Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat - İktisat - Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
İktisat Doktora programı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "doktora" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm. Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yeterlikleri kazandırmaktır. Doktora programı; a) Lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 42 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 14 adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 300 AKTS’dir. b) Yüksek lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 240 AKTS’dir. Dersler, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarından, asgari ders yükünden sayılmak üzere en fazla üç ders alabilir. Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Programın amacı, alanında lisans veya yüksek lisans eğitimini tamamlamış kişileri, iktisat alanına yönelik olarak geliştirilmek ve üniversitelere akademisyen yetiştirmek amacıyla esnek bir düşünce yapısına sahip olarak giderek artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek hale getirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Doktora programı mezunlarımız, uluslararası piyasalar ve kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilecekleri gibi akademik kariyerlerine başarı ile devam edebilme olanaklarına da sahiplerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programı en üst düzey derece programı olup programı başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yonetmenlik/lisansustu.pdf
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. A. Özlem ÖNDER AKTS / DS Koordinatörü: Prof. Dr. Ayten Ayşen KAYA İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR
Bölüm Olanakları
Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Ayrıca çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.

Program Çıktıları
1İktisadi kavramları, teorileri ve yöntemleri birbirleri ile karşılaştırabilme ve çözümleyici yeni bileşimler oluşturabilme.
2İktisadi aktörlerin ekonomi (devlet, firma, hanehalkı gibi) içerisindeki rollerini değerlendirebilme, işlevlerini belirleyebilme ve eleştirel bir tarzda ele alabilme
3İktisadi sorunlar karşısında politika önerileri tasarlayabilme.
4İleri düzeydeki matematiksel, istatistiki ve ekonometrik analiz araçlarını kullanarak iktisadi sorunları formüle edebilme
5İktisadi sorunların çözümlenmesinde iktisat ve iktisat dışı disiplinlere ilişkin kavram ve analiz araçlarını kullanarak geniş çaplı bilimsel ve eleştirel analiz yapabilme
6Ulusal ve uluslararası ekonomik göstergeleri değerlendirebilme ve öngörülerde bulunabilme.
7Ulusal ve uluslararası iktisadi ve sosyal olayları analiz edebilme, sorgulayabilme ve yorumlayabilme.
8İktisadi ve sosyal olayları tarihsel bir perspektif içerisinde analiz ederek sentezleyebilme
9İktisadi büyüme ve kalkınma sorunlarını formüle edebilme ve bunlara ilişkin sentezler oluşturabilme.
10İktisadi bir konu üzerine tez hazırlayabilme,
11İleri düzeyde hesaplamalar yapabilme, sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, problem çözebilme, bilgi teknolojilerini kullanabilme ve yeni yöntemler geliştirebilme.
12Disiplin içi ve disiplinlerarası akademik çalışma yapabilme.
13Literatüre katkı yapabilecek düzeyde çalışmalar ortaya koyabilme
14Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip rasyonel bir birey olabilme ve bilimi rehber edinebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204035472006 Ekonometrik Yöntemler I Zorunlu 3 0 0 6
2 İK-İKTİSAT-YL-SDG1 İKTİSAT Seçmeli - - - 18
3 9204035532003 İleri Mikro İktisadi Analiz I Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 6 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204035702006 Ekonometrik Yöntemler II Zorunlu 3 0 0 8
2 İKT-YL-SDG2 İKTİSAT Seçmeli - - - 14
3 9204035622003 İleri Makro İktisadi Analiz II Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 6 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İKT-DOK-SDG1 İKTİSAT Seçmeli - - - 21
2 9204036412010 İleri Ekonometrik Analiz Zorunlu 3 0 0 9
Toplam 3 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İKT-DOK-SDG2 İKTİSAT Seçmeli - - - 21
2 9204036542006 Zaman Serisi Analizi Zorunlu 3 0 0 9
Toplam 3 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
İKTİSAT
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204035492006 Globalleşme ve Bölgesel İktisat Seçmeli 3 0 0 6
2 9204035592006 Uygulamalı Genel Denge Seçmeli 3 0 0 6
3 9204035612006 Büyüme Teorileri Seçmeli 3 0 0 6
4 9204035652015 İktisatçılar İçin Matematik Seçmeli 3 0 0 6
5 9204035832014 İleri Karşılaştırmalı Makroiktisat Seçmeli 3 0 0 6
6 9204035852014 Osmanlı İktisat Tarihi Araştırmaları için Paleografya Seçmeli 3 0 0 6
7 9204035902015 İleri Makro İktisat Seçmeli 3 0 0 6
8 9204036682013 Banka İktisadı Seçmeli 3 0 0 6
9 9204038152005 Uluslararası İktisat Teorisi Seçmeli 3 0 0 6
10 9204038192005 Endüstrilerarası İktisat Seçmeli 3 0 0 6
11 9204038312006 Kurumsal İktisat Politikası Seçmeli 3 0 0 6
12 9204038352006 Kamu İktisatı: Mikro İktisadi Uygulamalar. Seçmeli 3 0 0 6
13 9204095692013 Ağ ve Bilgi Teknojileri Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 6
14 9204097072012 Finansal Piyasalar Seçmeli 3 0 0 6
15 9204097132012 İktisat Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
16 9204097412012 Çağdaş İktisadi Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 0 6
İKTİSAT
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204035222003 Türkiye İktisat Tarihı Seçmeli 3 0 0 6
2 9204035402003 Oyun Teorisinin İktisadi Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 6
3 9204035422003 Uluslararası İktisat Politikası Seçmeli 3 0 0 6
4 9204035502003 Çevre İktisatı Seçmeli 3 0 0 6
5 9204035642006 Refah İktisadı ve Kamu Tercihi Seçmeli 3 0 0 6
6 9204035662006 Sanayi İktisadı Seçmeli 3 0 0 6
7 9204035672010 Uluslararası Finans Seçmeli 3 0 0 6
8 9204035682006 Kalkınma Teorileri Seçmeli 3 0 0 6
9 9204035722010 Türev Piyasalar Seçmeli 3 0 0 6
10 9204035742010 Global Finansal Sistem Seçmeli 3 0 0 6
11 9204035762010 Rekabet Teorisi ve Regülasyon Seçmeli 3 0 0 6
12 9204035782013 İktisadi Düşünce Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
13 9204035802013 Enerji Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 6
14 9204035822013 Finans Matematiği Seçmeli 3 0 0 6
15 9204035842014 Çağdaş Kalkınma Paradigmaları: Kuramlar, Politikalar ve Tartışmalar Seçmeli 3 0 0 6
16 9204035862014 Parasal İktisat Seçmeli 3 0 0 6
17 9204035882014 İleri Karşılaştırmalı Makroiktisadi Analiz Seçmeli 3 0 0 6
İKTİSAT
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204036072005 Uluslararası İktisadi Analiz Seçmeli 3 0 0 7
2 9204036092005 Bölgesel İktisadi Analiz Seçmeli 3 0 0 7
3 9204036132005 İktisadi Entegrasyon Seçmeli 3 0 0 7
4 9204036152005 Parasal İktisat Seçmeli 3 0 0 7
5 9204036172005 İşgücü İktisadı Seçmeli 3 0 0 7
6 9204036192005 Yenilik İktisatı Seçmeli 3 0 0 7
7 9204036212005 İktisat Tarihinde Yeni Perspektifler Seçmeli 3 0 0 7
8 9204036252005 İktisatta Yöntem Tartışmaları Seçmeli 3 0 0 7
9 9204036352005 Küreselleşmenin Politik İktisatı Seçmeli 3 0 0 7
10 9204036372005 Gelir, Bölüşüm, Büyüme Teorileri Seçmeli 3 0 0 7
11 9204036372013 Avrupa İktisat Tarihi Seçmeli 3 0 0 7
12 9204036392006 Mikro Ekonometri Seçmeli 3 0 0 7
13 9204036392013 Uluslararası Para İktisadı Seçmeli 3 0 0 7
14 9204036432010 Genel Denge Modelleri Seçmeli 3 0 0 7
15 9204036482005 Finansal İktisat Seçmeli 3 0 0 7
16 9204036632007 İleri Kamu Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 7
17 9204065112004 Finansal Analiz Teknikleri Seçmeli 3 0 0 7
İKTİSAT
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204036162005 AB Türkiye Entegrasyonu Seçmeli 3 0 0 7
2 9204036202005 Yenilik Politikası Seçmeli 3 0 0 6
3 9204036222005 Bilgi İktisatı Seçmeli 3 0 0 7
4 9204036282005 İktisadi Etkinlik ve Verimlilik Analizi Seçmeli 3 0 0 7
5 9204036342005 Uluslararası Ticaret ve Sanayileşme Seçmeli 3 0 0 7
6 9204036382005 Finansal Ekonometri Seçmeli 3 0 0 7
7 9204036392013 Uluslararası Para İktisadı Seçmeli 3 0 0 7
8 9204036402005 Savunma İktisatı Seçmeli 3 0 0 7
9 9204036422005 Tarımın Finansmanı Seçmeli 3 0 0 7
10 9204036442005 Doğal Kaynak ve Çevre İktisatı Seçmeli 3 0 0 7
11 9204036462005 Kent İktisadı Seçmeli 3 0 0 7
12 9204036502005 İstikrar Politikaları Seçmeli 3 0 0 7
13 9204036522005 Nicel İktisadi Analiz Seçmeli 3 0 0 7
14 9204036562010 Makro Ekonometri Seçmeli 2 0 2 7
15 9204036582006 Avrupa Birliği Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 7
16 9204036622006 Uluslararası Para Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 7
17 9204036642009 Yaratıcı Endüstriler ve Yaratıcı Ekonomi Seçmeli 3 0 0 7
18 9204036662010 Kalkınma Makro İktisadı Seçmeli 3 0 0 7
19 9204036682013 Banka İktisadı Seçmeli 3 0 0 7
20 9204036702013 Osmanlı İktisat Tarihi Seçmeli 3 0 0 7
21 9204036762014 Ekoloji, Yeşil Ekonomi ve Kalkınma Seçmeli 3 0 0 7
22 9204036782014 Devlet ve Ekonomi: Ana Akım ve Eleştirel Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 0 7
23 9204065182013 Dış Ticaret İşlemleri ve Finansmanı Seçmeli 3 0 0 7
24 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
25 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr