Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Anatomi - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Kürsü'sünü 1955 yılında Doç. Dr. İsmail Ulutaş kurmuştur. 1993 yılında Morfoloji Kürsüsü Anatomi Anabilim Dalı ve Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı olmak üzere ikiye ayrılmıştır, halen Anatomi A.B.D. olarak devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Bilim Doktoru
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Anatomi Doktora Programı ile öğrencilerin ilgili alanlarda uzmanlaşmaları ve bu disiplindeki becerilerini geliştirebilmeleri sağlanmaktadır. Canlı yaşamı ile ilgili konularda bilimsel alanda gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplini kazanmış, girişimcilik yetenekleri ile donatılmış insan gücünün yetiştirilmesinde lisansüstü eğitimin verilmesi programın temel hedefidir. Doktora derecesi dersler ve araştırmayı kapsayan dört yıllık bir programdır. İlk iki yıl genelde uzmanlık alanı ile ilgili derslerin alınmasını ve tez çalışmasına hazırlığı kapsamaktadır. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencinin tercihine göre uzmanlaşacağı alana uygun disiplinlerarası sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yükseköğrenime bağlı Üniversitelerde Akademik kariyere başlama imkanı sağlanmış olur.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde belirtilmiştir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
E.ÜTıp Fakültesi Anatomi A.B.D Tel : 0232 388 10 98 Fax : 0232 388 10 98 mail : anatomi@mail.ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Öğretim üyesi - amfi - derslik - laboratuvar ( maket ve kadavra üzerinde eğitim olanağı )

Program Çıktıları
1İnsan Anatomisinin terminolojisini açıklayabilme ve gelişimsel özelliklerini tanımlayabilme
2Anatomi kavramı, çalışma alanları ve bölümleri ile ilgili bilgileri kullanabilme
3Anatominin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme ve diğer disiplinler ile ilgili bilgileri bütünleştirerek yorumlayabilme
4İnsan vucudundaki sistemleri, sistemleri oluşturan organları, yapılarını ve fonksiyonel özelliklerini sıralayabilme becerisinin kananılması
5Anatomi ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, hesapsal ve deneysel yöntemler ile hipotezi çözme becerisi kazanabilme
6Bilimsel makale okuma, değerlendirme ve ulusal - uluslar arası çağdaş sorunları takip edebilme
7Alanı ile ilgili konularda yeterli tecrübe ve disiplin kazanabilme, uzmanlaşabilme
8Disipliniçi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme ve makale hazırlayabilme
9Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme
10İnsan Anatomisinin terminolojisini açıklayabilme ve gelişimsel özelliklerini tanımlayabilme
11Anatomi kavramı, çalışma alanları ve bölümleri ile ilgili bilgileri kullanabilme
12Anatominin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme ve diğer disiplinler ile ilgili bilgileri bütünleştirerek yorumlayabilme
13İnsan vucudundaki sistemleri, sistemleri oluşturan organları, yapılarını ve fonksiyonel özelliklerini sıralayabilme becerisinin kananılması
14Anatomi ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, hesapsal ve deneysel yöntemler ile hipotezi çözme becerisi kazanabilme
15Bilimsel makale okuma, değerlendirme ve ulusal - uluslar arası çağdaş sorunları takip edebilme
16Alanı ile ilgili konularda yeterli tecrübe ve disiplin kazanabilme, uzmanlaşabilme
17Disipliniçi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme ve makale hazırlayabilme
18Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme
19İnsan Anatomisinin terminolojisini açıklayabilme ve gelişimsel özelliklerini tanımlayabilme
20Anatomi kavramı, çalışma alanları ve bölümleri ile ilgili bilgileri kullanabilme
21Anatominin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme ve diğer disiplinler ile ilgili bilgileri bütünleştirerek yorumlayabilme
22İnsan vucudundaki sistemleri, sistemleri oluşturan organları, yapılarını ve fonksiyonel özelliklerini sıralayabilme becerisinin kananılması
23Anatomi ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, hesapsal ve deneysel yöntemler ile hipotezi çözme becerisi kazanabilme
24Bilimsel makale okuma, değerlendirme ve ulusal - uluslar arası çağdaş sorunları takip edebilme
25Alanı ile ilgili konularda yeterli tecrübe ve disiplin kazanabilme, uzmanlaşabilme
26Disipliniçi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme ve makale hazırlayabilme
27Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme
28İnsan Anatomisinin terminolojisini açıklayabilme ve gelişimsel özelliklerini tanımlayabilme
29Anatomi kavramı, çalışma alanları ve bölümleri ile ilgili bilgileri kullanabilme
30Anatominin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme ve diğer disiplinler ile ilgili bilgileri bütünleştirerek yorumlayabilme
31İnsan vucudundaki sistemleri, sistemleri oluşturan organları, yapılarını ve fonksiyonel özelliklerini sıralayabilme becerisinin kananılması
32Anatomi ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, hesapsal ve deneysel yöntemler ile hipotezi çözme becerisi kazanabilme
33Bilimsel makale okuma, değerlendirme ve ulusal - uluslar arası çağdaş sorunları takip edebilme
34Alanı ile ilgili konularda yeterli tecrübe ve disiplin kazanabilme, uzmanlaşabilme
35Disipliniçi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme ve makale hazırlayabilme
36Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme
37İnsan Anatomisinin terminolojisini açıklayabilme ve gelişimsel özelliklerini tanımlayabilme
38Anatomi kavramı, çalışma alanları ve bölümleri ile ilgili bilgileri kullanabilme
39Anatominin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme ve diğer disiplinler ile ilgili bilgileri bütünleştirerek yorumlayabilme
40İnsan vucudundaki sistemleri, sistemleri oluşturan organları, yapılarını ve fonksiyonel özelliklerini sıralayabilme becerisinin kananılması
41Anatomi ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, hesapsal ve deneysel yöntemler ile hipotezi çözme becerisi kazanabilme
42Bilimsel makale okuma, değerlendirme ve ulusal - uluslar arası çağdaş sorunları takip edebilme
43Alanı ile ilgili konularda yeterli tecrübe ve disiplin kazanabilme, uzmanlaşabilme
44Disipliniçi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme ve makale hazırlayabilme
45Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme
46İnsan Anatomisinin terminolojisini açıklayabilme ve gelişimsel özelliklerini tanımlayabilme
47Anatomi kavramı, çalışma alanları ve bölümleri ile ilgili bilgileri kullanabilme
48Anatominin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme ve diğer disiplinler ile ilgili bilgileri bütünleştirerek yorumlayabilme
49İnsan vucudundaki sistemleri, sistemleri oluşturan organları, yapılarını ve fonksiyonel özelliklerini sıralayabilme becerisinin kananılması
50Anatomi ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, hesapsal ve deneysel yöntemler ile hipotezi çözme becerisi kazanabilme
51Bilimsel makale okuma, değerlendirme ve ulusal - uluslar arası çağdaş sorunları takip edebilme
52Alanı ile ilgili konularda yeterli tecrübe ve disiplin kazanabilme, uzmanlaşabilme
53Disipliniçi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme ve makale hazırlayabilme
54Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme
55İnsan Anatomisinin terminolojisini açıklayabilme ve gelişimsel özelliklerini tanımlayabilme
56Anatomi kavramı, çalışma alanları ve bölümleri ile ilgili bilgileri kullanabilme
57Anatominin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme ve diğer disiplinler ile ilgili bilgileri bütünleştirerek yorumlayabilme
58İnsan vucudundaki sistemleri, sistemleri oluşturan organları, yapılarını ve fonksiyonel özelliklerini sıralayabilme becerisinin kananılması
59Anatomi ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, hesapsal ve deneysel yöntemler ile hipotezi çözme becerisi kazanabilme
60Bilimsel makale okuma, değerlendirme ve ulusal - uluslar arası çağdaş sorunları takip edebilme
61Alanı ile ilgili konularda yeterli tecrübe ve disiplin kazanabilme, uzmanlaşabilme
62Disipliniçi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme ve makale hazırlayabilme
63Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme
64İnsan Anatomisinin terminolojisini açıklayabilme ve gelişimsel özelliklerini tanımlayabilme
65Anatomi kavramı, çalışma alanları ve bölümleri ile ilgili bilgileri kullanabilme
66Anatominin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme ve diğer disiplinler ile ilgili bilgileri bütünleştirerek yorumlayabilme
67İnsan vucudundaki sistemleri, sistemleri oluşturan organları, yapılarını ve fonksiyonel özelliklerini sıralayabilme becerisinin kananılması
68Anatomi ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, hesapsal ve deneysel yöntemler ile hipotezi çözme becerisi kazanabilme
69Bilimsel makale okuma, değerlendirme ve ulusal - uluslar arası çağdaş sorunları takip edebilme
70Alanı ile ilgili konularda yeterli tecrübe ve disiplin kazanabilme, uzmanlaşabilme
71Disipliniçi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme ve makale hazırlayabilme
72Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme
73İnsan Anatomisinin terminolojisini açıklayabilme ve gelişimsel özelliklerini tanımlayabilme
74Anatomi kavramı, çalışma alanları ve bölümleri ile ilgili bilgileri kullanabilme
75Anatominin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme ve diğer disiplinler ile ilgili bilgileri bütünleştirerek yorumlayabilme
76İnsan vucudundaki sistemleri, sistemleri oluşturan organları, yapılarını ve fonksiyonel özelliklerini sıralayabilme becerisinin kananılması
77Anatomi ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, hesapsal ve deneysel yöntemler ile hipotezi çözme becerisi kazanabilme
78Bilimsel makale okuma, değerlendirme ve ulusal - uluslar arası çağdaş sorunları takip edebilme
79Alanı ile ilgili konularda yeterli tecrübe ve disiplin kazanabilme, uzmanlaşabilme
80Disipliniçi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme ve makale hazırlayabilme
81Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930101SDG1 Anatomi Yükseklisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 10
2 9301016042019 Dolaşım Sistemi Zorunlu 4 2 0 8
3 9301016012013 Hareket Sistemi Zorunlu 9 4 0 22
4 9301016012019 Hareket Sistemi Zorunlu 7 3 0 12
5 930101SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 8
Toplam 20 9 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930101SDG2 Anatomi Yükseklisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 12
2 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
3 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
4 930101SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 24
5 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
6 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
7 9301016032019 Sinir Sistemi Zorunlu 7 3 0 12
Toplam 11 3 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930101SDG3 Anatomi Yükseklisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
2 930101SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 3
3 9301016032013 Sinir Sistemi Zorunlu 9 4 0 22
4 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 9 4 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930101SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 25
2 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Anatomi Yükseklisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301016022013 Solunum Sistemi Seçmeli 2 1 0 8
2 9301016052013 Beş Duyu Seçmeli 2 1 0 8
3 9301016062013 Disseksiyon ve Fiksasyon Tekniği Seçmeli 2 1 0 8
4 9301016072016 Plastinasyon Teknikleri Seçmeli 3 2 0 10
5 9301016082016 Sindirim Sistemi Seçmeli 3 1 0 10
6 9301016102013 Urogenital Sistem Seçmeli 2 1 0 5
7 9301016132019 Topografik Anatomi Seçmeli 3 2 0 8
8 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
9 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301016022013 Solunum Sistemi Seçmeli 2 1 0 8
2 9301016042014 Dolaşım Sistemi Seçmeli 4 2 0 15
3 9301016052013 Beş Duyu Seçmeli 2 1 0 8
4 9301016062013 Disseksiyon ve Fiksasyon Tekniği Seçmeli 2 1 0 8
5 9301016072016 Plastinasyon Teknikleri Seçmeli 3 2 0 10
6 9301016082016 Sindirim Sistemi Seçmeli 3 1 0 10
7 9301016102013 Urogenital Sistem Seçmeli 2 1 0 5
8 9301016122016 Topografik Anatomi Seçmeli 3 2 0 10
9 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
10 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Anatomi Yükseklisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301016022013 Solunum Sistemi Seçmeli 2 1 0 8
2 9301016052013 Beş Duyu Seçmeli 2 1 0 8
3 9301016062013 Disseksiyon ve Fiksasyon Tekniği Seçmeli 2 1 0 8
4 9301016072016 Plastinasyon Teknikleri Seçmeli 3 2 0 10
5 9301016082016 Sindirim Sistemi Seçmeli 3 1 0 10
6 9301016102013 Urogenital Sistem Seçmeli 2 1 0 5
7 9301016132019 Topografik Anatomi Seçmeli 3 2 0 8
8 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
9 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301016022013 Solunum Sistemi Seçmeli 2 1 0 8
2 9301016042014 Dolaşım Sistemi Seçmeli 4 2 0 15
3 9301016052013 Beş Duyu Seçmeli 2 1 0 8
4 9301016062013 Disseksiyon ve Fiksasyon Tekniği Seçmeli 2 1 0 8
5 9301016072016 Plastinasyon Teknikleri Seçmeli 3 2 0 10
6 9301016082016 Sindirim Sistemi Seçmeli 3 1 0 10
7 9301016102013 Urogenital Sistem Seçmeli 2 1 0 5
8 9301016122016 Topografik Anatomi Seçmeli 3 2 0 10
9 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
10 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Anatomi Yükseklisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301016022013 Solunum Sistemi Seçmeli 2 1 0 8
2 9301016052013 Beş Duyu Seçmeli 2 1 0 8
3 9301016062013 Disseksiyon ve Fiksasyon Tekniği Seçmeli 2 1 0 8
4 9301016072016 Plastinasyon Teknikleri Seçmeli 3 2 0 10
5 9301016082016 Sindirim Sistemi Seçmeli 3 1 0 10
6 9301016102013 Urogenital Sistem Seçmeli 2 1 0 5
7 9301016132019 Topografik Anatomi Seçmeli 3 2 0 8
8 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
9 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301016022013 Solunum Sistemi Seçmeli 2 1 0 8
2 9301016042014 Dolaşım Sistemi Seçmeli 4 2 0 15
3 9301016052013 Beş Duyu Seçmeli 2 1 0 8
4 9301016062013 Disseksiyon ve Fiksasyon Tekniği Seçmeli 2 1 0 8
5 9301016072016 Plastinasyon Teknikleri Seçmeli 3 2 0 10
6 9301016082016 Sindirim Sistemi Seçmeli 3 1 0 10
7 9301016102013 Urogenital Sistem Seçmeli 2 1 0 5
8 9301016122016 Topografik Anatomi Seçmeli 3 2 0 10
9 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
10 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301016022013 Solunum Sistemi Seçmeli 2 1 0 8
2 9301016042014 Dolaşım Sistemi Seçmeli 4 2 0 15
3 9301016052013 Beş Duyu Seçmeli 2 1 0 8
4 9301016062013 Disseksiyon ve Fiksasyon Tekniği Seçmeli 2 1 0 8
5 9301016072016 Plastinasyon Teknikleri Seçmeli 3 2 0 10
6 9301016082016 Sindirim Sistemi Seçmeli 3 1 0 10
7 9301016102013 Urogenital Sistem Seçmeli 2 1 0 5
8 9301016122016 Topografik Anatomi Seçmeli 3 2 0 10
9 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
10 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr