Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Psikoloji - Klinik Psikoloji - Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Klinik psikoloji doktora programından ilk mezun 1982 yılında verilmiştir.
Kazanılan Derece
Klinik Psikoloji alanında doktora derecesi
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 80 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 80 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, YDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 42 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 300'dür. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 42 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Psikoloji ve klinik psikoloji alanındaki temel kuramsal yaklaşımlara ve güncel bakış açılarına ilişkin bilgiye sahip, alanda bağımsız çalışabilmek için gereken klinik beceri ve tutumları olan, klinik uygulamalarda etik değerleri gözeten, kültürler arası farklılıklara ve ihtiyaçlara duyarlı, klinik psikolojinin gelişmesine yönelik araştırmaları planlama ve yürütme becerisi olan ve kendisini geliştirmeye açık klinik psikologlar yetiştirmek programın temel amacıdır. Program, Ruh sağlığı alanında temel klinik becerileri kazandırmayı hedefleyen dersler ve bilimsel araştırma yöntemleriyle ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilerin kendi tercihlerine göre alabilecekleri seçmeli dersler bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Klinik Psikoloji doktora programından mezun olan öğrenciler çoğunlukla devlet ve vakıf üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmaktır. Diğer bir çoğunluk ise kamuda ya da özel ruh sağlığı alanında profesyonel destek vermeye devam etmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Kat:3 Bornova/İZMİR İletişim: Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oya SORİAS
Bölüm Olanakları
Klinik psikoloji anabilim dalında tam zamanlı olarak çalışan 2 profesör 1 yardımcı doçent ve 8 araştırma görevlisi (ÖYP ile görevlendirilmiş) vardır. 4 öğretim üyesi yarı zamanlı görevlendirme ile programa destek vermektedir. Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünde araştırma ve eğitim amacına hizmet eden bir Psikoloji Laboratuarında 1 klinik gözlem ve görüşme odası bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Kişilik yapılarını ve psikolojik bozuklukları değerlendirmede yaygın olarak kullanılan psikolojik testleri uygulama, puanlama, yorumlama ve bir psikolojik değerlendirme fomülasyonunu içeren rapor yazabilme
2Çağdaş psikoterapi yaklaşımlarını karşılaştırabilme ve eleştirebilme
3Belirli bir psikoterapi yaklaşımı çerçevesinde vaka formülasyonu yapabilme ve buna dayalı olarak müdahale tekniklerini uygulayabilme
4Yaşam boyu görülen ruhsal bozuklukları belirleme, tanılama, analiz etme ve açıklama ve yordayabilme
5Düşünce ve bilgiyi açık ve öz bir şekilde ifade edebilme ve klinik psikoloji alanında ders verebilme
6Klinik psikoloji alanında yapılan araştırmaları eleştirel bir gözle inceleyebilme
7Klinik psikoloji bilim dalının ihtiyaçlarına yönelik araştırma düzenleme ve yürütebilme.
8Araştırma verilerini analiz etme ve sonuçlarını yorumlayabilme
9Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
10Uluslar arası ve ulusal literatürü takip ederek ve bilimsel toplantılara katılarak alandaki yenilik ve gelişmelerden haberdar olabilme
11Toplumu ruh sağlığı konusunda bilgilendirme faaliyetleri yürütebilme
12Klinik psikologluk mesleğinin ilkelerine ve klinik psikoloji uygulamalarında etik kuralları her aşamada gözetebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PSİ.KLİ.LDD.SDG1 PSİKOLOJİ KLİNİK PSİKOLOJİ LİSANS DERECELİ DOKTORA.SDG1 Seçmeli - - - 18
2 9201195051982 Psikopatoloji: Çocuk ve Ergenlik Zorunlu 3 0 0 6
3 9201195182011 Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli İstatistik Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 6 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PSİ.KLİ.LDD.SDG2 PSİKOLOJİ KLİNİK PSİKOLOJİ LİSANS DERECELİ DOKTORA.SDG2 Seçmeli - - - 12
2 9201195111982 Psikopataloji: Yetişkinlik Zorunlu 3 0 0 6
3 9201195382006 Psikoterapi Kuram ve Teknikleri Zorunlu 3 0 0 6
4 9201195462014 Yatan Hastalarla Görüşme, Değerlendirme ve Müdahale Zorunlu 1 0 0 6
Toplam 7 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201196652014 Ayaktan Hastalarla Görüşme, Değerlendirme ve Müdahale Zorunlu 3 0 0 6
2 9201196031982 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 0 6
3 PSİ.KLİ.LDD.SDG3 PSİKOLOJİ KLİNİK PSİKOLOJİ LİSANS DERECELİ DOKTORA.SDG3 Seçmeli - - - 12
4 9201196392009 Yetişkin Psikopatolojisi ve Psikoterapisi I Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 9 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201196662014 Çocuk ve Ergenlerle Görüşme, Değerlendirme ve Müdahale Zorunlu 1 0 0 5
2 PSİ.KLİ.LDD.SDG4 PSİKOLOJİ KLİNİK PSİKOLOJİ LİSANS DERECELİ DOKTORA.SDG4 Seçmeli - - - 15
3 9201506182012 Psikopatolojide Yeni Araştırma Yöntemleri ve Konuları Zorunlu 3 0 0 5
4 9201196522009 Yetişkin Psikopatolojisi ve Psikoterapisi II Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 7 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201196692014 Projektif Kişilik Testleri Uygulama ve Yorumlama Zorunlu 1 0 0 10
2 PSİ.KLİ.LDD.SDG5 PSİKOLOJİ KLİNİK PSİKOLOJİ LİSANS DERECELİ DOKTORA.SDG5 Seçmeli - - - 20
Toplam 1 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
PSİKOLOJİ KLİNİK PSİKOLOJİ LİSANS DERECELİ DOKTORA.SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201195171982 Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Seçmeli 3 0 0 6
2 9201195312006 Temel Klinik Beceriler: Görüşme ve Davranış Değiştirme Teknikleri Seçmeli 3 0 0 6
3 9201195352006 Zeka Geriliği ve Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Davranış Değiştirme Seçmeli 3 0 0 6
4 9201195372006 Yaşam Boyu Gelişim Seçmeli 3 0 0 6
5 9201195442011 Transaksiyonel Analiz Seçmeli 3 0 0 6
PSİKOLOJİ KLİNİK PSİKOLOJİ LİSANS DERECELİ DOKTORA.SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201195101982 Klinik Psikolojide Araştırma Yöntemleri(E) Seçmeli 3 0 0 6
2 9201195122011 Klinik Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Seçmeli 3 0 0 6
3 9201195262000 Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Tedavi Seçmeli 3 0 0 6
4 9201195402006 Aile ve Eş Terapisi Seçmeli 3 0 0 6
PSİKOLOJİ KLİNİK PSİKOLOJİ LİSANS DERECELİ DOKTORA.SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201196412009 Projektif Teknikler I Seçmeli 3 0 0 6
2 9201196452009 Klinik Psikolojide Profesyonel Konular Seçmeli 3 0 0 6
3 9201196472009 Sağlık Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 6
4 9201196582009 Farklı Sorun ve Ortamlar için Grup Terapisi Seçmeli 3 0 0 6
5 9201196672014 Aile Terapisi Seçmeli 3 0 0 6
PSİKOLOJİ KLİNİK PSİKOLOJİ LİSANS DERECELİ DOKTORA.SDG4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201196542009 Projektif Teknikler II Seçmeli 3 0 0 5
2 9201196562010 Psikoterapide Yeni Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 0 5
3 9201196622009 Psikobiyolojik Kişilik Kuramı Seçmeli 3 0 0 5
4 9201196642009 Çocuklar için Oyun Terapisi Seçmeli 3 0 0 5
5 9201196682014 Yapısal Eşitleme Modellemeleri Seçmeli 3 0 0 5
6 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
7 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
PSİKOLOJİ KLİNİK PSİKOLOJİ LİSANS DERECELİ DOKTORA.SDG5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201196712014 Yetişkin Psikoterapisi Uygulaması Seçmeli 1 0 0 10
2 9201196732014 Aile Terapisi Uygulamaları Seçmeli 1 0 0 10
3 9201196752014 Farklı Sorun ve Ortamlar İçin Grup Terapisi Uygulaması Seçmeli 1 0 0 10
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr