Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Genetik - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
2000-2001 öğretim yılı
Kazanılan Derece
Doktora
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Programda tıp fakültesi eğitimini tamamlamış olanlara, moleküler genetik ve sitogenetik laboratuvar test yöntemleri ve değerlendirilmesi öğretilir. Temel yöntemleri öğreten dersleri tüm öğrecilerin alması zorunludur. İleri düzey testler öğrencinin seçimine göre öğretilir. Ayrıca klinik genetiğin temel prensipleri ve dismorfoloji, genetik danışma hem teorik ve hem de pratik olarak öğretilir. Programda genetiğin özgün alnların göre (kanser genetiği, immunolojik genetik, metabolik hastalıkların genetiği gibi) seçmeli dersler vardır. Öğrenci bunlardan biri veya biraçını seçerek daha ileri bilgi edinebilir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
1. Tıp Fakültelerinde Tıbbi Genetik Anabilim Dallarında veya Tıbbi Biyoloji Anabilim Dallarında Akademizyen olabilirler. Bu programı bitiren 8 öğrenciden birisi doçent, dördü uzman araştırma görevlisi olmak üzere 5 kişi Ege Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı'nda, iki mezun Dokuz Eylül Tıp Fakültesinde ( Birisi yardımcı doçent, birisi uzman araştırma görevlisi olarak) çalışmaktadır. 2. Resmi veya özel ' Genetik Tanı Merkezlerinde' çalılşabilirler. Merkez sorumlusu olabilirler. Bu programı bitiren bir mezum bu şekilde çalışmktadır. 3. Çeşitli özel kuruluşların Ar-Ge laboratuvarlarında genetik ile ilgili çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Program içindeki her ders için konulmuş olan ölçme ve değerlendirme kriterlerine göre öğrenci başarılı veya başarısız sayılır. Sağlık Bilimleri Teorik derslerden başarılı olarak gerekli krediyi tamamlamış olanlar yeterlilik sınavına alınır. Yeterlilik sınavı ilgili konularda deneyimli üç kişilik jüri tarafından yapılır. Jürnin sözlü ve yazılı sınav sonucu başarılı bulduğu adylar, tez konusunu seçer ve tezini tamamladıktan sonra ilgili konularda deneyimli 5 kişilik jüri önünde tez savunması yapar. Jürinin çoğunluğunun başarılı bulduğu adaylar doktora ünvanı alır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Ferda Özkınay Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Bornova/İzmir e-mail: f.ferda.ozkinay@ege.edu.tr telefon: 232 3901001-1014
Bölüm Olanakları
Programda belirtilen teorik ve pratik derslerin uygulanabileceği alanlar ve laboratuvar olanaklarının tamamı mevcuttur.

Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6İnsan genetiği ve genetik hastalıkları alanlarında temel bilgilere sahip olabilme.
7İnsan genetiği ve genetik hastalıkları alanlarında temel bilgilere sahip olabilme.
8İnsan genetiği ve genetik hastalıkları alanlarında temel bilgilere sahip olabilme.
9İnsan genetiği ve genetik hastalıkları alanlarında temel bilgilere sahip olabilme.
10İnsan genetiği ve genetik hastalıkları alanlarında temel bilgilere sahip olabilme.
11İnsan genetiği ve genetik hastalıkları alanlarında temel bilgilere sahip olabilme.
12İnsan genetiği ve genetik hastalıkları alanlarında temel bilgilere sahip olabilme.
13İnsan genetiği ve genetik hastalıkları alanlarında temel bilgilere sahip olabilme.
14Temel genetik bilgileri ve tıbbi bilgileri sentezleyerek, etkin kaynak kullanımı ile insan genetiği ve genetik hastalıkları alanına uygulayabilme
15İnsan genetiği ve genetik hastalıkları ile ilgili güncel teknikleri ve problem çözme araçlarını kullanabilme
16İnsan genetiği ve genetik hastalıkları ile ilgili deney tasarlama ve yapma, verileri değerlendirme, sonuçları yorumlama ve sentez becerisine sahip olabilme
17İnsan genetiği alanındaki bilimsel çalışma sonuçlarını ulusal ve evrensel gelişmelere aktarabilme ve öncülük edebilme
18Sağlık alanında ulusal gereksinimlere öncelik verebilme ve bu konulardaki gelişmeleri yakından izleyebilme
19İnsan genetiği alanındaki teknolojik gelişmeleri, yeni teknikleri takip edebilme, uygulayabilme ve bunları kullanarak bağımsız araştırma-geliştirme çalışmaları yürütebilme
20Tıbbın farklı alanlarının genetik ile ilgili gereksinimlerini dikkate alarak özgün tanı ve tedavi çözümleri sunabilme.
21Araştırıcı, üretici, çok disiplinli ekip çalışması becerilerine sahip olabilme
22Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301136032000 DNA Yapısı Fonksiyonları Gen Ekspresyonu ve Kontrolü Zorunlu 1 2 0 9
2 9301136032019 DNA Yapısı Fonksiyonları Gen Ekspresyonu ve Kontrolü Zorunlu 1 2 0 9
3 930113SDG1 Genetik Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 12
4 9301136052000 Mendel Kalıtımı, Tek Gen Hastalıkları ve Akraba Evlilikleri Zorunlu 1 2 0 9
5 9301136052019 Mendel Kalıtımı, Tek Gen Hastalıkları ve Akraba Evlilikleri Zorunlu 1 2 0 9
6 930113SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 12
Toplam 4 8 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
3 9301136172019 Genetik Laboratuvarı I Zorunlu 1 4 0 7
4 930113SDG2 Genetik Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 7
5 9301136112019 Multifaktöriyel Bozukluklar, Konjenital Malformasyonlar, Teratoloji ve Sendromlar Zorunlu 1 2 0 6
6 9301136022005 Otozomal Kromozom Bozuklukları ve Klinik Bulgular Zorunlu 1 0 0 4
7 9301136022019 Otozomal Kromozom Bozuklukları ve Klinik Bulgular Zorunlu 1 0 0 4
8 930113SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 20
9 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
10 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 8 6 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301136172000 Genetik Laboratuvarı I Zorunlu 1 4 0 7
2 930113SDG3 Genetik Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
3 9301136112000 Multifaktöriyel Bozukluklar, Konjenital Malformasyonlar, Teratoloji ve Sendromlar Zorunlu 1 2 0 6
4 930113SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 12
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 2 6 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930113SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 25
2 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Genetik Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301136012016 Tıbbi Genetiğe Giriş,Kromozom Yapısı Aberasyonları ve Düşükler Seçmeli 1 0 0 0
2 9301136062016 Prenatal Tanı, Toplum Genetiği ve Genetik Tarama Testleri Seçmeli 1 2 0 0
3 9301136072016 Genetik Danışma I Seçmeli 1 2 0 0
4 9301136082016 Genetik Laboratuvarı II Seçmeli 1 4 0 0
5 9301136102016 Genetik Hastalıklar için Yüksek Riskli Gebelikler Seçmeli 1 0 0 0
6 9301136122019 Cinsiyet Gelişimi ve Cinsiyet Kromozom Bozuklukları Seçmeli 1 0 0 0
7 9301136132016 Gen Haritalaması, Linkage ve İnsan Genom Projesi Seçmeli 1 0 0 0
8 9301136142016 Genetik Danışma II Seçmeli 1 2 0 0
9 9301136152019 Kanser ve Kanserde Genetik Danışma Seçmeli 1 0 0 0
10 9301136162016 Genetik Laboratuvarı III Seçmeli 1 2 0 0
11 9301136182016 Disformoloji Seçmeli 1 0 0 0
12 9301136192003 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 2 0 0 0
13 9301136202005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 0
14 9301136212016 Genetik Hastalıklarda Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 0 0
15 9301136222016 Nörometabolik Hastalıklar Seçmeli 1 0 0 0
16 9301136232016 Genetik Çocukluk Çağı Hastalıklarına Genel Bakış Seçmeli 1 0 0 0
17 9301136242016 Yardımcı Üreme Teknikleri Seçmeli 1 0 0 0
18 9301136252019 Cinsiyet Gelişim Bozuklukları ve Moleküler Genetik Seçmeli 1 1 0 0
19 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
20 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301136012016 Tıbbi Genetiğe Giriş,Kromozom Yapısı Aberasyonları ve Düşükler Seçmeli 1 0 0 9
2 9301136062016 Prenatal Tanı, Toplum Genetiği ve Genetik Tarama Testleri Seçmeli 1 2 0 12
3 9301136072016 Genetik Danışma I Seçmeli 1 2 0 12
4 9301136082016 Genetik Laboratuvarı II Seçmeli 1 4 0 12
5 9301136102016 Genetik Hastalıklar için Yüksek Riskli Gebelikler Seçmeli 1 0 0 9
6 9301136122016 Cinsiyet Gelişimi ve Cinsiyet Kromozom Bozuklukları Seçmeli 1 0 0 9
7 9301136132016 Gen Haritalaması, Linkage ve İnsan Genom Projesi Seçmeli 1 0 0 12
8 9301136142016 Genetik Danışma II Seçmeli 1 2 0 15
9 9301136152016 Kanser ve Kanserde Genetik Danışma Seçmeli 1 0 0 9
10 9301136162016 Genetik Laboratuvarı III Seçmeli 1 2 0 15
11 9301136182016 Disformoloji Seçmeli 1 0 0 12
12 9301136192003 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 2 0 0 6
13 9301136202005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 6
14 9301136212016 Genetik Hastalıklarda Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 0 12
15 9301136222016 Nörometabolik Hastalıklar Seçmeli 1 0 0 9
16 9301136232016 Genetik Çocukluk Çağı Hastalıklarına Genel Bakış Seçmeli 1 0 0 9
17 9301136242016 Yardımcı Üreme Teknikleri Seçmeli 1 0 0 6
18 DEÜ_2014 Ölçüm Aracı Geliştirme Seçmeli 1 0 0 0
19 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
20 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Genetik Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301136012016 Tıbbi Genetiğe Giriş,Kromozom Yapısı Aberasyonları ve Düşükler Seçmeli 1 0 0 0
2 9301136062016 Prenatal Tanı, Toplum Genetiği ve Genetik Tarama Testleri Seçmeli 1 2 0 0
3 9301136072016 Genetik Danışma I Seçmeli 1 2 0 0
4 9301136082016 Genetik Laboratuvarı II Seçmeli 1 4 0 0
5 9301136102016 Genetik Hastalıklar için Yüksek Riskli Gebelikler Seçmeli 1 0 0 0
6 9301136122019 Cinsiyet Gelişimi ve Cinsiyet Kromozom Bozuklukları Seçmeli 1 0 0 0
7 9301136132016 Gen Haritalaması, Linkage ve İnsan Genom Projesi Seçmeli 1 0 0 0
8 9301136142016 Genetik Danışma II Seçmeli 1 2 0 0
9 9301136152019 Kanser ve Kanserde Genetik Danışma Seçmeli 1 0 0 0
10 9301136162016 Genetik Laboratuvarı III Seçmeli 1 2 0 0
11 9301136182016 Disformoloji Seçmeli 1 0 0 0
12 9301136192003 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 2 0 0 0
13 9301136202005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 0
14 9301136212016 Genetik Hastalıklarda Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 0 0
15 9301136222016 Nörometabolik Hastalıklar Seçmeli 1 0 0 0
16 9301136232016 Genetik Çocukluk Çağı Hastalıklarına Genel Bakış Seçmeli 1 0 0 0
17 9301136242016 Yardımcı Üreme Teknikleri Seçmeli 1 0 0 0
18 9301136252019 Cinsiyet Gelişim Bozuklukları ve Moleküler Genetik Seçmeli 1 1 0 0
19 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
20 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301136012016 Tıbbi Genetiğe Giriş,Kromozom Yapısı Aberasyonları ve Düşükler Seçmeli 1 0 0 9
2 9301136062016 Prenatal Tanı, Toplum Genetiği ve Genetik Tarama Testleri Seçmeli 1 2 0 12
3 9301136072016 Genetik Danışma I Seçmeli 1 2 0 12
4 9301136082016 Genetik Laboratuvarı II Seçmeli 1 4 0 12
5 9301136102016 Genetik Hastalıklar için Yüksek Riskli Gebelikler Seçmeli 1 0 0 9
6 9301136122016 Cinsiyet Gelişimi ve Cinsiyet Kromozom Bozuklukları Seçmeli 1 0 0 9
7 9301136132016 Gen Haritalaması, Linkage ve İnsan Genom Projesi Seçmeli 1 0 0 12
8 9301136142016 Genetik Danışma II Seçmeli 1 2 0 15
9 9301136152016 Kanser ve Kanserde Genetik Danışma Seçmeli 1 0 0 9
10 9301136162016 Genetik Laboratuvarı III Seçmeli 1 2 0 15
11 9301136182016 Disformoloji Seçmeli 1 0 0 12
12 9301136192003 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 2 0 0 6
13 9301136202005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 6
14 9301136212016 Genetik Hastalıklarda Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 0 12
15 9301136222016 Nörometabolik Hastalıklar Seçmeli 1 0 0 9
16 9301136232016 Genetik Çocukluk Çağı Hastalıklarına Genel Bakış Seçmeli 1 0 0 9
17 9301136242016 Yardımcı Üreme Teknikleri Seçmeli 1 0 0 6
18 DEÜ_2014 Ölçüm Aracı Geliştirme Seçmeli 1 0 0 0
19 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
20 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Genetik Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301136012016 Tıbbi Genetiğe Giriş,Kromozom Yapısı Aberasyonları ve Düşükler Seçmeli 1 0 0 0
2 9301136062016 Prenatal Tanı, Toplum Genetiği ve Genetik Tarama Testleri Seçmeli 1 2 0 0
3 9301136072016 Genetik Danışma I Seçmeli 1 2 0 0
4 9301136082016 Genetik Laboratuvarı II Seçmeli 1 4 0 0
5 9301136102016 Genetik Hastalıklar için Yüksek Riskli Gebelikler Seçmeli 1 0 0 0
6 9301136122019 Cinsiyet Gelişimi ve Cinsiyet Kromozom Bozuklukları Seçmeli 1 0 0 0
7 9301136132016 Gen Haritalaması, Linkage ve İnsan Genom Projesi Seçmeli 1 0 0 0
8 9301136142016 Genetik Danışma II Seçmeli 1 2 0 0
9 9301136152019 Kanser ve Kanserde Genetik Danışma Seçmeli 1 0 0 0
10 9301136162016 Genetik Laboratuvarı III Seçmeli 1 2 0 0
11 9301136182016 Disformoloji Seçmeli 1 0 0 0
12 9301136192003 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 2 0 0 0
13 9301136202005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 0
14 9301136212016 Genetik Hastalıklarda Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 0 0
15 9301136222016 Nörometabolik Hastalıklar Seçmeli 1 0 0 0
16 9301136232016 Genetik Çocukluk Çağı Hastalıklarına Genel Bakış Seçmeli 1 0 0 0
17 9301136242016 Yardımcı Üreme Teknikleri Seçmeli 1 0 0 0
18 9301136252019 Cinsiyet Gelişim Bozuklukları ve Moleküler Genetik Seçmeli 1 1 0 0
19 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
20 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301136012016 Tıbbi Genetiğe Giriş,Kromozom Yapısı Aberasyonları ve Düşükler Seçmeli 1 0 0 9
2 9301136062016 Prenatal Tanı, Toplum Genetiği ve Genetik Tarama Testleri Seçmeli 1 2 0 12
3 9301136072016 Genetik Danışma I Seçmeli 1 2 0 12
4 9301136082016 Genetik Laboratuvarı II Seçmeli 1 4 0 12
5 9301136102016 Genetik Hastalıklar için Yüksek Riskli Gebelikler Seçmeli 1 0 0 9
6 9301136122016 Cinsiyet Gelişimi ve Cinsiyet Kromozom Bozuklukları Seçmeli 1 0 0 9
7 9301136132016 Gen Haritalaması, Linkage ve İnsan Genom Projesi Seçmeli 1 0 0 12
8 9301136142016 Genetik Danışma II Seçmeli 1 2 0 15
9 9301136152016 Kanser ve Kanserde Genetik Danışma Seçmeli 1 0 0 9
10 9301136162016 Genetik Laboratuvarı III Seçmeli 1 2 0 15
11 9301136182016 Disformoloji Seçmeli 1 0 0 12
12 9301136192003 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 2 0 0 6
13 9301136202005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 6
14 9301136212016 Genetik Hastalıklarda Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 0 12
15 9301136222016 Nörometabolik Hastalıklar Seçmeli 1 0 0 9
16 9301136232016 Genetik Çocukluk Çağı Hastalıklarına Genel Bakış Seçmeli 1 0 0 9
17 9301136242016 Yardımcı Üreme Teknikleri Seçmeli 1 0 0 6
18 DEÜ_2014 Ölçüm Aracı Geliştirme Seçmeli 1 0 0 0
19 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
20 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301136012016 Tıbbi Genetiğe Giriş,Kromozom Yapısı Aberasyonları ve Düşükler Seçmeli 1 0 0 9
2 9301136062016 Prenatal Tanı, Toplum Genetiği ve Genetik Tarama Testleri Seçmeli 1 2 0 12
3 9301136072016 Genetik Danışma I Seçmeli 1 2 0 12
4 9301136082016 Genetik Laboratuvarı II Seçmeli 1 4 0 12
5 9301136102016 Genetik Hastalıklar için Yüksek Riskli Gebelikler Seçmeli 1 0 0 9
6 9301136122016 Cinsiyet Gelişimi ve Cinsiyet Kromozom Bozuklukları Seçmeli 1 0 0 9
7 9301136132016 Gen Haritalaması, Linkage ve İnsan Genom Projesi Seçmeli 1 0 0 12
8 9301136142016 Genetik Danışma II Seçmeli 1 2 0 15
9 9301136152016 Kanser ve Kanserde Genetik Danışma Seçmeli 1 0 0 9
10 9301136162016 Genetik Laboratuvarı III Seçmeli 1 2 0 15
11 9301136182016 Disformoloji Seçmeli 1 0 0 12
12 9301136192003 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 2 0 0 6
13 9301136202005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 6
14 9301136212016 Genetik Hastalıklarda Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 0 12
15 9301136222016 Nörometabolik Hastalıklar Seçmeli 1 0 0 9
16 9301136232016 Genetik Çocukluk Çağı Hastalıklarına Genel Bakış Seçmeli 1 0 0 9
17 9301136242016 Yardımcı Üreme Teknikleri Seçmeli 1 0 0 6
18 DEÜ_2014 Ölçüm Aracı Geliştirme Seçmeli 1 0 0 0
19 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
20 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr