biçimde ifade edebilme ve iletişim kurma becerisi kazandırmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203035212015 Türkçe Kitle İletişim Teorileri Zorunlu 3 0 0 12
2 RTS-LDOK-SDG1 RTS LİSANSTAN DOKTORA SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 18
Toplam 3 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203035662015 Türkçe Medyaya Eleştirel Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 0 12
2 RTS-LDOK-SDG2 RTS LİSANSTAN DOKTORA SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 18
Toplam 3 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203036732017 Türkçe Kültür Çalışmaları ve Medya Zorunlu 3 0 0 12
2 RTV-DOK-SDG1 Radyo Televizyon Sinema Doktora SDG1 Seçmeli - - - 18
Toplam 3 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203036702015 Görsel Kuramlar Zorunlu 3 0 0 3
2 9203036642016 Türkçe İleri Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3
3 RTV-DOK-SDG2 Radyo Televizyon Sinema Doktora SDG2 Seçmeli - - - 18
4 DRSEM690 Türkçe Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 6 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 İngilizce Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 İngilizce Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SOSDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 İngilizce Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 İngilizce Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 İngilizce Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 İngilizce Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 İngilizce Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
9. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
10. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
RTS LİSANSTAN DOKTORA SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203035022015 Türkçe İletişim Estetiği Seçmeli 3 0 0 6
2 9203035072015 Türkçe Söylem Çalışmaları Seçmeli 3 0 0 6
3 9203035112015 Türkçe Görsel İletişim Seçmeli 3 0 0 6
4 9203035162015 Türkçe Sinema ve Kültür Seçmeli 3 0 0 6
5 9203035652015 Türkçe Küresel İletişim Stratejileri Seçmeli 3 0 0 6
6 9203035712015 Türkçe Göstergebilim ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 6
7 9203035772015 Türkçe İletişim Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 6
8 9203035872016 Türkçe Postmodern Yaklaşımlar ve Sinema Seçmeli 3 0 0 6
9 9203035892016 Türkçe Uluslararası Medya Çalışmaları Seçmeli 3 0 0 6
10 9203035912016 İdeoloji ve Belgesel Film Seçmeli 3 0 0 6
11 9203036012017 Türkçe Medya Pedagojisi Seçmeli 3 0 0 6
12 9203036032017 Türkçe Toplumsal Cinsiyet ve Beden Politikaları Seçmeli 3 0 0 6
RTS LİSANSTAN DOKTORA SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203035102015 Türkçe Medya ve İnsan Seçmeli 3 0 0 6
2 9203035302015 Türkçe Kitle İletişiminde Fotoğrafçılık Seçmeli 3 0 0 6
3 9203035682015 Türkçe Türk Sinemasında Dönemler ve Türler Seçmeli 3 0 0 6
4 9203035702015 İngilizce Cultural Studies Seçmeli 3 0 0 6
5 9203035742015 Türkçe SPSS Uygulamalı Araştırma Teknikleri Seçmeli 3 0 0 6
6 9203035802015 Türkçe Televizyon Okuryazarlığı Seçmeli 3 0 0 6
7 9203035822015 Türkçe Fotoğrafçılık Tarihinde Dönüşümler Seçmeli 3 0 0 6
8 9203035842015 Türkçe Medya ve Çocuk Seçmeli 3 0 0 6
9 9203035862015 Türkçe Kitle İletişim Sistemleri Seçmeli 3 0 0 6
10 9203035902016 Türkçe Sinema ve Karşı Kültür Seçmeli 3 0 0 6
11 9203035922016 Türkçe Sinema ve Sanat Akımları Etkileşimi Seçmeli 3 0 0 6
12 9203035942016 Medyada Magazinleşme Seçmeli 3 0 0 6
13 9203035962016 Türkçe Görsel Metin Yazarlığı Seçmeli 3 0 0 6
14 9203035982016 Türkçe Görsel Sanatlarda Metinlerarasılık Seçmeli 3 0 0 6
Radyo Televizyon Sinema Doktora SDG1
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203036032015 İngilizce Mass Media And Society in Turkey: Theories and Practices Seçmeli 3 0 0 6
2 9203036092015 Türkçe Film Dili Seçmeli 3 0 0 6
3 9203036392015 Medyada Stereotip Temsiller Seçmeli 3 0 0 6
4 9203036432015 Türkçe İnsan Hakları ve Medya Seçmeli 3 0 0 6
5 9203036732015 Türkçe Kuram ve Metodoloji Seçmeli 3 0 0 6
6 9203036752015 Türkçe Toplumsal Cinsiyet ve Medya Seçmeli 3 0 0 6
7 9203036772015 Türkçe Çağdaş Fotoğrafçılık Seçmeli 3 0 0 6
Radyo Televizyon Sinema Doktora SDG2
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203016402015 Söylem Analizi Seçmeli 3 0 0 6
2 9203036042015 İletişim Teknolojisindeki Gelişmeler ve Etkileri Seçmeli 3 0 0 6
3 9203036282015 Avrupa Birliği ve Medya Politikası Seçmeli 3 0 0 6
4 9203036342015 İletişim ve Toplum Seçmeli 3 0 0 6
5 9203036362015 Toplumsal Cinsiyet ve Kültür Seçmeli 3 0 0 6
6 9203036402015 Kamuoyu Oluşumunda Görsel İmgeler Seçmeli 3 0 0 6
7 9203036442015 Türkçe Film Kuramları ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 6
8 9203036462015 Azgelişmişlik ve Küreselleşme Seçmeli 3 0 0 6
9 9203036662016 Medya ve Korku Kültürü Seçmeli 3 0 0 6
10 938101016062018 Hemşirelik Uygulamaları İçin Kanıta Dayalı Araştırma Seçmeli 2 0 0 0
11 938101016072018 Hemşirelik Eğitimi Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 0
12 938101016082018 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Seçmeli 3 0 0 0
13 938101016092018 Öğretim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 0
14 938101016102018 Hemşirelik Eğitimi Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 0
15 938101016112018 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 0
16 938101016122018 Hemşirelikte Motivasyonel Görüşme Seçmeli 3 0 0 0
17 938101016132018 Hemşirelikte Eğitim Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
18 938101016142018 Hemşirelik Bilişimi Seçmeli 2 0 0 0
19 938101016152018 Yaşamboyu Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
20 938101016162018 Bilimsel Yazı Yazma, (Makale) Yayınlama Seçmeli 2 0 0 0
21 938101016172018 Hemşirelikte Ölçme ve Değerlendirme Seçmeli 3 0 0 0
22 938101016182018 Tıpta Mesleksel Yetkinlikler ve Öğretimi Seçmeli 3 0 0 0
23 938101016192018 Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminde Kavram Analizi I Seçmeli 3 0 0 0
24 938101016202018 Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminde Kavram Analizi II Seçmeli 3 0 0 0
25 938101016212018 Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 0
26 938101016222018 Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 0
27 938101016232018 Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 0 0
28 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
29 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr