Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Arkeoloji - Klasik Arkeoloji - Lisans Derecesi ile Doktora



Program Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
5678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201055492015 Arkeometrik İncelemeler Işığında İonia'da Arkaik Seramik Zorunlu 3 0 0 6
2 ARK-LDOK-SDG1 KLASİK ARKEOLOJİ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 18
Toplam 3 0 0 24
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201055682014 Karia Arkeolojisi Zorunlu 3 0 0 6
2 ARK-LDOK-SDG2 KLASİK ARKEOLOJİ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 18
Toplam 3 0 0 24
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201055032016 Araştırma Teknikleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 6
2 ARK-KLA-DOK-SDG1 KLASİK-SDG1 Seçmeli - - - 24
Toplam 3 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARK-KLA-DOK-SDG2 KLASİK ARKEOLOJİ Seçmeli - - - 24
2 DRSEM690 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
2 SOSDRYET790 Yeterlilik Dersi Zorunlu 0 0 0 25
Toplam 0 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SOSDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
9. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
10. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
KLASİK ARKEOLOJİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201055512016 Yunan Mimarisindeki Yapı Teknikleri Seçmeli 3 0 0 6
2 9201055552013 Mısır'da Ptolemaioslar Dönemi Sanatı Seçmeli 3 0 0 6
3 9201055592015 Anadolu’da Roma Hakimiyeti ve Küçük Asya’nın Romanizasyonu Seçmeli 3 0 0 6
4 9201058092004 Hellenistik Dönem Ticari Amphoraları Seçmeli 3 0 0 6
5 9201058122004 Hellenistik Dönem Batı Anadolu Heykeltraşlık Okulları. Seçmeli 3 0 0 6
6 9201058152004 Herodotos, Ksenophon, Thukydides Seçmeli 3 0 0 6
7 9201058172005 Kuzeybatı Anadolu Arkaik Dönem Yerli Seramiği Seçmeli 3 0 0 6
8 9201058272010 Arkeoloji ve Kronoloji Seçmeli 3 0 0 6
KLASİK ARKEOLOJİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201055462015 Klasik Dönem Plastiğinde Kişisel Stiller Seçmeli 3 0 0 6
2 9201055582015 Hellenistik ve Roma İmparatorluk Dönemlerinde Şehir ve İdaresi Seçmeli 3 0 0 6
3 9201055662016 Antik Çağ'da Beslenme ve Mutfak Kültürü Seçmeli 3 0 0 6
4 9201055702016 İonia'da Kentleşme Süreci Seçmeli 3 0 0 6
5 9201058042004 Roma Dönemi Ticari Amphoraları Seçmeli 3 0 0 6
6 9201058052004 Yaban Keçisi Stili Seçmeli 3 0 0 6
7 9201058142004 Pausanias, Strabon Seçmeli 3 0 0 6
KLASİK-SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201056012018 Anadolu'da Persler Seçmeli 3 0 0 6
2 9201056032018 İonia'da Arkaik Dönem Seramiği Seçmeli 3 0 0 6
3 9201056052018 Lydia ve Phrygia Arkeolojisi Seçmeli 3 0 0 6
4 9201056072018 Hellen Epigrafisi Seçmeli 3 0 0 6
5 9201056092018 Antik Dönem'de Cam Seçmeli 3 0 0 6
6 9201056112018 Roma Dönemi Küçük Asya'sında Yerel Kült ve Kültürler Seçmeli 3 0 0 6
7 9201056132018 Erken Dönem Yunan Kutsal Alanları Seçmeli 3 0 0 6
8 9201056152018 Batı Anadolu Nekropolisleri Seçmeli 3 0 0 6
9 9201056172018 Roma Dönemi Mimarlığında Yeni Uygulamalar Seçmeli 3 0 0 6
KLASİK ARKEOLOJİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201056022018 İonia Arkeolojisi Seçmeli 3 0 0 6
2 9201056042018 Hellenistik Dönem'de Mühürlü Amphora Üretimi Seçmeli 3 0 0 6
3 9201056062018 Antik Dönem Ölü Gömme Gelenekleri Seçmeli 3 0 0 6
4 9201056082018 Geç Roma Dönemi'nde Ticari İlişkiler Seçmeli 3 0 0 6
5 9201056102018 Şehir Savunmaları ve Savunma Sistemleri Seçmeli 3 0 0 6
6 9201056122018 Dinsel Yazıtlar Seçmeli 3 0 0 6
7 9201056142018 Attika Seramik Sanatı Seçmeli 3 0 0 6
8 9201056162018 Batı Küçük Asya'da Tıp ve Hekimler Seçmeli 3 0 0 6
9 9201056182018 Kuzeybatı Anadolu Antik Dönem Yerleşmeleri Seçmeli 3 0 0 6
10 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
11 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr