Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Spor Hekimliği - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Spor Hekimliği doktora programı Eylül 1995'de başlatılmış, ilk döneminde kayıtlanan altı öğrencisinden beşi 1999-2001 yılları arasında mezun olmuştur. Program içeriği tamamen değiştirilerek Eylül 2010'da tekrar hayata geçirilmiştir. Programın isminin "Sporda Biyomedikal Uygulamalar" şeklinde değiştirilmesi için yapılan başvuru Yükseköğretim Kurulu tarafından 30 Kasım 2011 tarihinde kabul edilmiştir.
Kazanılan Derece
Program sonunda "Sporda Biyomedikal Uygulamalar" konusunda doktora derecesi kazanılmaktadır.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına, Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’u ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi, danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Mültidisipliner yapıdaki Spor Hekimliğinin klinik dışı araştırma alanları olan egzersiz fizyolojisi, egzersiz biyokimyası, moleküler biyoloji ve genetik uygulamaları ile antrenman bilimi konularında bireysel ve grup halinde araştırma ve çalışma yapabilecek ve ortaya konacak hipotezlere ilişkin çözümler üretebilecek araştırıcı bilim insanlarının yetiştirilmesini içerir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Devlet ve özel üniversitelerde ilgili bilim alanlarında araştırmacı olarak çalışmak, spora ilişkin araştırma ve eğitim merkezleri ile spor kulüplerinde görev yapmaktır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ders Öğretim Planında verilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı. Program başkanı anılan Anabilim Dalının başkanı, AKTS/DS koordinatörü anılan Anabilim Dalının başkanı veya onun görevlendireceği bir Öğretim Üyesidir.
Bölüm Olanakları
Bölümde dört profesör ve bir yardımcı doçent bulunmakta, diğer bölümlerden de öğretim üyesi desteği almaktadır. Sportif performans, kardiyopulmoner egzersiz testi ve biyokimya laboratuvarları bulunmaktadır. Özel bir kütüphanesi vardır. Türkiye Spor Hekimleri Derneğinin merkezi de bölümde yer almaktadır.

Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6Egzersiz fizyolojisi, egzersiz biyokimyası, beslenme ve ergojenik yardım, moleküler biyoloji ve spor genetiği temel biyomedikal alanlarındaki kuramsal bilgileri ilişkilendirebilme ve bunları yorumlayabilme.
7Egzersiz fizyolojisi, egzersiz biyokimyası, beslenme ve ergojenik yardım, moleküler biyoloji ve spor genetiği temel biyomedikal alanlarındaki kuramsal bilgileri ilişkilendirebilme ve bunları yorumlayabilme.
8Egzersiz fizyolojisi, egzersiz biyokimyası, beslenme ve ergojenik yardım, moleküler biyoloji ve spor genetiği temel biyomedikal alanlarındaki kuramsal bilgileri ilişkilendirebilme ve bunları yorumlayabilme.
9Egzersiz fizyolojisi, egzersiz biyokimyası, beslenme ve ergojenik yardım, moleküler biyoloji ve spor genetiği temel biyomedikal alanlarındaki kuramsal bilgileri ilişkilendirebilme ve bunları yorumlayabilme.
10Egzersiz fizyolojisi, egzersiz biyokimyası, beslenme ve ergojenik yardım, moleküler biyoloji ve spor genetiği temel biyomedikal alanlarındaki kuramsal bilgileri ilişkilendirebilme ve bunları yorumlayabilme.
11Egzersiz fizyolojisi, egzersiz biyokimyası, beslenme ve ergojenik yardım, moleküler biyoloji ve spor genetiği temel biyomedikal alanlarındaki kuramsal bilgileri ilişkilendirebilme ve bunları yorumlayabilme.
12Egzersiz fizyolojisi, egzersiz biyokimyası, beslenme ve ergojenik yardım, moleküler biyoloji ve spor genetiği temel biyomedikal alanlarındaki kuramsal bilgileri ilişkilendirebilme ve bunları yorumlayabilme.
13Egzersiz fizyolojisi, egzersiz biyokimyası, beslenme ve ergojenik yardım, moleküler biyoloji ve spor genetiği temel biyomedikal alanlarındaki kuramsal bilgileri ilişkilendirebilme ve bunları yorumlayabilme.
14Sporda biyomedikal alanlara ilişkin deney ve testleri yetkin şekilde tasarlayabilme ve uygulayabilme, verilerini çözümleyebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme.
15Farklı performans düzeyi, cinsiyet, yaş, çevre ve sağlık koşullarındaki bireylere testleri sonucunda egzersiz ve antrenman açısından çözüm önerilerinde bulunabilme.
16Gerek sportif performansa, gerekse metabolik hastalıklara ilişkin moleküler biyoloji ve spor genetiği izleyici maddeleri ışığında hangi tür egzersizlerin yararlı olacağına karar verebilme.
17Ulusal veya uluslararası ölçekte bağımsız veya ortak araştırma ve projeleri yürütmede farklı birimlerle takım çalışması yapabilme.
18Sporun toplum sağlığındaki yerinin farkında olma ve bunu uygulayabilme, temel yaşam desteği verme becerisini kazanma ve güncelleyebilme.
19Sorgulama kapasitesini geliştirme, inisiyatif ve yaratıcılığını kullanabilme.
20Gerek konusuna ilişkin olarak, gerekse diğer bilimsel, teknolojik, sosyal ve felsefesel konularda hayat boyu öğrenmenin gereğini benimseme ve kendini geliştirebilme.
21Bilgi ve uyuglama birikimini sözlü ve yazılı olarak ve hitap edilecek topluluğa uygun düzeyde açık ve öz bir şekilde aktarabilme ve iletişim kurabilme.
22Meslek etiği, dopingle mücadele, ve çevre bilincine sahip olabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301104032010 Seçmeli Ders Grubu 1DR Seçmeli - - - 0
Toplam 0 0 0 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301106042010 Egzersiz Fizyolojisi II Zorunlu 2 2 0 4
2 9301106182010 Genetikte Tıbbi Uygulamalar Zorunlu 2 2 0 3
3 9301104042010 Seçmeli Ders Grubu 2DR Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 4 4 0 7
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301106082010 Egzersiz Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 4
2 9301104052010 Seçmeli Ders Grubu 3DR Zorunlu 0 0 0 0
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 3 0 0 9
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301104062010 Seçmeli Ders Grubu 4DR Zorunlu 0 0 0 0
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 5
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
2 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
3 DRTEZ693 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 6 2 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr