Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dünyası Araştırmaları - Türk Halk Bilimi - Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, 1992 yılında kurulmuş olan Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde yer almaktadır. Sosyal bilim formasyonuna sahip ve analitik düşünme becerisini bu alanda kullanabilen, bilimsel merak sahibi, bilimsel bilgi ve felsefî fikir üretebilen, disiplinler arası çalışma yapmaya yatkın, Türk Halk Bilimi ile ilgili bütün alanlarda uzmanlık bilgisiyle sorunlara çözüm üretebilen bilim insanları yetiştirmek amacıyla kurulan Türk Halk Bilimi Anabilim Dalında 3 Profesör, 2 Yardımcı Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara "Türk Halk Bilimi alanında Bilim Doktoru" diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Programda; Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukların halk bilgisi ürünlerinin ele alınması; bilimsel yöntemlerle incelenmesi, yorumlanması ve elde edilen verilerin sistematik olarak açıklanması yanında; kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıklar belirlenerek, tarih boyunca var olan ilişkileri aydınlatmayı amaçlayan çalışmalar yapılmaktadır. Programdaki dersler 2 yarıyıl olarak planlanır. Ders bitiminde yönetmelikte verilen süre içerisinde tez çalışması yapılır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar, Türk Halk Bilimi alanında dünyada ve Türkiye’de yapılmış olan bilimsel yayınları takip edecek ve bu yayınları analiz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanırlar. Ayrıca, eğitim/öğretim kuruluşlarında profesyonel olarak alan/disiplin ile ilgili eğitim verebilecek nitelik kazanırlar. Bu programdan mezun olan kişiler, Doktora diplomasının sağladığı avantajlarla, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde “öğretim üyesi” statüsü elde etmeleri halinde öğretim üyesi olarak çalışabilirler. Ayrıca, ilgili alanlarda istihdam sağlayan çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında da “Dr. Ünvanı” ile görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu Programda her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Metin EKİCİ, metin.ekici@ege.edu.tr Tel: 0 232 3111010-2096 AKTS/DS Koordinatörü: Doç.Dr. Pınar FEDAKAR, pdonmez41@hotmail.com, pinar.fedakar@ege.edu.tr Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 35100 – Bornova - İZMİR TELEFON: 0 232 3111010 - 2096
Bölüm Olanakları
Enstitümüzde, öğrencilerin araştırmada kullanabileceği özel bir referans kütüphanesi "Prof. Dr. Fikret Türkmen Kütüphanesi" mevcuttur. Bunun yanında Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nde verilmekte olan Rusça, Çince ve Yunanca kurslarından yararlanabilirler

Program Çıktıları
1Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı mezunları, halk bilgisi ürünlerinin yaratım, aktarım ve icra konularında sebep sonuç ilişkisi kurabilirler.
2Mezunlar, Türk Halk Bilgisi alanındaki kuram ve yöntemler konusunda yüksek seviyede bilgi sahibidirler ve bu alandaki problemlere metodolojik ve analitik bir şekilde yaklaşıp, çözüm önerisi sunabilirler.
3Mezunlar, Türk Lehçelerinden bir veya bir kaçına ait metinleri okuyabilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.
4Mezunlar, özgün ve disiplinler arası akademik çalışmalar üretebilecek seviyede beceri kazanabilir ve bu çalışmalara önderlik edebilirler.
5Mezunlar, yaptığı özgün akademik çalışmalarla Halk Bilimi disiplinine yenilik getirebilecek bilimsel sonuçlara ulaşabilirler.
6Mezunlar, Türk Halk Bilimi alanında dünyada ve Türkiye’de yapılmış olan bilimsel yayınları takip edecek ve bu yayınları analiz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanırlar.
7Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı mezunları, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgiye sahip olurlar.
8Mezunlar, eğitim/öğretim kuruluşlarında profesyonel olarak alan/disiplin ile ilgili eğitim verebilecek niteliktedirler.
9Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı mezunları, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9205058032004 Halk Bilimi Teorileri I Zorunlu 3 0 0 8
2 9205048152004 Türk Edebiyatında Tasavvuf I Zorunlu 3 0 0 7
3 THB-LD-SDG1 TÜRK HALK BİLİMİ LİSANS DERECELİ DOKTORA Seçmeli - - - 16
Toplam 6 0 0 31
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9205055262016 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik (E) Zorunlu 2 0 0 3
2 9205058042004 Halk Bilimi Teorileri II Zorunlu 3 0 0 3
3 THB-LD-SDG2 TÜRK HALK BİLİMİ LİSANS DERECELİ DOKTORA Seçmeli - - - 15
Toplam 5 0 0 21
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9205056032003 Türk Dünyası Halk Edebiyatlarında Şekil ve Türler I Zorunlu 3 0 0 8
2 TDAHALKBİLDOK-SDG1 TÜRK HALK BİLİMİ Seçmeli - - - 17
3 9205056191982 Uygur Halk Edebiyatı I Zorunlu 3 0 0 7
Toplam 6 0 0 32
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9205056402016 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik (E) Zorunlu 2 0 0 3
2 DRSEM690 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
3 TDAHALKBİLDOK-SDG2 TÜRK HALK BİLİMİ Seçmeli - - - 15
4 9205056262002 Türk Halk Edebiyatında Şekil ve Türler II Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 5 0 0 27
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
2 SOSDRYET790 Yeterlilik Dersi Zorunlu 0 0 0 25
Toplam 0 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SOSDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
9. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
10. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
TÜRK HALK BİLİMİ LİSANS DERECELİ DOKTORA
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9205055372015 Türk Dünyası Folkloru I Seçmeli 3 0 0 5
2 9205055532014 Kültürel Miras I Seçmeli 3 0 0 5
3 9205058072004 Türk Mitolojisi I Seçmeli 3 0 0 5
4 9205058112004 Balkan Türkleri Folkloru I Seçmeli 3 0 0 5
5 9205058132004 Osmanlıca Metinler I Seçmeli 3 0 0 5
6 9205058152005 Saha Yakut Halk Edebiyatı I Seçmeli 3 0 0 5
TÜRK HALK BİLİMİ LİSANS DERECELİ DOKTORA
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9205018102004 Türk Mitolojisi II Seçmeli 3 0 0 6
2 9205028102004 Osmanlıca Metinler II Seçmeli 3 0 0 6
3 9205055201982 Türk Edebiyatında Tasavvuf II Seçmeli 3 0 0 6
4 9205055382014 Türk Dünyası Folkloru II Seçmeli 3 0 0 6
5 9205055542014 Kültürel Miras II Seçmeli 3 0 0 6
6 9205058122004 Balkan Türkleri Folkloru II Seçmeli 3 0 0 6
7 9205058162005 Saha Yakut Halk Edebiyatı II Seçmeli 3 0 0 6
TÜRK HALK BİLİMİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9205056012015 Türk Dünyası Halk Şiiri Seçmeli 3 0 0 5
2 9205056052003 Mizah Teorileri ve Mizah Tipleri I Seçmeli 3 0 0 5
3 9205056072003 Türk Destanları I Seçmeli 3 0 0 5
4 9205056092018 Türk Dünyasında Müzik Gelenekleri I Seçmeli 3 0 0 5
5 9205056872014 Gelenek ve Görenekler I Seçmeli 3 0 0 5
TÜRK HALK BİLİMİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9205056022014 Türk Dünyası Halk Şiiri II Seçmeli 3 0 0 6
2 9205056042018 Türk Dünyasında Müzik Gelenekleri II Seçmeli 3 0 0 6
3 9205056222018 Uygur Halk Edebiyatı II Seçmeli 3 0 0 6
4 9205056282002 Mizah Teorileri ve Mizah Tipleri II Seçmeli 3 0 0 6
5 9205056302002 Türk Destanları II Seçmeli 3 0 0 6
6 9205056882014 Gelenek ve Görenekler II Seçmeli 3 0 0 6
7 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
8 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr