Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Adli Tıp - Adli Toksikoloji - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora



Program Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Adli Toksikoloji Programı 1999 yılında önerilerek, gerekli işlemler sonrası 23.11.2000 tarihli YÖK Yürütme Kurulunda uygun görülerek başlatılmıştır. Adli Bilimler sahası içinde önemli bir alan tutan adli toksikoloji alanında bilgi ve beceriye sahip adli bilimler uzmanlarının yetiştirilmesini hedeflemektedir. Temel olarak; 1- Ölüm sonrası ölüm sebebi veya ölüme etki eden kimyasalların incelenmesini içeren toksikolojik analizler (Postmortem Forensic Toxicology). 2. Değişik ilaç ve kimyasal maddelerin insan davranışı ve performansı üzerine etkilerini inceleyen İnsan Performans Adli Toksikolojisi (Human Performance Forensic Toxicology) 3. Yasal olarak yapılan ilaç ve diğer -özellikle bağımlılık yapıcı- kimyasal maddelerin tespitini rutin ve kolay hale getiren İdrar ve Tükrük gibi vücut sıvılarından yapılan adli amaçlı analizler konusunda bilgi ve beceriye ulaşılması program hedefleri içinde yer almaktadır. Programdan şimdiye kadar üç mezun verilmiştir.
Kazanılan Derece
Programın başarı ile bitirilmesi halinde "Adli Toksikoloji Bilim Doktoru" (Doktora) derecesi kazanılmaktadır.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Sağlık Bilimleri Adli Toksikoloji Doktora Programı iki aşamadan oluşmaktadır. 1. İki yıl (dört yarıyıl) süreli teorik ve uygulamalı derslerden oluşan eğitim 2. İki yıl süreli tez çalışması
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Adli Tıp Adli Toksikoloji Programı mezunu kişiler akademik alanda çalışmalarına devam edebileceği gibi, Adli Tıp Kurumu ve Üniversitelerin Adli Tıp Anabilim Dallarında bilirkişilik hizmetlerinde de görev yapabileceklerdir. Mezun üç Adli Toksikoloji Doktorundan İkisi Adli Tıp Uzmanı ve Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
İlk iki yılda yer alan seçmeli ve zorunlu derslerde ders içerik ve programına uygun olarak; 1. Yazılı sınav şeklinde değerlendirme. 2. Sözlü Sınav şeklinde değerlendirme 3. Uygulama sınavları - yapılandırılmış sınavlar şeklinde ölçme ve değerlendirme yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ E.Ü.Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Tel: 0232 390 32 56 0232 390 32 57
Bölüm Olanakları
Program Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan değişik anabilim dallarının katkısı ile yürütülmektedir. Tıp ve Eczacılık Fakültesinin geniş alanında uzmanlaşmış öğretim üyesi kadrosu ile birlikte oldukça yeterli bir laboratuvar alt yapısı mevcut olup eğitim sırasında gerek eğitim amaçlı, gerek rutin amaçlı olan bu alt yapı olanaklarından faydalanılabilmektedir.

Program Çıktıları
1Adli Toksikoloji ve uygulamaları hakkında yeterli bilgi sahibi olmak
2Adli Toksikoloji uygulamalarını yapabilecek beceri kazanmak
3Adli Toksikoloji alanında bilimsel araştırma yapabilecek kapasiteye ulaşmak
4Yeni uygulama yöntemleri ile alanın gelişimine katkıda bulunabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930114SDG1 Adli Tıp 2019 Doktora Yüksel Lisans Dereceli SDG1 Seçmeli - - - 12
2 9301146202016 Adli Toksikolojik Uygulamaların Yasal Boyutu Zorunlu 4 0 0 4
3 9301146202019 Adli Toksikolojik Uygulamaların Yasal Boyutu Zorunlu 4 0 0 4
4 9301146242019 Bilirkişilik ve Adli Raporlama Zorunlu 2 1 0 5
5 9301146012001 Genel Toksikoloji Zorunlu 2 0 0 4
6 9301146012019 Genel Toksikoloji Zorunlu 2 0 0 4
7 9301146232019 Madde Kullanım Bozuklukları ve Bağımlılık Zorunlu 2 0 0 5
8 930114SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 22
Toplam 16 1 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301146122001 Adli Bilimlerde Yasal Düzenlemeler Zorunlu 2 0 0 4
2 9301146122019 Adli Bilimlerde Yasal Düzenlemeler Zorunlu 2 0 0 4
3 930114SDG2 Adli Tıp 2019 Doktora Yüksel Lisans Dereceli SDG2 Seçmeli - - - 9
4 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
5 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
6 9301146212016 Klinik ve Acil Toksikoloji Zorunlu 2 0 0 3
7 9301146212019 Klinik ve Acil Toksikoloji Zorunlu 2 0 0 3
8 9301146222016 Postmortem-Analitik ve Performans Toksikolojisi Zorunlu 2 2 0 8
9 9301146222019 Postmortem-Analitik ve Performans Toksikolojisi Zorunlu 2 2 0 8
10 930114SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 9
11 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
12 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 16 4 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930114SDG3 Adli Tıp 2019 Doktora Yüksel Lisans Dereceli SDG3 Seçmeli - - - 25
2 9301146232016 Madde Kullanım Bozuklukları ve Bağımlılık Zorunlu 2 0 0 5
3 930114SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 20
4 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 2 0 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301146242016 Bilirkişilik ve Adli Raporlama Zorunlu 2 1 0 5
2 930114SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 20
3 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 2 1 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Adli Tıp 2019 Doktora Yüksel Lisans Dereceli SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301146022001 Ksenobiyokimya-Ksenobiotiklerin Metabolizması Seçmeli 1 1 0 0
2 9301146032010 Tanatoloji Seçmeli 2 0 0 0
3 9301146052001 Temel Laboratuvar Prensibleri Seçmeli 2 1 0 0
4 9301146062001 Zehirlenme ve Adli Tıp Seçmeli 3 0 0 0
5 9301146092001 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 3 0 0 0
6 9301146102001 Genel Biyokimya Seçmeli 2 0 0 0
7 9301146112001 Genel Farmakoloji Seçmeli 2 0 0 0
8 9301146132001 Toksikolojik Analiz Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 0
9 9301146142001 Genotoksisite Seçmeli 2 0 0 0
10 9301146152001 Toksikolojik Risk Analiz ve Değerlendirmeleri Seçmeli 2 0 0 0
11 9301146162001 Tıbbi Etik Seçmeli 1 0 0 0
12 9301146172010 Laboratuvar Güvenliği Seçmeli 2 1 0 0
13 9301146182003 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 0
14 9301146192010 Biyolojik Materyal Alma, Gönderme ve İnceleme ile İlgili Yasal Düzenlemeler Seçmeli 1 0 0 0
15 9301146252016 Ağır Metal Toksikolojisi Seçmeli 2 0 0 0
16 9301146262016 Hedef Organ Toksikolojisi Seçmeli 2 0 0 0
17 9301146272016 Adli Analitik Toksikoloji Seçmeli 2 2 0 0
18 9301146282016 Toksik Maddeler Seçmeli 2 0 0 0
19 9301146292016 Enstrümantal Analiz Seçmeli 2 2 0 0
20 9301146302016 Yeni Nesil Psikoaktif Maddeler Seçmeli 2 0 0 0
21 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
22 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301146022001 Ksenobiyokimya-Ksenobiotiklerin Metabolizması Seçmeli 1 1 0 6
2 9301146032010 Tanatoloji Seçmeli 2 0 0 6
3 9301146052001 Temel Laboratuvar Prensibleri Seçmeli 2 1 0 6
4 9301146062001 Zehirlenme ve Adli Tıp Seçmeli 3 0 0 6
5 9301146092001 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 3 0 0 8
6 9301146102001 Genel Biyokimya Seçmeli 2 0 0 6
7 9301146112001 Genel Farmakoloji Seçmeli 2 0 0 5
8 9301146132001 Toksikolojik Analiz Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 6
9 9301146142001 Genotoksisite Seçmeli 2 0 0 7
10 9301146152001 Toksikolojik Risk Analiz ve Değerlendirmeleri Seçmeli 2 0 0 7
11 9301146162001 Tıbbi Etik Seçmeli 1 0 0 6
12 9301146172010 Laboratuvar Güvenliği Seçmeli 2 1 0 6
13 9301146182003 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 8
14 9301146192010 Biyolojik Materyal Alma, Gönderme ve İnceleme ile İlgili Yasal Düzenlemeler Seçmeli 1 0 0 6
15 9301146252016 Ağır Metal Toksikolojisi Seçmeli 2 0 0 5
16 9301146262016 Hedef Organ Toksikolojisi Seçmeli 2 0 0 5
17 9301146272016 Adli Analitik Toksikoloji Seçmeli 2 2 0 5
18 9301146282016 Toksik Maddeler Seçmeli 2 0 0 5
19 9301146292016 Enstrümantal Analiz Seçmeli 2 2 0 6
20 9301146302016 Yeni Nesil Psikoaktif Maddeler Seçmeli 2 0 0 5
21 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
22 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Adli Tıp 2019 Doktora Yüksel Lisans Dereceli SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301146022001 Ksenobiyokimya-Ksenobiotiklerin Metabolizması Seçmeli 1 1 0 0
2 9301146032010 Tanatoloji Seçmeli 2 0 0 0
3 9301146052001 Temel Laboratuvar Prensibleri Seçmeli 2 1 0 0
4 9301146062001 Zehirlenme ve Adli Tıp Seçmeli 3 0 0 0
5 9301146092001 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 3 0 0 0
6 9301146102001 Genel Biyokimya Seçmeli 2 0 0 0
7 9301146112001 Genel Farmakoloji Seçmeli 2 0 0 0
8 9301146132001 Toksikolojik Analiz Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 0
9 9301146142001 Genotoksisite Seçmeli 2 0 0 0
10 9301146152001 Toksikolojik Risk Analiz ve Değerlendirmeleri Seçmeli 2 0 0 0
11 9301146162001 Tıbbi Etik Seçmeli 1 0 0 0
12 9301146172010 Laboratuvar Güvenliği Seçmeli 2 1 0 0
13 9301146182003 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 0
14 9301146192010 Biyolojik Materyal Alma, Gönderme ve İnceleme ile İlgili Yasal Düzenlemeler Seçmeli 1 0 0 0
15 9301146252016 Ağır Metal Toksikolojisi Seçmeli 2 0 0 0
16 9301146262016 Hedef Organ Toksikolojisi Seçmeli 2 0 0 0
17 9301146272016 Adli Analitik Toksikoloji Seçmeli 2 2 0 0
18 9301146282016 Toksik Maddeler Seçmeli 2 0 0 0
19 9301146292016 Enstrümantal Analiz Seçmeli 2 2 0 0
20 9301146302016 Yeni Nesil Psikoaktif Maddeler Seçmeli 2 0 0 0
21 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
22 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301146022001 Ksenobiyokimya-Ksenobiotiklerin Metabolizması Seçmeli 1 1 0 6
2 9301146032010 Tanatoloji Seçmeli 2 0 0 6
3 9301146052001 Temel Laboratuvar Prensibleri Seçmeli 2 1 0 6
4 9301146062001 Zehirlenme ve Adli Tıp Seçmeli 3 0 0 6
5 9301146092001 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 3 0 0 8
6 9301146102001 Genel Biyokimya Seçmeli 2 0 0 6
7 9301146112001 Genel Farmakoloji Seçmeli 2 0 0 5
8 9301146132001 Toksikolojik Analiz Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 6
9 9301146142001 Genotoksisite Seçmeli 2 0 0 7
10 9301146152001 Toksikolojik Risk Analiz ve Değerlendirmeleri Seçmeli 2 0 0 7
11 9301146162001 Tıbbi Etik Seçmeli 1 0 0 6
12 9301146172010 Laboratuvar Güvenliği Seçmeli 2 1 0 6
13 9301146182003 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 8
14 9301146192010 Biyolojik Materyal Alma, Gönderme ve İnceleme ile İlgili Yasal Düzenlemeler Seçmeli 1 0 0 6
15 9301146252016 Ağır Metal Toksikolojisi Seçmeli 2 0 0 5
16 9301146262016 Hedef Organ Toksikolojisi Seçmeli 2 0 0 5
17 9301146272016 Adli Analitik Toksikoloji Seçmeli 2 2 0 5
18 9301146282016 Toksik Maddeler Seçmeli 2 0 0 5
19 9301146292016 Enstrümantal Analiz Seçmeli 2 2 0 6
20 9301146302016 Yeni Nesil Psikoaktif Maddeler Seçmeli 2 0 0 5
21 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
22 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Adli Tıp 2019 Doktora Yüksel Lisans Dereceli SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301146022001 Ksenobiyokimya-Ksenobiotiklerin Metabolizması Seçmeli 1 1 0 0
2 9301146032010 Tanatoloji Seçmeli 2 0 0 0
3 9301146052001 Temel Laboratuvar Prensibleri Seçmeli 2 1 0 0
4 9301146062001 Zehirlenme ve Adli Tıp Seçmeli 3 0 0 0
5 9301146092001 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 3 0 0 0
6 9301146102001 Genel Biyokimya Seçmeli 2 0 0 0
7 9301146112001 Genel Farmakoloji Seçmeli 2 0 0 0
8 9301146132001 Toksikolojik Analiz Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 0
9 9301146142001 Genotoksisite Seçmeli 2 0 0 0
10 9301146152001 Toksikolojik Risk Analiz ve Değerlendirmeleri Seçmeli 2 0 0 0
11 9301146162001 Tıbbi Etik Seçmeli 1 0 0 0
12 9301146172010 Laboratuvar Güvenliği Seçmeli 2 1 0 0
13 9301146182003 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 0
14 9301146192010 Biyolojik Materyal Alma, Gönderme ve İnceleme ile İlgili Yasal Düzenlemeler Seçmeli 1 0 0 0
15 9301146252016 Ağır Metal Toksikolojisi Seçmeli 2 0 0 0
16 9301146262016 Hedef Organ Toksikolojisi Seçmeli 2 0 0 0
17 9301146272016 Adli Analitik Toksikoloji Seçmeli 2 2 0 0
18 9301146282016 Toksik Maddeler Seçmeli 2 0 0 0
19 9301146292016 Enstrümantal Analiz Seçmeli 2 2 0 0
20 9301146302016 Yeni Nesil Psikoaktif Maddeler Seçmeli 2 0 0 0
21 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
22 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301146022001 Ksenobiyokimya-Ksenobiotiklerin Metabolizması Seçmeli 1 1 0 6
2 9301146032010 Tanatoloji Seçmeli 2 0 0 6
3 9301146052001 Temel Laboratuvar Prensibleri Seçmeli 2 1 0 6
4 9301146062001 Zehirlenme ve Adli Tıp Seçmeli 3 0 0 6
5 9301146092001 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 3 0 0 8
6 9301146102001 Genel Biyokimya Seçmeli 2 0 0 6
7 9301146112001 Genel Farmakoloji Seçmeli 2 0 0 5
8 9301146132001 Toksikolojik Analiz Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 6
9 9301146142001 Genotoksisite Seçmeli 2 0 0 7
10 9301146152001 Toksikolojik Risk Analiz ve Değerlendirmeleri Seçmeli 2 0 0 7
11 9301146162001 Tıbbi Etik Seçmeli 1 0 0 6
12 9301146172010 Laboratuvar Güvenliği Seçmeli 2 1 0 6
13 9301146182003 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 8
14 9301146192010 Biyolojik Materyal Alma, Gönderme ve İnceleme ile İlgili Yasal Düzenlemeler Seçmeli 1 0 0 6
15 9301146252016 Ağır Metal Toksikolojisi Seçmeli 2 0 0 5
16 9301146262016 Hedef Organ Toksikolojisi Seçmeli 2 0 0 5
17 9301146272016 Adli Analitik Toksikoloji Seçmeli 2 2 0 5
18 9301146282016 Toksik Maddeler Seçmeli 2 0 0 5
19 9301146292016 Enstrümantal Analiz Seçmeli 2 2 0 6
20 9301146302016 Yeni Nesil Psikoaktif Maddeler Seçmeli 2 0 0 5
21 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
22 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301146022001 Ksenobiyokimya-Ksenobiotiklerin Metabolizması Seçmeli 1 1 0 6
2 9301146032010 Tanatoloji Seçmeli 2 0 0 6
3 9301146052001 Temel Laboratuvar Prensibleri Seçmeli 2 1 0 6
4 9301146062001 Zehirlenme ve Adli Tıp Seçmeli 3 0 0 6
5 9301146092001 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 3 0 0 8
6 9301146102001 Genel Biyokimya Seçmeli 2 0 0 6
7 9301146112001 Genel Farmakoloji Seçmeli 2 0 0 5
8 9301146132001 Toksikolojik Analiz Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 6
9 9301146142001 Genotoksisite Seçmeli 2 0 0 7
10 9301146152001 Toksikolojik Risk Analiz ve Değerlendirmeleri Seçmeli 2 0 0 7
11 9301146162001 Tıbbi Etik Seçmeli 1 0 0 6
12 9301146172010 Laboratuvar Güvenliği Seçmeli 2 1 0 6
13 9301146182003 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 8
14 9301146192010 Biyolojik Materyal Alma, Gönderme ve İnceleme ile İlgili Yasal Düzenlemeler Seçmeli 1 0 0 6
15 9301146252016 Ağır Metal Toksikolojisi Seçmeli 2 0 0 5
16 9301146262016 Hedef Organ Toksikolojisi Seçmeli 2 0 0 5
17 9301146272016 Adli Analitik Toksikoloji Seçmeli 2 2 0 5
18 9301146282016 Toksik Maddeler Seçmeli 2 0 0 5
19 9301146292016 Enstrümantal Analiz Seçmeli 2 2 0 6
20 9301146302016 Yeni Nesil Psikoaktif Maddeler Seçmeli 2 0 0 5
21 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
22 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr