Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Arkeoloji - Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi - Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Yüksek lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme.
2Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme.
3Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme.
4Arkeolojide uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme.
5Arkeolojik çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu veya değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6Arkeolojik çalışmalarda kullanılan araştırma yöntemlerinde üst düzey beceriler kazanmış olma.
7Arkeolojik çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme.
8Arkeolojiyle ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme.
9Arkeolojide edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme.
10Arkeoloji çalışmalarını yürüttüğü yörelerin sosyal ilişkilerini inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik faaliyetleri gerçekleştirebilme.
11Arkeoolojideki uzman kilişer ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme.
12Mesleki İngilizcesini uzmanlık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme.
13Arkeolojik bilgileri yaşadığı toplumu bilgi toplumu olma ve sürdürebilme konusunda kullanabilme.
14Arkeolojik çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma.
15Arkeolojik verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARK.PRO.LDD.SDG1 ARKEOLOJİ PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARK. LİSANS DERECELİ DOKTORA SDG1 Seçmeli - - - 12
2 9201065232014 Eski Toplumlarda İnanç Sistemleri ve Din Olgusu Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 3 0 0 18
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARK.PRO.LDD.SDG2 ARKEOLOJİ PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARK. LİSANS DERECELİ DOKTORA SDG2 Seçmeli - - - 12
2 9201065222014 Eski Önasya'da Ticaret Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 3 0 0 18
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201065152016 Araştırma Teknikleri ve Etik (E) Zorunlu 3 0 0 6
2 ARK.PRO.LDD.SDG3 ARKEOLOJİ PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARK. LİSANS DERECELİ DOKTORA SDG3 Seçmeli - - - 18
3 9201066052014 Arkeolojide Kültürel Etkileşim ve Dönüşüm Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 6 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARK.PRO.LDD.SDG4 ARKEOLOJİ PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARK. LİSANS DERECELİ DOKTORA SDG4 Seçmeli - - - 18
2 9201066082014 Arkeolojide Toplumsal Örgütlenme Modelleri Zorunlu 3 0 0 6
3 9201055002013 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 3 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
2 SOSDRYET790 Yeterlilik Dersi Zorunlu 0 0 0 25
Toplam 0 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
2 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
3 SOSDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 15
4 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 6 2 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
9. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
10. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
ARKEOLOJİ PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARK. LİSANS DERECELİ DOKTORA SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201065212014 Arkeolojik Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 6
2 9201065252014 Arkeolojide İkonografik ve İkonolojik Çözümleme Seçmeli 3 0 0 6
3 9201065272014 Çevresel Arkeoloji Seçmeli 3 0 0 6
4 9201065292014 Eski ve Yeni Dünya'da Erken Uygarlıklar Seçmeli 3 0 0 6
5 9201065312014 M.Ö 2. Bin Yılda Doğu ve Batı İlişkileri Seçmeli 3 0 0 6
ARKEOLOJİ PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARK. LİSANS DERECELİ DOKTORA SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201065242014 Arkeolojide Kuramsal Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 0 6
2 9201065262014 Etnoarkeoloji Seçmeli 3 0 0 6
3 9201065282014 Arkeolojide Kentleşme Modelleri Seçmeli 3 0 0 6
4 9201065302014 Neolitikleşme Kuramları Seçmeli 3 0 0 6
5 9201065322014 Eski Toplumlarda Üretim Teknolojisi Seçmeli 3 0 0 6
ARKEOLOJİ PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARK. LİSANS DERECELİ DOKTORA SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201066072014 Eski Toplumlarda Ekonomik Yapı Seçmeli 3 0 0 6
2 9201066092014 Göçebe Arkeolojisi Seçmeli 3 0 0 6
3 9201066112014 Eski Toplumlarda Sanat Olgusu Seçmeli 3 0 0 6
4 9201066132014 Tarih Felsefesi Seçmeli 3 0 0 6
5 9201066152014 Mezopotamya'da Tapınak Mimarisi ve Gelişimi Seçmeli 3 0 0 6
ARKEOLOJİ PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARK. LİSANS DERECELİ DOKTORA SDG4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201066062014 Arkeolojide Göç Olgusu Seçmeli 3 0 0 6
2 9201066102014 Arkeolojide Mekan Analizleri Seçmeli 3 0 0 6
3 9201066122014 Deniz ve Ada Arkeolojisi Seçmeli 3 0 0 6
4 9201066142014 Arkeolojide Çöküş Seçmeli 3 0 0 6
5 9201066162014 M.Ö I. Bin Yılda Doğu ve Batı İlişkileri Seçmeli 3 0 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr