Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sanat Tarihi - Sanat Tarihi - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Sanat Tarihi Doktora Programı 2013 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Sanat Tarihi alanında Doktora Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına, Sanat tarihi alanında lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 60 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 60 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’u ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Sanat tarihi bölümü bünyesinde üç anabilim dalı bulunmaktadır: Türk-İslam Sanatı Anabilim Dalı, Bizans Sanatı Anabilim Dalı ve Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sanat Tarihi Doktora Programı'nda öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler, sanat tarihi doktoru unvanı ile üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışabilmekte, Arkeoloji ve Etnografya müzelerinde görev alabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. İnci Kuyulu Ersoy Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 35100 Bornova/İZMİR
Bölüm Olanakları
Sanat Tarihi Bölümü'nde, başarı yüzdesine göre seçilmiş öğrencilerin, öğrenim yaşamları boyunca, bilgi ve deneyimlerini artırmak/pekiştirmek için, bölümde yapılan/yapılacak olan kazı ve yüzey araştırmaları, yerinde inceleme gezileri, laboratuar çalışmaları, çeşitli proje ve restorasyan çalışmaları gibi imkanlar sunulmaktadır.

Program Çıktıları
1Sanat Tarihinin temel problemleri hakkında açık seçik bir bilgi ve bilinç sahibi olma ve bu bilgileri zamanımızda ortaya çıkan güncel sorunlara uyarlayabilme.
2Sanatın çeşitli alanları hakkında temel bilgi sahibi olma; insan faaliyetinin farklı alanlarını Sanat Tarihi açısından ele alma ve ifade etme yeteneğini geliştirme.
3Sanatın çeşitli alanları ve çeşitli kültürlerin sanatsal faaliyetleri hakkında bilgili bilinçli, işlenmiş, tutarlı görüş sahibi olma.
4Sanat Tarihi konusunda başkalarını dinlemenin ve tartışmanın önemini ve gereğini kavrama ve diyaloğun gereklerini yerine getirme.
5Güncel sorunları irdeleyerek geçmiş ve bugün arasında ilişki kurabilme.
6Sanat Tarihi dışındaki alanların sorunlarını hızla kavrayabilme.
7Görüşlerini gerek yazılı gerekse sözlü olarak, açık biçimde ifade edebilme.
8Estetik ve ahlaki duyarlılıklar edinme.
9Analitik düşünebilme.
10Sanat eserlerini, kültürlerin yaşadığı coğrafya, dönemin yaşam ve düşünce biçimleri ile eserin öz nitelikleri arasında ilişkiler kurarak tanımlayabilme.
11Herhangi bir dönemdeki herhangi bir eseri gördüğünde, öz niteliklerinden yola çıkarak tanıyabilme ve tanımlayabilme.
12Kültürel ürünlerle ilgili daha önce yapılmış ancak temellendirilmemiş yerleşik kanıları, önyargıları ve açık olmayan varsayımları ortaya koyabilme.
13Uygarlıkların kendi içinde ve tarihsel süreç içinde geçirdiği değişimleri ve bunların kültür varlıkları üzerindeki etkisini ortaya koyabilme.
14Bir eserin öz niteliklerinden yola çıkarak, dönemin genel özelliklerini ayırt edebilme ve farklı eserler arasında ilişki kurabilme.
15Bir eserin veya bir eser üzerindeki süslemenin plan, kesit ya da çözümsel izdüşümünü, evrensel çizim tekniklerini ve araçlarını kullanarak çizebilme
16Toprak altında kalmış eserlerin çıkarılabilmesi için edindiği yöntem ve becerileri alana uygulayabilme.
17Kültür varlıkları üzerinde yer alan farklı dillerdeki kitabeleri okuyabilme ya da farklı disiplinlerden yardım alarak çözümleyebilme.
18Kültür varlıklarının koruma ve onarımı ile ilgili edindiği bilimsel yaklaşımı çağdaş gereksinimler doğrultusunda uygulayabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000000000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201246232017 Anadolu Türk Mimarisinde Yapı Elemanları I Zorunlu 2 0 0 4
2 9201246272017 Batı Anadolu Bizans Mimarisi Açısından Bölgedeki Arkeolojik Kazılar I Zorunlu 2 0 0 4
3 9201246252017 Osmanlıda Batılılaşma I Zorunlu 2 0 0 4
4 SAN-TAR-YLDR-SDG1 SANAT TARİHİ YÜKSEK LİS.DERECELİ DR1 Seçmeli - - - 15
Toplam 6 0 0 27
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201246042017 Anadolu Türk Mimarisinde Yapı Elemanları II Zorunlu 2 0 0 3
2 9201246062017 Batı Anadolu Bizans Mimarisi Açısından Bölgedeki Arkeolojik Kazılar II Zorunlu 2 0 0 3
3 9201246022017 Osmanlıda Batılılaşma II Zorunlu 2 0 0 3
4 SAN-TAR-YLDR-SDG2 SANAT TARİHİ YÜKSEK LİS.DERECELİ DR2 Seçmeli - - - 6
5 9201256362016 Sanat Tarihinde Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 0 3
6 DRSEM690 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 8 0 0 24
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
2 SOSDRYET790 Yeterlilik Dersi Zorunlu 0 0 0 25
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SOSDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
SANAT TARİHİ YÜKSEK LİS.DERECELİ DR1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201046012015 Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi I Seçmeli 3 0 0 6
2 9201046032015 Bizans Sanatında Günlük Yaşamdan Yansımalar I Seçmeli 3 0 0 6
3 9201046052015 Osmanlı Medreseleri I Seçmeli 3 0 0 6
4 9201046132015 Osmanlı Ticaret Yapıları I Seçmeli 3 0 0 6
5 9201046172015 Bizans Maden Sanatı I Seçmeli 3 0 0 6
6 9201046212015 Osmanlı Dönemi Kültür Ortamında Levantenler I Seçmeli 3 0 0 6
7 9201046232015 Cumhuriyet Dönemi Sanatı I Seçmeli 3 0 0 6
8 9201046292015 Avrupa Resminde İkonografik Denemeler I Seçmeli 3 0 0 6
9 9201046312015 Bizans Kilise Mimarisinde Biçim ve İşlev I Seçmeli 3 0 0 6
10 9201046332015 Seyahatnamelerin Belge Olarak Değerlendirilmesi I Seçmeli 3 0 0 6
11 9201046352015 Anadolu Türk-Hamamları I Seçmeli 3 0 0 6
12 9201046372015 Avrupa Sanatında Oryantalizm I Seçmeli 3 0 0 6
13 9201046392015 Bizans Tasvir Sanatında İçerik I Seçmeli 3 0 0 6
14 9201046412015 Anadolu'da Türk Konut Mimarisi I Seçmeli 3 0 0 6
15 9201046912015 Anadolu Türk Mimarisinde Süsleme I Seçmeli 3 0 0 6
16 9201046932015 Osmanlı Seramiklerinde Form ve Desen I Seçmeli 3 0 0 6
17 9201256332016 Bizans , Selçuklu ve Beylikler Mimarisi İlişkileri I Seçmeli 3 0 0 6
SANAT TARİHİ YÜKSEK LİS.DERECELİ DR2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201046022018 Bizans Askeri Mimarisi Seçmeli 3 0 0 6
2 9201046142015 Bizans Sanatında Günlük Yaşamdan Yansımalar II Seçmeli 3 0 0 6
3 9201046202015 Anadolu'da Türk Konut Mimarisi II Seçmeli 3 0 0 6
4 9201046222015 Cumhuriyet Dönemi Sanatı II Seçmeli 3 0 0 6
5 9201046242015 Avrupa Sanatında Oryantalizm II Seçmeli 3 0 0 6
6 9201046262015 Anadolu Türk Hamamları II Seçmeli 3 0 0 6
7 9201046282015 Osmanlı Medreseleri II Seçmeli 3 0 0 6
8 9201046302015 Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi II Seçmeli 3 0 0 6
9 9201046322015 Bizans Kilise Mimarisinde Biçim ve İşlev II Seçmeli 3 0 0 6
10 9201046342015 Seyahatnamelerin Belge Olarak Değerlendirilmesi II Seçmeli 3 0 0 6
11 9201046362015 Avrupa Resminde İkonografik Denemeler II Seçmeli 3 0 0 6
12 9201046382015 Osmanlı Ticaret Yapıları II Seçmeli 3 0 0 6
13 9201046402015 Bizans Tasvir Sanatında İçerik II Seçmeli 3 0 0 6
14 9201046422015 Bizans Maden Sanatı II Seçmeli 3 0 0 6
15 9201046442015 Bizans Askeri Mimarisi Seçmeli 3 0 0 6
16 9201046462015 Osmanlı Dönemi Kültür Ortamında Levantenler II Seçmeli 3 0 0 6
17 9201046902015 Anadolu Türk Mimarisinde Süsleme II Seçmeli 3 0 0 6
18 9201046922015 Osmanlı Seramiklerinde Form ve Desen II Seçmeli 3 0 0 6
19 9201256342016 Bizans , Selçuklu ve Beylikler Mimarisi İlişkileri II Seçmeli 3 0 0 6
20 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
21 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr