Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Kişilerarası İletişim - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı bünyesinde 2013-2014 öğretim yılında Kişilerarası İletişim Doktora Programı olarak açılmıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “Kişilerarası İletişim” alanında doktora PhD (Doctor of Philosophy) diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
•Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ndeki genel koşullar •Sosyal Bilimler alanında yüksek lisans yapmış olmak. Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’u ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 28 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Kişilerarası İletişim Doktora Programının açılmasıyla programa kayıtlanan birey yalnızca kendini yetiştirip geliştirmekle kalmayacak, içinde bulunduğu topluma da katkıda bulunacak, insanlarla olan etkileşiminde doğru ve etkili bir iletişim iklimi kurarak daha köklü, daha sağlam ve daha barışçıl bir iletişim sistemi sağlanacaktır. Bu bağlamda Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı bünyesinde açılması önerilen Kişilerarası İletişim Doktora Programı’nın hem akademik çalışmaların geliştirilmesinde, hem de iş dünyasında iletişim konumu ile ilgili pozisyonlarda duyulan ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir açığı kapatacağı düşünülmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları kamu ve özel sektörde görev yapabilmekte, akademisyen olarak akademik alanda ve ya da araştırmacı olarak özel sektörde çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda yer alan her ders için ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yöntemler ders öğretim planı içerisinde dersi veren öğretim üyesi tarafından ayrıntılı bir biçimde belirtilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. E. Demet GÜRÜZ (Program BAŞKANI) e-mail: demet.guruz@ege.edu.tr, tel: (0232)311 1853 Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Bornova Kampüsü 35100, Bornova-İZMİR
Bölüm Olanakları
Kişilerarası İletişim doktora programında dersler 3 profesör, 1 doçent tarafından verilmektedir. Program dahilinde yürütülen dersler kapsamında alan ilişkin akademik yayınlar ve projeler üretilebilmektedir. Kişilerarası İletişim Doktora Programında sürdürülebilir gelişme ve kalite güvencesi kültürünün yerleştirilmesi amacıyla, ders içerikleri yenilenmekte ve öğrencilerden alınan geribildirimler bir sonraki eğitim öğretim dönemine katkı sağlamaktadır. Üretilen yayınlar çeşitli dergilerde makale olarak yer alabilmekte ve sürdürülebilir kalitenin sağlanması amaçlanmaktadır.

Program Çıktıları
117. Kültürlerarası iletişimde sözsüz iletişim kodlarının olumlu ve olumsuz etkilerinin incelenmesi
21. Öğrencilerin gündelik yaşama ilişkin dinamikleri anlamaları ve etnografik çözümlemeler yapabilmeleri.
32. Kişisel ve toplumsal anlamda paylaşımların gerçekleştirilmesi anlam ve yorumların doğru ve etkin kullanılması, söz (söylem) ve dil incelemelerinin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi
43. Kişilerarasında yaşanan iletişimsizlik sürecine yol açan faktörleri ortaya koyabilme ve çözüm önerileri sunabilme
54. İletişim sürecinde kadın ve çocuk figürünü çeşitli yönleriyle (şiddet, çocuk işçiliği, sokak çocukları vb.) ortaya koyabilme ve sorunların çözümüne dönük iletişim merkezli öneriler sunabilme
65. Gündelik hayatın incelenmesi suretiyle insanların kendilerine ve toplumsal hayat içerisindeki farklılıklara bakışında ne gibi değişiklikler yaşadıklarının saptanması.
76. Kültür ve mitoloji kavramlarının mercek altına alınarak mitolojinin doğuşu, anlamı, uygarlık tarihine etkileri ve kültür ile olan etkileşimi bağlamında konu edilmesi
87. Dinin, dinsel düşüncenin insan tinselliği ile ilişkisini sosyal bilimsel bağlamda irdelenmesi
98. İnsan davranışlarının ve düşüncesinin evrimsel temelleri üzerinde durulması
109. Transaksiyonel Analiz’in temel kavram ve görüşlerini anlamalarını, kişiler arası ilişkilerde ve iletişimde gündeme gelen psikolojik dinamikleri ve gerek duygusal gerekse çalışma hayatının bu psikolojik dinamiklerden nasıl etkilendiğini ve bu dinamiklerin kültürle ilişkisinin sağlanması
1110. Ses bilgisi ve anlam bilgisi temelinde türkçenin söz varlığının kökenlerine dair etimonların elde edilmesi
1211. Kişilerarası ilişkilerde kullanılan iletişim kodları ile gösterilen ve hissedilen duyguların analiz edilmesi
1312. Kültürel çalışmalar perspektifinden çağcıl bireye ve topluma yönelik çözümlemelerde bulunularak çağcıl kültüre ilişkin yol haritası oluşturulması
1413. Günlük yaşam ve iş yaşamı pratiklerinde sosyal etkileşimi sağlanabilmesi
1514. Çalışan ilişkileri yönetiminin temel esasları öğrenerek uygulanabilmesi
1615. Kültürlerarasındaki iletişim sürecinin işlemesi ile ilgili gerekli yeterliliklerin edinilmesi
1716. Duyguların anlaşılması mesajların algılanması ve anlamlandırılması ile ilgili beceri ve formasyonların geliştirilmesi
1818. İnsan ilişkilerinde rol oynayan sosyo-duygusal zeka olgusunun ve göstergelerinin incelenmesi
1919. İlişkisel liderlik modeli ile yaklaşımlarının incelenmesi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000000000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203076012013 Etnografik İletişim Zorunlu 2 0 0 5
2 9203076032015 İletişim Kodları ve Duygu Araştırmaları Zorunlu 2 0 0 5
3 KİŞİ.DOK.SDG1 Kililerarası İletişim Doktora SDG1 Seçmeli - - - 16
4 9203076052013 Kültürel İncelemeler Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 6 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203076062019 Çalışan İlişkileri Yönetimi Zorunlu 2 0 0 3
2 KİŞİ.DOK.SDG2 Kişilerarası İletişim Doktora SDG2 Seçmeli - - - 16
3 9203076042019 Kültür ve Mitoloji Çalışmaları Zorunlu 2 0 0 3
4 DRSEM690 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
5 9203076202019 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Etik (E) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 6 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
2 SOSDRYET790 Yeterlilik Dersi Zorunlu 0 0 0 25
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SOSDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr