Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Doktora programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 1993 yılında eğitime başlamıştır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım doktora programının amacı; halkla ilişkiler ve tanıtım alanında kurumsal ve uygulamaya dönük, akademik donanıma sahip, ileri düzeyde bilimsel araştırma yapabilecek, alana hâkim, disiplinlerarası ilişki kurabilen, kuramsal çalışmalara ve uygulama sahasına katkı sağlayabilecek araştırmacılar, akademisyenler ve uygulamacılar yetiştirmektir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” alanında doktora PhD (Doctor of Philosophy) diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Halkla İlişkiler ve Tanıtım doktora programı, halkla ilişkiler alanını akademik olarak güçlendirmek, alana ilişkin bilgi düzeyini yükseltmek, bu alanda uzmanlaşacak akademisyenler ve çalışacak uzman bireyler yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları kamu ve özel sektörde görev yapabilmekte, akademisyen olarak akademik alanda ve ya da araştırmacı olarak özel sektörde çalışabilmektedir. Mezunların kamu sektöründe çalışabilmesi için KPSS’den yeterli puanı almaları ya da kurumların kendi düzenledikleri sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda yer alan her ders için ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yöntemler ders öğretim planı içerisinde dersi veren öğretim üyesi tarafından ayrıntılı bir biçimde belirtilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Beril A. Vural ( Program Başkanı) e-posta: beril.akinci@ege.edu.tr Telefon: 0(232) 311 1630 Prof. Dr. Müjde Ker Dinçer ( Program Koordinatörü) e-posta: mujde.ker.dincer@ege.edu.tr Telefon:0(232) 311 1646 Doç. Dr. Ayşen Temel Eğinli ( Program Koordinatör Yardımcısı) e-posta: aysen.temel@ege.edu.tr Telefon: 0(232) 311 2223 Doç.Dr. Mine Yeniçeri ALEMDAR ( Program Koordinatör Yardımcısı) e-posta: mine.yeniceri@ege.edu.tr Telefon: 0(232) 311 1636 Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Bornova Kampüsü 35100, Bornova-İZMİR
Bölüm Olanakları
Halkla İlişkiler ve Tanıtım doktora programında dersler 5 profesör, 5 doçent ve 2 yardımcı doçent öğretim üyesi tarafından verilmektedir. Program dahilinde yürütülen dersler kapsamında alan ilişkin akademik yayınlar ve projeler üretilebilmektedir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Doktora Programında sürdürülebilir gelişme ve kalite güvencesi kültürünün yerleştirilmesi amacıyla, ders içerikleri yenilenmekte ve öğrencilerden alınan geribildirimler bir sonraki eğitim öğretim dönemine katkı sağlamaktadır. Üretilen yayınlar çeşitli dergilerde makale olarak yer alabilmekte ve sürdürülebilir kalitenin sağlanması amaçlanmaktadır.

Program Çıktıları
1İletişim bilimi, işletme yönetimi, pazarlama / pazarlama iletişimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, örgütsel psikoloji, ekonomi, siyaset bilimi/siyasal iletişim, bilgi iletişim teknolojileri, hukuk, araştırma-istatistik, kültürel çalışmalar, toplumsal cinsiyet, sanat ve estetik vb. alanlardaki çalışmaları halkla ilişkiler disiplinine uyarlayabilme ve bu konuda önermeler geliştirebilme
2Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve paydaş analizlerine dayanan, araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme aşamalarını kapsayan stratejik halkla ilişkiler yönetim sürecini gerçekleştirebilme ve bu süreci modelleyebilme,
3Halkla ilişkiler ve tanıtım kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum, risk, olay, sorun ve krizlere katkılarını değerlendirebilme ve çözüm önerileri sunabilme,
4Halka ilişkiler ve tanıtım disiplinine ilişkin kuramsal altyapıya hâkim olabilme ve kuramsal çerçevede çalışmalar üretebilme,
5Halkla ilişkiler ve tanıtım alanına ilişkin araştırmalar doğrultusunda proje üretebilme, proje süreçlerini planlayabilme, uygulayabilme ve ölçümleyebilme,
6Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme,
7Pazarlama/pazarlama iletişimi, reklam, kurumsal iletişim, kurum kimliği, kurum kültürü, kurumsal vatandaşlık, bağlılık, itibar, değer, sosyal sorumluluk, imaj yönetimi, ilişki yönetimi, algılama yönetimi, duygusal zeka, insan kaynağı vb. kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme,
8Kamusal iletişimi etkinleştirme, kamuoyu oluşumu, gündem belirleme, yaratma, yönlendirme ve yönetme konularında stratejik iletişim uygulamalarını planlayabilme ve uygulayabilme ve bu konulara ilişkin çözüm önerileri geliştirebilme,
9Özel sektör, kamu sektörü ve sivil topluma yönelik iletişim metodolojisine sahip olabilme ve bunu uygulama alanlarında kullanabilme,
10Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim ortamlarına, medya ve tekniklere hakim olabilme ve bu bilgiyi etkinlik yönetimi alanında kullanabilme, kullanım biçimlerine yönelik öneriler geliştirebilme,
11Bilgi iletişim teknolojilerine ilişkin kavramsal bilgiye sahibi olabilme, toplumsal yansımalarını okuyabilme ve bu bilgileri hem kuramsal hem de uygulama düzeyinde kullanabilme ve kullanımına yönelik öneriler geliştirebilme,
12Eleştirel düşünce becerisine sahip olabilme ve alanı eleştirel kuram açısından değerlendirebilme,
13Mesleğe ilişkin etik değerlerin farkında olabilme ve mesleği kuramsal açıdan veya uygulama alanında etik ilkelere uygun bir biçimde gerçekleştirebilme,
14Halkla ilişkiler ve tanıtım alanına ilişkin ulusal ve uluslararası Türkçe ve yabancı literatürü tarayabilme ve disiplinle ilgili güncel bilgiye ulaşabilme,
15Nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilme, veri toplayabilme, bu verileri çözümleyebilme ve kuramsal bilgileri alana ilişkin bilimsel nitelikli araştırma ve analizlerle destekleyebilme,
16Alana ilişkin ulusal ve/veya uluslararası yayın üretebilme ve katkı sağlayabilme,
17Alana ve ilişkide olunan alanlara ilişkin gelişmeleri sürekli izleyerek disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, diğer üniversite ya da bilim dallarındaki akademisyenler ile ulusal ve uluslararası iş birlikleri yaparak disiplinlerarası çalışmalar/yayınlar üretebilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HALK-İLİŞ-DOK-SDG1 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM-DOK Seçmeli - - - 16
2 9203036032012 Halkla İlişkilerde Niceliksel ve Niteliksel Araştırma Yöntemleri Ve Etik (E) Zorunlu 2 0 0 5
3 9203056042012 Kültürlerarası Yönetim Zorunlu 2 0 0 4
4 9203036092017 Popüler Kültür ve İletişim Zorunlu 2 0 0 5
Toplam 6 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HALK-TANITIM-DOKSDG2 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM-DOK Seçmeli - - - 16
2 9203056092012 Küresel Eğilim Analizleri Zorunlu 2 0 0 2
3 DRSEM690 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
4 9203056272017 Siyasal Aktörler ve Diplomatik İletişim Zorunlu 2 0 0 3
5 9203056242007 Yeni Ekonomi ve Bilgi Yönetimi Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 6 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
2 SOSDRYET790 Yeterlilik Dersi Zorunlu 0 0 0 25
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SOSDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM-DOK
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203036012012 Halkla İlişkilerde İkna ve Algı Seçmeli 2 0 0 4
2 9203036052012 Dijital Platformda Yeni Teknolojiler Seçmeli 2 0 0 4
3 9203036072012 Rekabet Yönetimi ve Rekabet Stratejileri Seçmeli 2 0 0 4
4 9203036142012 Türk Siyasal Hayatı ve Seçim Kampanyaları Seçmeli 2 0 0 4
5 9203036162012 Halkla İlişkiler Uygulamalarında Çevre İletişimi ve Kurumsal Çevre Yönetimi Seçmeli 2 0 0 4
6 9203036182017 Bilim İletişimi Seçmeli 2 0 0 4
7 9203036202017 Halkla İlişkiler ve Medya Eleştirileri Seçmeli 2 0 0 4
8 9203036222017 Halkla İlişkilerin Kuramsal Art Alanı Seçmeli 2 0 0 4
9 9203036262017 Kurumsal Sponsorluk Yönetimi Seçmeli 2 0 0 4
10 9203036342012 Halkla İlişkiler Danışmanlığı Seçmeli 2 0 0 4
11 9203056012017 İletişim Çalışmalarında Kuram Seçmeli 2 0 0 4
12 9203056022012 Bütünsel Risk Yönetimi ve Analizleri Seçmeli 2 0 0 4
13 9203056022017 Politika Oluşturma Seçmeli 2 0 0 4
14 9203056032017 Etkili Sunum Teknikleri Seçmeli 2 0 0 4
15 9203056042017 Medya Analizleri Seçmeli 2 0 0 4
16 9203056052017 Gözetim Toplumu, Etik ve Mahremiyet Seçmeli 2 0 0 4
17 9203056062017 Liderlik ve Takımdaşlık Seçmeli 2 0 0 4
18 9203056141982 Lobicilik Seçmeli 2 0 0 4
19 9203056252007 Sosyal Pazarlama Seçmeli 2 0 0 4
20 9203056292007 Kurumsal Pazarlama Seçmeli 2 0 0 4
21 9203058272007 Toplumsal Cinsiyet ve İletişim Seçmeli 2 0 0 4
22 9203085242011 İletişim Etkinliğinin Ölçümlenmesi Seçmeli 2 0 0 4
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM-DOK
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203036242015 Halkla İlişkilerde Proje Yönetimi Seçmeli 2 0 0 4
2 9203036362012 Sosyal Medya Analizleri Seçmeli 2 0 0 4
3 9203036382012 İletişim Kodları ve Duygusal Zeka Seçmeli 2 0 0 4
4 9203036402013 İletişimde Kadın ve Çocuk Figürü Seçmeli 2 0 0 4
5 9203036422013 Ağızdan Ağıza Pazarlama Seçmeli 2 0 0 4
6 9203056072017 Proje Yönetimi ve Ortaklık Kurma Seçmeli 2 0 0 4
7 9203056082017 Diyalogsal Halkla İlişkiler Seçmeli 2 0 0 4
8 9203056092017 Halkla İlişkiler Araştırmaları Seçmeli 2 0 0 4
9 9203056102017 Araştırmada Özgün Sorunsal ve Öneri Geliştirme Seçmeli 2 0 0 4
10 9203056112017 Metin Analizleri Seçmeli 2 0 0 4
11 9203056122017 Sanayi 4.0 ve Büyük Veri Seçmeli 2 0 0 4
12 9203056132017 Sürdürülebilir Gelişim ve Sosyal Sorumluluk Seçmeli 2 0 0 4
13 9203056142017 Destinasyon Pazarlaması ve Markalaşma Seçmeli 2 0 0 4
14 9203056152017 Siyasal ve Kamusal Hitabet Seçmeli 2 0 0 4
15 9203056162017 İletişim Becerileri Seçmeli 2 0 0 4
16 9203056172017 Kurumsal İletişim Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 4
17 9203056302012 Halkla İlişkilerde Dil ve Söylem Seçmeli 2 0 0 4
18 9203056322012 Problem Çözme ve Örnek Olay Yönetimi Seçmeli 2 0 0 4
19 9203056402012 Medya ve Kültür İncelemeleri Seçmeli 2 0 0 4
20 9203056422012 Uluslararsı Anlaşmazlıkların Çözümünde arabuluculuk ve ikna Edici İletişim Seçmeli 2 0 0 4
21 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
22 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr