Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe - Felsefe - Lisans Derecesi ile Doktora ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
2016
Kazanılan Derece
Doktora
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 80 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 80 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden 3 veya eşdeğeri bir not olması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, KPDS, ÜDS veya YDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. (T.C. uyruklu adaylar için Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunun yaptığı sınavlar GEÇERLİ DEĞİLDİR.) Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 80 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 80 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden 3 veya eşdeğeri bir not olması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, KPDS, ÜDS veya YDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. (T.C. uyruklu adaylar için Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunun yaptığı sınavlar GEÇERLİ DEĞİLDİR.) Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 24 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dIr. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir.Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 24 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç beşinci yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program henüz mezun vermemiştir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programdaki derslere göre değişiklik göstermektedir. İlgili derse bakınız.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Nilgün Toker Kılınç Telefon: 0- 232 - 311 3070 E-Posta: nilgun.toker.kilinc@ege.edu.tr Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 35100 Bornova / İZMİR
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde 5 profesör, 1 doçent, 5 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 11 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bilgisayarlı ve projeksiyon cihazlı iki adet derslik bulunmaktadır.

Program Çıktıları
11- Felsefenin temel alanlarından en az birine ait önemli temalar, tartışmalar ve düşünceler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olabilme.
22- Felsefi donanımını felsefenin farklı alanlarındaki verimli soruları belirlemekte kullanabilme.
33- Felsefenin temel problemleri hakkında derinlikli bir bilgi ve bilinç sahibi olma ve bu bilgileri zamanımızda ortaya çıkan güncel sorunlara uygulayabilme.
44- Farklı felsefi yaklaşımlar temelinde felsefi kuramları ve yöntemleri değerlendirebilme ve bu yolla felsefi problemlere dair olası yanıtlar ortaya koyabilme.
55- Bağımsız ve iyi tanımlanmış bir araştırmayı danışman eşliğinde ve akademinin etik ilkelerine uygun bir şekilde yürütebilme.
66- Bilgi ve yeteneklerini karmaşık problemleri çözümleyebilmeyi gerektiren alanlarda kullanabilme ve bunun yanı sıra olası çözümler geliştirebilme.
77- Araştırmalarını sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme.
88- Çeşitli felsefi kaynaklardaki bilgileri ve fikirleri sentezleme yeteneğini gösterebilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FLSF-LDDOK-SDG1 FLSF-LDDOK-SDG1 Seçmeli - - - 21
2 9201155012015 Platon Zorunlu 3 0 0 9
Toplam 3 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201155022015 Aristoteles Zorunlu 3 0 0 9
2 FLSF-LDDOK-SDG2 FLSF-LDDOK-SDG2 Seçmeli - - - 21
Toplam 3 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FLSF-YLDDOK-SGD1 FLSF-YLDDOK-SGD1 Seçmeli - - - 21
2 9201156012015 Plotinos ve Yeni-Platonculuk Zorunlu 3 0 0 9
Toplam 3 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201156022015 Erken Dönem Hristiyan Felsefesi Zorunlu 3 0 0 9
2 FLSF-YLDDOK-SGD2 FLSF-YLDDOK-SGD2 Seçmeli - - - 21
Toplam 3 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201156202016 Akademik Araştırma İnceleme (E) Zorunlu 2 0 0 4
2 DRSEM690 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SOSDRYET790 Yeterlilik Dersi Zorunlu 0 0 0 15
Toplam 2 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SOSDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
FLSF-LDDOK-SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201155032015 Hegel Tinin Fenomenolojisine Giriş Seçmeli 3 0 0 7
2 9201155052015 Fenomenoloji I Seçmeli 3 0 0 7
3 9201155072015 Yabancı Dilde Felsefe Metinleri I Seçmeli 3 0 0 7
4 9201155092015 Descartes ve Ontoloji I Seçmeli 3 0 0 7
5 9201155112015 19.yy Alman Politika Felsefesi I: Kant, Fichte Seçmeli 3 0 0 7
6 9201155132015 İslam Felsefesinin Yunan Kaynakları Seçmeli 3 0 0 7
7 9201155152015 Yunanca I Seçmeli 3 0 0 7
8 9201155172015 Tragedya ve Felsefe Seçmeli 3 0 0 7
9 9201155192015 Bilim Tarihi Çalışmaları Seçmeli 3 0 0 7
FLSF-LDDOK-SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201155042015 Hegel: Mantık Bilimi Seçmeli 3 0 0 7
2 9201155062015 Fenomenoloji II Seçmeli 3 0 0 7
3 9201155082015 Yabancı Dilde Felsefe Metinleri II Seçmeli 3 0 0 7
4 9201155102015 Descartes ve Ontoloji II Seçmeli 3 0 0 7
5 9201155122015 19.yy Alman Politika Felsefesi : Hegel ve Marx’ta Praxis Felsefesi Seçmeli 3 0 0 7
6 9201155142015 İslam Felsefesinin Temel Sorunları Seçmeli 3 0 0 7
7 9201155162015 Yunanca II Seçmeli 3 0 0 7
8 9201155182015 Mantık Felsefesi Seçmeli 3 0 0 7
9 9201156092015 Farabi’nin Siyaset Felsefesi Seçmeli 3 0 0 7
FLSF-YLDDOK-SGD1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201155202015 Hegel'in Hukuk Felsefesi Seçmeli 3 0 0 7
2 9201155212015 Modernitenin Felsefi Söylemi Seçmeli 3 0 0 7
3 9201156032015 Adorno: Estetik Teori I Seçmeli 3 0 0 7
4 9201156052015 Çağdaş Siyasal Felsefe I Seçmeli 3 0 0 7
5 9201156072015 Spinoza ve İçkinlik Seçmeli 3 0 0 7
6 9201156112015 Çağdaş Amerikan Liberalizminin Politika Anlayışı Seçmeli 3 0 0 7
7 9201156132015 Yunanca III Seçmeli 3 0 0 7
8 9201156152015 Modernliği Anlamak I Seçmeli 3 7 0 7
9 9201156172015 20. YY Kavram Analizi I Seçmeli 3 0 0 7
10 9201156192015 Modern Felsefi Bir Sorun Olarak Din Seçmeli 3 0 0 7
FLSF-YLDDOK-SGD2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201155222015 Foucault Semineri Seçmeli 3 0 0 7
2 9201156042015 Adorno: Estetik Teori II Seçmeli 3 0 0 7
3 9201156062015 Çağdaş Siyasal Felsefe II Seçmeli 3 0 0 7
4 9201156082015 Çağdaş Spinozacılık Seçmeli 3 0 0 7
5 9201156102015 Cumhuriyet Dönemi Din-Devlet İlişkisi Seçmeli 3 0 0 7
6 9201156122015 Çağdaş Amerikan Liberalizminin Eleştirisi Seçmeli 3 0 0 7
7 9201156142015 Yunanca IV Seçmeli 3 0 0 7
8 9201156162015 Modernliği Anlamak II Seçmeli 3 0 0 7
9 9201156182015 20. YY Kavram Analizi II Seçmeli 3 0 0 7
10 9201156202015 Marksizm ve Din Seçmeli 3 0 0 7
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr