Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler - Uluslararası İlişkiler - Lisans Dereccesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Uluslararası İlişkiler Doktora Programı E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "doktora" derecesi alırlar.
Doktora
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm. Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yeterlikleri kazandırmaktır. Doktora programı; a) Lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 42 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 14 adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 300 AKTS’dir. b) Yüksek lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 240 AKTS’dir. Dersler, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarından, asgari ders yükünden sayılmak üzere en fazla üç ders alabilir. Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tezi başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Uluslararası İlişkiler, uluslararası sistem içindeki aktörlerin, öncelikle de uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin, diğer devletlerle, uluslararası örgütler, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini incelemeye yönelik bir bilim dalıdır. Uluslararası İlişkiler anabilim dalı yüksek lisans programımızın da temel amacı; uluslararası ilişkiler biliminin çizdiği çerçeve dahilinde öğrencilerimizin mesleki yaşamlarının gerektireceği bilgi ve beceriyle donanmasını; eleştirel ve derin analitik düşünme, çözüm üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Buna ilaveten doktora programı ile uluslararası ilişkilerin seçilmiş konularında ileri derecede uzmanlaşma elde edilecektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
-
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yonetmenlik/lisansustu.pdf
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. A. Özlem ÖNDER (Bölüm Başkanı) AKTS / DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Zerrin Ayşe ÖZTÜRK (zerrin.ayse.ozturk@ege.edu.tr) AKTS / DS Koordinatör Yardımcısı: Araş. Gör. Tülay GÜL (tulay.gul@ege.edu.tr) İletişim Adresi: E.Ü. İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı E.Ü. Kampüsü 35100 Bornova İZMİR
Bölüm Olanakları
Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüzde uluslararası ilişkilere yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Lisans düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Uluslararası İlişkiler alanında uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
2Uluslararası İlişkiler alanıyla ilgili diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve disiplinler arası etkileşimi tam anlamıyla kavramak,
3Uluslararası İlişkiler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek,
4Uluslararası İlişkiler alanındaki bilgileri diğer disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirmek ve uzmanlık gerektiren sorun ve problemleri disiplinler arası bir yaklaşımla bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek,
5Uluslararası İlişkiler alanına ilişkin kavram, sorun ve problemleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenme sürecini yönlendirebilmek,
6Kendi alanındaki veya alanı dışındaki kişilere Uluslararası İlişkiler alanındaki yenilikleri, güncel bilgileri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilmek,
7Uluslararası İlişkiler alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak,
8Uluslararası İlişkiler alanında edindiği ve özümsediği bilgi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek,Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilmek, geliştirebilmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek.
9Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilmek, geliştirebilmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 Uİ.LİS.SDG1 ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS DERECELİ DOKTORA SDG1 Seçmeli - - - 21
2 9204025052003 Türkçe Uluslararası İlişkiler Teorileri Zorunlu 3 0 0 9
Toplam 3 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204025702014 Türkçe Dış Politika Analizi Zorunlu 3 0 0 9
2 UAİ-LİSANS-SDG2 ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS DERECELİ DOKTORA SDG2 Seçmeli - - - 21
Toplam 6 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204026332016 Türkçe Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 7
2 9204026032013 Türkçe Eleştirel Uluslararası İlişkiler Teorileri Zorunlu 3 0 0 9
3 U.İ.DOK.SDG1 ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA Seçmeli - - - 14
Toplam 6 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRSEM690 Türkçe Seminer Zorunlu 0 0 0 6
2 U.İ.DOK.SDG2 ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA Seçmeli - - - 14
3 9204025202016 Türkçe Uluslararası Politik Ekonomi Zorunlu 3 0 0 10
Toplam 3 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
2 SOSDRYET790 Türkçe Yeterlilik Dersi Zorunlu 0 0 0 25
Toplam 0 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SOSDRTEZONE Türkçe Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
9. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
10. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS DERECELİ DOKTORA SDG1
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204025112003 Türkçe Uluslararası Güvenlik Sorunları Seçmeli 3 0 0 7
2 9204025261982 Türkçe Avrupa Birliği Politik Sistemi Seçmeli 3 0 0 7
3 9204025512008 Türkçe Avrupa Devletler Sistemi ve Doğu Sorunu Seçmeli 3 0 0 7
4 9204025732014 Türkçe Milliyetçilik Teorileri ve Türk Kimliği Seçmeli 3 0 0 7
5 9204025752014 Türkçe Çevre ve Küreselleşme Seçmeli 3 0 0 7
6 9204025772014 Türkçe İnsani Müdahalelerin Etik ve Siyaseti Seçmeli 3 0 0 7
7 9204025792014 Türkçe Uluslararası Sistemde Kafkasya Seçmeli 3 0 0 7
8 9204025812019 Toplumsal Hareketler Seçmeli 3 0 0 7
ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS DERECELİ DOKTORA SDG2
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204025072015 Türkçe Ortadoğu'da Siyaset Seçmeli 3 0 0 7
2 9204025322008 Türkçe Güvenlik Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 0 7
3 9204025362008 Türkçe 20. Yüzyıl'da Dünya Tarihi Seçmeli 3 0 0 7
4 9204025402009 Türkçe Uluslararası Hukukta Temel Hak ve Özgürlükler Seçmeli 3 0 0 7
5 9204025422010 Türkçe Türkiye-AB İlişkileri Seçmeli 3 0 0 7
6 9204025472014 Türkçe Karşılaştırmalı Siyaset Seçmeli 3 0 0 7
7 9204025742014 Türkçe Transatlantik Güvenlik Seçmeli 3 0 0 7
8 9204025762014 Türkçe Değişen Orta Doğu Seçmeli 3 0 0 7
9 9204025802019 Uluslararası Sistemde Güç ve Tehdit Seçmeli 3 0 0 7
ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204026012013 Türkçe Uluslararası İlişkiler Teorilerinde İleri Tartışmalar Seçmeli 3 0 0 7
2 9204026072013 Türkçe ABD Dış Politikası Tarihi Seçmeli 3 0 0 7
3 9204026092019 Savaşın Sebepleri ve Önlenmesi Seçmeli 3 0 0 7
4 9204026132013 Türkçe Uluslararası Güvenlik Örgütleri ve Ortak Güvenlik Seçmeli 3 0 0 7
5 9204026372019 Çağdaş Siyaset Kuramları Seçmeli 3 0 0 7
ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204026022019 Jeopolitik Risk Analizi Seçmeli 3 0 0 0
2 9204026052013 Türkçe Erken Cumhuriyet Döneminde Toplum ve Ekonomi Seçmeli 3 0 0 7
3 9204026162013 Türkçe Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Seçmeli 3 0 0 7
4 9204026242016 Türkçe Orta Doğu Seçmeli 3 0 0 7
5 9204026262014 Türkçe Ulus Devlet ve Şiddet Seçmeli 3 0 0 7
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr