Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Psikoloji - Yüksek Lisans Dereceli DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
1982
Kazanılan Derece
Psikoloji alanında doktora derecesi
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 60 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 60 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, YDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %20’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’u ve mülakat notunun %20’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Psikoloji alanındaki kuramsal yaklaşımlara ve güncel bakış açılarına ilişkin üst düzey bilgiye sahip, bilimsel çalışmalar yürütebilecek ve psikolog yetiştirebilecek kapasitede akademisyenler yetiştirmek programın temel amacıdır. Program kapsamında Deneysel Psikoloji, Sosyal Psikoloji ve Gelişim Psikolojisi alanlarında uzmanlaşmaya yönelik zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. Alınan seçmeli derslerin ağırlığına bağlı olarak Deneysel Psikoloji, Sosyal Psikoloji ve Gelişim Psikolojisi alanlarından birine ait diploma eki verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Psikoloji Doktora derecesi ile mezun olanların büyük bir çoğunluğu devlet ya da özel üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca çeşitli kamu kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler vb.), özel eğitim kurumlarında, endüstri kuruluşlarında çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Kat:3 Bornova/İZMİR İletişim: Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sonia AMADO
Bölüm Olanakları
Bölümde tam zamanlı olarak çalışan 3 profesör, 3 doçent, 4 yardımcı doçent, 10 araştırma görevlisi, 1 uzman bulunmaktadır. Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünde araştırma ve eğitim amacına hizmet eden bir Psikoloji Laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1İnsanın sosyal, gelişimsel, bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini gözlemleme ve açıklayabilme becerisi.
2Uluslar arası ve ulusal literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilme.
3Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek, mesleğinin etik ilkelerini benimsemiş bir birey olabilme.
4Psikoloji alanında ileri düzeyde kuramsal bilgiye sahip olma ve bu bilgiyi uygulama alanlarına taşıyabilme.
5Psikolojinin çeşitli problem alanlarına yönelik çözüm üretme ve kuramlara katkıda bulunabilme
6Veri toplama ve ölçme araçları uygulayabilme, geliştirebilme ya da deney tasarlama, uygulama ve analiz için gerekli bilgisayar programlarını kullanabilme.
7Psikolojisinin çalışma konularında uygun araştırma deseni oluşturabilme ve uygulayabilme.
8Araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201516182016 Psikolojide Çok Değişkenli İstatistikler Zorunlu 3 0 0 9
2 SDG-YLDD-GP-I SDG-YLDD-GP-I Seçmeli - - - 7
Toplam 3 0 0 16
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201516522017 Psikolojide Araştırma Yöntemleri ve Etik İlkeler ( E ) Zorunlu 3 0 0 9
2 SDG-YLDD-GP-II SDG-YLDD-GP-II Seçmeli - - - 5
3 DRSEM690 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 3 0 0 20
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
2 SOSDRYET790 Yeterlilik Dersi Zorunlu 0 0 0 25
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SOSDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
SDG-YLDD-GP-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201516202016 Bellek Araştırmalarında Güncel Konular Seçmeli 3 0 0 7
2 9201516222016 Algı Psikolojisinde Uygulamalı Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 0 7
3 9201516242016 Görsel Dikkat Seçmeli 3 0 0 7
4 9201516282016 Gruplararası İlişkiler Seçmeli 3 0 0 7
5 9201516322016 Sosyal Psikolojide Niteliksel Yöntemler Seçmeli 3 0 0 7
6 9201516342016 Örgüt ve Yönetim Kuramları Seçmeli 3 0 0 7
7 9201516352017 Yaşlılıkta Sosyal ve Bilişsel Değişimler Seçmeli 3 0 0 7
8 9201516362016 Evrimsel Psikolojide Seminer Seçmeli 3 0 0 7
9 9201516372017 Gelişim Psikolojisinde Önleme ve Müdahale Çalışmaları Seçmeli 3 0 0 7
10 9201516392017 İnsan Gelişiminin Nörobilişsel Temelleri Seçmeli 3 0 0 7
11 9201516402017 Çocuk İstismarı ve İhmali Seçmeli 3 0 0 7
12 9201516452018 Madde Tepki Kuramı Modelleri ve Uygulamaları Seçmeli 4 0 0 11
13 9201516472018 Kategorik Veri Analizi Seçmeli 3 0 0 10
SDG-YLDD-GP-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201516172016 Bilişsel Psikolojide Özel Konular: Duygu ve Biliş Seçmeli 3 0 0 5
2 9201516212016 Algoritma ve Programlama Seçmeli 3 0 0 5
3 9201516252016 Sosyal Psikolojide Özel Konular Seçmeli 3 0 0 5
4 9201516272016 Benlik ve Kimlik Seçmeli 3 0 0 5
5 9201516312016 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
6 9201516332016 Sosyal Psikolojide Kültürlerarası Paradigmalar Seçmeli 3 0 0 5
7 9201516332017 Gelişim Psikolojisinde Yeni Konular Seçmeli 3 0 0 6
8 9201516352016 Yapısal Eşitlik Modelleri Seçmeli 3 0 0 5
9 9201516382017 Uygulamalı Gelişim Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 5
10 9201516422017 Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapiler Seçmeli 3 0 0 5
11 9201516442017 Doktora Tez Çalışması Seçmeli 3 0 0 5
12 9201516462017 Aile Kuramları Seçmeli 3 0 0 5
13 9201516502018 Ölçme Eşdeğerliğinde Kuramsal Yaklaşımlar Seçmeli 0 0 0 5
14 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
15 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr