Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dünyası Araştırmaları - Türk Tarihi - Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
1992 yılında kurulan Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nün bünyesinde bir anabilimdalı olarak faaliyet gösteren Türk Tarihi Anabilim Dalı’dır.Türk Tarihi Anabilim Dalı, ‘Türk Dünyası’nın en eski zamanlardan günümüze kadar uzanan binlerce yıllık tarihini araştırmak üzere kurulmuştur. Türkistan başta olmak üzere, Kafkasya, Ortadoğu, Anadolu, Balkanlar ve Orta Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada cereyan etmiş olan Türk tarihi, plânlanan araştırmalarla, sadece siyâsî ve askerî yönden değil, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden de incelenmeye çalışılmaktadır. Lisansüstü düzeyde yaptırılan tezlerle, yelpazenin bütünüyle Türk Dünyası’nı kucaklayacak şekilde genişletilmesi hedeflenmektedir. Anabilim Dalımızda bir profesör, bir doçent, bir yardımcı doçent, bir doktor ve doktorası devam etmekte olan iki araştırma görevlisi görev yapmaktadır
Kazanılan Derece
Türk Tarihi Doktoru
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Program Orta-Asya, İtil-Ural, Kafkasya ve Balkanlarda yaşayan Türk topluluklarının ve bulundukları bölgedeki siyasal teşekkül ve diğer halklarla ilişkileri ile ilgili dersler ve seminer programları uygulanmaktadır. Dersler katılımcı metotla işlenmektedir. Öğrencinin aktif olarak derslere katılımı sağlanmakta, birinci el kaynakların kullanımı ve tahlilinden hareketle tarihi olaylar irdelenerek anlaşılmaya çalışılmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programımızdan mezun olanlar Türk üniversitelerinin Tarih bölümlerinde araştırma görevlisi ve Yardımcı Doçent olarak görev yapabilirler. Bunun yanında sosyal Bilimler alanında faaliyet gösteren araştırma merkezi, enstitü, müzelerde görev yapabilmektedirler. Sözgelimi programımızda doktora eğitimini tamamlamış bazı öğrencilerimiz şu anda bazı devlet üniversitesinde araştırma görevlisi ve yardımcı doçent olarak görev yapmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrenciler yazılı sınava tabi tutulmaktadır. Bazen seminerler ve dönem ödevleri de sınav yerine sayılabilmektedir. Ara sınavların tümü yarıyılın dokuzuncu haftasında yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihi ve programın tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde anabilim dalı tarafından ilan edilir. Ara sınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Üniversitenin akademik takvimine uymak kaydıyla, final sınavları tarihi ve yeri yine anabilim dalında ilan edilir.Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavı hakkı verilebilir. Her derse ait raporlar, ödevler ve seminer öğrencinin sunumlarındaki performansa göre değerlendirilmektedir. Doktora derslerinin sınavları 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Öğrencinin yazıldığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az %80 oranında devam etmesi gerekir. Bir doktora dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40 ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60 ı toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 75 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Turan Gökçe Tel:0 232 311 10 10 ECTS Koordinatörü: Yard. Doç. Dr. Abdullah Temizkan Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 35100 Bornova/İzmir TÜRKİYE Tel:0 232 388 40 00/2096/123 Belgegeçer:0 232 342 74 96 E-Posta:abdullah.temizkan@gmail.com
Bölüm Olanakları
Bölümümüz bünyesinde bulunduğu enstitünün yapısından dolayı inter-disipliner çalışmalar yapılmasına uygun bir karaktere sahiptir. Sözgelimi Dilbilimi ve Türk Lehçeleri, Halk Bilimi, Türk Dünyası Edebiyatları ve Sanat Tarihi gibi anabilim dallarının bilgi birikiminden faydalanmak mümkün oldu gibi formel olarak bu disiplinlerden de ders almak mümkündür. Bunlara ilaveten Enstitü içerisinde Rusça, İngilizce, Yunanca, Çekçe, Lehçe, Farsça, Arapça gibi dillere hakim araştırmacılardan her zaman istifade etme imkanı bulunmaktadır. Diğer taraftan Türk Tarihi Anabilim Dalı olarak Öğrencilerimizin dil öğrenmeleri ve araştırma yapmaları için teşvik edici olmaya bu konuda kendilerine yardımcı olmaya çalışmaktayız.

Program Çıktıları
1Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgilere sahip olur.
2Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
3Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisini ayırt edebilirler.
4Türk tarihi araştırmalarının problemlerini tanımlayabilip anlatabilirler.
5Mezunlar, Osmanlıca, Rusça, İngilizce yazılmış olan döneme ait metinleri okuyabilir, analiz edebilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.
6Türk tarihinin evrelerini ve bunların ayırt edici siyasi, sosyal, ekonomik özelliklerini sıralayabilirler.
7Mezunlar tarih alanında ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve uzmanlık düzeyinde geliştirebilirler.
8Mezunlar yaptığı özgün akademik araştırmalarla Tarih Bilimine yenilik getirebilecek özgün sonuçlara ulaşabilir.
9Mezunlar kendi alanındaki yeni bilgilere metodolojik ve analitik bir şekilde yakalaşabilir ve tarih alanında uygulanan araştırma usul ve yöntemlerinde yüksek seviyede beceri kazanabilir.
10Bilgiyi uyguladığı eş zamanlı (senkronik), art zamanlı (tarihsel, diyakronik) veya karşılaştırmalı özgün çalışmalar hazırlayabilirler.
11Özgün ve disiplinler arası çalışmalara önderlik edebilen mezunlar araştırmalarında elde ettikleri tarihi ve sosyolojik verileri kuramlaştırabilirler.
12Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.
13Mezunlar, tarihi konuları araştırabilme ve problem çözebilme yeteneğini kazanırlar.
14Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9205015472007 Doğu Avrupa Türk Tarihi I Zorunlu 3 0 0 6
2 TÜRKTARİHİLSDG1 TÜRK TARİHİ LİSANS DERECELİ DOKTORA SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 18
3 9205018012004 Türklüğün Eski Çağları – I Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 6 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9205018322016 Tarih Metodolojisi Zorunlu 3 0 0 6
2 TÜRKTARİHİLSDG2 TÜRK TARİHİ LİSANS DERECELİ DOKTORA SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 18
3 9205018022004 Türklüğün Eski Çağları II Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 6 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9205018332016 Araştırma Teknikleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 6
2 9205016031982 Bozkır Tarihinin Meseleleri – I Zorunlu 3 0 0 6
3 TDA-T.TARİHİ-DR-SDG1 TDA-TÜRK TARİHİ Seçmeli - - - 18
Toplam 6 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9205016041982 Bozkır Tarihinin Meseleleri II. Zorunlu 3 0 0 6
2 9205016282016 Erken Dönem Türk Tarihi Araştırmaları: 20. ve 21. Yüzyıllar Zorunlu 3 0 0 6
3 DRSEM690 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
4 TDA-T.TARİHİ-DR-SDG2 TDA-TÜRK TARİHİ Seçmeli - - - 12
Toplam 6 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
2 SOSDRYET790 Yeterlilik Dersi Zorunlu 0 0 0 25
Toplam 0 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SOSDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
9. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
10. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
TÜRK TARİHİ LİSANS DERECELİ DOKTORA SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9205015512011 Balkanların Siyasi Tarihi I Seçmeli 3 0 0 6
2 9205015572014 Türk-İslam Medeniyeti Tarihi- I Seçmeli 3 0 0 6
3 9205015592014 Altın Orda Devleti ve Bakiyesi Hanlıklar Dönemi Tarihi- I Seçmeli 3 0 0 6
4 9205015712015 Ortaçağ Türk Tarihinin Farsça Kaynakları - I Seçmeli 3 0 0 6
5 9205015732015 Rusçaya Giriş - I Seçmeli 3 0 0 6
6 9205015752015 Çin Tarihi - I Seçmeli 3 0 0 6
7 9205015812019 Rusya Tarihi – I Seçmeli 3 0 0 6
8 9205015832019 İpek Yolu Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
9 9205015972015 Kafkasya Tarihi (1774-1905) I Seçmeli 3 0 0 6
10 9205016232016 Türk Kültür Tarihinde Dinî ve Siyasî Akıl – I Seçmeli 3 0 0 6
11 9205018032004 Türk Dünyasında Yenileşme Hareketleri I Seçmeli 3 0 0 6
12 9205018112004 Türk Mitolojisi I Seçmeli 3 0 0 6
13 9205018132004 Türk Ermeni Münasebetleri I Seçmeli 3 0 0 6
14 9205018232007 Kuzey Kafkasya Tarihinin Kaynakları I Seçmeli 3 0 0 6
15 9205066052016 Hanlıklar Döneminden Günümüze Türkistan Seçmeli 3 0 0 6
TÜRK TARİHİ LİSANS DERECELİ DOKTORA SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9205015522015 Kafkasya Tarihi (1774-1905) - II Seçmeli 3 0 0 6
2 9205015562011 Balkanların Siyasi Tarihi II Seçmeli 3 0 0 6
3 9205015582014 Türk-İslam Medeniyeti Tarihi- II Seçmeli 3 0 0 6
4 9205015602014 Altın Orda Devleti ve Bakiyesi Hanlıklar Dönemi Tarihi- II Seçmeli 3 0 0 6
5 9205015702015 Ortaçağ Türk Tarihinin Farsça Kaynakları - II Seçmeli 3 0 0 6
6 9205015722015 Rusçaya Giriş - II Seçmeli 3 0 0 6
7 9205015742015 Çin Tarihi - II Seçmeli 3 0 0 6
8 9205015842019 Rusya Tarihi – II Seçmeli 3 0 0 6
9 9205016242016 Türk Kültür Tarihinde Dinî ve Siyasî Akıl – II Seçmeli 3 0 0 6
10 9205016322016 Yakınçağlarda Göçebeler, Yerleşikler, Devletler Seçmeli 3 0 0 6
11 9205018042004 Türk Dünyasında Yenileşme Hareketleri II Seçmeli 3 0 0 4
12 9205018102004 Türk Mitolojisi II Seçmeli 3 0 0 6
13 9205018122004 Türk Ermeni Münasebetleri II Seçmeli 3 0 0 6
14 9205018242007 Doğu Avrupa Türk Tarihi II Seçmeli 3 0 0 6
15 9205018262007 Rus Sömürgeciliği ve Oryantalizm Seçmeli 3 0 0 6
TDA-TÜRK TARİHİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9205016222006 Rus İdaresinde Kırım ve Kafkasya Seçmeli 3 0 0 6
2 9205016252016 Tarih, Dil ve Yorum – I Seçmeli 3 0 0 6
3 9205016272016 Erken Dönem Türk Tarihi Araştırmaları:18. ve 19. Yüzyıllar Seçmeli 3 0 0 6
4 9205016292016 Türk Dünyası Tarihi ile İlgili Osmanlı Arşiv Bilgileri I Seçmeli 3 0 0 6
5 9205016412016 Osmanlı Himayesinde Kırım – I Seçmeli 3 0 0 6
6 9205016472007 Ortaçağ Tarihinin Kaynakları I Seçmeli 3 0 0 6
7 9205016542011 Kuzey Kafkasya Müridizmi Seçmeli 3 0 0 6
8 9205016552013 Seyyahların Gözünden Türkistan - I Seçmeli 3 0 0 6
9 9205016572019 Sovyet Sonrası Coğrafya'da Din ve Diplomasi Seçmeli 3 0 0 6
10 9205016592019 Avrasya'da Fikir Akımları Seçmeli 3 0 0 6
11 9205016612019 Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal ve Sosyal Yapı Seçmeli 3 0 0 6
12 9205016632019 Göç Sosyolojisi Seçmeli 3 0 0 6
13 9205016872014 Ortaçağ Yakındoğu Türk Tarihi I Seçmeli 3 0 0 6
TDA-TÜRK TARİHİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9205016022019 Balkanlarda Yaygın Dinler, Resmi-Sivil Kurumları ve Etkileri Seçmeli 3 0 0 0
2 9205016042019 Rusya Federasyonu'ndaki Muhtar Cumhuriyetlerde Siyasal ve Sosyal Gelişmeler Seçmeli 3 0 0 0
3 9205016062019 Balkanlarda Çoklu Kimlikler, Çatışma Alanları ve Etnik Oluşumlar Seçmeli 3 0 0 0
4 9205016262016 Tarih, Dil ve Yorum – II Seçmeli 3 0 0 4
5 9205016302016 Türk Dünyası Tarihi ile İlgili Osmanlı Arşiv Bilgileri II Seçmeli 3 0 0 4
6 9205016422016 Osmanlı Hâkimiyetinde Kırım – II Seçmeli 3 0 0 4
7 9205016432014 Çağdaş Kafkasya Tarihi Seçmeli 3 0 0 4
8 9205016462007 Ortaçağ Tarihinin Kaynakları II Seçmeli 3 0 0 4
9 9205016512009 XIX. Yüzyılda Osmanlı Ülkesine Göç Hareketleri Seçmeli 3 0 0 4
10 9205016562013 Seyyahların Gözünden Türkistan - II Seçmeli 3 0 0 4
11 9205016862014 Ortaçağ Yakındoğu Türk Tarihi II Seçmeli 3 0 0 4
12 9205016882017 Türk Tarihinin Roma Kaynakları Seçmeli 3 0 0 4
13 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
14 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr